Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/188
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.28.
Iktatószám: 17306/2020
CPV Kód: 50530000-9
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Teljesítés helye: 1081 Budapest Fiumei út 19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.10.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szenczi Erika
Telefon: +36 13273664
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000863692020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000863692020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rendszerelem üzemeltetés, javítás, karbantartás 2.
Hivatkozási szám: EKR000863692020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50530000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés – Számítógéptermekben üzemelő erősáramú-, gépészeti berendezések és üzemfelügyeleti rendszerelemek üzemeltetése és javítása és karbantartása 36 hónapos vállalkozási szerződés keretében.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendszerelem üzemeltetés, javítás, karbantartás 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1081 Budapest Fiumei út 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 1081 Budapest, Fiumei út 19. szám alatti épület alagsori szintjén, az M12-es helyiségben kialakított számítógépterem és az ott üzemelő 1-es prioritású informatikai infrastruktúra, a rack szekrények és eszközeik biztonságos üzemeltetéséhez szükséges az azokat kiszolgáló, ellátó berendezések (az erősáramú elosztók, alelosztók, a gépészeti berendezések, klíma, tűzjelző és tűzoltó, valamint üzemfelügyeleti rendszerelemek) üzemeltetési, karbantartási, valamint javítási munkáinak magas színvonalú elvégzése, a rendszerek felügyelete, készenlét biztosítása 24 órában.
- Erősáramú berendezések (elektromos elosztórendszer, lámpatestek, konnektorok): 93 db
- Gépészeti berendések (klíma rendszer): 15 db
- Üzemfelügyeleti rendszerelemek (felügyeleti rendszer): 1 db
- Tűzvédelmi rendszer (tűzjelző rendszer, tűzoltó rendszer): 29 db
A részletes követelményrendszert és leírásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M1.a alk. követelmény tekintetében bemutatott egyik szakember többlettapasztalata (legalább további 0, legfeljebb további 36 hónap)  10
2 2.2. M1.a alk. követelmény tekintetében bemutatott másik szakember többlettapasztalata (legalább további 0, legfeljebb további 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel kizárásának indokolása:
A részajánlattételi lehetőség nem biztosított, mert a beszerzés tárgyának elemei közötti összefüggés nem teszi ezt lehetővé, a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes a gazdasági és szakmai észszerűséggel. Az szolgáltatás egyetlen egységet képez, létrehozásához a fenti tevékenységek összehangolt végzése szükséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani EKR űrlapon.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.
A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A Kr. 21/A. § irányadó.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján)
M1. A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket bekíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- nyilatkozat az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekről
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen
- a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,
- a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat.
AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bek-ben, továbbá az Kbt. 69. § (11a) bek-ben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK a Kr. 24. § (1) bek-t nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
M2. Ajánlattevő csatolja a Kr. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott formában igazolva.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
- a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó elérhetősége) (adott esetben az eredeti megrendelő neve és címe, referenciát adó elérhetősége),
- szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M2. alkalmassági követelmény tekintetében Kr. 21/A. § irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
a) legalább 2 fő klíma karbantartó-szerelő, akik rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel és akik rendelkeznek az Európai Bizottság 2015/2067. számú végrehajtási rendeletében foglalt és a 14/2015. (II.10.) Kr 4. sz. mellékletében felsoroltak közül a H-I jelű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és személyenként 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek számítógépterem klímarendszer karbantartása és/vagy javítása és/vagy üzemeltetése terén;
b) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik
- felsőfokú gépésztechnikusi végzettséggel és legalább 36 hónapos, számítógéptermek gépészeti rendszerek karbantartási és/vagy javítási és/vagy üzemeltetési szakmai gyakorlattal, vagy
- felsőfokú okleveles gépészmérnöki végzettséggel és legalább 24 hónapos, számítógéptermek gépészeti rendszereinek karbantartási és/vagy javítási és/vagy üzemeltetési szakmai gyakorlattal
(Ak gépészeti rendszer alatt minden olyan rendszert ért, mely a működéshez szükséges gépészeti feltételeket biztosítja);
c) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik

- felsőfokú erősáramú technikusi végzettséggel és legalább 36 hónapos, számítógéptermek felügyeleti rendszer üzemeltetése szakmai gyakorlattal (felügyeleti rendszer: gépészeti, elektromos, tűzvédelmi), vagy
- felsőfokú okleveles villamosmérnöki végzettséggel és legalább 24 hónapos, számítógéptermek felügyeleti rendszer üzemeltetése szakmai gyakorlattal.
d) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik középfokú végzettséggel és beépített tűzoltó és tűzjelző berendezések kivitelezésére, karbantartására, javítására, telepítésére, felülvizsgálatának elvégzésére feljogosító 45/2011. (XII.7.) BM rendelet szerinti vagy azzal egyenértékű tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal és legalább 36 hónapos beépített tűzoltó és tűzjelző berendezések karbantartására és/vagy javítására és/vagy üzemeltetésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. AK egyenértékű végzettséget, illetve képzettséget is elfogad.
AK a számítógépterem alatt a következőket érti: Szervert, vagy az IT-infrastruktúra szempontjából kiemelkedő fontosságú berendezést is tartalmazó, de nem csak kizárólag ezek tárolására használt terem.
M2.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített, számítógépterem erősáramú és gépészeti berendezések és tűzvédelmi rendszerek üzemeltetési és/vagy karbantartási és/vagy javítási tárgyú referenciával, amely esetében az üzemeltetett és/vagy karbantartott és/vagy javított eszközök száma összesen elérte az alábbiakat:
- legalább 55 db erősáramú berendezés, és
- legalább 9 db gépészeti berendezés, és
- legalább 15 db tűzvédelmi rendszer és ahol az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt a teljesítés.
Az M2. alkalmassági követelmény több szerződéssel is teljesíthető.
AK erősáramú berendezések alatt a köv.érti: Minden olyan erősáramú berendezés, annak működését biztosító alkatrész, elem, amely a villamos áram munkavégző képességének felhasználására szolgál, továbbá mindaz a villamos berendezés, amely a villamos energiát e berendezések céljára más energiafajtából előállítja, átalakítja, szállítja, illetve elosztja.
AK gépészeti berendezések alatt a köv.érti: Minden olyan berendezés, annak működését biztosító alkatrész, elem, mely biztosítja az épületben a megfelelő hőmérsékletet, a megfelelő minőségű és paraméterű levegőt és a keletkező üzemi szennyvíz, folyadék elvezetését.
AK tűzvédelmi rendszerelem alatt a köv.érti: Az automatikus oltórendszer, és a hozzá illesztett és azzal együtt alkalmazott, optikai vagy lézeraspirációs teljes körű automatikus, kétkörös, tűzszakaszonként / oltási terenként önálló vezérlést biztosító tűzjelző rendszer, amely rendelkezik BMOKF tanúsítvánnyal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történik: Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek., Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bek.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A szerződéstervezetben meghatározottak szerint Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
Ajánlatkérő részszámlázást biztosít a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a fedezetet saját forrásból biztosítja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér ún.: riasztás esetén Minden ½ órás időtúllépés 20.000,- Ft, kritikus helyzet esetén minden megkezdett késedelmes óra után 200.000, -Ft.; a karbantartási ütemterv benyújtására vonatkozó, illetve a karbantartási ütemtervben foglalt feladatok tekintetében minden késedelemmel érintett megkezdett naptári napra 20.000.- ft
- Meghiúsulási kötbér, mértéke jelen szerződés szerint fizetendő teljes (36 hónapra vonatkozó) nettó átalánydíj összegének 20%-a
- 12 hónap jótállás
Az ellenszolgáltatás kifizetésének szabályait, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Jelen eljárásban AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.
4. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
7. AK konzultációt nem tart, helyszíni bejárást az alábbiak szerint. A helyszíni bejárás időpontja az alábbi: 2020. október 6. 10:00 óra, Helyszín: 1081 Budapest Fiumei út 19.
8. AT csatolja az akkreditált független tanúsító szervezet által igazolt, érvényes (közbeszerzés tárgyával megegyező tevékenységre kiterjedő) ISO 9001 és ISO 27001 jelű szabvány szerinti vagy az ezzel egyenértékű, érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítványát, vagy minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolását. Amennyiben AT nem rendelkezik a tanúsítvánnyal, úgy csatolja ajánlatába azon nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig megszerzi.
9. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az AK által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke: legalább 10.000.000.-Ft/káresemény és 50.000.000 Ft/év. A felelősségbiztosításról szóló okiratot nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötéskor bemutatni és annak másolati példányát Ajánlatkérő részére átadni.
10. AT csatolja ajánlatában azon nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fog magyar nyelvű, webes felületű hibabejelentést támogató HelpDesk rendszerrel, amely elérhetősége webes felületen és telefonon 7*24 óra.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
12. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) és 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan EKR űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” egyértelmű kifejezést szerepeltetni.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó aláírási címpéldány vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintát.
14. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes AT-nek a szerződéskötést követő 20 napon belül részletes karbantartási ütemtervet kell készítenie a Ajánlatkérővel egyeztetett műszaki tartalommal.
15. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.
16. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
17. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges a műszaki leírás 2.2.2. pontja szerinti rendszerelemek tekintetében az eszköz gyártója vagy a gyártó hivatalos magyarországi képviselete által kiállított gyártói támogatói nyilatkozatot.
18. FAKSZ: dr. Hadnagy Márton (lajtromszám:01187)
19. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját
20. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont fordított arányosítás; 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-100
21. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
22. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
23. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
24. Ajánlatkérő az eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során Kbt. 27/A.§ szerint jár el.
25. Tárgyi eljárás a 320/3015. Kr. szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák