Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/209
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.28.
Iktatószám: 18978/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő 19 darab ügyfélszolgálati irodája, az Ajánlatkérő tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó Nemzeti Mobilfizetési Zrt. call centere és az Ajánlatkérő mindenkori székhelye, mely a felhívás megküldésének napján: H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Útdíj beszedés- és ellenőrzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiudij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000945002020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000945002020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Útdíj beszedés- és ellenőrzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Call Center/2020.
Hivatkozási szám: EKR000945002020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerint:
(A) Call center és hangrögzítő rendszer bevezetése,
(B) A bevezetett call center és hangrögzítő rendszer havi üzemeltetése 36 hónap határozott időtartamban,
(C) A bevezetett call center és hangrögzítő rendszer tekintetében eseti fejlesztési feladatok ellátása Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján.
(D) A Call Center megoldás költöztetésében és a geo-redundáns megtervezésében és kialakításában való szakértői/mérnöki szintű részvétel.
A fentiek szerinti szolgáltatást Ajánlatkérő 19 darab ügyfélszolgálati irodája, az Ajánlatkérő tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó Nemzeti Mobilfizetési Zrt. call centere tekintetében és az Ajánlatkérő mindenkori székhelyén kell nyújtani (ajánlatkérő székhelye az ajánlati felhívás feladásának napján 1134 Budapest, Váci út 45/B.).
Ajánlatkérő call centerében havonta nagyságrendileg 10.000 darab hívás, a személyes ügyfélszolgálati hangrögzítő rendszerében havonta nagyságrendileg 10.000 darab hívás ügyintézésre kerül sor.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Call Center és hangr. rsz. fejl. és üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 19 darab ügyfélszolgálati irodája, az Ajánlatkérő tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó Nemzeti Mobilfizetési Zrt. call centere és az Ajánlatkérő mindenkori székhelye, mely a felhívás megküldésének napján: H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A II.1.4) pont szerinti feladatokat az alábbiak szerinti mennyiségekben kell teljesíteni a keretszerződés – 36 hónapos – időtartama alatt.
(A) Call center és hangrögzítő rendszer bevezetése – 1 darab,
(B) A bevezetett call center rendszer havi üzemeltetése – 9 720 000 operátori perc,
A bevezetett Hangrögzítő rendszer havi üzemeltetése, támogatása, hibajavítása ügyintézői ablakonként – 1656 darab,
(C) A bevezetett call center és hangrögzítő rendszer tekintetében eseti fejlesztési feladatok ellátása Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján – 130 óra,
(D) A Call Center megoldás költöztetésében és a geo-redundáns megtervezésében és kialakításában való szakértői/mérnöki szintű részvétel – 1 darab.
A fentiek szerinti szolgáltatást Ajánlatkérő 19 darab ügyfélszolgálati irodája, az Ajánlatkérő tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó Nemzeti Mobilfizetési Zrt. call centere tekintetében és az Ajánlatkérő mindenkori székhelyén kell nyújtani (ajánlatkérő székhelye az ajánlati felhívás feladásának napján 1134 Budapest, Váci út 45/B.).
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő call centerében havonta nagyságrendileg 10.000 darab hívás, a személyes ügyfélszolgálati hangrögzítő rendszerében havonta nagyságrendileg 10.000 darab hívás ügyintézésre kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibajavítás vállalt befejezési határideje „C” kategóriájú hiba esetén (munkanap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rendszer bevezetésének határideje: a szerződés aláírását követő 75. nap. Az üzemeltetési feladatokat a rendszer szerződésszerű leszállítását követően 36 hónapig kell biztosítani. (Ajánlatkérő az e pontban foglaltakra tekintettel rögzítette 36 hónapban a szerződés időtartamát a II.2.7. pontban).
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter nem írja elő kötelezően a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § szerint ajánlattevőnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kormányrendelet 1. § (3) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § - 10. § és 12-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak irányadóak az eljárás során.
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, call center és személyes ügyfélszolgálati hangrögzítő rendszer üzemeltetése tárgyú referencia-nyilatkozatokat/igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (ebben a pontban a továbbiakban: Korm. rendelet) 21.§ (3) bekezdés a) pontja és a 22. § (1) és (2) bekezdés szerint.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdés év, hó, nap és befejezés év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége,
- a szolgáltatás tárgya (az elvégzett munkát, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel),
- a közbeszerzés tárgya szerinti munka mennyiségét [ügyintézéssel érintett hívások mennyisége (darabszáma)], és
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt – a minőség-ellenőrzésért felelős – szakember megnevezését, végzettsége (egyetemi vagy főiskolai), képzettsége valamint szakmai gyakorlata ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
A cégszerűen aláírt nyilatkozathoz annak mellékleteként, az abban nyilatkozott tartalmak igazolására szükséges csatolni a végzettséget, képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt – a minőség-ellenőrzésért felelős – szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai gyakorlat megléte, valamint csatolni szükséges a megnevezett szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ahhoz kifejezetten hozzájárul, és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat időtartamának kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal kell megjelölni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
M/1.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, legalább 12 hónap időtartam alatt folyamatosan végzett call center rendszer üzemeltetése szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával, melynek keretében havonta minimum 4.000 darab hívás ügyintézésére került sor.
M/1.2. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, legalább 12 hónap időtartam alatt folyamatosan végzett személyes ügyfélszolgálati hangrögzítő rendszer üzemeltetése szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával, melynek keretében havonta minimum 4.000 darab hívás ügyintézésére került sor.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az M/1.1. és M/1.2. alkalmassági követelményeknek ajánlattevő több referenciával együttesen is megfelelhet, de csak olyan referenciákat lehet bemutatni, amelyben a szolgáltatás nyújtásának időtartama legalább 12 hónap.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb szolgáltatásokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szolgáltatások szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
M/2. nem rendelkezik legalább szakirányú felsőfokú képzettséggel és az alábbiak szerinti szakmai tapasztalattal rendelkező – a minőség-ellenőrzésért felelős – szakemberrel:
1 fő legalább 3 éves call center rendszer és/vagy személyes ügyfélszolgálati hangrögzítő rendszer üzemeltetése tárgyú szakmai gyakorlattal
rendelkező szakember.
Ajánlatkérő az M/2. alkalmassági követelmény tekintetében szakirányú felsőfokú képzettségnek tekinti az informatikai vagy villamosmérnöki karon szerzett mérnöki vagy üzemmérnöki vagy azokkal egyenértékű BSC vagy MSC diplomát.
Ajánlatkérő a szakember szakmai gyakorlata körében tett „tört hónapok” megajánlása esetén minden 15 naptári napnál hosszabb időtartamú hónapot egész hónapként vesz figyelembe az ajánlat elbírálása során.
A Korm. rendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése alkalmazandó a jelen felhívással összhangban.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet IV. Fejezetnek megfelelően a fentiek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében és a 21/A. §-ában foglaltakat alkalmazza.
Ajánlatkérő Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő teljesítés esetén a számla ellenértéke a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően.
Az ÁFA-ra vonatkozóan a mindenkori adójogszabályok irányadók.
A rendszer bevezetése után egy számla, míg az üzemeltetés tekintetében havonta egy darab, az eseti fejlesztések esetében eseti megrendelésenként van lehetőség számlát benyújtani.
A Call Center megoldás költöztetése, geo-redundáns kialakítása tekintetében egy darab számlabenyújtására van lehetőség.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat fizetésére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-a az irányadó.
A szerződés megerősítése
- Ajánlattevő az általa biztosított termékekre és szolgáltatásokra 12 hónap teljes körű jótállást biztosít,
- meghiúsulási kötbér,
- késedelmi kötbér,
- hibás teljesítési kötbér.
A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu címen EKR000945002020 azonosító alatt
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1. A közb. dok-ok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az EKR000945002020 azonosító alatt.
VI.3.2. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Kulcsár Szilárd 00553.
VI.3.3. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 71. §-ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.4. Ajánlattevő ajánlatával együtt csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
VI.3.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát.
VI.3.6. A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.
VI.3.7. Az ajánlatok értékelési módszere az 1. és 2. értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 0-10. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel a 2. értékelési részszempont tekintetében 3 munkanapban határozza meg az ajánlati elem tekintetében megajánlható legalacsonyabb értéket. A 3 munkanapnál kedvezőbb, illetve az 5 munkanapnál kedvezőtlenebb megajánlások esetében Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint jár el.
VI.3.8. Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja.
VI.3.9. A részajánlat tételének kizárásának indoka:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt tekintettel arra, hogy egy szerződést kíván kötni gazdasági és műszaki érdekek érvényesítése érdekében. A beszerzés részekre bontása esetén sérülne ajánlatkérő azon műszaki és gazdasági érdeke, miszerint a szerződés teljes tárgyát egy ajánlattevő teljesítse (ezáltal a munkáért való felelősség egyértelműen meghatározható) és a beszerzés során a volumenhatásból fakadó árcsökkentést érvényesíteni tudja, továbbá az üzemeltetéssel és fejlesztéssel érintett eszközök egymással összeköttetésben (egy hálózatba kapcsolva) vannak.
VI.3.10. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák