Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/251
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.28.
Iktatószám: 23089/2020
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: Miniszterelnöki Kormányiroda
Teljesítés helye: Ajánlatkérő, valamint nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miniszterelnöki Kormányiroda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11630533
Postai cím: Színház Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mayerhoffer Emese Gyöngyi
Telefon: +36 17954144
E-mail: gyongyi.emese.mayerhoffer@nvtnm.gov.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001272462020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001272462020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EÉR rendszer üzemeltetés és support
Hivatkozási szám: EKR001272462020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) alkalmazásszintű üzemeltetési feladatainak, valamint fejlesztői és szakértői támogatást biztosító feladatainak (support) ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EÉR rendszer üzemeltetés és support
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak: 72263000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő, valamint nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés az Elektronikus Értékesítési Rendszer (a továbbiakban: EÉR) alkalmazásszintű üzemeltetési feladatainak, valamint fejlesztői és szakértői támogatást biztosító feladatainak (support) ellátására, különösen az alaprendszerek, alkalmazáshoz kapcsolódó szerverek, alkalmazás üzemeltetése, kritikus adatokról napi rendszerességgel mentés készítése, üzemkiesés esetén helyreállítás, monitoring, rendelkezésre állás, szoftvertámogatási feladatok ellátása.
Ajánlattevő vállalja az EÉR teljes körű üzemeltetését (operációs rendszer, terhelés elosztók), mely feladat az alábbi tevékenységeket tartalmazza:
• Alapszoftverek telepítése, konfigurálása, frissítése
• Alapszoftverek üzemeltetői leírásban megjelölt kritikus elemeinek monitorozása
• Biztonsági frissítések nyomon követése, szükséges esetben azonnali élesítése
• Rendszer méretezésének nyomon követése, javaslattétel a rendszer elemeinek bővítésére, vagy konszolidációjára
• Telepítési dokumentáció elkészítése az Ajánlattevő által telepített szoftverekhez.
Az EÉR rendszer kizárólag virtuális gépeken futtatható, mely gépek virtualizációs rétegét – a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. üzemelteti. Ajánlattevő nem rendelkezik hozzáféréssel a virtualizációs réteghez, illetve a fizikai szerverekhez sem, Ajánlattevő feladata kizárólag az EÉR, mint alkalmazás üzemeltetésére vonatkozik.
Alkalmazáshoz kapcsolódó szerverek üzemeltetése:
• Webszerverek
• Alkalmazásszerverek
• Adatbázis szerverek
• Cache szerverek
• Sor szerverek (queue)
A felsorolt rendszerekkel kapcsolatban Ajánlattevőnek az alábbi tevékenységeket kell elvégeznie:
• Szerverek telepítése, telepítési dokumentáció elkészítése, konfigurálása, frissítése
• Szerverek kritikus elemeinek monitorozása
• Biztonsági frissítések nyomon követése, szükséges esetben azonnali élesítése.
Alkalmazás üzemeltetése:
• Alkalmazások telepítése, frissítése
• Alkalmazás logok elemzéséhez szükséges adatgyűjtés elvégzése
• Alkalmazás szintű monitoring folyamatos fejlesztése
• Kapcsolattartás a rendszert fejlesztő területekkel, megrendelő kijelölt rendszerszervező munkatársával.
Mentés, helyreállítás
A mentés során Ajánlattevő napi rendszerességgel mentést készít a NISZ Zrt. által biztosított infrastruktúrán a rendszer üzemeltetési leírásában rögzített kritikus adatokról, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a rendszer hiánytalan helyreállításához egy esetleges üzemkiesés esetén.
Monitoring
A rendszer monitorozása során Ajánlattevő folyamatosan nyomon követi a rendszer és az alkalmazás kritikus elemeinek állapotát, az esetleges hibákat detektálja és riasztást küld az ügyeletes rendszergazda számára.
Rendelkezésre állás:
Az Ajánlattevő az eljárásban tett ajánlatában foglaltak alapján havonta úgynevezett 5×8, időtartamú, távoli fejlesztői és szakértői támogatással kapcsolatos rendelkezésre állás tevékenységet lát el munkanapokon 08:30 órától 16:30 óráig (rendelkezésre állás).
Az EÉR alkalmazásszintű üzemeltetésének fejlesztői és szakértői támogatását biztosító szoftvertámogatási (support) feladatainak ellátása keretében ellátandó tevékenység:
A nyertes pályázó feladata továbbá a megrendelő által feltárt, használat közben kiderített rendszer hibák okainak feltárása, javítása, a megrendelő által megrendelt kisebb fejlesztések azonnali elvégzése, az elvégzett fejlesztések üzemeltetési szintre való átadása, az alkalmazásszintű üzemeltetéshez szükséges üzemeltetési és mentési dokumentációfejlesztésnek megfelelő tartalmú frissítése. A fejlesztések elvégzéséhez a szoftverfejlesztési folyamatok teljes átláthatósága értelmében, a rendszer fejlesztése során az agilis módszertan használatát várjuk el.
- JAVA fejlesztés (enterprise), Frontend (NodeJS technológiára épülő alkalmazások (többek között Grunt, Express Framework és Dust.js template engine programok) fejlesztés, tesztelés; dizájner/grafikus feladat; projektvezetés, annak érdekében, hogy a fejlesztési igények megfelelő gyorsasággal javíthatóak legyenek.
Az Elektronikus Értékesítési Rendszer egy olyan webes rendszer, ahol a felszámolási eljárás alatt álló gazdasági társaságok, civil szervezetek vagyontárgyainak nyilvános értékesítése történik. A vagyonrendezési és a végelszámolási eljárásokban az árverési értékesítések szintén az EÉR-ben történnek. Az EÉR a fentiek alapján többek között az alábbi online szolgáltatásokat foglalja magában:
- online aukciós és/vagy licitálási funkciók kialakítására vonatkozó webes szolgáltatás
- pénzügy-számviteli szoftverhez online interface-en keresztüli csatlakozást megvalósító webes megoldás
- kétszintű felhasználói azonosításra és/vagy elektronikus aláírás digitális ellenőrzésére vonatkozó informatikai megoldás.
A rendszerben használt főbb technológiák:
Infrastruktúra, alapszolgáltatások:
• Cluster megoldások ismerete
• DNS, DHCP és alapvető hálózati ismeretek, Vaadin keretrendszer
• Java Persistence API (JPA EclipseLink)
Alkalmazások által használt platformok:
Szerver Operációs rendszerek:
• SUSE linux Enterprise (Linux alapú rendszerszoftver)
Alkalmazás szerverek:
• Jboss alkalmazás platform (WildFly)
Webszerverek:
• Nginx
Adatbázis kezelők:
• MySQL (MariaDB adatbázisszoftver)
Terheléselosztás:
• HA Proxy
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
A keretszerződés keretösszege nettó 92.325.315,- Ft, ajánlatkérő a keretösszeg erejéig jogosult a szerződés szerinti szolgáltatásokat elvégeztetni.
A keretösszeg magában foglalja:
- az átalánydíjas üzemeltetési feladatok ellátását 12 hónapra
- szakértői és fejlesztői feladatok ellátását tervezetten összesen 1528 óra erejéig
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3 M2.1 pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (max. 24 hónap)  10
2 3. A III.1.3 M2.2. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fejlesztői tapasztalata JAVA enterprise edition alapú webes projektben (max. 2 db)  10
3 4. A III.1.3 M2.3. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fejlesztői tapasztalata olyan NodeJS technológiára épülő webes projektben, ahol Grunt, Express Framework és Dust.js template engine programokat használtak (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Felek rögzítik, hogy AK a jelen szerződés hatályát a 12 hónap határozott időtartam letelte előtt minimum 30 nappal tett egyoldalú nyilatkozatával legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2), 63.§ (1) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62. § (1)-(2), 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8. §, 10.§ 12.-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” (alfa) pontját kell kitölteni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1.§, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerintiügyleteiről, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelő módon.
A referencia nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését,
— a szolgáltatás megrendelés tárgyát, az M1 alkalmassági követelményben megnevezett feladatoknak megfelelő elnevezések feltüntetésével
— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap – megjelölésével),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— valamint minden olyan adatot, mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22.§ (5) bek-ben foglaltakra.
M2) a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, valamint a 321/2015 (XI 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
a) —AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata amennyiben releváns.
M3) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell az érvényes ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerének tanúsító által kiállított igazolás másolatát, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek a leírást.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Kr. 24.§ (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett alábbi, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciákkal:
M1.1) összesen legalább nettó 39 000 000 HUF értékű, webes rendszer fejlesztésére vonatkozó szoftverfejlesztői referenciával, amely webes rendszer tartalmazza legalább a következő funkciókat, online szolgáltatásokat:
(i) Webshop, és/vagy e-kereskedelmi, és/vagy online aukciós és/vagy licitálási funkciók kialakítására vonatkozó webes szolgáltatás
és
(ii) Pénzügy-számviteli szoftverhez és/vagy ERP rendszerhez online interface-en keresztüli csatlakozást megvalósító webes megoldás
és
(iii) Kétszintű felhasználói azonosításra és/vagy elektronikus aláírás digitális ellenőrzésére vonatkozó informatikai megoldás
M1.2) összesen legalább nettó 27 000 000 HUF értékű, webes rendszerek alkalmazás-szintű üzemeltetésére irányuló referenciával.
A referenciakövetelmények több szerződéssel is igazolhatók. Az M1.1) referenciakövetelmény esetében valamennyi referenciának tartalmaznia kell a követelményben felsorolt (i), (ii) és (iii) jelű szolgáltatást. Folyamatban lévő teljesítés esetén a szerződést kötő másik fél által igazolt részteljesítés mutatható be.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberekkel:
M2.1) 1 fő műszaki vagy gazdasági felsőfokú végzettséggel rendelkező projektvezető, aki legalább 36 hónap, informatikai rendszerfejlesztés és/vagy bevezetés területén szerzett, agilis módszertan szerinti projektvezetési tapasztalattal rendelkezik,
M2.2) legalább 1 fő szerver oldali szoftverfejlesztő, aki legalább 60 hónap rendszerfejlesztési tapasztalattal rendelkezik Java alapú alkalmazások terén,
M2.3) legalább 1 fő frontend szoftverfejlesztő, aki legalább 36 hónap informatikai rendszerfejlesztési tapasztalattal rendelkeznek NodeJS technológiára épülő alkalmazások terén,
M2.4) legalább 1 fő informatikai üzemeltető, aki legalább 36 hónap hardver-, Linux alapú rendszerszoftver-, MariaDB adatbázisszoftver- és alkalmazás rendszerüzemeltetési tapasztalattal rendelkezik,
M2.5) legalább 2 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakember, akik legalább 36 hónap alkalmazásüzemeltetési tapasztalattal rendelkeznek az alábbi területeken: folyamatos rendszerműködés biztosítása, rendszer monitoring, naplófájlok elemzése, riasztások kezelése, mentések ellenőrzése, vészvisszaállítási próbák végrehajtása, rendszerkarbantartás és verziófrissítés.
Egy szakember több pozícióra is bemutatható, azaz a szakemberek közötti átfedés megengedett. A párhuzamosan végzett tapasztalatok csak egyszer vehetők figyelembe. Egy szakember több pozícióra történő bemutatása esetén – tekintettel arra, hogy különböző szakmai tapasztalat bemutatása a követelmény – az egyes alkalmassági követelményekre bemutatott tapasztalatok vonatkozásában az időbeli átfedés megengedett.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik szoftverfejlesztésre és -üzemeltetésre vonatkozó ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes Ajánlattevő számla kiállítására a szerződéstervezetben meghatározottak szerint jogosult.
Az ellenszolgáltatás teljesítése vonatkozásában a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. irányadó. A Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bek. foglaltak alapján valamennyi számla kiegyenlítésének határideje a kézhezvételtől számított 30 nap. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot és a külön jogszabályban (2016.évi IX. tv.) meghatározott költségátalányt fizet. A részletes fizetési feltételeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Felolvasólapot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Nyilatkozat M.2. alkalmasság körében bemutatatott szakemberekről (EKR űrlap)
- a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
5) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
6) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
7) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0-10 pont. Módszer: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány. 1. részszempont: fordított arányosítás, 2.-3. részszempont: egyenes arányosítás, 4. részszempont: abszolút pontozás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
9) FAKSZ: dr. Husvéti Zsófia 01069, Dr. Takács Éva 00526
10) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
11) Szerződéskötési feltétel: Az ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell számítógépes programozás, üzemeltetés, IT tanácsadás területre vonatkozó, legalább 35.000.000 Ft/ kár és 75.000.000 Ft/év kártérítési limitű szakmai felelősségbiztosítással. Az ajánlatkérő által előírt, meghatározott kártérítési limitű, a beszerzés tárgyára vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosításnak nem felel meg az a felelősségbiztosítás, amely a beszerzés tárgyát képező feladatok mellett úgy terjed ki egyúttal további tevékenységekre is, hogy a felelősségbiztosítás nem haladja meg az ajánlatkérő által meghatározott kártérítési limitet.
12) Részajánlattétel kizárása: AK a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya egy komplex rendszer fejlesztése és üzemeltetése. A rendszerre vonatkozó üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások elválasztása nem célszerű, mert integrált rendszerek képezik a szerződés tárgyát, számos kapcsolódási ponttal üzleti és technológiai szinten.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák