Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/232
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.30.
Iktatószám: 21748/2020
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15.;4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: köztulajdonban álló egyszemélyes társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89448881
Postai cím: Széchenyi Utca 15.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Gyebrószky Csilla
Telefon: +36 302138430
E-mail: gyebroszkycsilla@environ.hu
Fax: +36 42500522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://environ.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001229972020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001229972020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: köztulajdonban álló egyszemélyes társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AutoCAD szoftverlicencek és C+I modulok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001229972020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
AutoCAD szoftver licencek és C+I modulok beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: AutoCAD szoftver licencek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AutoCAD szoftver licencek beszerzése bérleti szerződés keretében, az alábbiak szerint:
- Átváltás egyedi Architecture Engineering & Construction Collection éves előfizetésre (14 db licenc)
- AutoCAD Civil3D éves előfizetés megújítás (24 db licenc)
A részletes műszaki specifikáció a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül csatolásra.
Ha a felhívásban vagy a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bek.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 32817880 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelen felhívás 1. rész II.2.7) pontjában meghatározott időtartamot az alábbiak szerint kell érteni: a 12 hónap legkorábbi kezdő időpontja: 2021. március 17-e, ezen időpontig – de nem hamarabb - az előfizetéseknek, azok megújításának meg kell történnie.

II.2.1)
Elnevezés: C+I modulok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében C+I Közműhálózat Tervező modulok hálózatos verzióban történő beszerzése:
- 4 darab C+I Közműhálózat Tervező (zárt gravitációs csatorna, nyílt árok, nyomóvezeték és víz modul)
- 4 darab C+I Közműhálózat Tervező (szimuláció modul)
A részletes műszaki specifikáció a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül csatolásra.
Ha a felhívásban vagy a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bek.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3300000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 10
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelen felhívás 2. rész II.2.7) pontjában meghatározott időtartam a szoftverlicencek 10 naptári napos teljesítési/szállítási/átadási időtartamát jelenti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd.i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően AK kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód mindkét rész tekintetében: ATnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd.i szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. (Kr.) 1-8. §, 10.§ és 12-16.§-a szerint kell igazolnia, h nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2) bek.nek hatálya alá. Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával (ESPD) benyújtásával, az EKRben található űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) hatálya alá. Közös Ajánlattevők, vmint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kr. 15.§(1) bek. szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v más szervezet vonatkozásában csak az ESPDt köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15.§ (2) bek szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevő a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be. AK által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek alapján (tekintettel a Kbt.69.§ (11) bek.re) a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt.62.§(1)k)kb) alpont szerinti kizáró ok tekintetében – mind a Mo.on, mind a nem Mo.on letelepedett ajánlattevő vonatkozásában – AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására a felkért gazdasági szereplő nyilatkozik arról, h olyan szervezetnek minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott piacon, v amelyet szabályozott piacon jegyeznek; ha nem jegyzik szabályozott piacon, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált vmennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatát szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a fenti törvény 3.§38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni, az EKRben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján. Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt.64.§ (1) és (2) bek szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő vált.bejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell – az EKRben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével – a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban vált.bejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban): Az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD - IV. rész alfa pont - kitöltésével és benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén): Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján részenként ismertetnie kell a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontosan ), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak / igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a felhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben nem rendelkezik az alábbi, szerződésszerűen teljesített referenciával:
1. rész:
- legalább 10 db Architecture Engineering & Construction Collection Autocad szoftverlicenc szállítására és/vagy bérlésére vonatkozó referencia
- legalább 18 db AutoCAD Civil 3D szoftverlicenc szállítására és/vagy bérlésére vonatkozó referencia
A referenciák több szerződéssel is igazolhatóak. Ezen referenciák esetében Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
2. rész:
- legalább 3 db C+I Közműhálózat Tervező (zárt gravitációs csatorna, nyílt árok, nyomóvezeték és víz modul) szállítására és/vagy bérlésére vonatkozó referencia
- legalább 3 db C+I Közműhálózat Tervező (szimuláció modul) szállítására és/vagy bérlésére vonatkozó referencia
A referenciák több szerződéssel is igazolhatóak. Ezen referenciák esetében Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetében:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmesen teljesített eszközök nettó ellenszolgáltatási összege, mértéke a kötbéralap 0,5%-a naponta, de legfeljebb 10 %. Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, ha a késedelem a 20 naptári napot meghaladja.
Meghiúsulási kötbér: a kötbéralapja az eszközök teljes nettó ellenszolgáltatási összege, mértéke a kötbéralap 15%-a.
Pénznem: Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Forrás, fedezet: saját forrásból
Előleg: AK előleg igénybevételét nem biztosítja.
Részszámlázás: AK részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Kifizetés: Az ellenszolgáltatás összege fix összegű átalányár. Az ellenszolgáltatás összege utólag, teljesítésigazolással igazolt teljesítést követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel átutalással kerül kiegyenlítésre.
Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.-ban meghatározott 6:155. § (1) szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A§-át.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Ezzel egy időben az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) bekezdések szerinti tartalma ettől az időponttól kezdve elérhetőek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért
2. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
3. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
4. Az M.1. alk. feltételek a min. ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt.66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, a felolvasólapot.
6. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat Kbt. 41/A. § tartalmazza.
7. Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 66.§(6) bek.-ben foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges tartalommal is). Csatolandó a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap szerint).
8. Hiánypótlást ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerinti biztosítja. Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a megjelölt alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazd. szereplő cégjegyzésre jogosult, az ajánlatban szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat vagy annak egy része cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, csatolni kell a meghatalmazást, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
10. Az Alaptörvény 39. cikk alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.
11. Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. A KD-ban megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
12. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
13. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
14. Az ajánlatnak a fentieken kívül a KD-ben meghatározott iratokat Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésű formában kell az EKR-ben felcsatolnia. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
16. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek-t.
17. FAKSZ: dr. Rehó Orsolya (00213), rehoorsolya@gmail.com.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák