Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 23951/2020
CPV Kód: 71354200-6
Ajánlatkérő: LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Teljesítés helye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: háttérintézményi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71484631
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás Lucia Eszter
Telefon: +36 17888931
E-mail: jonas@witzrt.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48641201
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Balázs
Telefon: +36 303180316
E-mail: balazs.pinter@nfk.gov.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001274042020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001274042020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: háttérintézményi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ortofotó 2021
Hivatkozási szám: EKR001274042020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71354200-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek légiháromszögelése, domborzatmodell kiegészítések és 1.405 db digitális ortofotó-szelvény előállítása Magyarország 31 478 km² területére.
A felhívás II.1.1. és II.2.1) pontjaiban csak rövid elnevezés szerepel karakterkorlát miatt. Az eljárás tárgya: „Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek légiháromszögelése, domborzatmodell kiegészítések és 1405 db digitális ortofotó-szelvény előállítása Magyarország 31 478 km² területére”
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ortofotó 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71354200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek légiháromszögelése, domborzatmodell kiegészítések és 1.405 db digitális ortofotó-szelvény előállítása Magyarország 31 478 km² területére.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M2.3) pont szerint bemutatott szakember fotogrammetriai területen szerzett alkalmassági követelményen felüli többlett tapasztalati ideje (0-60 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a felhívás II.2.7. pontjához:
Teljesítés ütemezését a szerződéstervezet 4. pontja tartalmazza, melyre a teljesítés során figyelemmel kell lenni.
A kezdési dátum kizárólag technikai okokból került megadásra (EKR sajátosság okán), az a teljesítés tekintetében nem irányadó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani EKR űrlapon.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.
A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M1. A Kr. 21. § (3) bek-nek a) pontja alapján AT mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
AK a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kr. 22. § (5) bek. irányadó.
Az igazolás módja a Kr. 22. § (1)-(2) bek alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal),
- szerződést kötő másik fél (megnevezése, székhelye, képviselőjének neve és elérhetősége),
- szerződés tárgya, valamint mennyisége, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez nem vehet igénybe kapacitást nyújtó szervezetet (Kbt. 65. § (10) bekezdés).
M2. A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- nyilatkozat az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekről (EKR űrlap)
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen
- a végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,
- a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat, melyben nyilatkozik arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
- az M2.2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember esetében be kell nyújtani a légi távérzékelési munka alátámasztására a repülési napló másolatát.
AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bek-ben, továbbá az Kbt. 69. § (11a) bek-ben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK a Kr. 24. § (1) bek-t nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 20.000 km2 területre vonatkozó légifényképezést ÉS ortofotó készítést ÉS domborzatmodell kiegészítést tartalmazó referenciával. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben kizárólag csak légifényképezés tárgyú, vagy csak kizárólag ortofotó készítést vagy domborzatmodell kiegészítést tartalmazó referenciákat mutat be.
AK elfogadja, amennyiben AT az egyes feladatokat külön referenciában mutatja be, de valamennyi feladat tekintetében legalább 1km2 területre vonatkozóan kell referenciát benyújtani pl. 1 db 12.000 km2 területre vonatkozó légifényképezés és 1 db 7.999 km2 ortofotó készítést és 1 km2 domborzatmodell kiegészítést tartalmazó referenciát mutat be.
A referencia legfeljebb 2 szerződés bemutatásával teljesíthető.
M2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
- M2.1) legalább 1 fő, legalább felsőfokú végzettséggel és min. 36 hónap légifényképek készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (navigátorral).
- M2.2) legalább 1 fő, legalább középfokú végzettséggel min. 150 légi távérzékelési munka keretében repült óra szakmai tapasztalattal rendelkező repülőgép pilótával.
- M2.3) legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, fotogrammetriai képzettséggel és min. 24 hónap fotogrammetriai területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A szakemberek között az átfedés megengedett, de legalább 2 különböző szakember bemutatása kötelező. Az időben párhuzamosan végzett tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
Jótállás: 12 hónap
Késedelmi és teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő központi költségvetési forrásból biztosítja. Jelen eljárás feltételes, tekintettel arra, hogy a pénzügyi fedezet még nem áll Ajánlatkérőnél rendelkezésre.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részszámlázás nem biztosított.
Ajánlatkérő a kiállított számla összegét az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére forintban (HUF), 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK konzultációt nem tart, helyszíni bejárást nem biztosít.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) és 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan EKR űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” egyértelmű kifejezést szerepeltetni.
9. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetben) ajánlatában adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot szükséges benyújtania.
10. Nyertes AT-nek a szerződés hatálybalépésekor, valamint a szerződés teljesítése során folyamatosan rendelkeznie kell az alábbi műszaki felszereltséggel és engedéllyel, melyek meglétéről ajánlatában nyilatkoznia szükséges:
• legalább 2 db légifényképezésre átalakított, a légi járművek üzemben tartásáról szóló 965/2012/EU bizottsági rendelet szerinti érvényes üzemben tartási engedéllyel (SPO) rendelkező repülőgéppel, amelynek navigálása GNSS/INS vezérlésű,
• legalább 2 db érvényes kalibrálási jegyzőkönyvvel rendelkező, elektronikus képvándorlás kompenzátorral (FMC, TDI alkalmazása) felszerelt nagyformátumú digitális légifényképező frame kamerával
• legalább 3 db digitális fotogrammetriai munkaállomással.
• a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII tv. 22. §, 23. § és 34. § alapján, a légiközlekedési hatóságként eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Szakterület által kiadott, légi személyszállításnak vagy légi fuvarozásnak nem minősülő – különleges tevékenységre vonatkozó érvényes Légi Tevékenységi Engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel.
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
12. FAKSZ: Makranczi Ádám (lajstromszáma: 00638), dr. Jónás Lucia Eszter (lajstromszáma: 01113)
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
14. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás; 2. értékelési szempont (többlet tapasztalat): egyenes arányosítás. Pontszámok alsó és felső határa: 0-100
15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
16. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
17. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
18. A Kbt. 65. § (10) bekezdésben meghatározottak alapján AT a teljesítés során nem vehet igénybe alvállalkozót az alábbi feladatok teljesítése során:
- légiháromszögelés
- légifelvételek radiometriai korrekciója, színkiegyenlítés
- nem minőségellenőrzött és a minőségellenőrzött ortofotó állomány előállítása
- digitális domborzatmodell kiegészítések végrehajtása
- szükséges engedélyek beszerzése
- szerződéskötés az Országos Meteorológiai Szolgálattal
- légifényképező repülés és repülőgépek munkájának irányítása
Az M1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez nem vehet igénybe kapacitást nyújtó szervezetet.
19. AK a Kbt. 53. § (6) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárást indít, részleteket a szerződéstervezet tartalmaz.
20. Részajánlat kizárásának indokolása: A szolgáltatás egymásra épülő feladatokból áll, melyek szétbontásával a végtermék elkészítésének minősége a műszaki leírásnak megfelelő színvonalon, valamint határidőre történő rendelkezésre bocsátása nem lehetséges. A teljesítés végén ajánlatkérő nem tudná megállapítani, hogy a feladatok mely szakaszában keletkezett a hiba, kinek a felelőssége a hibák kijavítása, a hibásan továbbadott adat alapján teljesítő gazdasági szereplőtől hogyan várható el kijavítás. A szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák