Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/211
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.30.
Iktatószám: 17905/2020
CPV Kód: 72222000-7
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Kornél Viktor
Telefon: +36 301578872
E-mail: horvath.kornel@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000916482020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000916482020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)
Hivatkozási szám: EKR000916482020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72222000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása.
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya szerinti szervezetek részére informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása.
Az eljárás tárgya szerinti szakértő típusok listáját 4 féle különböző szakértő képezi.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 13000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: IT szakértői szolgáltatások EU-s forrásból (ITSZE)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
További tárgyak: 72222100-8
72222200-9
72222300-0
72223000-4
72224100-2
72225000-8
79421200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása.
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetek (továbbiakban: érintett szervezet) informatikai rendszereivel kapcsolatosan felmerülő, a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 1. § 3., 6., 8., és 18. pontja szerinti szolgáltatásokra alapuló, Európai uniós forrásból megvalósuló szakmai tanácsadással, rendszerszervezéssel kapcsolatos szolgáltatások.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során az informatikai rendszer fogalma alatt a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti információs rendszer fogalmát érti.
A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
­ - az érintett szervezet megrendelői oldali támogatása az egyes informatikai tárgyú projektek előkészítése és/vagy megvalósítása során
­ - megfelelő IT szakmai előkészítés, projekt megvalósítására irányuló beszerzések műszaki paramétereinek/leírásainak meghatározása
­ - a megkötendő keretmegállapodás tárgyát képezi minden olyan feladat és eredménytermék, melyek nem bírnak vállalkozói felelősséggel a projekt megvalósítása szempontjából
A keretmegállapodás tárgya szerinti szakértő típusok az alábbiak:
­ - vezető informatikai szakértő
­ - szenior informatikai szakértő
­ - junior informatikai szakértő
­ - rendszerszervező szakértő
A keretmegállapodás alapján kizárólag az érintett szervezet, mint megrendelő oldalán történő szolgáltatás nyújtására van lehetőség. A keretmegállapodás feltételrendszerével nem összefüggő szakértői tevékenység (pl. szoftverfejlesztés, rendszerüzemeltetés) megrendelésére nincs lehetőség a keretmegállapodás alapján.
EU-s forrás alatt az Európai Unió költségvetéséből származó közvetlen, vagy közvetett finanszírozás értendő. Bármely ilyen EU-s forrásból részben vagy egészben finanszírozott projekt a fenti feladatok tekintetében megvalósítható a keretmegállapodás terhére.
A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti feltételes közbeszerzésként is történhet, ide értve azt az esetet is, amennyiben az adott feltételes közbeszerzés mégsem támogatásból kerül finanszírozásra. Feltételes közbeszerzés esetén az érintett szervezet köteles a verseny újranyitás ajánlattételi felhívásában ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti körülményt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 10.000.000.000,- Ft-os keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján a verseny újranyitásának eredményeként megvalósítandó, tervezett legnagyobb egyedi szerződés várható nagyságrendje a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatainak alapul vételével nettó 850.000.000,- Ft, ennek megfelelően kérjük, hogy az ajánlattétel során ezen volument szíveskedjenek figyelembe venni.
Ajánlatkérő a III.1.3) pont M/2.) alpontja szerinti szakemberek számát a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatai alapján a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségére is figyelemmel határozta meg. Ez alapján elmondható, hogy a keretmegállapodás teljesítése során negyedévente átlagosan 32 darab, nyertes ajánlattevőnként (szolgáltatónként) átlagosan 8-8 darab egyedi szerződés párhuzamos teljesítése várható. Egy átlagos egyedi szerződés a korábbi keretmegállapodás tapasztalatai alapján jellemzően legalább 3 féle szakértő típus igénybe vételére vonatkozott.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 13000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő rögzíti, hogy erre vonatkozó döntése alapján a keretmegállapodás annak időtartama alatt egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.
A keretmegállapodás alapján egyedi szerződések megkötésére a keretösszeg erejéig, a keretmegállapodás időtartama alatt van lehetőség, azonban az egyedi szerződések időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretösszeg 30%-kal kerül megnövelésre a meghosszabbítás időtartamára.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzések részben vagy egészben EU-s forrásból valósulnak meg. Ennek megfelelően verseny újranyitás ajánlattételi felhívásában megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.
II.2.14) További információ:
1) Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét jelen eljárásban nem biztosítja figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az egyes érintett szervezeti igényekre is figyelemmel oly módon határozta meg a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét, hogy az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők körét esetleges további közbeszerzési részek kialakítása érdemben nem bővítené. Ajánlatkérő sem az egyes szakértő típusok, sem pedig a keretmegállapodás teljesítése során ellátandó feladatok tekintetében nem tart lehetségesnek külön közbeszerzési részeket meghatározni tekintettel arra, hogy a piaci szereplők által biztosítandó szolgáltatási portfólióban jellemzően elérhető feladatok képezik jelen eljárás tárgyát.
Ajánlatkérő azon szolgáltatásokat, melyek együttesen fedik le egy átlagos informatikai/szoftverfejlesztési projekt valamennyi releváns szakaszát – ide értve az elkészítést, a tényleges megvalósítást, valamint a projekt megrendelő oldali minőségbiztosítását is – külön-külön közbeszerzési eljárások keretében kívánja beszerezni, ennek megfelelően jelen, kizárólag a projekt előkészítésére, valamint a megvalósítás során a megrendelő támogatására irányuló feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely alkalmas lehet önálló közbeszerzési rész(ek) definiálására. Ajánlatkérő a hasonló tárgyú, kizárólag az ellenszolgáltatás forrása tekintetében különböző keretmegállapodás megkötését is külön közbeszerzési eljárás keretei között valósítja meg.
2) A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.
3) A keretmegállapodás a keretösszeg – a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének – erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 24 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig tart.
4) Ajánlatkérő a jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során az ajánlatok értékelésekor szintén a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját kell alkalmazni. Ajánlatkérő a keretmegállapodás során elvégzendő egyes szakértői tevékenységeket, valamint a keretmegállapodás alapján létrejövő produktumok körét – tekintettel a megvalósítandó szolgáltatások és produktumok sokféleségére – a központosított közbeszerzési tapasztalatokra is figyelemmel olyan pontossággal és részletezettséggel határozta meg, amely az egyes szakértőkkel kapcsolatosan nem teszi szükségessé olyan, a keretmegállapodás minőségi teljesítésével összefüggő, ugyanakkor nem alapvető jelentőségi, pusztán minőségi többletet jelentő szempontot, melynek érvényesülése valamennyi, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzés során maradéktalanul fennáll, releváns, teljesíthető és egyben ellenőrizhető.
5) Ajánlatkérő rögzíti, hogy Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként részletes árajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat kitöltésével. A Részletes ártáblázat végösszegét (Összesített nettó ajánlati ár) kell feltüntetni a Felolvasólapon. Ajánlatkérő a Részletes ártáblázatban az egyes szakértői sorok tekintetében feltüntette az adott sorhoz tartozó „relevancia együtthatót”, melyet az adott szolgáltatási sorra vonatkozóan a korábbi keretmegállapodás „fogyasztási adatai” alapján meghatározott meg, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.
6) A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:
- A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/) a felhívás feladásáig az ea) pont szerinti önként csatlakozóként regisztráltak.
- A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 3/2020-as felhívása szerinti határidőig (2020.06.22. 24:00 óra), és az abban foglaltak szerint önként csatlakozóként regisztráltak.
7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Horváth Kornél Viktor (00745), Orosz Endre Tibor (00406), dr. Kun Dávid (01119)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.
Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:
A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8-11. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. részének alfa szakaszát kell kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. részének alfa szakaszát kell kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:
M/1.)
Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó referenciaigazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
­- a teljesítés idejét, azaz annak kezdő és befejező időpontját év, hónap és nap bontásban,
­- a szerződést kötő másik fél nevét
­- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen)
­- az ellenszolgáltatás összegét (nettó forint);
­- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett feladatokat és azok ellenértékét veszi figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában, kivéve a Kr. 22. § (5) bekezdése szerinti esetet, azaz azt, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített feladatok elkülönítésével. Ebben az esetben a referencianyilatkozatban/igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:
­- nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozat/igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített feladatok elkülönítésével
továbbá
­- annak %-os aránya, amilyen arányban a nyilatkozatot/igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti esetben a Kr. 22. § (5) bekezdése értelmében a benyújtott referencianyilatkozatban/igazolásban szereplő, a feltüntetett ellenszolgáltatásra vonatkozó adatokat olyan arányban veszi a bírálat során figyelembe, amilyen arányban az nyilatkozatot/igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján abból részesült.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a, valamint 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2.)
Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozat formájában csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek a bemutatását, akit a teljesítésbe be kíván vonni.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
­ a szakember nevét,
­ azt, hogy a szakember mely alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében került bemutatásra
­ azt, hogy a szakember a teljesítésbe milyen jogviszony (pl. munkaviszony, megbízási) keretei között kerül bevonásra,
­ a szakember végzettségének megnevezését.
A nyilatkozattal egyetemben csatolni kell a végzettséget igazoló okiratot egyszerű másolatban.
A fentiek szerinti nyilatkozaton felül be kell nyújtani az adott szakember szakmai önéletrajzát. Az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év, hónaptól év, hónapig terjedő bontásban kell feltüntetni olyan részletességgel, hogy abból kétséget kizáróan megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalat hónapokban megadott mértéke. Az időben párhuzamos gyakorlati idők a bemutatott szakember tapasztalati idejébe csak egyszer számítanak bele. A szakmai önéletrajzban feltüntetett minden naptári hónap egész hónapként kerül figyelembevételre. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember által tett nyilatkozatot arról, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9)-(11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a és a 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.)
Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összesen legalább nettó 630.000.000,- Ft értékben végzett, a szerződés tárgya szerinti informatikai rendszerekkel kapcsolatos folyamat- és/vagy szervezetfejlesztés és/vagy szervezés és/vagy szabályozás és/vagy pénzügyi tervezés és/vagy követelményspecifikálás és/vagy rendszertervezés és/vagy rendszerintegráció és/vagy tesztelés és/vagy oktatás és/vagy migráció és/vagy fenntartás-támogatás körébe tartozó szakértői szolgáltatásra vonatkozó referenciákat.
A referenciakövetelmény több referencia által is igazolható.
A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.
M/2.)
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges alábbi szakemberekkel:
1. Legalább 4 fő vezető informatikai szakértővel
2. Legalább 3 fő szenior informatikai szakértővel
3. Legalább 1 fő junior informatikai szakértővel
4. Legalább 2 fő rendszerszervező szakértővel
A fenti 1-4. alpontok szerinti alkalmassági minimumkövetelmények esetében a szakemberek között az átfedés nem lehetséges.
Vezető informatikai szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és legalább 60 hónap informatikai rendszer előkészítésének, és/vagy tervezésének, és/vagy megvalósításának körébe tartozó szakértői tapasztalattal rendelkezik.
Informatikai szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és legalább 42 hónap informatikai rendszer előkészítésének, és/vagy tervezésének, és/vagy megvalósításának körébe tartozó szakértői tapasztalattal rendelkezik.
Junior informatikai szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és legalább 30 hónap informatikai rendszer előkészítésének, és/vagy tervezésének, és/vagy megvalósításának körébe tartozó szakértői tapasztalattal rendelkezik.
Rendszerszervező szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel és legalább 18 hónap folyamatszervezési és/vagy rendszerfejlesztési és/vagy szolgáltatásfejlesztési projekt keretében végzett tervezésre és/vagy megvalósításra irányuló vagy informatikai rendszerek elemzésével kapcsolatos szakértői tapasztalattal rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők vonatkozásában 5.000.000,- Ft adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő, mely biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak irányadók.
A keretmegállapodás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a keretmegállapodás X. fejezete tartalmazza.
Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezete tartalmazza.
A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a keretmegállapodás tartalmazza.
EU-s forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján történhet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR-ben közzétett felhívásban foglaltak szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint kerülhet sor.
2) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
4) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.
5) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
6) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
7) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá.
8) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, az ajánlattétel függetlenségéről valamint a Kbt. 36. § (1) bekezdésével kapcsolatosan.
9) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
10) A Kr. 13. §-a alapján Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
11) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12) Jelen eljárás szerinti nyertes Ajánlattevőknek a keretmegállapodás megkötésének feltételeként legkésőbb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejártát követő 3. munkanapig rendelkezniük kell a keretmegállapodás alapján ellátandó feladataikra (üzletviteli tanácsadás és/vagy vezetési tanácsadás és/vagy követelményspecifikálás és/vagy rendszerszervezés és/vagy szakértői feladatok és/vagy rendszertervezés és bevezetés és/vagy folyamattervezés és/vagy szabályozás és/vagy szervezetfejlesztés) kiterjedően a tevékenységi körükhöz kapcsolódó ISO 9001 szabványnak megfelelő (azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal és a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell a tanúsítvánnyal való rendelkezést az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
13) A keretmegállapodás megkötésének feltételeként legkésőbb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejártát követő 3. munkanapig az alkalmassági követelmények keretei között bemutatott szakembereknek összesen rendelkezniük kell:
- 1 darab CMC vagy azzal egyenértékű módszertani tudást igazoló tanúsítvánnyal, és
- 1 darab IPMA B – Senior projektmenedzser vagy PMP minősítéssel vagy ezekkel egyenértékű tudást igazoló tanúsítvánnyal és
- 1 darab ITIL vagy azzal egyenértékű módszertani tudást igazoló tanúsítvánnyal.
Jelen eljárás szerinti nyertes Ajánlattevőknek a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell a tanúsítványokkal való rendelkezést az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A fenti előírásnak megfelel amennyiben egy szakember rendelkezik több, akár egy személyben valamennyi előírt tanúsítvánnyal.
14) Ajánlatevő nyertessége esetén az M/2.) pontban foglalt szakértő típusok/létszámok tekintetében a keretmegállapodásban foglaltak szerinti szakértői listáját a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel változás esetén frissíteni köteles, valamint köteles a keretmegállapodás alapján az adott verseny újranyitása szerinti felhívásnak megfelelően szakmai ajánlata részeként megnevezni ezen lista alapján az adott teljesítésben részt vevő szakértőket. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmasság keretei között bemutatott szakemberek közül legalább 1-1 főnek minden olyan, a keretmegállapodás alapján létrejött szerződés teljesítésében részt kell vennie, ahol Ajánlattevő valamely releváns szakértelemre a keretmegállapodás alapján ajánlatot tett, ennek megfelelően az adott szakmai ajánlatban is nevesíteni kell ezen szakembereket.
15) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell tennie az alábbi dokumentumok benyújtásával:
- Részletes ártáblázat
- Ajánlattevő nyilatkozata az ISO 9001 szabványnak megfelelő (azzal egyenértékű) tanúsítvány kapcsán
- Ajánlattevő nyilatkozata a szakemberekkel kapcsolatos tanúsítványok tekintetében
16) Az ajánlat (beleértve a szakmai ajánlatot is) részeként csatolandó dokumentumokkal, benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos részletes előírásokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
17) Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját.
18) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő/közös Ajánlattevők számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
19) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
20) A keretmegállapodást kötött Ajánlattevőknek a szerződéskötés feltételeként nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.
21) A keretmegállapodás hatálya alatti beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet (részben uniós forrásból megvalósulás esetén) az érintett szervezetek költségvetésében áll rendelkezésre, kivéve a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdésében foglalt eseteket.
22) Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok mellett további nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezen minták (tehát az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok melletti további nyilatkozatminták) használata nem kötelező, az ajánlattevők saját nyilatkozatmintáit is jogosult használni.
23) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ajánlatkérő a legkedvezőbb és az azt követő további 3 legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlatokon túl további ajánlatokat vonjon bírálat alá.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák