Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/235
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.03.
Iktatószám: 21954/2020
CPV Kód: 50530000-9
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Teljesítés helye: Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott helyszíneken.;1081 Budapest, Fiumei út 19/a., 1139 Budapest, Váci út 73., 1095 Budapest, Soroksári út 22–24.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piróth Andrea
Telefon: +36 13273327
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001188772020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001188772020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: UPS berendezések, karbantartása, javítása
Hivatkozási szám: EKR001188772020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50530000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés AEG és egyéb UPS berendezések, karbantartására, javítására a Kincstár épületeiben” A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: AEG UPS berendezések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől a műszaki leírásban részletesen ismertetésre kerülő elvárások mentén várja el a megjelölt ingatlanokban üzemelő AEG gyártmányú UPS berendezések karbantartási, javítási, munkáinak elvégzését (üzemeltetés).
Feladatok:
1. Tervszerű karbantartási feladatok ellátása,
2. Műszaki ügyeleti, készenléti szolgáltatás ellátása
3. Eseti feladatok:
a) Karbantartás keretében végzendő javítás, felújítás,
b) Egyéb eseti megrendelés
Szolgáltatásokkal érintett berendezések száma: 198 db
Keretösszeg: nettó 200.000.000.- Ft
Ajánlatkérő nettó 140.000.000.- Ft összeg lehívására vállal kötelezettséget.
Amennyiben a meghatározott keretösszeg (200.000.000.- Ft) kimerül a II.2.7) pontban megadott időtartam előtt, úgy a szerződés időtartama a keretösszeg kimerüléséig tart
A részletes követelményrendszert és leírásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. A hibabejelentést követően – a javítási munkák végrehajtásához – a kiérkezésre vállalt maximális időtartam Budapesten (perc) - (60-240 perc közötti érték)) 5
2 4. A hibabejelentését követően – a javítási munkák végrehajtásához – a kiérkezésre vállalt maximális időtartam megyékben (perc) - (120-720 perc közötti érték  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5.ponthoz: Az ár az alábbi bontásban kerül értékelésre:
1. Karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (24 hónapra) Ssz.: 70
2. Eseti munkavégzés nettó rezsi óradíja Ssz: 20

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Egyéb UPS berendezések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a., 1139 Budapest, Váci út 73., 1095 Budapest, Soroksári út 22–24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől a műszaki leírásban részletesen ismertetésre kerülő elvárások mentén várja el a megjelölt ingatlanokban üzemelő UPS berendezések karbantartási, javítási, munkáinak elvégzését (üzemeltetés).
Feladatok:
1. Tervszerű karbantartási feladatok ellátása,
2. Műszaki ügyeleti, készenléti szolgáltatás ellátása
3. Eseti feladatok:
a) Karbantartás keretében végzendő javítás, felújítás
b) Egyéb eseti megrendelés
Szolgáltatásokkal érintett berendezések száma: 9 db
Szolgáltatásokkal érintett berendezések típusai:
2 darab Eaton PW-9390-80 80 kVA
1 darab Eaton PW-9355-40 40 kVA
1 darab ABB PW 33 80 kVA
3 darab ABB PW 33 100 kVA
1 darab Socomec DELPHYS DS 160 kVA
1 darab Pannon Power EP 100 kVA

Keretösszeg: nettó 20.000.000.- Ft
Ajánlatkérő nettó 14.000.000.- Ft összeg lehívására vállal kötelezettséget.
Amennyiben a meghatározott keretösszeg (20.000.000.- Ft) kimerül a II.2.7) pontban megadott időtartam előtt, úgy a szerződés időtartama a keretösszeg kimerüléséig tart
A részletes követelményrendszert és leírásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. A hibabejelentést követően – a javítási munkák végrehajtásához – a kiérkezésre vállalt maximális időtartam Budapesten (perc) - (60-240 perc közötti érték) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5.ponthoz: Az ár az alábbi bontásban kerül értékelésre:
1. Karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok díja (24 hónapra) Ssz.: 75
2. Eseti munkavégzés nettó rezsi óradíja Ssz: 20

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani EKR űrlapon.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015 korm rendelet 1-7. § irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.
A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M1. A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket bekíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- nyilatkozat az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekről
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen
- a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,
- a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat.
AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bek-ben, továbbá az Kbt. 69. § (11a) bek-ben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK a Kr. 24. § (1) bek-t nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
M2. Ajánlattevő csatolja a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott formában igazolva.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
- a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó elérhetősége) (adott esetben az eredeti megrendelő neve és címe, referenciát adó elérhetősége),
- szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
Első rész esetében:
- legalább 3 fő szervizszakemberrel, akik rendelkeznek AEG UPS berendezések karbantartására vonatkozó, személyenként 36 hónap szakmai tapasztalattal, és az AEG gyártmányú UPS berendezések gyártója által kiadott gyári képzési tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal.
Második rész esetében:
- legalább 2 fő szervizszakemberrel, akik személyenként 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek UPS berendezések karbantartására vonatkozóan, és az UPS berendezések karbantartására vonatkozó képzettségét képzési tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal igazolni tudja
Egy szakember több rész esetében is igazolhat alkalmasságot. Ajánlatkérő egyenértékű végzettséget, illetve képzettséget is elfogad.
M2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább
- az első rész esetében 100 db AEG gyártmányú UPS berendezés karbantartására vonatkozó referenciával, ahol az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt a teljesítés,
- a második rész esetében 2 db ABB vagy EATON gyártmányú UPS berendezés karbantartására vonatkozó referenciával, ahol az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt a teljesítés.
Az M2. alkalmassági követelmény legfeljebb három szerződéssel teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetében:
AK a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt.135.§ (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének szabályait, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Jelen eljárásban AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.
4. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
7. Mindkét rész vonatkozásában: Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a 3. értékelési szempont esetében a 240 percnél (4 óra) kedvezőtlenebb megajánlást nem fogad el. Az első rész vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az 4. értékelési szempont esetében 720 percnél (12 óra) kedvezőtlenebb megajánlást nem fogad el.
8. Az 1. rész esetében a Nyerte AT-nek rendelkeznie kell a munka elvégzéséhez megfelelő gyártói támogatással. Az ezt igazoló gyártói nyilatkozatot nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésig be kell nyújtania. Ajánlatkérőnek. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ezt nem teljesíti, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ennek elfogadásáról Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell.
9. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
11. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) és 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan EKR űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” egyértelmű kifejezést szerepeltetni.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó aláírási címpéldány vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintát a közbeszerzési dokumentumok II. kötet 2.8. pontjában foglaltakra figyelemmel.
13. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.
14. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
15. Ajánlattevő csatolja ajánlatában azon nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásnak megfelelő meglévő felelősségbiztosítását kiegészíti, vagy újat köt, amelynek éves díja legalább 50.000.000.- HUF és legalább 5. 000.000.- HUF/káresemény. Egy vagy több részre történő ajánlattétel esetén is legalább a megadott értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie AT-nek. Az ajánlatban a felelősségbiztosításról nyilatkozni szükséges.
16. FAKSZ: dr. Hadnagy Márton (lajtromszám:01187)
17. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
18. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: Mindkét rész esetében az 1-2. értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás. Első rész esetében a 3-4. értékelési szempont tekintetében arányosítás. A második rész esetében a 3. értékelési szempont tekintetében arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-100
19. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
20. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
21. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
22. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott az első rész esetében "Berendezések egységára AEG UPS", második rész esetében "Berendezések egységára egyéb UPS" elnevezésű excel fájlokat. Ajánlattevő az ezen dokumentumokba foglalt egységáraktól a szerződés időtartama alatt nem térhet el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák