Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1805/2020
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:1054 Budapest, Hold utca 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Garamszegi Zsolt
Telefon: +36 13273600
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 12663869
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000077842020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000077842020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mentőszoftver megújítása és kapacitás bővítése
Hivatkozási szám: EKR000077842020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mentőszoftver gyártói támogatás megújítása és mentési kapacitás bővítése (CA ARCserve mentési licence)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mentőszoftver megújítása és kapacitás bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Hold utca 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Államkincstár a meglévő Arcserve mentési megoldásához tartozó gyártói támogatásának megújítását tervezi, mivel a jelenlegi mentési licensz egy részének követése 2020.03.30.-án lejár. A lejáró támogatás meghosszabbítás mellett mentési kapacitás bővítés is szükséges. A szoftver gyártói támogatáshosszabbításhoz és bővítéshez a következő műszaki paramétereknek megfelelő licensz beszerzése szükséges:
- Mentőszoftver típusa: Arcserve UDP Premium Plus - legújabb változat + CA ARCserve Backup legújabb változat.
- Lejáró mentési kapacitás: 80 TB
- Támogatandó mentési kapacitás: 80 TB
- Mentési kapacitás bővítés: 30 TB
- Gyártói támogatás időtartama: 1 év (2021.03.30)
- Elvárt funkcionalitások:
o hagyományos agent és snapshot alapú (D2D) mentési megoldás
o fizikai és virtuális gépek mentése
o tetszőleges üres vasra történő visszaállítás (bare metal recovery)
o szalagról történő, egylépéses granuláris adatvisszatöltés
o szoftveralapú, forrás- és céloldali globális deduplikációs mentési képesség
o szoftveralapú-, alkalmazás- és szerverszintű replikáció
o ideiglenes virtuális gép készítése a mentésből
Korlátozások
- A Megrendelő adathordozója nem kerülhet más birtokába vagy tulajdonába (például, de nem kizárólag meghibásodott merevlemez nem adható ki sem Szállítónak, sem gyártónak)
- Megrendelő nem biztosít távoli elérést a rendszereihez Szállító számára
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra (így különösen a megjelölt referencia típusokra), amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az AK elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, típusra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlat tétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy egy már meglévő szoftver mentési kapacításának bővítése a nyertes ajánlattevő feladata.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (5) bek.-e alapján.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában. A Kr. 15. §-ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) foglaltakra.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A felhívás III.2.2. pontjának folytatása karakterkorlátra tekintettel:
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vételár 25%-ának megfelelő összeg.
Jótállás: 24 hónap
A részletes fizetési feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.re, valamint a Kbt. 35. § (2a) bek.-re, valamint a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdésére.
M.1) A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállítási referenciáinak ismertetését. A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• szállítás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel) és mennyisége, szerződés nettó ellenértéke
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal)
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett alábbi referenciákkal:
legalább 1 db közbeszerzési eljárás tárgya szerinti – mentési szoftver licence szállítása – tárgyú referenciával összesen legalább nettó 150 000 000,-Ft_értékben.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a fedezetet saját forrásból biztosítja. AK előleget nem fizet. A részszámlázás nem megengedett.
Az ajánlattétel és a szerződés, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az AK a szerződésben rögzített tartalom szerződésszerű teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján történik átutalással. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.6:155. § szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
Késedelmi kötbér: alapja a termék nettó vételára, mértéke minden megkezdett naptári napra a kötbéralap 1 %-a. Az 5 naptári napot meghaladó késedelem esetén az AK jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: !! IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 2 hónap alatt 60 nap értendő. !!
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. folyt.: következő pontban
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Felhívás IV.2.7. pontjának a folytatása a karakterkorlátra tekintettel: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az értékelés módszere: Legalacsonyabb ár, 1. – ár: fordított arányosítás
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
3. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
4. IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 2 hónap alatt 60 nap értendő.
5. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
6. FAKSZ: dr. Bodor Tímea (lajstromszám: 01115)
7. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 41/A. § (1)-(2), 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7), a Kbt. 69. § (11a), a Kbt. 35. § (2a), a Kbt. 94. § (4) b)-c), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm 15. § (1), és Kbt. 68. § (1) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
8. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
9. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
10. Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
11. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
12. Az értékelési szempont a Kbt. 76.§(2)a)pont alapján a legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a 76.§(5) szerint ajánlatkérő számára a beszerzés tárgyát képező szoftver olyan áru, amely csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell tárgyi eljárás vonatkozásában - amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével: Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap; Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyil.; EEKD; Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyíl.; nyilatkozatot változásbejegyzési eljárás vonatkozásában; Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyil. (nemleges is); a kapacitás nyújtó szervezet szerződésben vagy előszerződésben a szerződés teljesítéséhez vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat; Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is); ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírás mintája; amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati; közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat; Adatkezelési nyilatkozat;
A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák