Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/192
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.02.
Iktatószám: 17570/2020
CPV Kód: 32420000-3
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye: Budapest, V. Szabadság tér 8-9. Budapest, XXIII. Európa u. 1. Budapest, XII. Krisztina krt. 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Erika
Telefon: +36 12822600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000525642020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000525642020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapalota IT infrastruktúra
Hivatkozási szám: EKR000525642020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32420000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapalota IT infrastruktúra
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapalota IT infrastruktúra kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32420000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, V. Szabadság tér 8-9.
Budapest, XXIII. Európa u. 1.
Budapest, XII. Krisztina krt. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Nemzeti Bank részére a Budapalotában olyan informatikai infrastruktúra kialakítása, melynek több, mit 500 eszközdarabszámmal bíró elemei Cisco DNA Centerhez illeszkedően biztosítják az adott helyszínen dolgozók munkavégzését, valamint az épületben kialakításra kerülő számítógépterem működőképességét, továbbá ezen hardver és szoftver elemeinek rendszertámogatását és követésének biztosítását.
Teremfoglalás jelző 42 db
DWDM 8 db
SAN Director 2 db
Data Center LAN eszközök, NXOS szoftverekkel 24 db
Access Switching 37 db
WiFi Access Point 110 db
WiFi Access switching 22 db
Inet Firewall 3 db
External Switching 4 db
Inet Switching 4 db
OOB 3 db
Videokonferencia 30 db
Implementáció (összesen) 1 db
Támogatások:
-Hálózati eszközök integrátori támogatása - alap szint 3 hónap
-Hálózati eszközök integrátori támogatása - emelt szint 3 hónap
Eseti (proaktív) mérnöknap alapú támogatása 60 mérnöknap
Opcionális eszközök:
Teremfoglalás jelző 6 db
Access Switching 14 db
WiFi Access Point 12 db
WiFi Access switching 2 db
Ezen eszközök működéséhez szükséges kiegészítőkkel és licenszekkel.
A részletes eszköztételeket a követelményspecifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Teremfoglalás jelző 6 db
Access Switching 14 db
WiFi Access Point 12 db
WiFi Access switching 2 db
Ezen eszközök működéséhez szükséges kiegészítőkkel, licenszekkel.
A részletes eszköztételeket a követelményspecifikáció tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő beszerzési igényének csak a követelményspecifikációban meghatározott áru, szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.
II.1.2) és II.1.3) pontokhoz: A beszerzés vegyes beszerzés, a Kbt. 22.§ (1) pontja értelmében fő tárgyát tekintve árubeszerzés, de hozzákapcsolódó szolgáltatást is tartalmaz.
II.2.7) ponthoz: A szerződés időpontjának meghatározásánál a kezdés időpontja az eljárás lefolytatásának időigénye szerint módosulhat.
II.1.6) ponthoz: A beszerzés tartalma egységes, annak megbontása gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen, nem lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
1.Előzetes igazolás - igazolási mód:
Ajánlattevőnek az EKR-ben kitöltött EEKD formanyomtatvány benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá(Kbt.67.§(1),(2)bek.,Korm.rend.1.§(1)bek.,4-7.§szerint).
Az EEKD benyújtására vonatkozóan közös ajánlattétel esetén a Korm.rend.3.§(5)bek.)., alkalmasság igazolására bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet esetében a Korm.rend.3.§ (3) bek. irányadó.
• Nyújtson be az ajánlattevő nyilatkozatot-elektronikus űrlap kitöltésével- a Kbt.67.§(4) bekezdése vonatkozásában azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában(Korm.rend.15.§(2) bek.).
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a K
bt.62.§(1)-(2)bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására(Korm.rend.15.§(1)bek.).
• Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is, és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Korm.rend.13.§).
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő tekintetében a Korm.rend.8.§-a szerinti igazolásokat, írásbeli nyilatkozatokat fogadja el az ajánlatkérő.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Korm. rend.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, ajánlatkérő a Korm. rend. VI. Fejezetét alkalmazhatja.
Minősített ajánlattevők esetében alkalmazandó a Komr.rend.30.§ (3) bek.
A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt(Kbt.65.§(1)bek. c)pont, Korm.rend.26.§(1)bek.a)pont).A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető cégjegyzékadatokból, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot, és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
2.Igazolás az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására.
Ajánlattevő a Korm.rend.1.§(2)bek.-nek megfelelően, a III. Fejezetében (8,10,12-16.§) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri igazolás benyújtását a Kbt.69.§(11)bek. szerinti esetben, ekkor a gazdasági szereplőnek a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisok elérhetőségét meg kell adni az EKKD-ban, azok kivételével, amelyek ellenőrzését az ajánlatkérő számára a Komr. rend. III. fejezete előírja.
A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).
Öntisztázás a Kbt.64.§(1),(2)bek.-nek megfelelően lehetséges.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles az MSZ szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, és a Korm.rend.3.§ (3) bekezdés szerint.
Az MSZ alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint:
MSZ1. alkalmassági követelmény igazolása: A jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített szállításainak igazolása (Korm.rend.21. § (1) bek. a) pont) a 22.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alábbiakat, az MSZ1. pontban előírt alkalmassági követelményre vonatkozóan:
— a szállítás tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés, azaz a közbeszerzés tárgyával megegyező szállítás megállapítható legyen,
— a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).
MSZ2. Azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük/képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1) bekezdés b) pontja).
Az MSZ2 alkalmassági követelmények esetében a szakember tekintetében csatolni kell
- a minősítést igazoló okirat másolatát
-nyilatkozat a bemutatott szakemberek megnevezés és azon pozíció és alkalmassági követelmény megjelölése, melynek igazolására az adott szakember bevonásra kerül (elektronikus űrlap)
-szakember által sajátkezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot arról, hogy az AT nyertességes esetén a szerződés teljesítésében az általa igazolt alkalmassági követelménynek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberként, az alkalmassági követelményhez tartozó pozícióban részt vesz, továbbá nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Kbt.69.§(11a) bekezdés fennállása esetén az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során(Kbt.69.§(11a)bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): MSZ1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), általa előírásoknak megfelelően és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú, legalább 100 eszköz kezelésére kialakított, szerződésszerű teljesítést igazoló Cisco DNA Center Appliance (Gen2) vagy azzal egyenértékű vezérlőt is tartalmazó szállítási referenciával.
A bemutatott referencia szállítás esetében a teljesítés megkezdésének kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap). A referenciaként bemutatni kívánt teljesítés befejező időpontjának a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időtartamba bele kell esnie.
Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők közül az együttes megfelelés lehetősége érdekében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt.65.§ (6) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (11),(12) bekezdéseiben, valamint a Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében, 28.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
MSZ2.
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő alább felsorolt valamennyi szakemberrel:
MSZ2.1: 2 fő olyan szakemberrel, aki az ajánlattételi határidő napján érvényes CCIE Security minősítéssel rendelkezik
MSZ2.2: 2 fő olyan szakemberrel, aki az ajánlattételi határidő napján érvényes CCIE Service Provider minősítéssel rendelkezik.
MSZ2.3: 2 fő olyan szakemberrel, aki az ajánlattételi határidő napján érvényes CCIE Enterprise Infrastucture vagy CCIE Routing/Switchinminősítéssel rendelkezik.
MSZ2.4: 2 fő olyan szakemberrel, aki az ajánlattételi határidő napján érvényes fő CCIE Collaboration minősítéssel rendelkezik.
MSZ2.5: 3 fő olyan szakemberrel, aki az ajánlattételi határidő napján érvényes fő Cisco CCNP Wireless minősítéssel rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakembernek lehet több minősítése is, de a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő szakemberek számának összesen legalább 8-nak kell lennie;
Közös ajánlattétel esetén közös AT-k ezen alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§(6)bek.).

AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§,(11), bek.-eiben,a Korm.rend.24.§(1)bek.-ben foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135. (1), (6) bekezdés.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít, az ellenértékét mindkét rész tekintetében az átvétel napját követően, teljesítési igazolás alapján, 30 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg.
A kifizetéssel kapcsolatos részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdődően az ajánlattevők számára elérhetővé teszi az EKR-en keresztül(Kbt.68.§(1c)pont).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A jelen felhívásban alkalmazott rövidítések: Korm.rend.-321/2015(X.30.) Korm. rendelet, EKR- elektronikus közbeszerzési rendszer, EEKD- egységes európai közbeszerzési dokumentum,
2.Ajánlattételhez az EKR-ben regisztrálni szükséges (elérhetőség: https://ekr.gov.hu).A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR000525642020),e címen nyújthatók be az ajánlatok a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend.-nek megfelelően.
3.A IV.2.6)pontban megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.
4.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek e)pontját.
5.Ajánlatkérő az MSZ1., és MSZ2. alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg (Korm.rend.30.§(4)bek.).
6.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság alapítását, sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén (Kbt.35.§(8)bek.).
7.Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép a szerződéskötéstől, úgy az ajánlatkérő a következő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
8.Kötbér:
A kötbér feltételeket a közbeszerzési dokumentumok szerződéstervezet fejezete tartalmazza részletesen
9.Ajánlatkérő az ajánlati ár megosztását kéri a dokumentációban rendelkezésre bocsátott ártábla beárazásával. Az értékelés alapja a nettó mindösszesen ár, melyet magyar forintban kell megadni és a felolvasólapon fel kell tüntetni.
10.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámításra vonatkozó előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
11.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Részletes információk, és a benyújtandó dokumentumok részletezése a dokumentációban találhatók.
12.FAKSZ: Székely Márta (lajstromszáma: 00065), Horváth Éva (lajstromszáma:00399)
13. Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásának időpontjában harmadik személynek okozott károk fedezetét is magába foglaló teljes körű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 100.000.000.- Ft/év értékhatárig terjedően.
14. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a gyártó által számára kiállított igazolást az alábbi kompetenciák meglétéről (vagy meglétének online ellenőrzéséhez az elérési útvonalat a gyártó „Partner Locator” oldalán): Cisco Gold Partner státusz, Advanced Collaboration Architecture Specialization, Advanced Data Center Architecture Specialization, Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization, Advanced SP Architecture Specialization, Advanced Security Architecture Specialization, Cisco Umbrella for MSSP).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák