Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/232
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.30.
Iktatószám: 21551/2020
CPV Kód: 79311000-7
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.;1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzés közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001214602020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001214602020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nézettségmérés+adatokat feldolgozó szoftver 2021
Hivatkozási szám: EKR001214602020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nézettségmérés és adatbázis szolgáltatás és adatokat feldolgozó szoftver beszerzése 2 Részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (5) bekezdésére figyelemmel rögzíti, hogy bármely Rész eredménytelensége esetén a másik Részt is eredménytelenné fogja nyilvánítani, figyelemmel arra, hogy nem áll érdekében csak az egyik Rész tekintetében szerződést kötni. Ennek indoka, hogy a nézettségmérési és adatbázis szolgáltatás (1. Rész) az adatokat feldolgozó szoftver (2. Rész) hiányában nem értékelhető adatbázist eredményezne, illetve az az adatokat feldolgozó szoftver (2. Rész) a nézettségmérési és adatbázis szolgáltatás (1. Rész) keretében biztosítandó adatbázis hiányában szükségtelen.
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nézettségmérés és adatbázis szolgáltatás 2021
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
További tárgyak: 79311000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 136. § (3) bekezdése alapján a törvényben meghatározott forrásaiból köteles a közszolgálati médiaszolgáltató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.) tevékenységét, feladatainak ellátását támogatni. Előbbi támogatási feladata alapján az ajánlatkérő köteles elősegíteni a közszolgálati médiaszolgáltatónak az Mttv. 100/A. § (1) bekezdésében, valamint 100/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, amely alapján a közszolgálati médiaszolgáltató köteles évente stratégiai tervet készíteni, illetve a szolgáltatásainak közszolgálati jellegét és értékét, médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását meg-vizsgálni, amelynek részét képezi a közszolgálati médiaszolgáltatás nézettségi és egyéb médiafogyasztási adatainak elemzése is. Az együttműködési megállapodás alapján az ajánlatkérő folyamatosan beszerzi, és a közszolgálati médiaszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgálati médiaszolgáltatás programjainak nézettségére vonatkozó adatokat és adatbázisokat, valamint az ezek feldolgozásához szükséges szoftver(eke)t abból a célból, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató az Mttv-ben rögzített előbbi feladatait hatékonyan és gazdaságosan elláthassa. Előbbiek alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által szolgáltatott nézettségmérési adatok, adatbázis és mérési eredmények megismerését és használatát biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltató, illetve annak erre jogosult munkavállalói részére. A nyertes ajánlattevő a fentiek biztosításával köteles a jelen fejezetben foglaltakat teljesíteni.
A közbeszerzés tárgya: keretszerződés megkötése műszeres televíziós nézettségmérési szolgáltatás (adatbázis és mérési eredmények) biztosítása céljából 12 hónapra (+ 12 hónap meghosszabbítási lehetőség) (de legkésőbb 2022. 02. 28-ig, a szerződés egyoldalú nyilatkozattal történő meghosszabbítása esetén 2023.02.28-ig) nyújtott szolgáltatás teljesítéséig, az alábbiak szerint.
Ajánlatkérő egy olyan megbízható, független, műszerrel végzett és transzparens nézettség-mérési rendszert kíván alkalmazni, amely reprezentálja a magyarországi televíziós háztartásokban lakó 4 éven felüli népesség televízió nézési szokásait a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által támogatott közszolgálati médiaszolgáltató műsorszolgáltatásai (M1, M2, M4, M5, a Duna és Duna World/M4 Sport+ vagy ezen csatornák későbbi utódai) tekintetében.
A nyertes ajánlattevő egyedileg azonosítja mindazokat a magyar nyelvű csatornákat, amelyek átlagos közönségaránya előző év decemberében elérte az 1%-ot a 4 éven felüli televíziós népesség körében.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt legalább egy alkalommal koincidencia vizsgálatot kell lefolytatnia, amely a panel háztartások 40%-ára terjed ki.
A nyertes ajánlattevő percenkénti nézettségi adatok gyűjtésére köteles a nap 24 órájában. Minimálisan 1.120 háztartásból álló teljes panelminta (azon belül minimálisan a napi produkcióba kerülő háztartások száma minden esetben legalább 1.008 háztartás legyen) az ajánlatkérő elvárása a szolgáltatás teljesítésének időszakában.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a vállalkozási keretszerződés időtartamának lejárta előtt legkorábban 60, de legkésőbb 30 nappal a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával a keretszerződés időtartamát egy alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.14) További információ: A keretszerződés időtartama 2021. március 1-jétől számított 12 hónapig, vagy amennyiben a szerződéskötés 2021. március 1-jét követően kerül sor, akkor a szerződéskötéstől 2022.02.28-ig tart, azzal, hogy a II.2.7. pontban foglaltak szerint a keretszerződés egy alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható. A II.2.7. pontban foglalt 12 hónapos időtartam erre figyelemmel értelmezendő. Amennyiben a szerződéskötésre 2021. március 1-jét követően kerülne sor, nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követően az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania a szükséges nézettségmérési adatbázist a szerződéskötés és 2021. március 1-je közötti időszak tekintetében is.

II.2.1)
Elnevezés: Nézettségmérési adatokat feldolgozó szoftver 2021
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48611000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszeres televíziós nézettségmérési adatok (adatbázis és mérési eredmények) feldolgozását lehetővé tevő adatkezelő szoftver biztosítása 12 hónapra (+ 12 hónap meghosszabbítási lehetőség), de legkésőbb 2022.02.28-ig, a szerződés egyoldalú nyilatkozattal történő meghosszabbítása esetén 2023.02.28-ig) szolgáltatással vegyes felhasználási szerződés keretében
Ajánlatkérő a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 136. § (3) bekezdése alapján a törvényben meghatározott forrásaiból köteles a közszolgálati médiaszolgáltató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.) tevékenységét, feladatainak ellátását támogatni. Előbbi támogatási feladata alapján az ajánlatkérő köteles elősegíteni a közszolgálati médiaszolgáltatónak az Mttv. 100/A. § (1) bekezdésében, valamint 100/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, amely alapján a közszolgálati médiaszolgáltató köteles évente stratégiai tervet készíteni, illetve a szolgáltatásainak közszolgálati jellegét és értékét, médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását meg-vizsgálni, amelynek részét képezi a közszolgálati médiaszolgáltatás nézettségi és egyéb médiafogyasztási adatainak elemzése is. Az együttműködési megállapodás alapján az ajánlatkérő folyamatosan beszerzi, és a közszolgálati médiaszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgálati médiaszolgáltatás programjainak nézettségére vonatkozó adatokat és adatbázisokat, valamint az ezek feldolgozásához szükséges szoftver(eke)t abból a célból, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató az Mttv-ben rögzített előbbi feladatait hatékonyan és gazdaságosan elláthassa. Előbbiek alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által biztosított szoftverek használatát a felhasználói licenszek meghatározott részének átadásával lehetővé teszi a közszolgálati médiaszolgáltató, illetve annak erre jogosult munkavállalói részére. A nyertes ajánlattevő a fentiek biztosításával köteles a jelen fejezetben foglaltakat teljesíteni.
Szoftverrel szembeni elvárások
Az Ajánlatkérő elvárása az ajánlattevők által alkalmazni kívánt szoftverrel, mint vizsgálati eszközzel szemben:
- használja az ajánlatkérő közszolgálati kötelezettségének ellátásához szükséges produkciós és súlyozási kategóriákat (település nagysága, főbb demográfiai változók és a televízió-nézést szignifikánsan befolyásoló változók);
- rendelkezzen bővíthető csatorna konfigurációval, dinamikus célcsoport képzéssel, csatorna vándorlás, elérés és gyakoriság, lojalitás, Series & Competition riporttal (műsor, idősáv versenykörnyezetének bemutatása),
- legyen alkalmas az időeltolásos tévénézés méréséből származó adatbázisok kezelésére,
- legyen alkalmas mind az ajánlatkérő, mind a közszolgálati médiaszolgáltató általi használatra.
A nézői szokások elemzésére vonatkozó szoftver
A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a nézettségi adatbázis csatornánkénti, műsorcím, reklámblokk és műsortipológia szerinti elemzésre a műszeres nézettségmérésben használt standard mutatók szerint.
A szoftvermodul ára tartalmazzon legalább tizenkettő, az adott modulra vonatkozó felhasználói licenszet.
A szoftverhasználati díjat 12 felhasználóra vonatkozóan kell megadni annak figyelembevételével, hogy a fentiekből 2 db felhasználóra vonatkozó licensz a közszolgálati médiaszolgáltató részére kerül átadásra.
A televíziós kampány és költség elemző szoftver
A szoftvernek biztosítania kell a kampányok utólagos elemzését a nézettségi és reklámfilm (spot) adatbázis alapján.
A szoftvermodul ára tartalmazzon legalább tizenkettő , az adott modulra vonatkozó felhasználói licenszet.
A szoftverhasználati díjat 12 felhasználóra vonatkozóan kell megadni annak figyelembevételével, hogy a fentiekből 2 db felhasználóra vonatkozó licensz a közszolgálati médiaszolgáltató részére kerül átadásra.
Egyéb, nyertes ajánlattevővel szembeni elvárások
Nyertes ajánlattevőnek teljes körű ügyfélszolgálatot kell biztosítania, vagyis munkanapokon munkaidőben, - 9 és 17 óra között - telefonon a szoftver használatával kapcsolatos tanácsadást, szoftver telepítés és hiba esetén hibaelhárítást kell biztosítania ajánlatkérő számára.
Nyertes ajánlattevőnek díjmentesen biztosítania kell a szoftverek frissítését, a legújabb szoftver verziók telepítését.
A nyertes ajánlattevőnek – ajánlatkérő erre irányuló igénye esetén – biztosítania kell a szoftverek használatához szükséges oktatás megszervezését.
További információk a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szolgáltatással vegyes felhasználási szerződés időtartamának lejárta előtt legkorábban 60, de legkésőbb 30 nappal a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával a szerződés időtartamát 12 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés időtartama 2021. március 1-jétől számított 12 hónapig, vagy amennyiben a szerződéskötés 2021. március 1-jét követően kerül sor, akkor a szerződéskötéstől 2022.02.28-ig tart, azzal, hogy a II.2.7. pontban foglaltak szerint a szerződés egy alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható. A II.2.7. pontban foglalt 12 hónapos időtartam erre figyelemmel értelmezendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított –a közbeszerzés tárgyából (1. Rész tekintetében: műszeres televíziós nézettségmérés, és az erre alapuló adatbázis szolgáltatásból, 2. Rész tekintetében: nézettségmérési adatok feldolgozását lehetővé tevő szoftver értékesítésből és/vagy bérbeadásból) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. §-ában és 6. §-ában foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. 1-es rész tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (műszeres televíziós nézettségmérés, és az erre alapuló adatbázis szolgáltatásból származó) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 170 000 000 forintot
2-es rész tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (nézettségmérési adatok feldolgozását lehetővé tevő szoftver értékesítésből és/vagy bérbeadásból származó) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 6 500 000 forintot.
A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M/1. (Mindkét Rész tekintetében) Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkáit, figyelemmel a Korm. rend a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bek-ben foglaltakra.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- a teljesítés alkalmasság szempontjából releváns mennyiségi paramétereit (1. Rész tekintetében), illetve az ellenszolgáltatás nettó összege )2. Rész tekintetében);
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
M/2. (Kizárólag az 1. Rész tekintetében) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség olyan részletezettségű leírását, melyből az M/2. számú alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, figyelemmel a Korm.r. 21. § (3) bek. i) pontjára.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha az 1. Rész tekintetében nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti műszeres televíziós nézettségmérésre, és az erre alapuló adatbázis szolgáltatásra irányuló olyan referenciával (referenciákkal), amely(ek)
- percenkénti nézettségi adatok gyűjtésére irányultak a nap 24 órájában, legalább 840 háztartásból álló teljes panel mintán valósultak meg és ezen belül a napi produkcióba kerülő háztartások száma minden esetben legalább 756 háztartás volt, valamint
- legalább egymást követő 9 hónap folyamatos (megszakítás nélküli) időtartamot foglalt(ak) magában;
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha a 2. Rész tekintetében nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített összességében egy vagy több szerződésből összeadódó közbeszerzés tárgya szerinti (nézettségmérési adatok feldolgozását lehetővé tevő szoftver értékesítésre és/vagy bérbeadásra irányuló) összességében legalább nettó 6.500.000,- Ft értékű referenciával (referenciákkal).
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha az 1. Rész tekintetében nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges megfelelő műszeres nézettségméréshez és adatfeldolgozáshoz szükséges komplex rendszerrel, az alábbiak szerint:
- a kiválasztott háztartásokba telepítendő műszer,
-ajánlatkérőnél telepítendő adatfeldolgozó, és az adatlekérdezést lehetővé tevő szoftverek,
- a rendszer működését biztosító hardware és hálózati eszközök,
- automatikus műsorrögzítési rendszer,
- olyan produkciós szoftver, amely automatikusan állítja elő az adatokat, illetőleg biztosítja, hogy az adatok visszamenőlegesen is elérhetőek legyenek,
- teljes nézettségi, műsorcím és reklámfilm adatbázis előállításához szükséges háttérrendszer és biztonsági rendszer.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően, havonta a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.
A Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles a nyertes ajánlattevőnek megfizetni.
Szerződést megerősítő rendelkezések:
1-es rész:
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér: 150.000 Ft/nap, de összesen legfeljebb a teljes vállalkozói díj 5 %-a,
meghiúsulási kötbér: a szerződés hátralévő időtartamára vonatkozó teljes vállalkozói díj 5 %-a (elállás vagy felmondás esetén)
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban.
2-es rész:
Nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint.
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér, melynekalapja a havi általános forgalmi adó nélkül számított ellenérték (az adott hónapra vonatkozó szolgáltatási díj), mértéke annak minden megkezdett késedelmes napja után, valamint hibás teljesítés esetén a hiba felmerülésétől annak kijavításáig napi 0,7 %-nak megfelelő összeg, de legfeljebb a teljes nettó ellenszolgáltatás 14%-a.
A meghiúsulási kötbér alapja szerződés hátralévő időtartamára vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított ellenérték, mértéke annak 16 %-a.
Több kötbér egyidejű használata esetén a fennálló kötbérigény kumulált összege nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes, általános forgalmi adó nélkül számított ellenérték összegének 30%-át.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-ában foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
2. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: ajánlatifelhívás III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1-M/2. pontja tekintetében.
3. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege az 1. Rész tekintetében: 1.000.000,-Ft, míg a 2. Rész tekintetében: 200.000,-Ft, amit az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]
A befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár
AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000,
Befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]
4. AK a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.
5. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
6. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot, melyben az alapidőszakra vonatkozó, összesített nettó vállalkozói díjra vonatkozó ajánlatot kell feltüntetni.
7. Az ajánlatban csatolni kell 1-es és 2-es részben is az összesített ajánlati árat (a kért ellenszolgáltatás felolvasólapon feltüntetett összegét) alátámasztó részletes árajánlatot (árrészletező táblázatot) (KD-ben foglaltak szerinti tartalommal)
8. Az ajánlathoz csatolandó az EKR-ben a további közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott árbontási táblázat, megfelelően kitöltve, pdf formátumban, képviseleti joggal rendelkező személy(ek) által aláírva.
9. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10. Faksz: dr. Herczeg Ágnes – lajstromszám: 00116.
11. Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban mindkét Rész tekintetében a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás/szoftver felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)].
12. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontjára figyelemmel előírja, hogy az 1. Rész tekintetében a nettó 235 713 960,-Ft/12 hónap, míg a 2. Rész tekintetében nettó 8 932 800,-Ft/12 hónap összegű ajánlati árat meghaladó ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.
13. Az ajánlatkérő az 1. Rész tekintetében felhívja a figyelmet, hogy a Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata alapján a szerződést az értékelési szempont szerint legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kizárólag akkor kötheti meg, ha a szerződés megkötéséhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hozzájárul. A hozzájárulás esetleges elmaradása az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekintendő. Erre tekintettel az ajánlatkérő a jelen eljárást a Kbt. 53. §-ának (5) bekezdése alapján feltételesen folytatja le és az 1. Rész tekintetében és az eljárást az 1. Rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja a Médiatanács jóváhagyásának elmaradása esetén.
Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő a II.1.6. pontban foglaltakra is felhívja a figyelmet, mely alapján az eljárást a 2. Rész tekintetében is eredménytelenné fogja nyilvánítani az 1. Rész eredménytelensége esetén.
14. Az IV.2.6. pontban megadott időtartam alatt 30 naptári nap értendő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák