Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/253
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.30.
Iktatószám: 23972/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Teljesítés helye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Köztestület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kamarai tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85091234
Postai cím: Bartók Béla Út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázsik Alexandra
Telefon: +36 705135215
E-mail: balazsik.alexandra@nak.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nak.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001314072020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001314072020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Köztestület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kamarai tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SAP CRM rendszerek fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001314072020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
SAP CRM rendszerek fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SAP CRM rendszerek fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő SAP CRM rendszer üzemeltetési támogatása és fejlesztése érdekében nyílt eljárást folytat le.
Ajánlatkérő a fejlesztések fogalomkörbe beleérti a SAP CRM alkalmazás üzemeltetését érintő munkákat, fejlesztési feladatokat, és adott esetben a bázis üzemeltetés támogatását érintő feladatokat is.
a) Alkalmazás üzemeltetési feladatok: a már meglévő funkciókhoz kapcsolódóan kisebb módosítások elvégzése, funkciók paraméterezése. Alkalmazás üzemeltetési feladatnak tekintjük azokat a feladatokat, amelyek pár napos fejlesztési erőforrással elvégezhetőek.
Alkalmazás üzemeltetési feladatok havi rendszerességgel merülnek fel.
Ajánlatkérő a konkrét fejlesztési feladatokat sok esetben nem tudja előre tervezni, hanem csak egy jogszabály módosulás pontos szövegét ismerve, illetve a hatályba lépését követően tudjuk lekövetni a változásokat. A SAP rendszerekben megvalósított üzleti folyamatok egy jelentős része függ tehát a jogszabályoktól.
A Kamara a működése során többféle konstrukcióban támogatási forrásokat is igénybe vesz. Ezeknek a támogatásoknak az igénybevételéhez bizonyos kritériumoknak meg kell felelni, melyek bizonyos időközönként szintén változhatnak. A fejlesztéseink egy másik részét ezekből a támogatási feltételek módosulásából adódó változások adják.
b) Fejlesztési feladatok: alapvetően új funkciók kialakítása, illetve a már meglévő, korábbi funkciók teljes átalakítása ebbe a körbe sorolható.
A fejlesztési feladatok tervezett óraszáma: 6150 óra.
Ajánlattevő kiemelt felelőssége, hogy olyan fejlesztésekre adjon ajánlatot, amely a már meglévő SAP rendszerrel való integritást biztosítja, és a rendelkezésre álló információk alapján nem jelent a későbbiekben sem továbbfejlesztési korlátot vagy akadályt Ajánlatkérő integrált rendszerében.
A fejlesztésekhez kapcsolódik az elkészült funkcionalitás tesztelése, ennek menetét Ajánlattevőnek kell megterveznie, majd az elkészült tesztelési terv elfogadást követően a tesztelési feladatokat elvégeznie, igény esetén támogatnia.
Fejlesztések esetén az új funkciókhoz tartozó oktatási anyagokat/felhasználói kézikönyveket Ajánlattevő készíti és adja át Ajánlatkérő számára. A már elkészült kézikönyvekben a változásokat Ajánlattevő tartja karban.
c) Rendelkezésre állás: Ajánlattevő a kapott bejelentéseket alapvetően normál irodai munkanapokon, munkaidőben (jellemzően hétfőtől péntekig 8:00-18:00 között) kezeli. Ajánlatkérő a jelzett időszakon kívüli munkavégzésre vonatkozóan rendelkezésre állást külön igénybejelentésben igényelhet, az időszak és az érintett rendszerek pontos megjelölésével. A rendelkezésre állási időszakban Ajánlattevő a rendelkezésre állás ellentételezésére a teljes időszakra vonatkozóan jogosult az egyes hibák javítására fordított idő kivételével. (Részletesen a Műszaki Leírás szerint.)
A tesztelési feladatok várható óraszáma: 1230 óra.
d) Hibajavítás: A Műszaki Leírás II. d) pontja szerint kategorikusan.
e) Esetlegesen előforduló egyéb feladatok:
• Bázis üzemeltetés: a SAP rendszerekhez kapcsolódó alap üzemeltetési feladatok, melyek nem üzleti funkciókhoz kapcsolódnak, hanem az egyszerűtől a komplex rendszeradminisztrátori feladatok elvégzésére vonatkoznak minden modul tekintetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány többlettapasztalata 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz:
Minőségi kritérium
I. Szakember többlettapasztalata (súlyszám: 20)
Ajánlattevő által az M2.a ponthoz bemutatott szakember az előírtakon felüli többlettapasztalata legfeljebb 24 hónap.
II. Ár (súlyszám: 80)
a. Rendelkezésre állás óradíja (súlyszám: 40)
b. Rendelkezésre álláson kívüli további feladatok (alkalmazás üzemeltetési feladatok, fejlesztési feladatok, hibajavítás, bázis üzemeltetés) óradíja (súlyszám: 40)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
1. Előzetes igazolás:
AT-nek az ajánlat benyújtásakor- az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt.69.§ (2) bek.-nek megfelelően, az EEKD – EKR elektronikus űrlap – benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1)-(2) hatálya alá. AT, vagy az AIRSZ az R.4.§ szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§ (1)-(2) -ben meghatározott kizáró okok hiányát. AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ha AK közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZ-eknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt.69.§(11) alapján az AK ellenőrzi.
Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot (EEKD-t) az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
2. Utólagos igazolás: AK a Kbt.69.§(4)-ben foglaltak alkalmazásával – az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően – hívja fel AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az R.8. §-a szerint kell a MAGYARORSZÁGon letelepedett AT-nek igazolnia, illetve ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62.§(1)k) kb) és kc) alpontra vonatkozóan (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján) és a Kbt.62.§(2) szerinti kizáró ok tekintetében AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására nyújtja be nyilatkozatát az AT. A nem magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatban az R. 10.§- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi. A Kbt.64. §-a alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell -EKR űrlap kitöltésével -nyilatkozatot (valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni. Irányadó: R. 1-8. §-a, 10. §-a, 12-16. §-a.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) a) és b)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti (SAP CRM rendszerek fejlesztése) referenciával, amely tartalmaz üzleti év váltás támogatási feladatokat is és a közbeszerzés tárgya szerinti teljesített mennyisége eléri a 4.350 tanácsadói órát, és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Referenciának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (kezdő es befejező időpont év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével, a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), a szállítás mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével igazolni.
Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
Utólagos igazolás:
Ajánlatkérő külön felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján AD I. kötet szerinti nyilatkozatminta alkalmazásával a 321/2015. (X. 30.) KR. 22. § a) és b) pontjában foglaltak figyelembevételével.
Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a referencia igazolást a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás nyújtás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
Irányadó jogszabály a 321/2015 Korm rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja.
M2)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
• Szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő (későbbiekben ajánlattevő) nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
• Saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajz, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.)
• Az előírt iskolai végzettség igazolására, az iskolai oklevél egyszerű másolata.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat [érintett projekt, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban].
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései irányadóak.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadásával igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett
a. közbeszerzés tárgya szerinti (SAP CRM rendszerek fejlesztése) referenciával, amely tartalmaz üzleti év váltás támogatási feladatokat is és a közbeszerzés tárgya szerinti teljesített mennyisége eléri a 4.350 tanácsadói órát, és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
b. SAP rendszerekhez kapcsolódó tesztelési szolgáltatások teljesítésére vonatkozó referenciával, amelyben a teljesített mennyiség eléri a 865 tanácsadói órát és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez valamennyi az alábbiakban meghatározott szakemberrel:
a) legalább 1 fő, magyar nyelven beszélő, felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik SAP vállalatirányítási rendszer CRM modul fejlesztésének, üzemeltetésének területén.
b) legalább 1 fő, magyar nyelven beszélő, felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik SAP vállalatirányítási rendszer FI-CA modul fejlesztésének, üzemeltetésének területén
c) legalább 1 fő, magyar nyelven beszélő, felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik SAP vállalatirányítási rendszer BW modul fejlesztésének, üzemeltetésének területén
d) legalább 1 fő, magyar nyelven beszélő, felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik SAP vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok területén.
A fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6) bekezdés].
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők szakmai alkalmasságának feltételeit [M1, M2] és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre irányadó sajátos rendelkezések a Kbt. 135. § szerint alkalmazandóak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Irányadó a EKRr. 15. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 68. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Kiegészítés a részajánlattétel kizárásához:
Ajánlatkérő az egységes adatnyilvántartás, kezelés és az azokhoz kapcsolódó fejlesztői feladatok tekintetében egységesen kíván eljárni. A fejlesztési feladatok jelentős része olyan komplex megoldásokat igényel, amely az SAP rendszer valamennyi részegységére kiterjedő önálló feladatként tekinthető. A részekre bontás esetén az egyes egységek fejlesztése, a fejlesztési feladatok elvégzése, mint a Kamara, mint a későbbi nyertes(ek) tekintetében is jelentős többlet ráfordítást igényelne, a fejlesztések során felmerülő hibák javítása elhúzódhat, az egyes felelősségi körök és szintek meghatározása komoly erőforrás ráfordítást igényelne a Kamarától és a későbbi nyertes Ajánlattevőtől is.
Ajánlatkérő célja, hogy a komplex feladatokra szállítandó megoldások és azok rendszer szintű implementációja, az átvételi és tesztelési folyamatok megfelelő ütemben valósulhatnak meg.
1. Az eljárás a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kerül lebonyolításra, az ajánlatok benyújtása kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehetséges.
2. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.
4. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
6. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását.
7. A meghatározott órák a közép-európai idő (CET) szerint értendők.
8. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
9. IV.2.6. pontban rögzített 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.
10. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. AT-nek nyilatkoznia kell a fordítás megfelelőségéről.
11. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
12. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) és c) pontjai szerinti szerinti vegyes keretmegállapodás megkötésére irányul, mely eredményeként vállalkozási keretmegállapodás megkötésére kerül sor a nyertes Ajánlattevővel.
13. Értékelési szempontok:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az AF II.2.5 -ben meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, értékelési szempontok szerint értékeli.
1. értékelési részszempont
Ár értékelése (súlyszám összesen: 80) (pontszám: 1-100)
a. Rendelkezésre állás óradíja (súlyszám: 40)
b. Rendelkezésre álláson kívüli további feladatok (alkalmazás üzemeltetési feladatok, fejlesztési feladatok, hibajavítás, bázis üzemeltetés) óradíja (súlyszám: 40)
Fordított arányosítás (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25., 1. számú melléklet: A.1.aa): A legkedvezőbb tartalmi elem (ami a legalacsonyabb érték) kapja a lehetséges maximális pontszámot (felső ponthatár), a többi ajánlat tartalmi elemének pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül meghatározásra. Az így kapott eredményt szorozzuk a megadott súlyszámokkal.
P= (Alegjobb/Avizsgált) * (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol
P – a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax – a pontskála felső határa
Pmin – a pontskála alsó határa
Alegjobb – az Ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált – a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni.
Az ajánlatban szereplő áraknak; óradíjaknak fix árnak kell lenniük. Az óradíjakat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. különböző díjak és illetékek stb.
2. értékelési részszempont
Szakember többlettapasztalatának értékelése (súlyszám: 20) (pontszám: 1-100)
Ajánlati felhívás III.1.3 pontban rögzített M2 a szakember alkalmassági minimumkövetelményen (minimum 60 hónap) felüli, vállalatirányítási rendszer fejlesztésének, üzemeltetésének területen szerzett többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0 hónap – max. 24 hónap): egyenes arányosítás.
Egyenes arányosítás: a legkedvezőbb tartalmi elem (24 hónap) kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a többi ajánlat tartalmi elemének pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül meghatározásra.
Az így kapott eredményt szorozzuk a megadott súlyszámokkal.
P = (A vizsgált / A legjobb) × (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján meghatározott érték (24 hónap)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni.
A 2. értékelési részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli 24 hónap többlettapasztalatban rögzíti az ajánlati érték legkedvezőbb szintjét, így ezen megajánlásra és az ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, egyúttal Ajánlatkérő a pontszámok kiosztásánál is a maximális értékkel (24 hónap többlettapasztalattal) számol, ezen maximális értéket veszi alapul az arányosítás során.
A megajánlható legkedvezőtlenebb érték: „0” (nulla) hónap többlettapasztalat, amely megajánlásra Ajánlattevő a minimális „0” (nulla) pontot kapja.
Összesítés: A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont ajánlati felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Ajánlatkérő a legmagasabb pontszámot elérő ajánlatot benyújtó, érvényes ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Csendes Richárd, lajstromszám: 00015.
15. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a Kbt. egyéb végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák