Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/247
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.18.
Iktatószám: 23378/2020
CPV Kód: 48600000-4
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Littmann Éva Teodóra
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001238192020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001238192020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft licencek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001238192020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48600000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő informatikai rendszere működéséhez szükséges Microsoft licencek biztosítása Nagyvállalati szerződés (Enterprise Agreement, a továbbiakban EA) keretében történik. A hatályos, hároméves szerződéses időszak: 2018. február 1. – 2021. január 31. Jelen beszerzési eljárás célja a lejáró EA szerződés megújítása a 2021. február 1. – 2024. január 31. időszakra, továbbá az új szerződés hatálya alatt történő licenc-beszerzések technikai lebonyolítást intéző LSP (Microsoft Licensing Solution Provider) partner kiválasztása, opcionális bővítések szállítása az éves fordulónapokhoz (True-Up) kapcsolódóan. Jelen eljárás vegyes tárgyú közbeszerzési eljárás, melyben az árubeszerzés becsült értéke nagyobb, mint a szolgáltatás megrendelés becsült értéke.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Microsoft licencek megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48310000-4
További tárgyak: 72212600-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő informatikai rendszere működéséhez szükséges Microsoft licencek biztosítása Nagyvállalati szerződés (Enterprise Agreement, a továbbiakban EA) keretében történik. A hatályos, hároméves szerződéses időszak: 2018. február 1. – 2021. január 31. Jelen beszerzési eljárás célja a lejáró EA szerződés megújítása a 2021. február 1. – 2024. január 31. időszakra, továbbá az új szerződés hatálya alatt történő licenc-beszerzések technikai lebonyolítást intéző LSP (Microsoft Licensing Solution Provider) partner kiválasztása, opcionális bővítések szállítása az éves fordulónapokhoz (True-Up) kapcsolódóan. Jelen eljárás vegyes tárgyú közbeszerzési eljárás, melyben az árubeszerzés becsült értéke nagyobb, mint a szolgáltatás megrendelés becsült értéke.
Összesen 4 279 db különféle Microsoft szoftverlicenc használatának és követésének biztosítása és 1 164 db különféle Microsoft szoftverlicenc opcionális beszerzésének nyújtása.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. A 312/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) alapján minden ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a hivatkozás részeként kell érteni.
További információk a Közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 388 db True-Up1 lejelentés 2021.12.31-ig opcionális tételek a keletkezett új felhasználások alapján
388 db True-Up2 lejelentés 2022.12.31-ig opcionális tételek a keletkezett új felhasználások alapján
388 db True-Up3 lejelentés 2023.12.31-ig opcionális tételek a keletkezett új felhasználások alapján
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár: Mindösszesen ajánlati ár (nettó HUF). Ajánlatkérő beszerzési igényének csak a Műszaki leírásban részletesen meghatározott áruk és szolgáltatások felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Az igazolás 321/2015.(X. 30.)Korm.rend.1- 16.§-ai szerint történik.
1. Előzetes igazolás - igazolási mód:
Ajánlattevőnek az EKR-ben kitöltött EEKD formanyomtatvány benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67.§ (1), (2) bek., Korm. rend. 1.§ (1) bek., 4.,5.,7.§ szerint). EEKD benyújtására vonatkozóan közös ajánlattétel esetén a Korm. rend.3.§ (5) bek.), alkalmasság igazolására bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet esetében a Korm. rend. 3.§ (3) bek. irányadó.
Nyújtson be az ajánlattevő nyilatkozatot-elektronikus űrlap kitöltésével - a Kbt. 67.§ (4) bek. vonatkozásában (Korm. rend.15.§ (2) bek.).
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására (Korm. rend. 15.§ (1) bek.).
Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is, és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Korm. rend. 13.§).
Magyarországi letelepedésű ajánlattevő tekintetében a Korm. rend. 8.§-a szerinti igazolásokat, írásbeli nyilatkozatokat fogadja el az ajánlatkérő.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Korm. rend. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, ajánlatkérő a Korm. rend. VI. fejezetét alkalmazhatja. Minősített ajánlattevők esetében alkalmazandó a Korm. rend. 30.§ (3) bek.
A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt (Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont, Korm. rend. 26.§ (1) bek. a) pont).
A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető cégjegyzék adatokból, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot, és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
2.Igazolás az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására:
Ajánlattevőnek a Korm. rend. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a III. fejezetében (8, 10, 12-16.§) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri igazolás benyújtását a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti esetben, ekkor a gazdasági szereplőnek a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisok elérhetőségét kell megadni az EEKD-ban, azok kivételével, amelyek ellenőrzését az ajánlatkérő számára a Korm.rend. III. fejezete előírja.
A Kbt. 69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt. 69.§ (11a) bek.). Öntisztázás a Kbt. 64.§ (1), (2) bek.-nek megfelelően lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles a GP1. alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67. § (1) bekezdés).
Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében is benyújtandó a Kbt. 67. § (3) bekezdése, Korm. rend. 3. § (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni a GP1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos
Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz Microsoft gyártmányú szoftver termék MS EA keretében történt szállításából és követéséből) származó nettó – azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható.
A Kbt. 69. § (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt. 69. § (11a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz Microsoft gyártmányú szoftver termék MS EA keretében történt szállításából és követéséből) származó nettó- azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a szállításból és követésből együttesen, és a három üzleti év alatt összesen a 400 millió HUF-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét. (Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja).
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Alkalmazandók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 19. § (3), (7) bekezdéseiben foglaltak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles az MSZ1. szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének„alfa”pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt.67.§(1)bek.).Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében is benyújtandó a Kbt.67.§(3)bek.,Korm.rend.3.§ (3)bek. szerint.
Az MSZ1.alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint:
A jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3évben(36hónapban) teljesített szállítás/szállítások igazolása(Korm.rend.21.§(1)bek.a)pont alapján,22.§(1)bek.a)vagy b)pontjának megfelelően).
A Kbt.140.§(9)bek.-e alkalmazandó.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alábbiakat (Korm.rend.22.§(2)bek):
- a szállítás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
- a szállítás mennyisége,
- a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§ (11a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): MSZ1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), általa az előírásoknak megfelelően és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú, 2 720 darab Microsoft gyártmányú szoftver termék MS EA keretében történt szállítással és ezen leszállított termékek követésével.
A referencia követelménynek való megfelelés több, de maximum öt teljesített szerződéssel igazolható, ez esetben az egyes szerződéseken alapuló szállítások mennyisége összeadódik.
A bemutatott referencia szállítás esetében a szállítás megkezdésének kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap). A referenciaként bemutatni kívánt szállítás és követés befejező időpontjának a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időtartamba bele kell esnie (Korm.rendelet 21.§ (1a) bek.a)pont)
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők ezen alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (11),(12) bekezdéseiben, valamint a Korm. rendelet 24.§ (1)bekezdésében, 28.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Kifizetés teljesítés igazolás ellenében, 30 napos fizetési határidővel, átutalással. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részletesen a dokumentációban megadott szerződéstervezet szerint. Irányadó:Kbt.135.§ (1),(5),(6) bekezdései, Ptk.6:130.§ (1), (2) bekezdései.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15.§ (2) bek.).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15.§ (2) bek.). Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdődően az ajánlattevők számára elérhetővé teszi az EKR-en keresztül (Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c) bekezdései).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részajánlattételt a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé. Az MS EA szerződéshez egyidőben csak egy LSP (partner) tartozhat. A szerződés hatálya alatt az LSP cserélhető, de az aktuális partner a teljes licenc-portfoliót kezeli.
2.Jelen felhívásban alkalmazott rövidítések: Kbt.=2015.évi CXLIII.tv.,Korm.rend. = 321 /201 5.(X. 30.)Korm.rendelet,EKR=elektronikus közbeszerzési rendszer, EEKD=Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum,AK=ajánlatkérő,AT=ajánlattevő
3.Ajánlattételhez az EKR-ben regisztrálni szükséges (itt: https://ekr.gov.hu).A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul,teljes körűen, közvetlenül,díjmentesen elektronikusan elérhetők az I.3) pont alatti címen,és e címen nyújthatók be az ajánlatok.
4.A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap=30 naptári nappal.
5.AK nem alkalmazza:Kbt.75.§(2)bek.e)pont.
6.AK a GP1.,MSZ1.alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
7.AK nem teszi lehetővé gazdasági társaság alapítását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén (Kbt.35.§(8)bek.)
8.Amennyiben a nyertesnek minősített AT visszalép a szerz.kötéstől,AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel köti meg a szerz.-t,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9.AT nyújtsa be a következőket: Felolvasólap,Kbt.65.§(7)bek.(nemleges tartalommal is),66.§(2)bek.,(6)bek.a)-b)pontjai (nemleges tartalommal is),Üzleti titok esetén Kbt.44.§(1)bek.szerinti nyil. és az üzleti titokká nyilvánítás indokolása, beárazott ártáblák,továbbá az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Részletes információk, és a benyújtandó dokumentumok részletezése a dokumentációban találhatók.
10.A II.2.5) ponthoz: AK az ajánlati ár megosztását kéri a dokumentációban rendelkezésre bocsátott ártáblák beárazásával. Az értékelés alapja a nettó mindösszesen ár,melyet magyar forintban kell megadni, és amelyet a felolvasólapon fel kell tüntetni.
11.A szerződéskötés feltétele az, hogy AT rendelkezzen - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- éves szinten legalább 25 millió Ft kártérítési összegű felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény tartalmára vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A felelősségbiztosítás vállalásáról nyilatkozni kell az ajánlatban.
Közös ajánlattétel esetén – tekintettel közös ajánlattevők Kbt.35.§ (6) bek. alapján fennálló egyetemleges felelősségére – minden közös ajánlattevőnek önállóan kell rendelkezni az AK által előírt felelősségbiztosítással.
12.Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egy közös ajánlattevő) rendelkezzen Microsoft gyártmányú szoftver eladására vonatkozó jogosultsággal. Az előírt jogosultság igazolásához Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) meglétét kell igazolnia. A jogosultságot alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet nem igazolhatja. Az ezen feltételt igazoló dokumentum egyszerű másolatát az ajánlat részeként be kell nyújtani. Ennek hiánya esetén az ajánlat érvénytelen.
13.Kötbér: a dokumentációban megadott szerződéstervezet szerint.
14.A szerződés aláírása:A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a szerződéseit elsődlegesen elektronikus úton írja alá. A szerződések aláírásához minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás, minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, illetve a Minősített Közigazgatási (Class QA) tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, vagy a Class Q tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás szükséges, mert csak ezekkel hozható létre teljes bizonyító erejű magánokirat. Amennyiben valamely fél nem rendelkezik a fentiek szerinti elektronikus aláírással, jogvita esetén az MNB által elektronikus aláírással ellátott pdf formátumú dokumentum tartalma az irányadó.Az MNB által elektronikusan megküldött pdf dokumentumot és annak mellékleteit papíron történő aláírást követően a Szerződő Partner pdf formátumban elektronikus úton és eredeti példányban (papír alapon) postai úton is megküldi az MNB-nek.A szerződés hatályba lépése tekintetében valamely Fél általi későbbi aláírás napjának ebben az esetben az MNB által elektronikusan aláírt példány szerződéses partner által papír alapon aláírt példányának dátuma tekintendő.
15.FAKSZ: Székely Márta(lsz.:00065), Horváth Éva(lsz.:00399)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák