Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/151
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.05.
Iktatószám: 13541/2020
CPV Kód: 33100000-1
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: 1125 Budapest, Diós árok 3. és a végfelhasználási helyek (max. 250 átvételi pont). A végfelhasználási helyek pontos ismertetésére az Ajánlatkérő által megbízott, az orvosokat bevonó Pilot Támogató Szervezet által kerül sor. A pilot helyszínek várható megyénkénti eloszlását a Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemán Krisztina
Telefon: +36 13561522
E-mail: Szeman.Krisztina@aeek.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000342522020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000342522020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.9.6-16 eszközök szállítása és telepítése
Hivatkozási szám: EKR000342522020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP-1.9.6 projekt keretében a telemedicina keretrendszer számára adattovábbításra képes telemedicina mérőeszközök beszerzése, rendszerintegráció és kapcsolódó szolgáltatások.
Részajánlattétel kizárt, mert a jelen beszerzés keretében beszerezni kívánt orvostechnikai, adatátviteli és kommunikációs eszközök, szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások egy zárt funkcionális és technológiai egységet alkotó alrendszer megvalósítására irányulnak, mely egy központi rendszerhez is csatlakozik, a folyamatok integráns része lesz, valamint a szállító a szállított teljes alrendszerért vállal felelősséget és garanciát.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.9.6-16 eszközök szállítása és telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU211,HU213,HU221,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3. és a végfelhasználási helyek (max. 250 átvételi pont). A végfelhasználási helyek pontos ismertetésére az Ajánlatkérő által megbízott, az orvosokat bevonó Pilot Támogató Szervezet által kerül sor. A pilot helyszínek várható megyénkénti eloszlását a Műszaki leírás tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés célja a Telemedicina Keretrendszerhez GSM adathálózaton kapcsolódó végponti alrendszer, azaz mobil hub és a hozzá helyi adatkapcsolaton illesztett telemedicina mérőeszközök és kapcsolódó kiegészítők beszerzése, az alrendszer tesztelése, üzembe helyezése és a működés támogatása a műszaki leírásban részletezettek szerint. Szükséges megtervezni és megvalósítani a végponti alrendszert, azaz az orvostechnikai eszközök és a mobil hub integrációját (adatcseréjét), a TMKR-rel történő integrációt (dokumentált TMKR interface-eken adatcserét) a Rendszerintegrációs Szoftver kifejlesztésével.
Nyertes AT feladatai különösen:
- Végponti alrendszer tervezése, fejlesztés;
- rendszertervezés;
- fejlesztés;
- tesztelés;
- eszközök leszállítása;
- távközlési munkák;
- oktatás, képzés;
- karbantartás, támogatás;
- rendszerfelügyelet;
- Help Desk Szolgáltatás, Second Level Support;
- üzemeltetés támogatás,
- a rendszerintegrációs szoftver vagyoni jogainak átruházása.
A beszerezni kívánt orvostechnikai és IKT eszközök:
1. Felkaros vérnyomásmérő: 1158db
1.1 fertőtlenítő csomag, tartalma: törlőkendő (csomag) + fertőtlenítő: 280 csomag
1.2 mandzsetta: 60db
2. 12-elvezetéses EKG készülék: 250db
2.1 fertőtlenítő csomag, tartalma: törlőkendő (csomag) + fertőtlenítő: 280 csomag
3. Vércukorszintmérő: 695db
3.1 tesztcsík (doboz): 6255
3.2 lándzsa: 6255db
3.3 fertőtlenítő csomag, tartalma: törlőkendő (csomag) + fertőtlenítő: 280csomag
4. Dermatoszkóp mobiltelefon alapú: 100db
4.1 Dermatoszkóp okostelefon adapter: 100db
4.2 fertőtlenítő csomag dermatoszkóphoz, tartalma: törlőkendő (csomag) + fertőtlenítő: 100 csomag
5. Kijelzővel és virtuális billentyűzettel ellátott, mobil adat kommunikációra képes, fényképezőgép funkcióval ellátott mobil hub egység (mobiltelefon) a projekt időszakban a kapcsolódó kommunikációs szolgáltatással: 2103db
6.1. Csomagkísérő üres laminált lap (A5 méret) leltári vonalkódok felragasztásához: 300db
Az eszközök a végfelhasználási helyekre (max. 250 átvételi pont) történő kiszállítása és átadás-átvétele nyertes AT feladata. A végfelhasználási helyek pontos ismertetésére az AK által megbízott, az orvosokat bevonó Pilot Támogató Szervezet által kerül sor. Az AT a kihelyezés ütemezéséről az adott időkereten belül maga dönt.
A beszerezni kívánt eszközökre 15 hónap jótállást és kiemelt támogatást kell biztosítani. A kiemelt támogatás körében: az eszközök bármely okból (így akár AK vagy Felhasználó nem rendeltetésszerű használatából, vagy vis maior okból (pl. villámkár) eredő működésképtelensége esetén is AT-nek legfeljebb 3 munkanapon belül csereeszközt kell biztosítania és az üzemeltetési szint fenntartásához szükséges mennyiségű csereeszközt kell rendelkezésre tartania, legalább a műszaki leírásban meghatározott mértékben.
Az orvostechnikai eszközök és a fertőtlenítőszerek követelménypontjainak teljesülését a következő dokumentumokkal lehet igazolni:
• Termékadatlap (gyártói)
• CE minősítésben szereplő terméktulajdonságok (kivonat, gyártói)
• Gyártói nyilatkozat
• Gyártói ajánlás (fertőtlenítőszerek vonatkozásában)
Az AT által megajánlott termék vonatkozásában ajánlathoz csatolandó: külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékai a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt). A CE megfelelés igazolásának hiánya az ajánlat műszaki meg nem felelését és érvénytelenségét eredményezi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kiemelt támogatás keretében az eszközcsere elvégzésére vállalt határidőre (készrejelentésig, maximum 3 munkanapon belül (minimumkövetelmény), legkedvezőbb megajánlás: 1 munkanap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.6-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések projekt megvalósításához szükséges eszközök szállítása és telepítése
II.2.14) További információ:
A projekt fizikai zárásának időtartama jelenleg a szerződés szerinti teljesítési véghatáridőnél korábbi. AK támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtását tervezi. A szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele a Projekt fizikai zárása idejének támogatási szerződés módosítással való meghosszabbítása (Kbt. 135. § (12), Ptk. 6:116. § (1) )

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (rövidítve: AT), vagy alvállalkozó (rövidítve: AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás: AT-nek - valamint adott esetben a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek - az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § (2)-(3) és (5) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10. §, és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára. AK a részvételi feltételeket és az alkalmassági előírásokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg,azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. A Korm.r. 13. §
alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Ajánlatkérő-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban: Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett,a közbeszerzés tárgya szerinti (orvostechnológiai vagy IKT eszköz szállítása) referenciák ismertetése.
A referenciaigazolást/referencianyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell kiállítani/kiállíttatni:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szállítás (szerződés) tárgya, mennyisége
- szerződés keretében szállított termékek megnevezése (alkalmasság megállapításához szükséges adatok megadása),
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (11) bekezdései alapján kell eljárnia.
M2.: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania: a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal: - a bevonni kívánt szakember neve, beosztása, - a bevonni kívánt szakember végzettsége, - alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése, - alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert, b) a bevonni kívánt szakember végzettségét és képzettségeit igazoló okirat egyszerű másolatát, c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (név, képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat ismertetése), melyből minden kétséget kizáróan megállapítható az elvárt szakmai tapasztalat. A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az AK a Kbt. 69. § (4) vagy (6)- (8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya (orvostechnológiai vagy IKT eszköz szállítása) szerinti, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 1490 db orvostechnológiai vagy 980 db IKT eszköz szállításra vonatkozik. Ajánlattevő a referencia követelményt több szerződésből is teljesítheti.
M2. Alkalmatlan a gazdasági szereplő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú műszaki és/vagy informatikai végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki részt vett legalább egy rendszerintegrációs szoftver fejlesztésére irányuló projektben Rendszerintegrációs szoftverfejlesztési projektnek tekinti AK: azt a projektet, aminek eredményeképpen létrejön egy olyan szoftver, amely 2 vagy több rendszer közötti folyamatos, üzemszerű adatcsere megvalósítására alkalmas.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték megfizetése a Kbt. 135. § (1),(5), (6) bek. és a Ptk. 6:130. §(1)-(2) bek. foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szabályaira és a Ptk. 6:155.§-ra is tekintettel. AK előleget nem fizet. Nyertes AT késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A fizetési feltételekkel és biztosítékokkal kapcsolatos részeletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. AK az ellenérték forrását az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 számú projektből biztosítja, a számlák kifizetése nem érintett ún. szállítói finanszírozással. Támogatás intenzitása: 100%.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § bekezdése szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
FAKSZ: dr Márkus Tímea 00318, drmarkustimea@t-online.hu , helyettes faksz: dr. Borbély Magdolna 00132, drborbelymagdolna@t-online.hu. AK az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Értékelés módszere: legjobb ár-érték arány szerint. AK a tárgyi eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell csatolni: bármely nyilatkozatot aláíró(k) hiteles aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó írásos meghatalmazást. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 138. § (3) bek.-re. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bek. és 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozat is szükséges. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban a kap.t rendelkezésre bocsátó szerv. olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017. (XII.19.)Korm.rend. 11. § (4) bek.-e szerint lehetséges. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, melyeket a Kbt.kötelezően előír. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek-re. Folyamatban lévő vált.bej. eljárásról AT-nek minden esetben (nemlegesség esetén is) nyilatkoznia kell.Ha AT-nek van folyamatban lévő vált.bej. eljárása, szükséges csatolnia a 321/2015. (X.30.) Korm.rend 13. §-aszerinti dokumentumokat. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást az ott foglalt előírások szerint. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről csatolandó, köt.vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szerv. képviseletében eljárhat. AK nem teszi lehetővé a nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság)létrehozását. AK a IV.2.6) pont szerinti 1 hónap ajánlati kötöttségen 30 napot ért. Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. AK az eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: nettó ajánlati összár estében fordított arányosítás, a 2. részszempont estében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás közötti arányosítás. A kiosztható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák