Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/251
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.28.
Iktatószám: 23504/2020
CPV Kód: 48820000-2
Ajánlatkérő: Wigner Fizikai Kutatóközpont
Teljesítés helye: Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33. 18-as épület 5-ös gépterem.;Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33. 18-as épület 5-ös gépterem.;Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33. 18-as épület 5-ös gépterem.;SZTAKI (telephely) H-1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22. fsz 0044-es gépterem.;SZTAKI (telephely) H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. fsz 0044-es gépterem.;SZTAKI (telephely) H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. fsz 0044-es gépterem.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás, fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Wigner Fizikai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53180755
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kadlecsik József
Telefon: +36 302419487
E-mail: kadlecsik.jozsef@wigner.hu
Fax: +36 13922598
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.wigner.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47296332
Postai cím: Kende Utca 13-17. 5007
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rigó Ernő
Telefon: +36 202623006
E-mail: rigo@sztaki.hu
Fax: +36 12095283
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sztaki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001316412020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001316412020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás, fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZTAKI és Wigner FK - felhő fejlesztési projekt
Hivatkozási szám: EKR001316412020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés, melynek tárgya SZTAKI és a Wigner Fizikai Kutatóközpont felhő infrastruktúrájának megújítása, bővítése és fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „WIGNER-01” Szerverek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33. 18-as épület 5-ös gépterem.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés tárgya és mennyisége a Műszaki leírásban meghatározottak szerint:
- Compute szerver: megadott darabszámú feldolgozó szerverből álló, feldolgozó szerverenként legalább négy compute node-ot tartalmazó, minden node-ban legalább 512GB memóriát és legalább két fizikai processzort tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, 100 Gbps fürtön belüli redundáns Ethernet kapcsolattal,
- GPU szerver: megadott darabszámú szerverből álló, szerverenként legalább 1TB memóriát és legalább két fizikai processzort, legalább 4db dedikált grafikus gyorsítókártya kapacitást tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, 100Gbps fürtön belüli redundáns Ethernet kapcsolattal, szerverenként opcionálisan további 4db dedikált grafikus gyorsítókártya bővítési lehetőséggel,
- NVMe Storage szerver: megadott darabszámú szerverből álló, tároló szerverenként legalább 256GB memóriát és legalább 76TB NVMe storage kapacitást tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, 100Gbps fürtön belüli redundáns Ethernet kapcsolattal,
- SAS Storage szerver: megadott darabszámú szerverből álló, tároló szerverenként legalább 384GB memóriát és legalább 432TB SAS diszk kapacitást, 17TB journal SSD kapacitást tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, 100Gbps fürtön belüli Ethernet kapcsolattal
- Controller szerver: megadott darabszámú szerverből álló, szerverenként legalább 256GB memóriát, helyi tároló kapacitást és két fizikai processzort tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, 100Gbps fürtön belüli redundáns Ethernet kapcsolattal.
Control szerverek 3 db;
Compute szerverek 6 db;
GPU szerverek 4 db;
GPU gyorsító kártya 0 db;
NVMe storage szerverek 6 db;
SAS storage szerverek 3 db;
szállítása, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz szállítása a műszaki adatlapban meghatározott műszaki szempontok szerint. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél – egy vagy akár több paraméter esetében is – kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót
Az ajánlat részeként benyújtott árazótáblában rögzíteni szükséges a megajánlott termék nevét, gyártóját és cikkszámát.
A leszállított eszközök, berendezések telepítését, üzembe helyezését, rendszerbe illesztését Ajánlatkérő saját szakembereivel végzi el. A teljesítés eredményeként előálló új hardver kapacitás működőképessége és megfelelőképessége a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tesztelési folyamatleírás szerint kerül ellenőrzése, a tesztelési folyamat eredményes lezárása a teljesítésigazolás kiadásának feltétele.
A részletes műszaki leírást, a mennyiségeket és a teljesítéssel kapcsolatos elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megadott teljes mennyiségen felül Ajánlatkérő az alábbi mennyiségek szállítását kérheti opció keretében:
Control szerverek 0 db;
Compute szerverek 2 db;
GPU szerverek 0 db;
GPU gyorsító kártya 12 db;
NVMe storage szerverek 0 db;
SAS storage szerverek 3 db;
Az opció keretében meghatározott eszközök szállítására a II.2.4) pontban meghatározott feltételek és előírások irányadók. Az opció teljesítésére - annak lehívása esetén – nyertes ajánlattevő köteles.
Az opció lehívásáról és az opció mennyiségekről Ajánlatkérő a szerződéskötésig rendelkezik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pontban technikai érték került megadásra.
II.2.7) pontban foglaltak szerinti 4 hónapos időtartam az eszközök leszállításának 3 hónapos, illetőleg a tesztelés 1 hónapos időtartamának összesítésével került megadásra. Az eszközök leszállításának 3 hónapos teljesítési határideje tekintetében Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: „WIGNER-02” Hálózati eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32420000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33. 18-as épület 5-ös gépterem.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés tárgya és mennyisége a Műszaki leírásban meghatározottak szerint:
Spine switch: a megadott darabszámban Arista kompatibilis L2/L3 menedzselt hálózati eszköz szállítása, legalább 64 x 100Gbps QSFP porttal,
Leaf switch: a megadott darabszámban Arista kompatibilis L2/L3 menedzselt hálózati eszköz szállítása, legalább 32 x 100Gbps QSFP porttal
valamint AOC és DAC tartozékaik szállítása.
Spine switch 1 db;
Leaf switch 2 db;
AOC 10m 20 db;
DAC 5m 4 db;
DAC 3m 86 db
szállítása, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz szállítása a műszaki adatlapban meghatározott műszaki szempontok szerint. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél – egy vagy akár több paraméter esetében is – kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az ajánlat részeként benyújtott árazótáblában rögzíteni szükséges a megajánlott termék nevét, gyártóját és cikkszámát.
A leszállított eszközök, berendezések telepítését, üzembe helyezését, rendszerbe illesztését Ajánlatkérő saját szakembereivel végzi el. A teljesítés eredményeként előálló új hardver kapacitás működőképessége és megfelelőképessége a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tesztelési folyamatleírás szerint kerül ellenőrzése, a tesztelési folyamat eredményes lezárása a teljesítésigazolás kiadásának feltétele.
A részletes műszaki leírást, a mennyiségeket és a teljesítéssel kapcsolatos elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megadott teljes mennyiségen felül Ajánlatkérő az alábbi mennyiségek szállítását kérheti opció keretében:
Spine switch 0 db;
Leaf switch 0 db;
AOC 10m 0 db;
DAC 5m 0 db;
DAC 3m 36 db
Az opció keretében meghatározott eszközök szállítására a II.2.4) pontban meghatározott feltételek és előírások irányadók. Az opció teljesítésére - annak lehívása esetén – nyertes ajánlattevő köteles.
Az opció lehívásáról és az opció mennyiségekről Ajánlatkérő a szerződéskötésig rendelkezik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pontban technikai érték került megadásra.
II.2.7) pontban foglaltak szerinti 4 hónapos időtartam az eszközök leszállításának 3 hónapos, illetőleg a tesztelés 1 hónapos időtartamának összesítésével került megadásra. Az eszközök leszállításának 3 hónapos teljesítési határideje tekintetében Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: „WIGNER-03” Hardver tokenek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30191140-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33. 18-as épület 5-ös gépterem.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés tárgya és mennyisége a Műszaki leírásban meghatározottak szerint:
Felhasználó azonosításra szolgáló USB hardver tokenek szállítása.
USB-A token 150 db;
USB-C token 50 db
szállítása, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz szállítása a műszaki adatlapban meghatározott műszaki szempontok szerint. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél – egy vagy akár több paraméter esetében is – kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót
Az ajánlat részeként benyújtott árazótáblában rögzíteni szükséges a megajánlott termék nevét, gyártóját és cikkszámát.
A leszállított eszközök, berendezések telepítését, üzembe helyezését, rendszerbe illesztését Ajánlatkérő saját szakembereivel végzi el. A teljesítés eredményeként előálló új hardver kapacitás működőképessége és megfelelőképessége a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tesztelési folyamatleírás szerint kerül ellenőrzése, a tesztelési folyamat eredményes lezárása a teljesítésigazolás kiadásának feltétele.
A részletes műszaki leírást, a mennyiségeket és a teljesítéssel kapcsolatos elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pontban technikai érték került megadásra.
II.2.7) pontban foglaltak szerinti 4 hónapos időtartam az eszközök leszállításának 3 hónapos, illetőleg a tesztelés 1 hónapos időtartamának összesítésével került megadásra. Az eszközök leszállításának 3 hónapos teljesítési határideje tekintetében Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: „SZTAKI-01” hálózati eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32420000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: SZTAKI (telephely) H-1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22. fsz 0044-es gépterem.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés tárgya és mennyisége a Műszaki leírásban meghatározottak szerint:
- Core switch: a megadott darabszámban IOS/NX-OS kompatibilis L2/L3 moduláris menedzselt hálózati eszköz szállítása, legalább 48 x 25GE modullal és legalább 12 x QSFP 100Gbps modullal, opcionálisan második supervisor modullal,
- A megajánlott termékkel kompatibilis 100G és 10G optikai transcieverek a megadott darabszámban,
- Management switch: a megadott darabszámban legalább 48 darab 1GE portot tartalmazó menedzselt L2 hálózati eszköz,
Darabszámok:
Core switch 2 db;
Core switch 2. supervisor modul 0 db;
100G Optikai transceiver 8 db;
10G Optikai transceiver 6 db;
Management switch 2 db
szállítása, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz szállítása a műszaki adatlapban meghatározott műszaki szempontok szerint. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél – egy vagy akár több paraméter esetében is – kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót
Az ajánlat részeként benyújtott árazótáblában rögzíteni szükséges a megajánlott termék nevét, gyártóját és cikkszámát.
A leszállított eszközök, berendezések telepítését, üzembe helyezését, rendszerbe illesztését Ajánlatkérő saját szakembereivel végzi el. A teljesítés eredményeként előálló új hardver kapacitás működőképessége és megfelelőképessége a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tesztelési folyamatleírás szerint kerül ellenőrzése, a tesztelési folyamat eredményes lezárása a teljesítésigazolás kiadásának feltétele.
A részletes műszaki leírást, a mennyiségeket és a teljesítéssel kapcsolatos elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megadott teljes mennyiségen felül Ajánlatkérő az alábbi mennyiségek szállítását kérheti opció keretében:
Core switch 0 db;
Core switch 2. supervisor modul 2 db;
100G Optikai transceiver 0 db;
10G Optikai transceiver 0 db;
Management switch 0 db
Az opció keretében meghatározott eszközök szállítására a II.2.4) pontban meghatározott feltételek és előírások irányadók. Az opció teljesítésére - annak lehívása esetén – nyertes ajánlattevő köteles.
Az opció lehívásáról és az opció mennyiségekről Ajánlatkérő a szerződéskötésig rendelkezik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pontban technikai érték került megadásra.
II.2.7) pontban foglaltak szerinti 4 hónapos időtartam az eszközök leszállításának 3 hónapos, illetőleg a tesztelés 1 hónapos időtartamának összesítésével került megadásra. Az eszközök leszállításának 3 hónapos teljesítési határideje tekintetében Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: „SZTAKI-02” Cloud SDN rack hálózat
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32424000-1
További tárgyak: 32425000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: SZTAKI (telephely) H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. fsz 0044-es gépterem.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés tárgya és mennyisége a Műszaki leírásban meghatározottak szerint:
- Top of rack switch: a megadott darabszámban legalább 64 darab QSFP 100Gbps portot tartalmazó, Cumulus Linux kompatibilis L2/L3 menedzselt hálózati eszköz szállítása.
- DAC 3m: a hálózati eszközzel kompatibilis kábelezés szállítása.
Top of rack switch 2 db;
DAC 3m 64 db
szállítása, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz szállítása a műszaki adatlapban meghatározott műszaki szempontok szerint. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél – egy vagy akár több paraméter esetében is – kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót
Az ajánlat részeként benyújtott árazótáblában rögzíteni szükséges a megajánlott termék nevét, gyártóját és cikkszámát.
A leszállított eszközök, berendezések telepítését, üzembe helyezését, rendszerbe illesztését Ajánlatkérő saját szakembereivel végzi el. A teljesítés eredményeként előálló új hardver kapacitás működőképessége és megfelelőképessége a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tesztelési folyamatleírás szerint kerül ellenőrzése, a tesztelési folyamat eredményes lezárása a teljesítésigazolás kiadásának feltétele.
A részletes műszaki leírást, a mennyiségeket és a teljesítéssel kapcsolatos elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megadott teljes mennyiségen felül Ajánlatkérő az alábbi mennyiségek szállítását kérheti opció keretében:
Top of rack switch 0 db;
DAC 3m 10db
Az opció keretében meghatározott eszközök szállítására a II.2.4) pontban meghatározott feltételek és előírások irányadók. Az opció teljesítésére - annak lehívása esetén – nyertes ajánlattevő köteles.
Az opció lehívásáról és az opció mennyiségekről Ajánlatkérő a szerződéskötésig rendelkezik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pontban technikai érték került megadásra.
II.2.7) pontban foglaltak szerinti 4 hónapos időtartam az eszközök leszállításának 3 hónapos, illetőleg a tesztelés 1 hónapos időtartamának összesítésével került megadásra. Az eszközök leszállításának 3 hónapos teljesítési határideje tekintetében Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: „SZTAKI-03” Szerverek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: SZTAKI (telephely) H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. fsz 0044-es gépterem.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés tárgya és mennyisége a Műszaki leírásban meghatározottak szerint:
- Compute Node: megadott darabszámú feldolgozó szerverből álló, feldolgozó szerverenként legalább 768GB memóriát, 4 darab dedikált grafikus gyorsítókártyát és legalább két fizikai processzort tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, 100 Gbps fürtön belüli Ethernet kapcsolattal,
- Storage Node (SSD): megadott darabszámú szerverből álló, tároló szerverenként legalább 384GB memóriát és legalább 60TB SSD kapacitást tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, 100Gbps fürtön belüli Ethernet kapcsolattal, opciósan bővített kapacitással (Storage SSD bővítés)
- Storage Node (HDD): megadott darabszámú szerverből álló, tároló szerverenként legalább 384GB memóriát és legalább 192TB HDD kapacitást tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, 100Gbps fürtön belüli Ethernet kapcsolattal, opciósan bővített kapacitással (Storage HDD tartalék)
- Controller Node: megadott darabszámú szerverből álló, szerverenként legalább 192GB memóriát, helyi tároló kapacitást és két fizikai processzort tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, 100Gbps fürtön belüli Ethernet kapcsolattal
- Network adapter bővítéshez: 100 Gbps hálózati adapterek szállítása a megadott darabszámban
- Rack szekrény és alkatrészei: szabványos 42U, villamosított rack szekrény szállítása szükséges tartozékokkal
Darabszámok:
Compute node 8 db;
Storage node (SSD) 5 db;
Storage SSD bővítés 0 db;
Storage node (HDD) 5 db;
Storage HDD tartalék 0 db;
Controller node 3 db;
Network adapter bővítéshez 4 db;
Rack szekrény és alkatrészei 2 db
szállítása, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz szállítása a műszaki adatlapban meghatározott műszaki szempontok szerint. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél – egy vagy akár több paraméter esetében is – kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót
Az ajánlat részeként benyújtott árazótáblában rögzíteni szükséges a megajánlott termék nevét, gyártóját és cikkszámát.
A leszállított eszközök, berendezések telepítését, üzembe helyezését, rendszerbe illesztését Ajánlatkérő saját szakembereivel végzi el. A teljesítés eredményeként előálló új hardver kapacitás működőképessége és megfelelőképessége a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tesztelési folyamatleírás szerint kerül ellenőrzése, a tesztelési folyamat eredményes lezárása a teljesítésigazolás kiadásának feltétele.
A részletes műszaki leírást, a mennyiségeket és a teljesítéssel kapcsolatos elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megadott teljes mennyiségen felül Ajánlatkérő az alábbi mennyiségek szállítását kérheti opció keretében:
Compute node 2 db;
Storage node (SSD) 1 db;
Storage SSD bővítés 48 db;
Storage node (HDD) 1 db;
Storage HDD tartalék 5 db;
Controller node 0 db;
Network adapter bővítéshez 4 db;
Rack szekrény és alkatrészei 0 db
Az opció keretében meghatározott eszközök szállítására a II.2.4) pontban meghatározott feltételek és előírások irányadók. Az opció teljesítésére - annak lehívása esetén – nyertes ajánlattevő köteles.
Az opció lehívásáról és az opció mennyiségekről Ajánlatkérő a szerződéskötésig rendelkezik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pontban technikai érték került megadásra.
II.2.7) pontban foglaltak szerinti 4 hónapos időtartam az eszközök leszállításának 3 hónapos, illetőleg a tesztelés 1 hónapos időtartamának összesítésével került megadásra. Az eszközök leszállításának 3 hónapos teljesítési határideje tekintetében Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1-7. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására. A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti. A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap során teljesített legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22 § szerint igazolva, az igazolásban, illetve nyilatkozatban megjelölve:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét is feltüntetve),
— a szállítás tárgya, mennyisége (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, és legkorábban a felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belül megkezdett alábbi referenciákkal:
A „SZTAKI-01” rész esetén:
- legalább 1 darab IOS/NX-OS kompatibilis L2/L3 moduláris menedzselt hálózati eszköz szállítása, redundáns hypervisor modul befogadási lehetőséggel, legalább 1 darab legalább 32 x 25GE modullal és legalább 1 darab legalább 8 x QSFP 100Gbps modullal
A „WIGNER-01” rész esetén:
- legalább három feldolgozó szerverből álló, feldolgozó szerverenként legalább 256GB memóriát és legalább két fizikai processzort tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, legalább 25Gbps fürtön belüli Ethernet kapcsolattal, és
- legalább egy darab, legalább 256GB memóriát, legalább két fizikai processzort és legalább két dedikált grafikus gyorsítókártyát tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló szerver szállítása, legalább 25Gbps Ethernet kapcsolattal, és
- legalább három tároló szerverből álló, tároló szerverenként legalább 256GB memóriát és legalább 40TB SSD kapacitást tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, legalább 25Gbps fürtön belüli Ethernet kapcsolattal.
A „SZTAKI-03” rész esetén:
- legalább 3 darab feldolgozó szerverből álló, feldolgozó szerverenként legalább 256GB memóriát, legalább két dedikált grafikus gyorsítókártyát és legalább két fizikai processzort tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, legalább 25Gbps fürtön belüli Ethernet kapcsolattal, és
- legalább 3 darab tároló szerverből álló, tároló szerverenként legalább 256GB memóriát és legalább 40TB SSD kapacitást tartalmazó, Linux operációs rendszerrel kompatibilis kiszolgáló fürt szállítása, legalább 25Gbps fürtön belüli Ethernet kapcsolattal.

A „WIGNER-02” és „SZTAKI-02” részek esetén:
- legalább egy darab, legalább 48 darab SFP+ 10Gbps portot és legalább 2 darab QSFP28 100Gbps portot tartalmazó L2/L3 menedzselt hálózati eszköz szállítása.

A „WIGNER-03” rész esetén:
- legalább 25 darab USB-A és/vagy USB-C csatlakozóval rendelkező hardveres felhasználó azonosító token szállítása.

Több ajánlati részre benyújtott ajánlat esetén ugyanaz a referencia bemutatható mindazon ajánlati részekben, amelyeknél azonos referencia előírás került megfogalmazása. A referencianyilatkozatból, illetve igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik.
Ajánlattevő 1 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult, előleg kifizetése nem biztosított.
Részszámla: az áru(k) ajánlatkérő által elismert, hiba és hiánymentes leszállítását követően nyújtható be, mértéke: 80%.
Végszámla: az áru(k) tesztelési folyamatának sikeres, ajánlatkérő által igazolt / dokumentált lezárását követően nyújtható be, mértéke 20%.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok:, 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
Késedelmi kötbér: az áru nettó szerződéses ellenértékének 0,5 %-a/naptári nap, max. 15 %-a, amely elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni ill. a szerződést felmondani;
Hibás teljesítési kötbér: az áru nettó szerződéses ellenértékének 0,5 %-a/naptári nap, max. 15 %-a, amely elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni ill. a szerződést felmondani;
Meghiúsulási kötbér: az áru nettó szerződéses ellenértékének 30 %-a;
Jótállás: számított 3 év időtartamban Magyarország területén, 8x5 NBD rendszerű, tehát a meghibásodás észlelését követő egy munkanapon belül a gyártó hivatalos hazai képviselőjénél, mely az ajánlatkérő által közvetlenül is érvényesíthető.
Az Árunak CE jelöléssel, vagy forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15§-a valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A TED jelen pontra is érvényes karakterkorlátozása okán a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalma részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.
1. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
2. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
− felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.);
− nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;
− nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján;
− nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról;
− nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján;
− nyilatkozat üzleti titokról;
− nyilatkozat fordításról (adott esetben);
− Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD);
− közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben);
− meghatalmazás (adott esetben);
− aláírási címpéldány/aláírás minta;
− termékismertető
− termékismertető elérhetőségének megadása – adott esetben
− nyilatkozat egyenértékűségről
− egyenértékűség igazolása
− jótállási feltételek ismertetése
− árazótáblázat
− nyilatkozat forgalomba hozatali engedélyekről −
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
7. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő középeurópai helyi idő szerint értendő. (CET)
8. Ajánlatkérő az értékelés során a Kbt.76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Az ajánlatkérő igényeinek csak konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
9. a IV.2.6) pontban 1 hónap alatt 30 nap értendő.
10.Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ludvigné Paczolay Ildikó, lajstromszám: 00195.
12. Ajánlatkérő az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
13. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. 12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák