Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/192
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.02.
Iktatószám: 16800/2020
CPV Kód: 50300000-8
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: elektr. közig. informatikai és távközl. közszolg.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Annus Tímea
Telefon: +36 17957519
E-mail: annus.timea@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000756992020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000756992020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektr. közig. informatikai és távközl. közszolg.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ajánlatkérő Deverto rendszereinek támogatása
Hivatkozási szám: EKR000756992020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50300000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-nél működő Deverto NTG rendszerre és Deverto IP Centrex rendszerre (együtt Deverto rendszerek) vonatkozó szoftver- és üzemeltetés-támogatási szolgáltatások (továbbiakban támogatási szolgáltatás) nyújtása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ajánlatkérő Deverto rendszereinek támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 32500000-8
50300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A támogatási szolgáltatás Ajánlatkérő Deverto rendszereire, a Deverto rendszerek alrendszereire és funkcióira terjed ki 12 hónap időtartamban.
A támogatási szolgáltatást a szerződéskötéstől számítva jogfolytonosan kell biztosítani.
Az Ajánlatkérő Deverto NTG rendszere egy clusterben működő softswitch párból, négy darab RTP Proxyberendezésből, valamint SzámHordozási és azonosító-gazdálkodási aDatBázis (SZHDB) szerverből áll. A rendszert kiegészíti vmWare virtualizációs környezetben futó, az éles rendszerrel funkcionálisan teljesen megegyező, de kapacitásában korlátozott tesztrendszer.
Ajánlatkérő Deverto IP Centrex rendszere fizikailag két darab IBM BladeCenter H keretben elhelyezett 9-9 db szerverből, valamint az IBM BladeCenter H további rendszerelemeiből (switch, SFP, ANM, power...) állórendszer. Az IP Centrex rendszert kiegészíti két darab IBM System X3250 M5 szerverből álló teszt rendszer,mely funkcionálisan megegyezik az éles rendszerrel, de kapacitásában korlátozott.
Az NTG TSS és IP Centrex rendszer funkcióit a műszaki melléklet részletezi.
A támogatási szolgáltatást a Deverto rendszerek minden olyan szoftver elemére (Deverto Tequet alkalmazás, corosync, postgres, mysql adatbázisok, tömeges telepítést támogató alkalmazások, bacula, eFAX, IVR scriptek stb) nyújtani kell, mely a Deverto rendszerek működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges, és melyet a Gyártó telepített vagy konfigurált.
A támogatásnak ki kell terjednie a Debian operációs rendszerre is. Mivel a Debian nyílt forráskódú szabadon használható operációs rendszer, ezért Ajánlattevőnek e támogatás keretében a Deverto rendszereknek a Debian projekt által a https://www.debian.org oldalon hivatalosan kiadott frissítésekkel történő együttműködését, a Debian operációs rendszer biztonsági és egyéb frissítéseinek telepítését, telepíthetőségét kell biztosítania az alábbi pontok tekintetében:
• Szoftver-, konfigurációs-, illetve adatbázishibából adódó kritikus hibák kezelése,
• Szoftver-, konfigurációs-, illetve adatbázishibák javítása,
• Szoftverfrissítések biztosítása,
• Szoftverkorszerűsítések biztosítása,
A műszaki tanácsadás, az áttekintő értekezlet és a konfigurációelemzés szolgáltatást a Debian operációs rendszerre is teljeskörűen nyújtani kell.
A támogatásnak nem kell kiterjednie a Deverto rendszerek hardver elemeire.
Mivel a hibák javítása során szükséges lehet a szoftver módosítása, a forráskód megváltoztatása, ezért a támogatást végzőnek rendelkeznie kell a vonatkozó szoftverek forráskódjának elérhetőségével és képesnek kell lennie a szoftvermódosítással járó javítások elvégzésére.
Ajánlattevő havidíjas szolgáltatás keretében az alábbi feladatokat köteles ellátni:
• Szoftver-, konfigurációs-, illetve adatbázishibából adódó kritikus hibák kezelése,
• Szoftver-, konfigurációs-, illetve adatbázishibák javítása,
• Szoftverfrissítések biztosítása,
• Szoftverkorszerűsítések biztosítása,
• Műszaki tanácsadás,
• Áttekintő értekezlet,
• Adatbázis auditálás,
• Konfigurációelemzés,
• Fejlesztési igények kezelése
• Dokumentációfrissítés
• Képzés
• Kimutatás készítés
Ajánlattevőnek a bonyolultabb hibák elhárítása, az összetettebb szoftver cserék támogatása érdekében eseti óradíjas szolgáltatás keretében helyszíni hibajavítás, támogatás szolgáltatást is nyújtania kell.
Eseti óradíjas szolgáltatás keretében Ajánlatkérő saját telephelyén történő munkavégzést kérhet Ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezt a szolgáltatást opciósan maximum 60 óra keretig veheti igénybe a szerződés időtartama alatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: eseti óradíjas szolgáltatás keretében Ajánlatkérő saját telephelyén történő munkavégzést kérhet Ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezt a szolgáltatást opciósan maximum 60 óra keretig veheti igénybe a szerződés időtartama alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az műszaki melléklete minden olyan részletre kiterjed, amely az igénybe vett szolgáltatás minőségét meghatározza. Ilyen különösképpen, a hibaelhárítási idők és azok be nem tartásából eredő szankciók meghatározása. Ezért társaságunk számára elegendő értékelési szempont a legalacsonyabb ár.
Az elvégzendő szolgáltatás jellege és komplexitása nem teszi lehetővé az eljárás részekre bontását figyelemmel arra, hogy a havidíjas és óradíjas szolgáltatás ugyanarra a hibaelhárítási tevékenységre irányul.
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt, mint kormányzati célú hírközlési szolgáltató, a 346/2010 (XII. 28.) Korm. rendelet alapján nyújt vezetékes telefonszolgáltatást közel 120.000 telefonszámon állami és önkormányzati intézményeknek, szervezeteknek, kórházaknak. A jelen beszerzési eljárás során beszerezni kívánt gyártói támogatás, a rendszer által közvetített szolgáltatások üzembiztonságának és rendelkezésre állásának szavatolásához szükségesnek és indokoltnak tartjuk a 2 fő szakember bemutatását a III.1.3) pontban előírt Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményként.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési doku-mentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
M1.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „a: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot a dokumentáció 5.2.7. M1. pontjában meghatározott tartalommal,
a bevonni kívánt szakember végzettségét vagy képzettségeit igazoló okirat egyszerű másolatát,
a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § és a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § -ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 2 fő legalább felsőfokú informatikai vagy felsőfokú távközlési végzettségű szakemberrel, aki távközlési rendszerek fejlesztésében vagy támogatásában vagy üzemeltetésében legalább két éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A III.1.3. (M1) pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5 )-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésé-ben foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik. Nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás. Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A számlázási és fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2021/01/04 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.
2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentum alkotja:
- Ajánlattételi lap,
- A Deverto Tequet rendszer gyártójától származó engedély a szerződéses szolgáltatás nyújtására
3. Az eljárás nyelve magyar.
4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))
8. Ha nyertes ajánlattevő késedelembe esik késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős a hibát a műszaki leírásban a hiba elhárítására meghatározott határidőkig nem javítja ki vagy egyéb, a szerződés körében fennálló kötelezettségét a műszaki leírásban rögzített határidőn belül nem végzi el. Késedelmi kötbér alapja a havi nettó vállalkozói díj. A kötbér mértéke, amely eseményenként és a késedelem alábbi időszakaira vetítve kerül felszámításra:
- vészhelyzet esetén a késedelem minden megkezdett napjára a kötbéralap 2%-a,
- kritikus hiba esetén a késedelem minden megkezdett napjára a kötbéralap 2%-a,
- súlyos hiba esetén a késedelem minden megkezdett hetére a kötbéralap 4 %-a
- nem súlyos hiba esetén a késedelem minden megkezdett hetére a kötbéralap 1 %-a.
- egyéb, nem a hibajavítás körébe eső feladat késedelmes teljesítése esetén a késedelem minden megkezdett hetére a kötbéralap 1 %-a
A kötbér maximális mértéke havonta nem haladhatja meg a havi nettó vállalkozói díj 20 %-át.
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben Ajánlatkérő a szerződést nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja. A meghiúsulási kötbér mértéke 20 %. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulás időpontjában, a meghiúsulással érintett, szerződésből fennmaradó teljes érték.
Ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.
9. A közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra, ezért Ajánlattevő ajánlatához a bontást követő 60 napig kötve van.
10. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 321/2015 (X. 30.) valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Annus Tímea lajstromszáma: 01214
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák