Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/210
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.10.29.
Iktatószám:19639/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nif.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nif.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000605782020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000605782020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen – Nyíregyháza vasútvonal fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000605782020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési Szerződés – a Debrecen – Nyíregyháza vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények korszerűsítésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése tárgyában.
A tárgyban meghatározott szolgáltatás megrendelés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen – Nyíregyháza vasútvonal fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
További tárgyak:71322500-6
71356400-2
71621000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési Szerződés – a Debrecen – Nyíregyháza vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények korszerűsítésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, az építési engedélyek megszerzése tárgyában.
A tervezés tárgya a 100 sz. vasútvonal ~47 km hosszú, egybefüggő Debrecen(kiz.) – Nyíregyháza(kiz.) kétvágányú (94 vkm), villamosított vonalszakasza. A vonalszakasz engedélyezett sebessége 120 km/h (Debrecen bejárati ívnél 100 km/h). A megengedett maximális tengelyterhelés 210 kN.
A tervezési szakaszon több vágányszéthúzás és vágányelhúzás található, az ívek hol néhány száz méteres, hol több kilométeres hosszúságú egyenesekkel követik egymást. A vonalszakasz magassági vonalvezetése kedvező, tekintettel síkvidéki jellegére.
A tervezési szakaszon jelenleg négy állomás (Apafa, Hajdúhadház, Újfehértó, Császárszállás) és három megállóhely található (Debrecen-Csapókert, Bocskaikert, Téglás).
Elvégzendő részletes feladatok:
Az egyes vasúti vonalszakaszok (beleértve az állomásokat és megállóhelyeket) kivitelezéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése.
- A vonalszakaszra korábban készített és a Szerződés részeként átadásra kerülő Megvalósíthatósági Tanulmány eredményét is figyelembe véve (a tervezési diszpozíció alapját képező, korábban elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány által kiválasztott változat műszaki tartalmának Megrendelő bevonásával történő elővizsgálata mellett) el kell készíteni az engedélyezési terveket, valamint össze kell állítani a tenderdokumentációt az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése, átépítése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában.
- A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.)
- A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően, előzetes vizsgálati dokumentáció és a 314/2015. (XII.25.) Korm. rendeletben előírt környezeti hatástanulmány elkészítése,
- A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések (úgymint pl. állapotfelmérés) és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések elvégzése.
- A vonalszakasz és állomásainak biztosítóberendezési és távközlési korszerűsítésének tervezése, a 160 km/h sebességhez és a megváltozó vágányképekhez illesztése, KÖFI távvezérlés kiépítése, ETCS telepítés.
- Vonalon érintett műtárgyak (építésének, átépítésének, bontásának) tervezése, a vonalszakaszon található útátjárók (építésének, átépítésének) tervezése.
- Új homlokrakodó, valamint azokhoz vezető közúti megközelítés biztosításának tervezése
- Állomási akadálymentesítés, előterek, P+R tervezése.
- Forgalmi, üzemi vizsgálat elkészítése
Az egyes vasúti vonalszakaszok kivitelezéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése
- A vonalszakaszra el kell készíteni a kiviteli terveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, geotechnika, magasépítmények építése, átépítése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 15
2 AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 15
3 AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 10
4 AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1030
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP
II.2.14) További információ:
A jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam az alábbiakból tevődik össze:
- Engedélyezési tervvel, (nem jogerős) építési engedélyek megszerzésével és a tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítésével bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében: a szerződés hatálybalépésétől számított 725 nap
- Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében: a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok forrását biztosító támogatási szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői tájékoztatás megküldésétől és a végleges tenderdokumentáció elkészítésétől és leszállításától, mint együttes feltételek közül a később bekövetkezőtől számított 305 nap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
1. Előzetes igazolási mód:
Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kr. 1.§ (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.
B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§(1) és (2)bek. alkalmazását.
Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. pontját kell kitölteni.
Közös ajánlattevők képviseletében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:
A Kr. 26.§(3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
A Kbt.65.§(7),(9),(11) bek. és a Kbt.69.§(11) bek. is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1 AT köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
- számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok, tenderdokumentáció összeállítása, engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja. A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P1 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti tervezési feladatok, tenderdokumentáció összeállítása, engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítása) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el az alábbi értékeket: 3 000 000 000 Ft

A P/2. alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, így elegendő, ha csak az alkalmassági követelményt teljesítő AT csatolja be a P/2. pont szerinti igazolást.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással vagy nyilatkozattal.
A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;
- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás– a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
M/1.1. legalább 30 vkm hosszúságú egybefüggő, országos villamosított közforgalmú vasúti pálya építésére (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender és/vagy kiviteli terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmaz vasúti biztosítóberendezési munkarészt és legalább 1 db állomás építését (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés).
M/1.2. országos villamosított közforgalmú vasúti pálya építésére (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó, környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben előírt tartalmú előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy előírt környezeti hatástanulmány elkészítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magában foglalta a környezetvédelmi hatóság és a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban résztvevő egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését).

Az M/1.1-1.2 azonos referenciával is teljesíthető.
AK engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik
a) felsőfokú mérnöki végzettséggel, képzettséggel és
b) vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi gyakorlattal, továbbá
c) részt vett olyan kötöttpályás tervezési projektben projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként, mely tartalmazott megvalósíthatósági tanulmány készítése vagy felülvizsgálata és/vagy engedélyezési és/vagy kiviteli és/vagy tenderterv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítési munkarészt.
M/2.2. legalább 1 fő vasúti pályatervező szakember, aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA”(vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, képzettséggel és
b) min. 36 hónap vasúti pálya tervezése területen szerzett gyakorlattal és
c) részt vett vasúti pályatervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás építésének (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) tervezését tartalmazta.
M/2.3. legalább 1 fő vasúti biztosítóberendezési tervező, aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VV”(vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, képzettséggel és
b) min. 36 hónap vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett gyakorlattal és
c) részt vett biztosítóberendezési tervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás biztosítóberendezési tervezését tartalmazta
M/2.4. legalább 1 fő vasúti forgalmi tervező, aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK”(vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, képzettséggel és
b) min. 36 hónap vasúti forgalmi tervezés területen szerzett gyakorlattal és
c) részt vett forgalmi tervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás forgalmi, üzemi vizsgálatát tartalmazta.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad Ajánlatkérő. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorcium tagként történő teljesítés esetén a konzorcium vezetővel.
Projektvezető-helyettes alatt olyan szakembert kell érteni, aki a projektvezető mellett, annak távollétében, helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet.
Ajánlatkérő az országos közforgalmú vasútvonal alatt olyan vasutat ért, ami nem helyi és nem saját használatú. Ajánlatkérő az országos közforgalmú vasúti pálya alatt olyan pályát ért, amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe vehet.
Ajánlatkérő a vágánykilométer (vkm) alatt egy darab vasúti vágány egy kilométer hosszát érti.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint:
a vasúti pályahálózat fejlesztése: hálózattervezés, pénzügyi és beruházástervezés, valamint a vasúti pályahálózat építése és korszerűsítése;
a vasúti pályahálózat felújítása: a meglévő vasúti pályahálózaton belüli cserékre irányuló nagyobb munkák, amelyek nem változtatják meg annak összteljesítményét;
a vasúti pályahálózat korszerűsítése: a vasúti pályahálózaton belüli módosításokra irányuló nagyobb munkák, amelyek javítják annak összteljesítményét;
Ajánlatkérő az állomás építése (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) alatt olyan az állomás területén lévő vasúti pályát és tartozékait érintő feladatot ért, ami alatt sor került legalább 4 csoport kitérő cseréjére és összesen legalább 1 vkm vágány építésére (építés vagy átépítés vagy felújítás vagy korszerűsítés vagy fejlesztés).
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési bizt. (nettó terv. díj 5 %-a), jótállási bizt. (nettó terv. díj 5 %-a) Jótállási idő: 3 év.
Tervező a késedelem minden naptári napjára a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó terv. díja alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek (a kötbér maximuma: az adott (rész)teljesítés szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 15%-a)..
A hibás teljesítési kötbér 15 %, meghiúsulási kötbér 20%.
A hibák kijavítására előírt póthatáridőben a hibák kijavításának, a hiányosságok pótlásának elmulasztása esetén, Tervező az érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 1 % késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek (a kötbér maximuma: az adott részteljesítés nettó teljesítés szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatásnak 20 %-a).
Pénzügyi finanszírozás forrása: tervezetten IKOP
Pénzügyi finanszírozás típusa: Utófinanszírozás.
Előleg max. 20%.
Az előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
- a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - ÁFA nélküli összege - 5%-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy
- biztosíték nyújtása nélkül.
A biztosítékmentes előlegigénylés feltétele, hogy Tervező az előleg igénylő nyilatkozata mellé egyidejűleg benyújtsa az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatát, valamint a biztosíték mentességi nyilatkozatát. Tervező köteles viselni a tartozáselismerő nyilatkozat és a biztosíték mentességi nyilatkozat mindennemű költségét.
A kifiz. a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik. A kifizetésre alkalmazandó a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: ÁFA tv.).
A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlat tétel kizárásának indoka: A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.
1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő:300 millió Ft/év és 150 millió Ft/káresemény
4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke: 30.000.000,- Ft
Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
5. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara (MMK) névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek - amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:
M/2.2. pont - „KÉ-VA” jogosultság
M/2.3. pont – „KÉ-VV” jogosultság
M/2.4. pont – „KÉ-VK” jogosultság

6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
9. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 60 nap.
12. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
13. A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159
14. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor.
15. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.
16. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.
17. A felhívás II.2.7. pontjában megadott időtartam – az ott megadottól eltérően - naptári napokban értendő.
18. AK felhívja a figyelmet arra, hogy tárgyi szerződés alapján megrendelésre kerülő kiviteli tervek esetében eltérő hatályba léptető feltételeket tartalmaz a szerződés!
19. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam az összes szerződéses feladat elkészítésének együttes időtartamát jelentik, az nem tartalmazza továbbá azt a 180 napos időszakot, amely alatt Megrendelő a kiviteli terv elkészítésére vonatkozó megrendeléssel élhet.
AT-nek az egyösszegű ajánlati áruk megadása mellett azt meg kell bontani akként, hogy a teljes ajánlati ár 60%-át kell képezze az engedélyezési tervvel és (nem jogerős) építési engedéllyel, tenderterv és tenderdokumentáció elkészítésével bezárólag elvégzendő feladatok ellenértéke, míg a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok a teljes ajánlati ár 40%-át kell kitegyék.
Ajánlattevőnek ajánlati árát a Felolvasólap 1. számú mellékletén ezen %-os megbontásnak megfelelően kell feltüntetnie! Az ajánlati ár ettől eltérő meghatározása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
20. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák