Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/145
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.28.
Iktatószám: 13382/2020
CPV Kód: 30000000-9
Ajánlatkérő: Salgótarjáni Szakképzési Centrum
Teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Salgótarjáni Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35779245
Postai cím: Rákóczi Út 60
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyi Ildikó
Telefon: +36 32310231
E-mail: ildiko.baranyi@sszc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246622020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246622020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Információtechnológiai eszközök beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000246622020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Információtechnológiai eszközök beszerzés a GINOP- 6.2.3.-17-2017-00040 projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Információtechnológiai eszközök beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 db 50” Smart LED Televízió
1 db 55” Smart LED Televízió
1 db 65” Smart LED Televízió
8 db TV konzol
1 db Projektor
‎1 db Projektor lámpa modul
1 db Mennyezeti projektor konzol
6 db Játékkonzol 1TB
3 csomag LEGO Education Mindstorms EV3 robot csomag
5 db 86" interaktív kijelző
2 db Memóriakártya SDXC
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP- 6.2.3.-17-2017-00040
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ár egyedüli ért. szp. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta Közbesz Hat KÉ 2020. évi 260. szám; 2020. március 25. közzétett útm tart. AK Kbt.76.§ (13) bek szakmai ajánlatnak a részletes ártáblázatot tekinti a megajánl. alátám.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(
X.30.)Korm.r. (Alkr.)8., 10., 12-16. § szerint. A kizáró okok fenn nem állását az ajánlat benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetnek megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni. Az EEKD-t elektronikus
űrlapként kell benyújtani az EKR-ben. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania
az ajánlatban. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, így a közös
ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha az előírt alkalmassági követelménynek az AT más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,az ajánlatban be kell nyújtani ezen szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) szerinti
nyilatkozatot. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására a Kbt. 69. § szerint felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek
megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 62. § (1) b) és f) kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére AK nem zárja ki a gazdasági szereplőt a Kbt. 188. § (4) és (5) szerinti esetben (öntisztázás). A határozatot a
gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Nem szükséges igazolás benyújtása,ha az AK az EU bármely
tagállamában működő,ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns
információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítása csatolandó. A
magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántart.k,valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántart.k tekintendőek az
igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartanak. Csatolni kell az AT nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,ha nem releváns akkor is. A Kbt. 62. § (1) k) kb) és kc) alpontokra és
a 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan az EKR kész nyilatkozat sablonként elektronikus űrlap mintát tartalmaz, így ezen pontokra ennek
kitöltésével kell nyilatkozni. AK kizárja az eljárásból azt az AT-őt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet
,aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik,ill. akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az EKR-ben elektronikus
űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Irányadó a KH vonatkozó útmutatója is. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan
igazolást benyújtani, amelyet AK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az
esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A gazdasági szereplőnek az EEKD IV. rész (
Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész
bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltakra. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárást
lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint
ha ajánlatkérő szükségesnek ítéli, akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják,
hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: M/1. Az Alk.r. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint
ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül
megkezdett legjelentősebb szállításának ismertetéséről (referencianyilatkozat/referenciaigazolás), amely tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és
befejező időpontját, év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), a szállítás tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, egyéb adat a 321/ 2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) illetve a 21/A. §, mely szerint a a teljesítés igazolásaként ajánlatkérő köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alk. köv. a közös aj.tevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő,ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD
formanyomtatványt kell benyújtania. A Kbt.65.§(7)alapján az előírt alk.köv. az aj.tevők bármely szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ilyenkor meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az aj.felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.köv.t(köv.ket), amelyeknek igazolása érdekében az aj.tevő
ezen szervezet erőforrására v. arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§(8)foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben v. előszerződésben vállalt köt.vált tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerz.telj.hez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz.telj.nek időtartama alatt. Ha A.tevő(közös A.tevő) az előírt
alk.köv.-nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szerv. v. személyek mindegyike által
kitöltött és aláírt EEKD külön formanyomtatványait is benyújtja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő: M.1.) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített: 1 db Smart LED Televízió, 1 db TV konzol és 1
db játékkonzol szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több
referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A finanszírozás a GINOP- 6.2.3.-17-2017-00040 pályázatból történik utófin. Támogatás intent. 100 %. A szerződéses díj
egyösszegű átalányár. 1 db számla bocsátható ki. A teljesítés ig. alapján kiállított számlát a Vevő átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § szerint.Vevő az Eladó részére előleget nem biztosít. Fizetési határidő: Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint 30 nap. A szerződés, az
elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF. Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett termék általános forgalmi adó nélküli
ellenértékének 1%-a naponta. Maximuma: 5 naptári nap késedelem. (5%) A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése kizárja a szavatossági igények érvényesítését a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése mellett.Meghiúsulási kötbér : az érintett termék
ellenértéke 20 %-a .Hibás teljesítési kötbér: az érintett termék ellenértékének 15%-a. . Jótállás: a teljesítéstől számítva 12 hónap az 86" interaktív monitorra a jótállás a teljesítéstől számítva 36 hónap
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi részvételre jelentkezőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan biztosítja. Ajánlatkérő az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (
XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. A közbeszerzési
dokumentum tartalmazza a pontos műszaki leírást, teljesítéssel kapcsolatos min. követelményeket, szerződéstervezet. 2. FAKSZ:
Laczkóné Dénes Orsolya, 00488 3. Folyamatban lévő változás bejelenési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változás bejelentési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó
elektronikus űrlapként. 4. Ajánlatnak tart. kell a Kbt. 66. § (2) és (nemleges tartalom esetén is, EKR űrlapként) a (6) szerinti
nyilatkozatot. A Kbt. 66. § (4) szerint az AT az EKR regisztrációkor nyilatkozik. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) szerinti
nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével. A felolvasólapot az EKR űrlapon szükséges kitölteni. 5. A gazd. szereplő
az alkalm. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolások benyújtására AK 69. § szerinti felhívására
köt. AK nem bocsát ki újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az elj.ba,
és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiányp. 6. Az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtani: a
dokumentációban melléklet táblázatot a teljesített paraméterek kitöltésével szükséges kitölteni. Meg kell adni az ajánlott termék és
tartozékai pontos gyártóját, típusát, darabszámát és származási helyét. 7. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell. 8. Érvénytelen az ajánlat különösen,ha nem felel meg azoknak a körny.véd.,szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogsz.k v. kötelezően alkalmazandó kollektív szerz., ill a Kbt. 4. mell.ben felsor. körny.véd.,szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
10. AT nem alkalmazza Kbt. 75.§(2)e)-t. 11 A IV.2.6) pontban a Kbt. 81. § (11) szerinti 60 nap ajánlati kötöttséget kell érteni. 11. Az
eljárásban való részvétel feltétele a gazd. szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi elj. közbesz. dokumentumainak az onnan való
letöltése. A tárgyi eljárásba történő regisztrálás automatikusan azt jelenti, hogy az érdeklődő gazd. szereplő a közbesz.
dokumentumokat letöltötte és megismerte. 12.Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési
szempontja alapján értékeli az ajánlatokat. 13. Ajánlatkérő nem írja elő, és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 14. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége. 15.AT-nek és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. a 2006. évi V. tv.9.§(3)bek. szerinti ügyvéd v kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását
is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. 16. A beárazott ártáblázatot „.xls” formátumban is be kell nyújtani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására
jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem
lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák