Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:9993/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.;6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Laxun Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17957986
Postai cím: Kazinczy Utca 5
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tehetséggondozás a Vári tagintézményben
Hivatkozási szám: EKR000248822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás első részében: (Tehetséggondozás a gépész szakmában) 1 db Szerszám kocsi, 1 db Szerszámkészlet, 1 db Popszegecshúzó modul, 1 db Karosszéria javító modul, 1 db Fémipari szalagfűrész, 1 db Hajlító gép zárt szerelvényhez, 1 db Ponthegesztő készlet, 1 db Hegesztő szimulátor
Az eljárás második részében: (Háztartási alapismeretek, illetve vendéglátás és élelmiszeripari szakmacsoport) 1 db
Háztartási varrógép, 1 db Gáztűzhely, 1 db Mobilkemence,
Ajánlatkérő a Műszaki leírásban határozta meg részletesebben a
közbeszerzés tárgyát. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/
2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel
azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli. 1. A Kbt.
35. § (9) bekezdésnek megfelelően Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi
projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Közös ajánlattétel esetén az
ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie
arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 2. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Bíráló Bizottság javaslatát
figyelembe véve, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli. 3. Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során Ajánlattevők joghatályos kommunikációt Ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton,
írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. 4. Ajánlattevők az alábbi
szervezettől kaphatnak felvilágosítást a Kbt. 73. § (4) bekezdésébe szerinti követelményekről: környezetvédelmi kérdésekben:
Agrárminisztérium szociális kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma munkajogi kérdésekben: Emberi Erőforrások
Minisztériuma, valamint az Igazságügyi Minisztérium 5. Ajánlattevők részletes árajánlatot is kötelesek az ajánlatukhoz csatolni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11589719 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tehetséggondozás a gépész szakmában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Szerszám kocsi, 1 db Szerszámkészlet, 1 db Popszegecshúzó modul, 1 db Karosszéria javító modul, 1 db Fémipari szalagfűrész, 1
db Hajlító gép zárt szerelvényhez, 1 db Ponthegesztő készlet, 1 db Hegesztő szimulátor Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy
ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek azon termék
tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség
esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő az
eljárás során az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/
2017. (XII. 19.) Kormányrendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet 6. § (6) bekezdése alapján ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben.
Ajánlatkérő a jelen a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát Ajánlattevők rendelkezésére, amelyeknek az
alkalmazását nem írja elő kötelezően, csupán javasolja azok használatát A dokumentumok benyújthatók az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata
formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll
rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratnak (garanciavállaló nyilatkozat
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek (elektronikus aláírás alkalmazása kötelező ezen dokumentumok esetében).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja
elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. Ajánlatkérő a
dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a https://ekr.gov.hu címen közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése
szerint hozzáférhetővé teszi. Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A leszállított termékekre vállalt jótállás (a megajánlást egész hónapokban szükséges feltüntetni) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00004
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Háztartási alapismeretek, vendéglátás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Háztartási varrógép, 1 db Gáztűzhely, 1 db Mobilkemence, Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű
termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább
az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség
bizonyítása ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő az eljárás során az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet
6. § (6) bekezdése alapján ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben. Ajánlatkérő a jelen a
közbeszerzési dokumentáció mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát Ajánlattevők rendelkezésére, amelyeknek az alkalmazását nem
írja elő kötelezően, csupán javasolja azok használatát A dokumentumok benyújthatók az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a
továbbiakban: EKR) kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az
EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat
csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is. Ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlat részeként a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratnak (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat) elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek (elektronikus aláírás alkalmazása kötelező ezen dokumentumok esetében). Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a
dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. Ajánlatkérő a
dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a https://ekr.gov.hu címen közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése
szerint hozzáférhetővé teszi. Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A leszállított termékekre vállalt jótállás (a megajánlást egész hónapokban szükséges feltüntetni) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tehetséggondozás a gépész szakmában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Laxun Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28445900
Postai cím: Karton u. 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1194
Ország: Magyarország
E-mail: laxun@laxun.hu
Telefon: +36 19505840
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14382857243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11589719
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Laxun Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28445900
Postai cím: Karton u. 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14382857243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Háztartási alapismeretek, vendéglátás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlat sem került benyújtásra.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges