Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.01.18.
Iktatószám:24103/2020
CPV Kód:45251141-1
Ajánlatkérő:Geotherm Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Mosonmagyaróvár közigazgatási területe, hrsz.: 6002/1, 2826/24, 4783/18, 4783/14, 4789/3, 4783/1, 4777/1, 4789/4, 4776, 4772, 4764/5, 4764/4, 4750/30, 4750/29, 4740/37, 4740/33, 4749/3, 2824/6, 4728, 5911/2, 6002/2, 6002/6, 6002/7, 6002/5, 2844, 2824/35, 2832, 2831, 2828, 2826/19
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.02.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:geotermikus hőszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Geotherm Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89604094
Postai cím: Hungária Körút 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trinh Tuan Linh
Telefon: +36 12380016
E-mail: geothermhungarykft@gmail.com
Fax: +36 12380017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.geothermhungary.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001265682020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001265682020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: geotermikus hőszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Geotermikus fűtőmű létesítése
Hivatkozási szám: EKR001265682020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251141-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Geotermikus fűtőmű létesítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Geotermikus fűtőmű létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251141-1
További tárgyak:45251250-8
45251200-3
44163120-7
45232140-5
45232141-2
45232142-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Mosonmagyaróvár közigazgatási területe, hrsz.: 6002/1, 2826/24, 4783/18, 4783/14, 4789/3, 4783/1, 4777/1, 4789/4, 4776, 4772, 4764/5, 4764/4, 4750/30, 4750/29, 4740/37, 4740/33, 4749/3, 2824/6, 4728, 5911/2, 6002/2, 6002/6, 6002/7, 6002/5, 2844, 2824/35, 2832, 2831, 2828, 2826/19
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Geotherm Hungary Kft. jelen közbeszerzés tárgyát képező projektjének célja egy termál‐kútpáron alapuló geotermikus hőhasznosító rendszer kiépítése, melynek hője a mosonmagyaróvári távhőrendszerbe kerülne betáplálásra, csökkentve ezzel a jelenlegi rendszer földgázfelhasználását, valamint ÜHG kibocsátását, illetve növelve a távhőrendszerben a megújuló energia hasznosításának részarányát. A projekt jelen fázisában megépítésre kerülő geotermikus távhőrendszer két fő elkülöníthető alrendszerből áll:
- Primer rendszer, melyben termálvíz kering, és amelynek részei: a geotermikus víznyerő kút és a Hőátadó állomás a Hrsz6002/1 telephelyen, a visszasajtoló kút a Hrsz2826/24 telephelyen, és a kettőt összekötő ~2,3 km nyomvonal hosszúságú primer távvezeték.
A tervezett primer rendszerben termelő kútból ESP-rendszerű szivattyúval kiemelt víz gáztalanító tartályon keresztül kerül a 3x50% kapacitású nyomásfokozó beemelő szivattyú csoport elé, amelyek nyomóoldala a 2x50% kapacitású, 2x2,4 MW teljesítményű primer/szekunder leválasztó hőcserélő csoporthoz csatlakozik. A leválasztó hőcserélőkben visszahűlt kútvíz a 3x50% kapacitású nagynyomású visszasajtoló szivattyúk elé kerül, amelyek azt a ~2,3 km hosszú, 1xDN150 méretű, közvetlen földbefektetett távvezetéken keresztül a visszasajtoló kútba nyomják vissza.
- Szekunder rendszer, melyben lágy víz kering, és melynek részei: a Hrsz6002/1 telephelyen lévő Hőátadó állomás, a Hőátadó állomás és a MOTIM kazánház közötti geotermikus hőt szállító ~2,5 km nyomvonal hosszúságú szekunder vezetékpár, és a Hrsz4789/3 telephelyen lévő MOTIM kazánházban beépítésre kerülő berendezések.
A tervezett szekunder rendszer a meglévő távhőrendszerhez a MOTIM kazánházában csatlakozik, itt nyernek elhelyezést a hálózat keringetését biztosító 3x50% teljesítményű GKS GEO szivattyúk, melyek a városi távfűtési egyesített visszatérő ágból vételezik a vizet a geotermikus hőhasznosításhoz. A szekunder hálózati vízforgalom névleges értéke 120 m3/h, a távfűtési víz a ~2,5 km hosszú, DN150 méretű távvezetéken jut a Hőátadó állomáson lévő hőcserélőkre, ahol a városi visszatérő (lehűlt) víz két darab 2,4 MW-os hőcserélőre csatlakozik. A hőcserélőből a felmelegedett víz az épületből kilépve a ~2,5 km hosszúságú DN150 méretű távvezetéken jut vissza a MOTIM kazánházba, ahol a kazánházba belépő vezetékben kerül kialakításra az elszámolási mérő, majd a vezeték rácsatlakozik a városi keringető szivattyúk szívóágára, és a szekunder rendszer vize itt keveredik a városi rendszer visszatérő vizével.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az építési beruházás a jelenlegi szabályozás alapján engedély köteles tevékenységet tartalmaz.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-TH jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti Távhővezetékek és berendezések építése szakterületen szerzett felelős műszaki vezetői többlettapasztalata (hónap) 20
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Az M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-TH jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti Távhővezetékek és berendezések építése szakterületen szerzett felelős műszaki vezetői többlettapasztalata (hónap) (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, ajánlati elem értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 60 hónap)
Többlet jótállás időtartama (Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként min. 36 hónap jótállást ír elő, a felolvasólapon az ezt meghaladó vállalást szükséges rögzíteni. ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 24 hónap.)
Ajánlati ár (nettó Ft)
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.
Pontszám: 0-10 pont.
Módszerek:
- „Ajánlati ár (nettó Ft)” szempont esetében: a KH útmutatója szerinti relatív értékelési módszer - „fordított arányosítás” módszere
- Minőségi ért. szempontok esetében: a ME útmutatója szerinti - „arányosítás” módszere

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód:
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó!).
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmasság:
SZ1) A 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ alapján a teljesítésbe bevonásra kerülő építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ1) Az ajánlatban EEKD nyilatkozatot kell benyújtani az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (Kbt. 67.§). Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján nem kéri a részletes információk megadását az EEKD dokumentum IV. részében, elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés dokumentummal történő igazolása ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges (a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében csatolandó az engedély vagy jogosítvány másolata, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A gazdasági és pénzügyi alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. A Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
P/1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (geotermikus kútmunkálatokból és/vagy távhővezeték fektetéséből) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (geotermikus kútmunkálatokból és/vagy távhővezeték fektetéséből) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 500.000.000,- Ft-ot.
A P/1. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M/1. A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§ alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
– a szerződést kötő másik fél megnevezését,
– a teljesítés helyét,
– a kivitelezés tárgyát,
– az építési beruházás főbb mennyiségi adatait (az alkalmassági minimumköv.-re figyelemmel)
– a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő megjelölésével – év, hónap, nap pontossággal –, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját),
valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésneknek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevői teljesítés esetén a fenti adatokat a ref.ig-nak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. A Kbt. 140.§ (9) bek alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M/2. A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
– „NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR űrlap;
– a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
– végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
– más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
– a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65.§ (7), (9) bekezdéseire.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M/1., M/2.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, melynek értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az M/1.-M/2. pontokban foglalt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult alábbi referenciával:
M.1.1. összesen legalább 2000 nyvfm minimum Dn150-as méretű előre szigetelt acél haszoncsöves távhővezeték építése (maximum két szerződésből származó);
M.1.2. legalább egy darab felszíni építmények, kiszolgáló épületek építésére vonatkozó referencia, ahol az épületek összes nettó alapterülete elérte legalább a 160 négyzetmétert (több szerződésből is megvalósítható).
Egy referenciával több előírás is teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi feltételeknek megfelelő szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető személy, aki - a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 3. rész 19. pont D pontjában meghatározott végzettséggel és E pont szerinti a végzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (MV-TH kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is elfogadott) rendelkeznek,
M.2.2. 1 fő a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető személy, aki - a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 2. rész 5. pont D pontjában meghatározott végzettséggel és E pont szerinti a végzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (MV-ÉV kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is elfogadott) rendelkezik,
M.2.3. 1 fő a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető személy, aki - a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 3. rész 12. pont D pontjában meghatározott végzettséggel és E pont szerinti a végzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (MV-B kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is elfogadott) rendelkezik,
M.2.4. 1 fő a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető személy, aki - a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 1. rész 2. pont D pontjában meghatározott végzettséggel és E pont szerinti a végzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (MV-É kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is elfogadott) rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF. A fedezet forrása: „Mosonmagyaróvár területén geotermikus fűtőmű létesítése, fenntartása és működtetése” nevű állami támogatás. AK előleget a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás maximum 20 %-ának mértékéig biztosít a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján. 5 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség.
Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135.§ (1)-(2) és (5)-(6) bek., továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bek. szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek-től eltérően a Kbt. 135.§ (3) bek. alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B. §-a szerint.
Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra, de maximum a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.
Jótállás: min. 36 hónap.
Részletes leírás a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többletkiadással járna ajánlatkérő részére, ebből valamint a felelősségi körök megosztásából eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható. Az ajánlatkérés tárgyát képező létesítmény elemei műszakilag egy egységet képeznek, funkciójukat tekintve önállóan nem működtethetők, a rendszer elemei egymásra épülnek. A rendszer minden elemén ugyan azon hőszállító közeg halad keresztül, éppen ezért a kivitelezés során a rendszert felépítő elemeket párhuzamosan szükséges kezelni, szem előtt tartva ezen elemek egymással szemben támasztott műszaki igényeit.
1. Ajánlatkérő a Kbt. 57.§ (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
3. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
4. A meghatározott időpontok (óra, perc) a közép-európai idő szerint értendők.
5. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
8. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot az eljárás során alkalmazza.
10. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. alkalmazását (csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot).
11. A Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
12. Az ajánlatban szereplő valamennyi ellenértékre vonatkozó adatot forintban kell megadni
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). Azon nyilatkozatokat, melyek az EKR rendszerben elektronikus űrlapként előállításra kerültek, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani.
14. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
15. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ alapján kell eljárni. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
16. Abban az esetben, ha Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, azt az ajánlatában elkülönítve kell csatolni és a Kbt. 44.§-ára tekintettel csatolni kell indokolását, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
17. Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni. Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében az ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája csatolandó. Amennyiben az ajánlat vagy annak egy része cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, csatolni kell a meghatalmazást, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdésében foglalt körülményeknél szigorúbban állapította meg.
19. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.
20. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
21. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Az ajánlathoz a felolvasólapon feltüntetett egyösszegű nettó ajánlati árat részletező árazott költségvetést szükséges csatolni (pdf és xls formátumban is).
22. Az ajánlat részeként csatolandó az értékelés körében bemutatott szakember önéletrajza a felolvasólapon rögzített megajánlás (Távhővezetékek és berendezések építése szakterületen szerzett felelős műszaki vezetői többlettapasztalata) alátámasztásának igazolására, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:
23. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 5.000.000.-Ft ajánlati biztosítékhoz köti a Kbt. 54.§ szerint. Befizetés ill. átutalás esetén: 18203332-06042150-40010014 számlaszám. Minden esetben csatolni kell az ajánlathoz a befizetést/egyéb módon történő rendelkezésre bocsátást igazoló iratot. Az átutalás igazolását, vagy a postai készpénz átutalási megbízás feladóvevényének másolatát az átutalásról, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításának, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény dokumentumának hiteles másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni. Irányadó a Kbt. 35.§ (5) bek. és az 54.§ (1)-(7) bek.
24. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a szerződésben előírt mértékű (építési-szerelési munkálatokra vonatkozóan éves kárértéke minimum 400.000.000,- Ft, a káreseményenkénti limit minimum 200.000.000,- Ft) felelősségbiztosítással. Erre vonatkozóan szükséges nyilatkozat becsatolása. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az előírt biztosítási módozatok vonatkozásában egy vagy több biztosítási szerződés útján rendelkezik (fog rendelkezni) a szükséges biztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
25. Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez Magyar Mérnöki Kamara/Magyar Építész Kamarai nyilvántartással rendelkező szakemberek közreműködése szükséges, a szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M/2. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelniük kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor erről nyilatkoznia kell.
26. FAKSZ: Suhajda-Molnár Anikó (00266); helyettes FAKSZ: Szabó József (01090)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák