Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Iktatószám: 14202/2020
CPV Kód: 32552400-1
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye: Országház, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodgál Ágnes
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000791292020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000791292020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Audioguide rendszer beszerzése (767/2020)
Hivatkozási szám: EKR000791292020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32552400-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Audioguide rendszer beszerzése a működtetéshez szükséges eszközökkel, tartozékokkal (kiegészítőkkel).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Audioguide rendszer beszerzése (767/2020)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158100-9
További tárgyak: 32341000-5
32342000-2
32342200-4
32342400-6
32351300-1
32581100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országház, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országház látogatói részére 1 darab audioguide rendszer beszerzése a működtetéshez szükséges eszközökkel, tartozékokkal (kiegészítőkkel):
- 500 darab audioguide vevő eszköz beépített akkumulátorral,
- 30 darab audioguide adó eszköz beépített akkumulátorral,
- mobil töltőegység rendszer 530 darab eszköz egyidejű töltéséhez,
- egyszerűen áthelyezhető 4 darab lopásgátló berendezés,
- 1 darab szoftverlicenc 4 év szoftverkövetéssel,
- 120 darab fix pontra telepíthető saját áramellátással rendelkező jeladó egység,
- 1 garnitúra tartalék áramforrás (összesen 120 db) a jeladókhoz,
- 350 darab mobil jeladó egység audio hanganyag tartalomválasztáshoz és nyelvválasztáshoz,
- gyors nyelvválasztást segítő rendszer (minimum 25 idegen nyelvre felprogramozva; 10 mobil eszközre, amely mobil eszközök képesek egyszerre legalább 25 idegen nyelv egyedi vagy csoportos kiválasztására)
- 2500 darab egy fülre akasztható mono fülhallgató,
- 60 darab fejmikrofon.
Az ajánlattevő feladata:
- az adó és vevő eszközök teljeskörű testre szabása, felkészítése az ajánlatkérő által átadott hanganyagokkal, szöveges fájlokkal és képekkel,
- az audioguide rendszer telepítése és beüzemelése az Országházban,
- az ajánlatkérő által előre definiált maximum 8 különböző látogatói útvonalon fix jeladó pontok telepítése és a jeladók által sugárzott tartalmak paraméterezése,
- a telepített és beüzemelt eszközrendszer (adó és vevő eszközök, fix és mobil jeladórendszer, lopásgátlórendszer) megfelelő tesztelése, a tesztelés alatt fellépő hibák kijavítása a hibamentes üzemszerű működésig,
- szoftver telepítése, maximum 30 főnek az oktatása minden átadott eszköz kezelésére, használatára vonatkozóan (beleértve a tartalomkezelő rendszer oktatását is), teljeskörű magyar nyelvű használati útmutatók készítése,
- lopásgátlók telepítése és beüzemelése, mobil jeladórendszer felprogramozása és az egyes funkcióknak megfelelő jelölőrendszerrel történő ellátása,
- gyors nyelvválasztást segítő rendszer felprogramozása az ajánlattevő által megadott eszközökre,
- 4 évig tartó időtartamra szoftverfrissítés biztosítása.
A részletes műszaki követelményeket, valamint az ajánlattevő feladatainak a részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentáció és az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vevőeszköz akkumulátor üzemideje élőhang átviteles üzemmódban (óra) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Az eljárásban részajánlat nem adható, mivel a beszerezni kívánt eszközök, termékek egy rendszer részét képezik, továbbá az elvégzendő feladatok ezen rendszer működéséhez szükségesek, és azzal funkcionálisan összefüggnek.
2. A II.2.5) pont első értékelési részszempont ( Vevőeszköz akkumulátor üzemideje élőhang átviteles üzemmódban (óra)) esetében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a vevőeszközöknél a folyamatos üzemidő töltés nélkül legyen legalább 6 óra élőhang átviteles üzemmódban. Ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Az értékelési részszempontokra vonatkozó további részletes információkat a VI.3) 15) pontja tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolás módja: Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására vagy az ajánlat benyújtásakor a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
A Kr. 3. § (3) és (5) bek. alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetében külön-külön kell benyújtania az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10. § gb) pont), figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozatot EKR űrlapon szükséges benyújtani.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti kitöltött nyilatkozatot (űrlap) kell benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az igazolások nem kérhetők a Kr. 1. § (3) bekezdése és 6. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdéseiben meghatározott esetekben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 16. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-én közzétett, "A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" című útmutatójára.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdései alapján nem határoz meg pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a Kr. 3.§ (3) bekezdése.
Irányadó továbbá a Kbt. 65.§ (7),(9),(11),(12) bekezdései.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65.§ (6), a Kr. rendelet 3.§ (5) bekezdése.
Utólagos igazolás:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolás(ok) benyújtására felhívott ajánlattevő az alkalmassági feltételnek való megfelelést az alábbiak szerint köteles igazolni:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontjának, (1a) bekezdés a) pontjának, 21/A. §-a és 22. § (1) – (2) bekezdéseinek megfelelően, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, műszaki alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szállításának ismertetése.
Az igazolás(ok) minimális adattartalma:
- a szerződést teljesítő gazdasági szereplő neve, székhelye
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
- a szállítás tárgyának és mennyiségének (db) ismertetése olyan módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség megállapítható legyen,
- a teljesítés kezdő időpontja (év, hónap nap pontossággal meghatározva),
- a teljesítés befejező időpontja (év, hónap nap pontossággal meghatározva),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az ajánlatkérő a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítást veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a gazdasági szereplő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített egy darab audioguide rendszer szállítására vonatkozó referenciával, mely referencia szerinti audioguide rendszer a következőket tartalmazza:
- tartalomkezelő szoftvert és
- legalább 5 db hang és jel továbbítására alkalmas adókészüléket és az azok jelét fogó 100 db vevőkészüléket, valamint ezen készülékek egyidejű töltéséhez szükséges mennyiségű töltőegységet, valamint
- legalább 10 db jeladót, ami a vevőkészülékek automata tartalomindítására alkalmas.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kerül sor. A számlát euró devizanemben kell kiállítani. A számla ellenértékének átutalására a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció szerződéstervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatoknak az EKR-ben történő elektronikus felbontására vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. § (1b)-(1d)bekezdései, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 35.§ (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítására nincs lehetőség.
2) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
3) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar azzal, hogy nem kell magyar nyelvre fordítani a megajánlásra kerülő eszközök angol nevű elnevezéseit, valamint műszaki leírásait. Továbbá értelemszerűen az igazolásokon, nyilatkozatokon szereplő nem magyar nevű intézményneveket és székhelyadatokat és a dokumentumokat aláíró személyek neveit, tisztségének, beosztásának megnevezését sem kell lefordítani.
4) Az ajánlatkérő nem köti az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához.
5) Az ajánlatban szereplő valamennyi értéket euróban (EUR) kell megadni.
6) Az ajánlattevőnek az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlapokat megfelelően kitöltve kell benyújtania.
7) Az ajánlathoz csatolni kell az ártáblázatot a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
8) A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
9) A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.
10) Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentációban meghatározott egyéb dokumentumokat/nyilatkozatokat is.
11) Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Paksi Sándor; lajstromszám: 00621, dr. Laczi Adél; lajstromszám: 01058
12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33.§ (1) bekezdését. Az ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 36. §-ában és a Kbt. 138. §-ában előírtakra.
13) Az ajánlati felhívásban az alkalmasság körében előírt követelmény és az előírt igazolási mód a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
14) Szerződéstervezet a Közbeszerzési Dokumentumok része, az ajánlatban nem kell csatolni. Ha az ajánlat szerződéstervezetet tartalmaz, azt az ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
15) A II.2.5) pont szerinti értékelési szempontok részletezése:
15.1.) Ponthatárok: adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetében: 1-től 5-ig.
15.2.) Az 1. értékelési részszempont (vevőeszköz akkumulátor üzemideje élőhang átviteles üzemmódban (óra)) értékelés módszere: Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – kiadott útmutató (továbbiakban: útmutató) 1. számú melléklet relatív értékelési módszerek című (A.) fejezete 1. pont ab) alpontjában meghatározott képletet (egyenes arányosítás módszere) alkalmazza. Ezen részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítást követően meghatározott pontszámokat kettő tizedes jegyre kerekíti. Az akkumulátor üzemideje kizárólag órában (egész számban feltüntetve) adható meg.
A 2. értékelési részszempont Mindösszesen (ÁFA nélkül számított) ellenérték (euró) vonatkozásában az értékelés módszere az útmutató 1. számú melléklet relatív értékelési módszerek című (A.) fejezete 1. pont aa) alpontjában meghatározott képlet (fordított arányosítás módszere) alkalmazásával történik a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint. Ezen részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítást követően meghatározott pontszámokat kettő tizedes jegyre kerekíti.
16) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő szakmai ajánlatát, amelynek teljes körűen meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki követelményeknek.
A szakmai ajánlat részenként az ajánlattevőnek be kell nyújtania (zárt, sértetlen csomagolásban) a megajánlott rendszer következő eszközeinek mintapéldányait (feltüntetve rajtuk a szakmai ajánlatban megadott gyártmány- és típusmegjelölést) :
- 6 db adó eszközt,
- 12 db vevő eszközt,
- 1 db mobil jeladó eszközt,
- 6 db fejmikrofont,
- 12 db – egy fülre akasztható - mono fülhallgatót.
A szakmai ajánlat részeként kért mintapéldányok bekérésének az az indoka, hogy az ajánlatkérő meggyőződjön arról, hogy a megajánlott eszközök alkalmasak csoportos idegenvezetésre és képesek zavartalanul működni legalább 6, egymástól független látogatói csoport esetén, ha a csoportok egyszerre egy időben egy térben tartózkodnak, tárlatvezető által csoportosan vezérelt módban.
A mintapéldányok jegyzőkönyvvel rögzített kipróbálására az Országházban kerül sor (előre láthatólag az ajánlatok bontását követő 6. munkanapon, minden ajánlattevővel külön-külön időpontban). A mintapéldányoknak - ajánlattevők részvételével történő - helyszíni kipróbálásának pontos időpontjáról az ajánlatkérő a bontást követően az EKR rendszerben értesíti az ajánlattevőket.
A benyújtott mintapéldány(ok) műszaki jellemzői(k)ben, gyártmányban, típusmegjelölésben nem térhet(nek) el a szakmai ajánlatban bemutatott eszköz(ök) műszaki jellemzőitől, gyártmány- és típusmegjelölésétől.
A mintapéldányok benyújtásának a helye (személyesen közvetlenül, eredeti példányban átadva):
Országgyűlés Hivatala Szabad György Irodaház 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. , 5. emelet 509. számú irodába (Közbeszerzési Iroda) Munkaidőben: Hétfő –Csütörtök 08:00 - 16:00 Péntek 08:00 – 13:00 Az ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz az ajánlattételi felhívás IV.2.2) pontjában meghatározott benyújtási határidőig. A mintapéldányok benyújtása érdekében, az Országgyűlés Hivatala Szabad György Irodaházba történő belépést megelőzően be kell jelentkezni a kozbeszerzes@parlament.hu e-mail címen vagy az ajánlati felhívás I.1) pontjában megadott +36 1 4416498-as telefonszámon.
A mintapéldányok benyújtásának helye postai úton (a cím eltér a személyes benyújtás helyszínétől): Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. A zárt, sértetlen csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, az eljárás tárgyát és a következő feliratot: "Közbeszerzési ajánlat, kizárólag az Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Irodája által az ajánlattételi határidő lejárta után bontható fel!". A mintapéldányok postai úton történő megküldésével összefüggésben tájékoztatjuk az ajánlattevőt, hogy az ajánlatkérő őrzését és védelmét az Országgyűlési Őrség végzi, amely a beérkező csomagokat, küldeményeket biztonsági szempontból ellenőrzi. Amennyiben a szakmai ajánlat részét képező mintapéldányok kézbesítése postai úton történik, úgy az ajánlattevő kiemelt kockázata, hogy a mintapéldányok az ajánlatok IV.2.2. pontban meghatározott benyújtási határidejére a Közbeszerzési Irodához (Országgyűlés Hivatala Szabad György Irodaház 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. , 5. emelet 509. számú iroda) kerüljön.
A mintapéldányok vizsgálatának (kipróbálásának) menetét részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
17) További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák