Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9991/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:Budapest 1056 Szerb u. 21-23. 1053 Papnövelde u. 7. 1106 Maglódi u. 8. 1083 Illés u. 25. 1053 Kecskeméti u. 10-12. 1053 Egyetem tér 1-3. 1053 Egyetem tér 5. 1053 Ferenciek tere 6.;9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 112.;Budapest 1075 Kazinczy u. 23-27 1046 Izabella u. 46. 1097 Ecseri út 3. 1071 Damjanich u. 41-43. 1126 Kiss János altb. u. 40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 303765367
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elte.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463872019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463872019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása az ELTE épületeiben
Hivatkozási szám: EKR000463872019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarítási feladatok ellátása az ELTE épületeiben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 317800000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 1
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ELTE budapesti épületeinek takarítása (8 db)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
1056 Szerb u. 21-23.
1053 Papnövelde u. 7.
1106 Maglódi u. 8.
1083 Illés u. 25.
1053 Kecskeméti u. 10-12.
1053 Egyetem tér 1-3.
1053 Egyetem tér 5.
1053 Ferenciek tere 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő több budapesti épületében vállalkozási szerződés keretében.
1. rész
Teljesítés helye: Takarítandó terület nagysága:
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. 5 550 m2
1053 Budapest, Papnövelde u. 7. 132 m2
1106 Budapest, Maglódi u. 8. 1 814 m2
1083 Budapest, Illés u. 25. 1355 m2
1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. 6 774 m2
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3 13 172 m2
1053 Budapest, Egyetem tér 5. 635 m2
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 7 132 m2
A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás M2.1) pontjában bemutatott 2 fő szakember közül 1 fő szakember szakmai alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max 60 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 156000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ELTE szombathelyi épületének takarítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 112.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő szombathelyi épületében vállalkozási szerződés keretében.
2. rész
Teljesítés helye: Takarítandó terület nagysága:
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 112. 833 m2
A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás M3.2) pontjában bemutatott szakember szakmai alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max 60 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2800000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ELTE budapesti épületeinek takarítása (5 db)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
1075 Kazinczy u. 23-27
1046 Izabella u. 46.
1097 Ecseri út 3.
1071 Damjanich u. 41-43.
1126 Kiss János altb. u. 40.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérő több budapesti épületében vállalkozási szerződés keretében.
3. rész
Teljesítés helye: Takarítandó terület nagysága:
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 7 329 m2
1046 Budapest, Izabella u. 46. 4 926 m2
1097 Budapest, Ecseri út 3. 6 375 m2
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. 9 780 m2
1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. 7 840 m2
A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás M2.3) pontjában bemutatott 2 fő szakember közül 1 fő szakember szakmai alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max 60 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 159000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek.-e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek.-e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek.
szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12. §- 16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr. 1. § (7) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1), (3)-(6) és 41/C. § (3) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67. § (4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD (közbeszerzési részenként). Meghatalmazás a Kbt. 65. § (12) és 35. § (2a) szerint. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga vonatkozásában nyújtja be. A konzorciumi tag vonatkozásában a folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, és az EEKD-t kell elektronikus űrlapként benyújtani. A konzorciumi tag esetében Kbt. 62. § (1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatok vonatkozásában az ajánlatkérő által készített űrlapot kell használni, tekintettel az EKR korlátaira. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 35. § (2a) és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Kr. 1-16. §-ban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön űrlapokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M1) Ajánlattevőnek be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) (ajánlatkérő a 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe) legjelentősebb szolgáltatásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja, év/hó/nap bontásban), a teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a mennyiségi és egyéb előírt adatok, a teljesítésben való részvétel %-os aránya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. a) pontja, 21. § (3a) bekezdése, 21/A. §-a és a 22. § (1) és (2) és (5) bekezdései szerint). (1. rész: M1.1, 2. rész: M1.2, 3. rész: M1.3)
M2-M3) Ajánlattevőnek csatolnia kell az alkalmasság körében bevonni kívánt szakember(ek)ről szóló nyilatkozatot, melyben meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az Ajánlattevővel, a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, melyben az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Amennyiben ajánlattevő az év/hónap mellett napot is megadna Ajánlatkérő kizárólag az adott teljes hónapot veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartama alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatók el. Ajánlattevőnek be kell nyújtania továbbá a szakember végzettséget igazoló okirat másolatát. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. b) pontja). (1. közbeszerzési rész: M.2.1., 3. rész M.2.3. / 1. közbeszerzési rész M.3.1., 2. rész: M.3.2, 3. rész: M.3.3.)
Az M2. alkalmassági követelmény csak az 1. és 3. ajánlati részre vonatkozik, a 2. ajánlati részre nem.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1), (3)-(6) és 41/C. § (3) bek. figyelembevételével kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő ha:
M1) Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) (Ajánlatkérő a 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe) közforgalmú létesítmény takarítására vonatkozó referenciával, amely referencia esetében a takarított terület elérte összesen:
Az 1. és a 3. rész esetében: 25 000 m2-t és amely maximum 20 db épület és/vagy épületrész takarítására vonatkozott. A referencia legfeljebb 3 db szerződéssel igazolható. (1. rész: M1.1, 3. rész: M1.3)
A 2. közbeszerzési rész esetében: 500 m2-t és amely maximum 5 db épület és/vagy épületrész takarítására vonatkozott.
A referencia legfeljebb 3 db szerződéssel igazolható. (2. rész: M1.2)
Közforgalmú létesítmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő tevékenység biztosítására szolgálólétesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel teljesítéséhez kötött, pl. közhivatalok, vendéglátóhelyek, üzletek, sportlétesítmények.
Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
Épületrész: az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiségcsoportja egy helyrajzi szám alatt.
M2) Az 1. és a 3. közbeszerzési rész esetében: Nem rendelkezik 2 fő OKJ-s tisztítás-technológiai szolgálatvezető végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező minimum 2 éves tisztítás-technológiai szolgálatvezető, vagy azzal egyenértékű gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Egyenértékű végzettség és gyakorlat a MATISZ ajánlása szerint:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma: 31 853 07 0001 31 01 és megnevezése Tisztítás-technológiai szolgálatvezető szakképesítés-ráépülés.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlatában benyújtott alátámasztó dokumentumokkal. A szakemberek közötti átfedés nem megengedett az adott közbeszerzési részen belül. (1. rész: M2.1, 3. rész: M2.3)
M3) 1. és 3. rész: Nem rendelkezik 5 fő OKJ-s tisztítás technológiai szakmunkás végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, mely szakemberek minimum 2 éves tisztítás technológiai, vagy azzal egyenértékű gyakorlattal rendelkeznek.
2. rész: Nem rendelkezik 1 fő OKJ-s tisztítás technológiai szakmunkás végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, mely szakemberek minimum 2 éves tisztítás technológiai, vagy azzal egyenértékű gyakorlattal rendelkeznek.
Egyenértékű végzettség és gyakorlat a MATISZ ajánlása szerint: az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma: 31 814 01 0000 00 00 és megnevezése: takarító, a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosítószáma 31 7899 03 és megnevezése takarító.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlatában benyújtott alátámasztó dokumentumokkal. A szakemberek közötti átfedés nem megengedett az adott közbeszerzési részen belül. (1. rész: M3.1, 2. rész: M3.2, 3. rész: M3.3)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték megfizetésére a havidíj és az eseti megrendelések (gyűjtőszámlán) esetében havonta, a nagytakarítás esetében alkalmanként kerül sor.
Az ellenértéket az ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései irányadók. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
Kötbérek:
Késedelmi kötbér a szerződés VII.2.4. pontjában rögzített vetítési alapok 1 %-a, de maximum 15 %.
Meghiúsulási kötbér: a Szerződés teljes időtartamára járó összesen nettó szerződéses átalánydíj (a 24 hónapra járó összesen éves díj) 30 %-a, de a kötbérek összege összesen nem haladhatja meg az ellenszolgáltatás 30 %-át.
A terjedelmi korlátra tekintettel a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek. szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16. § (1)-(4) bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdése és a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi közbeszerzési rész esetében:
1. Az értékelési szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-100 pont. Pontszámok kiosztásának módszere: az 1. értékelési szempont (minőségi) esetében egyenes arányosítás, a 2. értékelési szempontok (ár) és alszempontjaik: fordított arányosítás.
Az ÁR részszempont részletezése (2. értékelési szempont):
Eseti szolgáltatások díja, Súlyszám: 10
- Ügyeletes takarító óradíja munkanapokon (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 4
- Ügyeletes takarító óradíja hétvégén (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 3
- Ügyeletes takarító óradíja munkaszüneti napokon (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 2
- Takarítás díja havaria esetén (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 1
Teljes körű takarítás nettó összesen díja, Súlyszám: 70
- Rendszeres takarítási szolgáltatás díja összesen (nettó Ft/hó) Súlyszám: 60
- Nagytakarítási szolgáltatás díja összesen (nettó Ft/év) Súlyszám: 10
Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.
2. Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan.
3. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35 §-ban foglalt feltételek irányadók.
4. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2., III.1.3.
5. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
6. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.
7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkoznia/uk kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is.
8. Szerződéskötési feltétel: Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az előírt mértékben biztosítási szerződést köt, vagy meglévő biztosítását kiterjeszti (1-3. rész), továbbá az előírt eszközöket rendelkezésre bocsájtja (1. és 3. rész), továbbá az előírt ISO minősítésekkel vagy azokkal egyenértékű minősítésekkel rendelkezni fog (1. és 3. rész).
9. Az eljárás során a kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11-12.§ és a Kbt. 41.§ (1), 41/A. § (1),(3)-(6), 41/C. § (3) szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12. FAKSZ: Horváth Beáta Zita, lajstromszáma: 01019.
13. Közös ajánlattevők esetén az EKR rendszer által kötelezően használandó űrlapok nem tartalmazzák az adott ajánlattevő nevének kitöltésének lehetőségét, ezért AK az űrlapokat elhelyezte a nyilatkozatminták között is. Közös Ajánlattevő esetén kérjük, szíveskedjenek az AK által készített nyilatkozatmintákat is használni annak érdekében, hogy megállapítható legyen kire vonatkozik az adott nyilatkozat.
14. AK a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak tekintettel arra, hogy a felhívás feladásának tényleges dátuma az EKR-ben lévő felhívásban téves adatot tartalmaz.
15. Helyszíni bejárás: 1. rész (Bp.): 2019.06.12.: 1.) Szerb u. 21-23. 9:00 óra 2.) Egyetem tér 1-3. 10:00 3.) Egyetem tér 5. 10:00 óra 4.) Ferenciek tere 6. 11:00 óra 5.) Kecskeméti u. 10-12. 12:00 óra 6.) Maglódi u. 8. 13:30 óra; 2. rész (Szombathely) 2019.06.13.: Szent Imre Herceg u. 112. 10:00 óra; 3. rész (Bp.) 2019.06.14.: 1.) Ecseri út 3. 9:00 óra 2.) Damjanich u. 41-43. 10:30 óra 3.) Kazinczy u. 23-27. 12:00 óra 4.) Izabella u. 46. 12:00 óra, 5.) Kiss János altb. u. 40. 13:30 óra. Kapcsolattartó: Togyeriska Hedvig, tel.: +36 30 310-6719. A bejáráson kieg. táj.-kérés nem tehető, azt külön az EKR-ben kell megküldeni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
A felhívás VI.3) pontjának folytatása (karakterkorlát miatt):
16. Értékelés körében benyújtandó dokumentumok (ajánlati részenként): Nyilatkozat az értékelés körében vizsgált szakember többlettapasztalatáról és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, továbbá ki kell töltenie az ajánlattevőnek a műszaki leírásban kiadott táblázatot és Árazatlan költségvetést az ajánlat részeként csatolni pdf. és szerkeszthető excel formátumban. (Műszaki leírás C. melléklete és Árazatlan költségvetés ajánlati részenként) az Útmutatóban előírt tartalom szerint. Értelem szerint a C. mellékletet csak az adott közbeszerzési rész tekintetében kell kitölteni, melyre az ajánlattevő ajánlatot tesz. 1. vagy 2. vagy 3. közbeszerzési rész).
17. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bek. k) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevők valamennyi közbeszerzési részre tehetnek ajánlatot, de egy ajánlattevő csak egy közbeszerzési részt nyerhet el.
Amennyiben az értékelési szempontok tekintetében az ajánlattevő egynél több közbeszerzési rész esetében lenne nyertes, úgy az általa megpályázott azon közbeszerzési részek közül, amelyekben nyertes lenne, a legmagasabb becsült értékű közbeszerzési rész vonatkozásában kerül nyertesként kihirdetésre. Ha valamely ajánlattevő egy adott közbeszerzési részben nem nyilvánítható nyertesnek, az értékelési szempont alapján soron következő ajánlattevő lesz a nyertes.
18. Szerződéskötési feltételek:
a) Nyertes ajánlattevő(k) az 1. és a 3. közbeszerzési rész vonatkozásában részenként köteles(ek) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania az előírt, következőkben felsorolt gépek és eszközök bemutatását/leírását, azok típusának feltüntetésével, úgy, hogy azok ajánlatkérő számára egyértelműen beazonosíthatók legyenek, jelezve azt is, hogy azok az ajánlattevő saját tulajdonában vannak-e:
- 15 db kétvödrös szervizkocsi
- 15 db iroda terület takarítására alkalmas porszívó
- 3 db egytárcsás súrológép
- 3 db száraz-nedves porszívó
- 1 db legalább 50 cm munkaszélességű súroló automata
b) Az 1. és a 3. közbeszerzési rész vonatkozásában: Nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes ISO 9001 – minőségirányítási, és ISO 14001 – környezetirányítási rendszerekkel vagy a 321/2015. (X.30) Kr. 24. § (3) bek. szerinti egyenértékű minőségbiztosítási dokumentummal és a Kr. 24. § (4) bek. szerinti dokumentumokkal. A fentiek alátámasztására ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania az ISO tanúsítványok, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási dokumentumok másolatát.
c) Az 1. és a 3. közbeszerzési rész vonatkozásában: Nyertes ajánlattevő(k) köteles(ek) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára takarítási tevékenységre szóló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősség biztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 10.000.000,- Ft/káresemény és 20.000.000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. A szerződéskötéskor bemutatandó a szerződéskötéskor érvényes kötvény és/vagy fedezetigazolás.
2. közbeszerzési rész: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára takarítási tevékenységre szóló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősség biztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 1.000.000,- Ft/káresemény és 3.000.000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. A szerződéskötéskor bemutatandó a szerződéskötéskor érvényes kötvény és/vagy fedezetigazolás.
19. Ajánlatkérő az Útmutatóban rögzíti azon iránymutatásokat, melyekre figyelemmel kell lenniük az ajánlattevőknek az árajánlatuk megadása során.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák