Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/218
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.10.
Iktatószám:20257/2020
CPV Kód:32232000-8
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hétházy-Vida Csilla
Telefon: +36 13730079
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001009352020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001009352020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Videokommunikációs rendszer beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR001009352020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32232000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Távmeghallgatásra és kép-és hangrögzítésre alkalmas videokommunikációs rendszer beszerzése és
implementálása az Országos Bírósági Hivatal részére. Védett személy meghallgatására is alkalmas,
olyan komplex videokommunikációs végpontok kialakítása, melyek az IP alapú Nemzeti Távközlési
Gerinchálózathoz kapcsolódva képesek lesznek a bírósági folyamatokat támogató videó
kommunikációra. A Vállalkozó feladata az általános elvárásoknak és a műszaki leírásban
előírtaknak megfelelően az eszközök szállítása, szerelése, beüzemelése, közreműködés a
videokommunikációs konfiguráció kompatibilitási tesztjeinek elvégzésében, a műszaki leírásban
meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése, részvétel az átadási-átvételi tesztekben, jótállás,
terméktámogatás nyújtása és felhasználói oktatások megtartása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Videokommunikációs rendszer beszerzése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32232000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Távmeghallgatásra és kép-és hangrögzítésre alkalmas videokommunikációs rendszer beszerzése és implementálása az Országos
Bírósági Hivatal részére. Védett személy meghallgatására is alkalmas, olyan komplex videokommunikációs végpontok kialakítása,
melyek az IP alapú Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz kapcsolódva képesek lesznek a bírósági folyamatokat támogató videó
kommunikációra. A Vállalkozó feladata az általános elvárásoknak és a műszaki leírásban előírtaknak megfelelően az eszközök
szállítása, szerelése, beüzemelése, közreműködés a videokommunikációs konfiguráció kompatibilitási tesztjeinek elvégzésében, a
műszaki leírásban meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése, részvétel az átadási-átvételi tesztekben, jótállás,
terméktámogatás nyújtása és felhasználói oktatások megtartása Mennyiség: 30 db helyszínre végponti eszközök, 24 hónap jótállás és terméktámogatás 2022.01.31-ig
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Műszaki vállalások 40
2 1.1. A videokommunikációs végponti egységnél a perifériák (monitorok, és más alkalmas eszközök) távoli (központi) menedzselése lehetséges RS-232C porton keresztül? (igen/nem) 6
3 1.2. A videokommunikációs végponti egységnél az eszköz képes Opus (RFC 6716) hang-codec használatára? (igen/nem) 3
4 1.3. A videokommunikációs végponti egységnél az eszköz képes a következő video codec használatára: H.264 SVC? (igen/nem) 3
5 1.4. A videokommunikációs végponti egységnél az eszköz képes a következő video codec használatára: H.265? (igen/nem) 3
6 1.5. A videokommunikációs végponti egység egyidejűleg többféle felbontást kezel (MultiStream)? (igen/nem) 6
7 1.6. A videokommunikációs végponti egység megfelel az RFC 4587 RTP Payload Format for H.261 Video Streams szabványnak? (igen/nem) 3
8 1.7. A videokommunikációs végponti egység rendelkezik min. 1 db RS-232C soros port TDE és DCE funkcióval (USB adapteres megoldás elfogadható)? (igen/nem) 3
9 1.8. Az asztali mikrofon esetében modulárisan cserélhető a fej? (igen/nem) 2
10 1.9. Az álló mikrofon esetében modulárisan cserélhető a fej? (igen/nem) 2
11 1.10. A hangtorzító egységben a rendszer nem visszaalakítható torzítási algoritmussal dolgozik? (igen/nem) 9
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont részletezése: 2.1. 1 db videokommunikációs végpont nettó ára (Ft) Súlyszám:40 2.2. A terméktámogatás egy
videokommunikációs végpontra eső nettó havidíja (Ft) Súlyszám:20

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasságigazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottkizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót, illetveaz alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás soránkövetkezett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásávalköteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő Alvállalkozó vagy más szervezetvonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt.62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdaságiszereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12–14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Azon Alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek résztalkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. fejezetben említett igazolásimódok az V. fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevőijegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Akizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az EEKD dokumentum alapján,második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4)bek. bírálat körében kerül sor. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott
esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével).
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek P1.) csatolnia kell a jelen felhívás feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételére vonatkozó nyilatkozatot, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az
alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)-(8) és (11) bek-ben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra,
és igazolhatják azt. (321/2015. (X. 30.) Korm.r. szerint.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P/1. a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 200 000 000 HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott
esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével).
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek M1) REFERENCIA be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított három év legjelentősebb szállításait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés
ideje (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (321/2015.(X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bek. a) pontja, (1a) bek., 21/A.§, 22. § (1) és (2) bek. szerint.) M2) SZAKEMBER meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakembereket (hivatkozva a pontos alkalmassági feltételre), be kell csatolnia a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által
saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható, ahol előírás, a minősítést, végzettséget
igazoló okirat másolatát és egy rendelkezésre állási nyilatkozatot. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő
és befejező időpontját év/hó (egész hónap) bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai
gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell adni a szolgáltatás során elvégzett szakmai tevékenységek rövid
ismertetését. (321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21.§ (1) bek. b) pontja szerint) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése
szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. §(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más
szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a közbeszerzés tárgyára (videokommunikációs végponti eszközök
beszerzése és implementálása) vonatkozó egy vagy több referenciával, amely(ek) összesen több, mint 10 videokommunikációs végpont
kiépítésére vonatkoznak. A bemutatott referenciák közül min. 1 db olyan referenciának kell lennie, amely legalább 5 db
videokommunikációs végpont kiépítésére vonatkozott egy szerződésen belül. M2) nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi
szakemberekkel: M2.1. legalább 1 fő, 2 év IT projekt menedzsment területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező PMI (Project
Management Institute) által minősített PMP (Project Management Professional) vagy azzal egyenértékű minősítésű szakemberrel.
Ajánlatkérő a PMI által minősített PMP minősítéssel egyenértékűnek ismeri el azt a szakembert, aki rendelkezik a felsőfokú
végzettségű szakemberek tekintetében a http://www.pmi.hu/index.php/kepzesek-minositesek/kepzes-es-minosites-pmp oldalon előírt
szakmai tapasztalattal, és képzettséggel, TOVÁBBÁ M2.2. legalább 2 fő olyan szakemberrel, aki legalább 18 hónap gyakorlattal rendelkezik
videokommunikációs rendszer üzemeltetésben és/vagy telepítésben.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
FIZETÉSI FELTÉTELEK: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes Ajánlattevő a telepítések befejezését követően jogosult részszámlát benyújtani a tényleges átvételt követően. A terméktámogatás díja havonta kerül kifizetésre,a szerz-ben foglaltak szerint. Ajkérő a szerz.
ellenértékét a nyertes ajtevő által kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti,a Ptk. 6:130. §(1)és(2)
bek-ben foglaltaknak megfelelően.Ajkérő felhívja a figyelmet a 2011. évi CXCV.tv. 41. §(6) bek-ben foglaltakra. A számla kifizetésére a Ptk.
mellett a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)bek. is irányadóak. Az ajánlattétel, a szerzkötés és a kifiz. pénzneme a HUF. A fiz. részletes szabályait
a szerztervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat befogadja.
MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK: Késedelmi kötbér a szállítás/telepítés esetében: a
véghatáridő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett végpontonként napi 250 000 Ft. Amennyiben egy végpont esetében
a kötbér eléri a 15 napnyi értéket, akkor AK a szerződést megszűntetheti. Ebben az esetben a szerződést meghiúsultnak kell tekinteni.
Késedelmi kötbér terméktámogatás esetén: a szolg-ra előírt bármely határidő késedelme miatt a szerződés 7.1 pont alapján számított késedelemmel érintett végpontok havidíjának 10%-a naponta és eseményenként. Amennyiben a kötbér eléri a havi díjat (bármely eseményből), akkor AK a
szerződést felmondhatja. Ebben az esetben a szerződést meghiúsultnak kell tekinteni. Teljesítési biztosíték: az összes eszközérték és a terméktámogatás 12 hónapra és a 30 végpontra számított nettó összegének 5%-a, amelyet a nyertes AT a szerz.
hatályba lépésekor köteles rendelkezésre bocsátani, és a szerz. teljesítésének befejezéséig kell fenntartania. Hibás telj.: AK nem köt ki kötbért, elsősorban a Ptk. szerinti kijavítást/kicserélést kér. Hibás telj.(jótállási)
biztosíték: az összes eszközérték nettó 5%-a, amelyet a nyertes AT legkésőbb az átadás-átvételi eljárás befejezésekor köteles
AK rendelkezésére bocsátani, és a jótállási idő lejártának napjáig kell fenntartania. Valamennyi biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja szerint nyújtandó. A biztosítékok határidőre történő
nyújtásáról az AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket
a szerztervezet tartalmazza. JÓTÁLLÁS: Jótállási idő: kezdete az első végpont átvételének napja, vége az utolsó végpont sikeres átadás-átvételétől
számított 24 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és 424/2017 (XII.19.) Korm. rend 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszeráltal generált, továbbá Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával. A rendszer által generált űrlapokhasználata kötelező. Az Ajánlatkérő által word/excel formátumban rendelkezésre bocsátott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az Ajánlatkérő által kért információt. Ezen űrlapokat kitöltve,cégszerűen aláírva pdf formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját aKözbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
2. Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló Kiegészítő tájékoztatás kérése eljárási cselekményen keresztül.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak akörnyezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezőenalkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociálisés munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokbantájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatástkaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellenta Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§(3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésétmegfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt von be, kötelesaz arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban szereplő valamennyireleváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóanújabb hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bíráljael. Ajánlatkérő hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági szereplőket, akikrevonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis személyük nem volt megállapítható.
6. A felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébetörténő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
8. Ajánlatkérő felhívj Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmátajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKRrendszerideje szerint értendő.
10. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontja szerinti egy hónapja alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
11. FAKSZ: Kalapos Attila (00032), Bajnóczi Gabriella, (00054) 1535 Bp., Pf. 904. info@perfekt-tender.hu
12. AK nem teszi lehetővé a részajánlattételt. A távmeghallgató végpontoknak a „VIKI” projekt, valamint AK korábbi beszerzése során kialakított
meglévő rendszerhez kell csatlakozniuk, így az egyes részegységek külön nem képesek biztosítani az elvárt működést.
13. Ajánlatok értékelése: Ponthatárok: 0-10. Pontok kiosztásának módszere: 1. részszempont alszempontjai: az igen válasz 10, a nem válasz 0 pontot kap. Ár szempontok: mindkét esetben fordított arányosítás
14. AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtania: ártáblázat (pdf, és excel),
Benyújtandó még: gyártói adatlapok, gyártói nyilatkozat, ajánlattevői nyilatkozat visszhangosságról. AK felkérésére be kell nyújtania 1 db
mintakonfigurációt (szettet), melyen a NISZ az AT közreműködésével kompatibilitási teszteket végez. A benyújtás módjának részleteit
és tesztelés folyamatának leírását a Közbesz. Dokumentumok tartalmazzák. 15. AK 500 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az AK
rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. § szerint. Átutalásnál az összeget AK 10032000-00319542-00000000 (MÁK) számlájára kell utalni,
a megjegyzésben: „Videokommunikációs eszközök II. ajánlati biztosíték” megjelöléssel. Egyéb formában történő nyújtás esetére AK
előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint a Kbt.-ben előírt követelményeinek. A biztosíték utalással történő teljesítése esetén igazolás csak abban az esetben szükséges, amennyiben a biztosíték megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, az ajánlatban azt nem kell igazolni. Az utalásnak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie AK megadott számlájára.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza. AK az
értékelés alapján első két helyezett AT esetében végzi el a bírálatot, ideértve a tesztelést is.
17. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére gazdasági társaság létrehozását.
18. Nyertes AT-nek a szerzkötés időpontjára legalább
100 000 000 HUF/kár és legalább 250 000 000HUF/év mértékű, a közbesz. tárgyára is kiterjedő (informatikai eszközök szállítása,
telepítése, terméktámogatása), érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, és azt a szerz. teljesítésének időtartama alatt
folyamatosan fenntartania.
19. Az ajánlatban be kell nyújtani a nyilatkozatokat aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának
egyszerű másolatát, ill. meghatalmazott esetében a meghatalmazást a KD-ban foglaltak szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák