Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/191
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.01.
Iktatószám: 17087/2020
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: Nemzeti Választási Iroda
Teljesítés helye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; NISZ Zrt. (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.); ajánlattevő, alvállalkozó székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Választási Iroda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82965990
Postai cím: Alkotmány Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
Telefon: +36 17956419
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 17950788
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.valasztas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.valasztas.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000937052020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000937052020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Honlap fejlesztés, üzemeltetés az NVI részére
Hivatkozási szám: EKR000937052020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében "A választások hivatalos honlapjának fejlesztése, fejlesztői támogatása, valamint alkalmazás-üzemeltetési szolgáltatások nyújtása"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Honlap fejlesztés, üzemeltetés az NVI részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72212222-1
72212224-5
72212517-6
72212783-1
72212900-8
72250000-2
72254000-0
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; NISZ Zrt. (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.); ajánlattevő, alvállalkozó székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében "A választások hivatalos honlapjának fejlesztése, fejlesztői támogatása, valamint alkalmazás-üzemeltetési szolgáltatások nyújtása"
A beszerzés a szerződött időszakban várható, elsősorban a 2022. évi általános országgyűlési választásra történő felkészülés keretében elvégzendő fejlesztési, fejlesztői támogatási szolgáltatások, valamint a választási közzétételi rendszereket kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetésének beszerzésére irányul. A szerződött időszak mind a fejlesztési, mind az üzemeltetési szolgáltatások tekintetében 18 hónap, ami a 2022. évi országgyűlési választásra történő felkészülést, majd a választás után követési feladatait foglalja magában. A fejlesztési szolgáltatások a felkészülés során megfogalmazott üzleti, portálfunkciókat érintő igények implementálását tartalmazzák, teljesítve az ajánlatkérő által a műszaki leírásban megfogalmazott performancia és rendelkezésre állási követelményeket az üzemeltetési szolgáltatások keretében.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen megfogalmazott előírások szerint az alábbi feladatokat kívánja jelen közbeszerzési eljárásban beszerezni:
1. A Liferay portál fejlesztése:
A szerződés hatálya során kitűzött vagy megtartandó választásokkal kapcsolatban felmerülő új vagy módosított üzleti követelmények érvényesítését Ajánlatkérő kapacitás alapú teljesítés keretében várja el. Az ilyen követelmények érvényesítésének ki kell terjednie a közzétételi folyamatban érintett valamennyi rendszerrész (LR portál) szükséges fejlesztési és karbantartási feladataira. A fejlesztésre vonatkozó általános követelményeket a műszaki leírás tartalmazza, a konkrét üzleti igény megfogalmazását követően Ajánlatkérő egyedi megrendelésben rögzíti a végrehajtandó fejlesztési feladatot.
2. Rendkívüli közzétételi rendszer kialakítása:
Annak érdekében, hogy az online választási tájékoztatás kimaradás nélkül fenntartható maradjon az országos választások napjain, Ajánlatkérő a rendkívüli helyzetekre és időszakokra történő felkészülés keretében olyan online közzétételi megoldás fejlesztését várja el, amely a teherbírását tekintve garantálja a közzététel folyamatosságát. Ajánlatkérő a műszaki leírásban rögzített tartalmi, megjelenési, működési, alkalmazás-fejlesztésére árajánlatokat kér, azzal, hogy a fejlesztését egyedi megrendeléssel kérheti.
3. Kiemelt rendelkezésre állás
A kiemelt rendelkezésre állás célja annak biztosítása, hogy a választási szervek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban Ve.), valamint Ve. végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladataikat a rendszerben a kiemelt rendelkezésre állással támogatott időszakban bármikor végre tudják hajtani. Bármilyen alkalmazáshiba vagy az alkalmazáshoz kapcsolódó egyéb probléma esetén Ajánlattevő azonnali segítséget tudjon nyújtani az Ajánlatkérő részére, és haladéktalanul megtegye a hatás- és felelősségi körébe eső lépéseket a normál működés helyreállítása céljából, vagy a rendszerfunkcionalitás biztosítását célzó alternatív megoldás megvalósítása céljából. A kiemelt rendelkezésre állás keretében az Ajánlatkérő által meghatározott időszakokban az általa meghatározott módon és helyen, személyes jelenlétet kell biztosítani, hogy az ajánlattevői közreműködést igénylő problémák elhárítását Ajánlattevő munkatársai azonnal megkezdhessék.
4. Liferay alapú portál üzemeltetési feladatai:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés keretében az alábbi jellemzőkkel rendelkező portál üzemeltetését várja el a műszaki leírásban rögzítettek szerint:
• Adatbázis: Oracle 19c a következő kiegészítőkkel (minden környezetben, az UAT-ban nincsen RAC alkalmazva):
o Tunning Pack
o Diagnostic Pack
o Real Application Clusters
• Adatbázis szerver operációs rendszer: AIX 7.2, a következő kiegészítésekkel:
o PowerVM
• Alkalmazás szerver (és CMS): Liferay 7.2
• Alkalmazás szerver (és CMS) operációs rendszer: RedHat 8
• Webszerver: Apache 2.4
• Webszerver operációs rendszer: RedHat 8
• Alkalmazás és webszerver virtualizációs környezet: VMWare ESXI 6.7 (az üzemeltetése nem része a feladatoknak)
Környezetek:
• Éles
• Teszt
• UAT
Környezetek felépítése:
• Éles környezet:
o 4 db webszerver
o 4 db alkalmazás szerver
o 2 db adatbázis szerver
o 2 db CMS alkalmazás szerver
o 2 db CMS adatbázis szerver
• Teszt környezet (erőforrásokban és felépítésben is azonos az éles környezettel):
o 4 db webszerver
o 4 db alkalmazás szerver
o 2 db adatbázis szerver
o 2 db CMS alkalmazás szerver
o 2 db CMS adatbázis szerver
• UAT környezet:
o 1 db webszerver
o 1 db alkalmazás szerver
o 1 db adatbázis szerver
o 1 db CMS alkalmazás szerver
o 1 db CMS adatbázis szerver
A jelenlegi kiszolgáló környezetben a portál rendszer kiemelt időszakban a következő kiszolgálási adatokkal rendelkezik:
o a legnagyobb terhelés alatt több mint 1 250 000 napi látogató, összesen napi több, mint 18,7 millió oldalmegtekintéssel, amely értékek google analytics-el monitorozottak
o A környezet jelenleg magas rendelkezésre állású (HA) 4 node-ból álló alkalmazás kiszolgáló webszerver környezet szolgálja ki,
o A környezetben az alkalmazás kiszolgálók előtt jelenleg 4 node-ból álló magas rendelkezésre állású (HA) proxy réteg szolgálja ki a kéréseket,
o A környezetben 2 node-ból álló adatbázis szerver működik magas rendelkezésre állással (RAC).
5. Rendkívüli közzétételi rendszer üzemeltetési feladatai
A Rendkívüli közzétételi rendszer üzemeltetésére vonatkozóan követelmények megfelelnek a Liferay alapú portálra vonatkozó előírásoknak, a műszaki leírásban foglalt eltérésekkel.
A rendkívüli közzétételi rendszer üzemeltetése annak függvényében történik, hogy Ajánlatkérő a fejlesztést megrendeli és kéri a rendszer üzembe állítását. Amennyiben Ajánlatkérő megrendeli a fejlesztést, úgy legalább 1 legfeljebb 12 havi időtartamú üzemeltetési szolgáltatást kíván igénybe venni.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik-e 1 fő LR DXP 7.x Certified Professional Backend developer, vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező fejlesztő szakemberrel (igen/nem) 10
2 Rendelkezik-e 1 fő legalább 3 év Liferay alapú portál üzemeltetési tapasztalattal rendelkező üzemeltetési szakemberrel (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8., 10., 12-16. § szerint.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltakra.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.
P/1: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából (alkalmazásfejlesztés, alkalmazásüzemeltetés, informatikai szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (alkalmazásfejlesztés, alkalmazásüzemeltetés, informatikai szolgáltatás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el összesen a nettó 150.000.000,- HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (alkalmazásfejlesztés, alkalmazásüzemeltetés, informatikai szolgáltatás) szerinti munkákra vonatkozó igazolást illetve referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:
- teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (e célra használható az iratminták I/2. dokumentuma megfelelően kitöltve);
- a végzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe)
M/1.1: legalább egy darab az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett dinamikus portál rendszer fejlesztése tárgyú referenciával;
M/1.2: legalább egy darab az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett dinamikus portál rendszer üzemeltetése és hozzá tartozó üzemeltetési és támogatási szolgáltatások nyújtása tárgyú referenciával;
M/1.3: legalább egy darab olyan webszerverhez kapcsolódó üzemeltetési vagy fejlesztési és integrációs feladatok teljesítéséről szóló referenciával, amely webszerver vonatkozásában az alábbi követelmények mindegyike fennáll:
o a legnagyobb terhelés alatt legalább napi 750 000 látogató, összesen legalább 14 millió oldalmegtekintéssel (referenciához csatolni kell az adott referenciáról szóló google analytics vagy azzal egyenértékű kimutatást) üzemeltetett portál, amely
o magas rendelkezésre állású (HA) legalább 2 node-ból álló alkalmazás kiszolgáló webszerver,
o az alkalmazás kiszolgálók előtt legalább 2 node-ból álló magas rendelkezésre állású (HA) proxy réteg,
o legalább magas rendelkezésre állású, szolgáltatás redundáns (RAC vagy Cluster) adatbázis szerverrel.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1: legalább 1 fő legalább 3 év Java fejlesztői tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/2.2: legalább 1 fő legalább 3 év adatbázis szerver üzemeltetői tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/2.3: legalább 1 fő legalább 3 év webszerver üzemeltetői tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlák ellenértékének kifizetésére a szerződésben meghatározottak szerint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével, és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései alkalmazásával 30 napon belül kerül sor.
Vonatkozó jogszabályok: Kbt.; Ptk.; Art.; Áfa tv.; Áht.; Ávr.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Teljesítési biztosíték: nettó váll. díj 5%
Jótállási biztosíték: nettó váll. díj 5%
Telephely biztonsági tanúsítványának visszavonása esetére kikötött biztosíték: nettó váll. díj 5%
Biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
Kötbérek:
késedelmi: késedelmesen teljesített feladat nettó váll. díj 1,5%-a/nap max 10 nap;
hibás telj.: hibásan teljesített feladat nettó váll. díj 1,5%-a/nap max 10 nap;
meghiúsulási: nettó váll. díj 30 %-a
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot a felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával. Közbeszerzési dokumentumok letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon
2. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági. szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Az ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be.
3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, ill. ezen részeknél az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Ha nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdés, és a 67. § (1) és (4) bekezdés szerint.
5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó HUF értékben kéri megadni.
6. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. §-a szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR használatával.
7. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1, M/1-2).
8. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
10. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint.
11. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.
12. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Az ajánlati ár - fordított arányosítás; szakemberek - pontozás. Módszerek részletes ismertetése a dokumentációban.
14. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: Az ajánlatkérő egy egységként kívánja megoldani az eljárásban szereplő feladatokat, ami az elmúlt időszakban (eddigi szerződésekben) illetve a nemzetközi gyakorlatban tapasztaltak alapján, az egyértelmű felelősség elhatárolások érdekében egyetlen szállítóval oldható meg, így részajánlattételre nem kerülhet sor. A portál egyedi fejlesztési elemeit, illetve architekturális felépítését a fejlesztő, saját üzemeltetési csapatával egyszerűbben és költséghatékonyabban tudja megoldani.
15. Az ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
16. A nyertes ajánlattevőnek, és alvállalkozóinak a szerződés teljes időtartama alatt a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy telephely biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, amely tanúsítványok meglétét a szerződéskötéskor kell igazolni.
17. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199
18. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák