Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/140
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.21.
Iktatószám: 12912/2020
CPV Kód: 72212190-7
Ajánlatkérő: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: közbeszerzési eljárás lefolytatását önként vállal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 1999. évi CXXI. törvény szerinti tevékenységek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16913286
Postai cím: Szabadság Tér 7 24761
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balla Gergely
Telefon: +36 14745198
E-mail: balla.gergely@mkik.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mkik.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.vallalkozztudatosan.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000163592020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000163592020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közbeszerzési eljárás lefolytatását önként vállal
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 1999. évi CXXI. törvény szerinti tevékenységek

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: E-learning rendszer bevezetése
Hivatkozási szám: EKR000163592020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212190-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A projekt során
480 db mikro-, kis- és középvállalkozás számára válik elérhetővé beszállítói vagy külpiaci mentorálás és legalább 1500 db mikro-, kisés
középvállalkozás pénzügyi szemléletformálás. A biztosítandó e-learning rendszer licenszek beszerzésének célja, hogy a GINOP-1.1.2
-VEKOP-17-2018-00001 projekt keretében előállított digitális tananyagok (e-learning tananyagok), megjelenítés szempontjából
szabványos távoktatási tananyagok egységes rendszerben és technológiával készülhessenek el, valamint azokat egy zárt rendszerű
távoktatási képzésmenedzsment rendszerben lehessen elérhetővé tenni a felhasználók számára.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: E-learning rendszer bevezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
További tárgyak: 72212190-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 szerződésszámú, Országos Vállalkozói Mentorprogram elnevezésű projekt (továbbiakban projekt) fő célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások versenyképességének növelése, stabilitásuk és növekedési hatékonyságuk javítása azáltal, hogy különböző eszközök révén innovatív szemléletük, pénzügyi és üzleti tudásuk kerül fejlesztésre. A projekt során 480 db mikro-, kis- és középvállalkozás számára válik elérhetővé beszállítói vagy külpiaci mentorálás és legalább 1500 db mikro-, kis és középvállalkozás pénzügyi szemléletformálás. Az e-learning rendszer licenszek és az alábbiakban ismertetett, beszerzés tárgyát képező fő feladatok ellátására kiterjedő kapcsolódó szolgáltatások beszerzésének célja, hogy a GINOP-1.1.2 - VEKOP-17-2018-00001 projekt keretében előállított digitális tananyagok (e-learning tananyagok), megjelenítés szempontjából szabványos és egységes rendszerben és technológiával készülhessenek el, illetve a külső rendszerben elkészített tananyagok ilyen rendszerbe kerüljenek betöltésre, migrálásra, valamint azokat egy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben lehessen elérhetővé tenni a felhasználók számára.
A beszerzés további célja, hogy a szoftver licenszek átadását és a rendszer használatba vételét követően Ajánlatkérőnek legyen lehetősége a rendszerben tananyagokat és képzéseket létrehozni,
szerkeszteni, frissíteni és menedzselni.
A beszerzést tárgyát képező fő feladatok:
1) A GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 kódszámú projekt (továbbiakban Projekt) során alkalmazni kívánt, képzésben résztvevők beiratkozását, valamint képzéseik adatait kezelő, a projektben készítendő vagy alkalmazandó digitális tananyagok (e-learning tananyagok) oktatási célú szerkesztését, futtatását biztosító zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer (e-learning rendszer vagy LMS) és a tananyagszerkesztő rendszer (LCMS) licenszeinek szállítása az alábbi licenszekre kiterjedően:
- Szállítandó belső felhasználói licenszek: A Nyertes Ajánlattevőnek az e-learning rendszerben (LMS) és a tananyagszerkesztő rendszerben (LCMS) az Ajánlatkérő nevében eljáró informatikai, oktatásszervezési és tananyagszerkesztési (rendszeradminisztrátori, tanfolyam adminisztrátori, tananyagszerkesztői, lektorálási, illetve egyéb kapcsolódó) feladatokat ellátó személyek részére 10 db belső felhasználói / adminisztrátori licenszet kell szállítania, 10 konkurens felhasználó általi használat lehetőségével.
- Szállítandó külső felhasználói licenszek: A Nyertes Ajánlattevőnek az e-learning rendszerben (LMS) az abban elindított képzési programok szerinti digitális tananyagok használatához 100 000 db külső felhasználói (tanár, tanuló) licenszet kell szállítania legfeljebb együttesen 500.000 óra, és 500 konkurens felhasználó által (egyidejű) használat lehetőségével.
2) 100 000 felhasználó kiszolgálását biztosító e-learning rendszer (LMS) és a tananyagszerkesztő rendszer(LCMS) testre szabása, bevezetése, azokhoz hozzáférési jogosultságok biztosítása, oktatása,
3) e-learning rendszer (LMS) Ajánlatkérő informatikai szakrendszerével való integrálása
4) Ajánlatkérő által külső rendszerekben készített digitális tananyagok migrációja a rendszerekbe.
5) 100 000 felhasználó kiszolgálását biztosító e-learning rendszer (LMS) és a tananyagszerkesztő rendszer(LCMS) felhő alapú szerverkörnyezetben történő üzemeltetése, szolgáltatása, illetve ennek részeként azokhoz technikai ügyfélszolgálati támogatás nyújtása a Projekt fizikai zárásáig (jelenleg 2020.12.31.);
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2/A pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet képzési és/vagy informatikai projektvezetési szakmai tapasztalata (0 – 36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a 17 hónapos időtartam vége a projekt fizikai zárását követő időpontra esik, úgy a teljesítési határidő a projekt fizikai zárásának napja, azaz a szerződés időtartama nem nyúlhat túl a projekt fizikai zárásának napján. Folytatás a VI.3. pontban.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár érték arány értékelési szempont alkalmazza. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritérium tekintetében egyenes arányosítás. A felolvasólapon Ajánlattevő köteles feltüntetni a minőségi kritériumra bemutatott szakember nevét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a)
pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban
alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a
kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más
szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a
formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni
alkalmasságának igazolásához. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek.
alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az
érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62
. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési
kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (
7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkezdő bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontját a 23. §-ra figyelemmel az ajánlati felhívás feladását megelőző három év
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolással vagy az ajánlattevő, illetve
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által aláírt referencia nyilatkozattal igazolja Ajánlattevő. A referencia
igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább az alábbi adatokat: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), - a szerződést
kötő másik fél (neve, székhelye), - a szolgáltatás tárgya, - a szolgáltatás mennyisége, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia kezdési és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban
szükséges megadni. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
igazolásait/nyilatkozatait az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 21/A. §-a alapján AK a teljesítés
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5) bek-re. M.2.) A 321/2015. (X.30.)
Korm. Rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért
felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő
csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen, és amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését, akivel/
amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll), valamint a szakemberek által
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Az önéletrajzban a szakmai tapasztalat idejét év/hó bontásban kell megadni. Csatolni
szükséges továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy
mely szakembert mely pozícióra jelöli. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó igazolásait/nyilatkozatait az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK a Kbt. 69
. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A kapacitást nyújtó szervezetnek ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell
rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket az ajánlattevőnek kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni
. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (7) és (9) bek-re és 424/2017. Korm.r. 6. § (6a) bek-re. Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t
benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α (alfa)
pontjában található. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3)
bekezdése alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (12) bekezdésére és a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevőnek a felhívás feladásától számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal kell rendelkeznie:
A) 1 db zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer használatának felhő alapú szolgáltatásként történő nyújtására kiterjedő referenciával, amelynek keretében a rendszerrel legalább 10.000 főt szolgáltak ki;
B) 1 db távoktatási képzésmenedzsment rendszer külső szakrendszerrel történő integrációjára kiterjedő referenciával;
C) 1 db, digitális tananyagok migrációjára kiterjedő referenciával, amely migráció biztosította az átmigrált digitális tananyagok tananyagszerkesztő rendszerben történő szerkesztését és/vagy karbantartását.
D) 1 db, távoktatási képzésmenedzsment rendszer szoftver felhasználói licenszeinek szállítására és/ vagy átadására irányuló referenciával.
Az egyes referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, valamint egy alkalmassági feltétel több szerződésből is teljesíthető, de az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M.2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, hanem nem von be a teljesítésbe legalább
A) 1 fő felsőfokú végzettségű, képzési és/vagy informatikai projektek projektvezetésében legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;
B) 1 fő felsőfokú végzettséggel, és zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer felhő alapú szolgáltatásként történő nyújtásának támogatásában min. 12 hónap tapasztalattal rendelkező szakembert.
A megajánlott szakértők nem fedhetnek át, minden kompetenciát önálló személyeknek kell biztosítania (összesen 2 fő). Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során (mind az értékelés mind az alkalmasság bírálata esetében) az időben párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer számít a szakember szakmai tapasztalatába.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja késedelemmel érintett részfeladatra eső nettó vállalkozói díj, mértéke 1 %-a/naptári nap, max. 30%.Meghiúsulási kötbér:alapja a meghiúsulással érintett részfeladatra eső nettó vállalkozói díj,
mértéke 30%.Hibás teljesítési kötbér:kötbéralap 20%-a / alkalom,max a nettó vállalkozói díj 20%-a.AK előleget
nem biztosít. Nyertes AT egy rész- és egy végszámla benyújtására jogosult. A leigazolt számlák
kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történika Kbt. 135. § (1), (5),(6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. A számla kifizetése utófinanszírozással történik figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletre. A pályázat támogatás intenzitása 100%. A Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Jótállás: 12 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/10/16 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás elektronikusan a Kbt. 68. § (1a)-(1c) és (4)-(6) bekezdései, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-ban
foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
II.2.7. pont folytatása: Ha a projekt fizikai zárásának időpontja módosul, arról Ajánlatkérő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja nyertes Ajánlattevőt, azonban a szerződés időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a hatálybalépéstől számított 17 hónapos időtartamot.
VI.3) További információk
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR-ben (https ://
ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő
ajánlattevői regisztráció összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
2. A felhívás III.1.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak.
3. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozatot nemleges
tartalom esetén is csatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamennyi
ajánlattevő -, illetve adott esetben az ajánlatban aláíró, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírásra jogosult
képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró
esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
5. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége. Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén a fordítás tekintetében az ajánlatban nyilatkozni kell.
6. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt.35. §).
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában.
8. Ajánlattevőnek amennyiben alkalmasságot igazoló
szervezetet von be az eljárásba nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító
szervezetet vesz igénybe, úgy a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 10. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
12. Az ajánlatban csatolni kell az értékelési szempontokra tett megajánlás alátámasztásához előírt
dokumentumokat (3. sz. nyilatkozatminta).
13.Az ajánlatban csatolni kell a beárazandó ártáblázatot beárazva.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján jelentős, nem hiány pótoltatható hiánynak tekinti az egyes értékelési szempontokra tett megajánlás hiányát és az ártáblázat teljes hiányát.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-t, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
16. FAKSZ: dr.Tahy Bálint, lajstromszám: 00934, helyettes FAKSZ: dr. Nagy-Stieber Elek László, lajstromszám: 00892.
17. Nincs lehetőség a Kbt. 35. § (9) bekezdés szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
18. AK zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer alatt a műszaki leírásban meghatározott fogalmat érti.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák