Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/253
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.30.
Iktatószám: 24242/2020
CPV Kód: 72212517-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. és 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001375372020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001375372020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EMIR alkalmazás fejlesztése 2021
Hivatkozási szám: EKR001375372020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212517-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes Ajánlattevő feladata a jelenleg Oracle 18c adatbáziskezelőn működő teljes adatbázis kiváltása a PostGre SQL legújabb stabil Ubuntu linux platformján működő verziójának támogatásával oly módon, hogy az EMIR rendszer funkcionalitásában a korábbival egyenértékűen, azzal megegyeződen működjön.

Feladat továbbá a meglévő publikációs adatbázis módosítása és kiegészítése oly módon, hogy CMS rendszer függetlenül kiszolgálja a jövőbeli publikációs megoldásokat általános szinten a belső adatbáziskezelővel megegyező platformú és verziójú adatbáziskezelő rendszer alatt.
Feladat az Oracle stream jelenleg működő funkciójának kiváltása, mely folyamatosan biztosítja a publikált nyers és számított adatok, mérések, jegyzőkönyvek DMZ-ben működő adatbázisába történő betöltését.
További követelmények a jelen felhívás II.2.4.) pontjában és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EMIR alkalmazás fejlesztése 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212517-6
További tárgyak: 72230000-6
72261000-2
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. és 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata az NMHH telephelyén üzemelő 1 db EMIR (Egységes Mérésügyi Információs Rendszer) adatbáziskezelő cseréje, migrációja az alábbiak szerint:
Feladat a jelenleg Oracle 18c adatbáziskezelőn működő teljes adatbázis kiváltása a PostGre SQL legújabb stabil Ubuntu linux platformján működő verziójának támogatásával oly módon, hogy az EMIR rendszer funkcionalitásában a korábbival egyenértékűen, azzal megegyeződen működjön.
A kapcsolódó interface-ek nem változhatnak, amennyiben a technológiai váltás mégis megköveteli, úgy az abból következő szükséges EMIR interface, illetve adatstruktúra módosításokat a követelményspecifikáció, illetve rendszerterv szinten szükséges feltüntetni.
A fejlesztés feladata a teljes adatbázis migrálása is. A migrációról előzetesen migrációs tervet kell készíteni. A migráció része a meglévő adatbáziskezelőben definiált jogosultságok, hozzáférések teljes körű migrálása is.
Feladat továbbá a meglévő publikációs adatbázis módosítása és kiegészítése oly módon, hogy CMS rendszer függetlenül kiszolgálja a jövőbeli publikációs megoldásokat általános szinten a belső adatbáziskezelővel megegyező platformú és verziójú adatbáziskezelő rendszer alatt.
Az EMIR funkcionalitásnak, mint backendnek kell biztosítania, hogy a DMZ adatbázisban olyan feldolgozott adatok jelenjenek meg, melyek a megjelenítés alapjául szolgálnak. A DMZ adatbázisban a megjelenítés alapjául szolgáló adatok jelenjenek meg.
Feladat az Oracle stream jelenleg működő funkciójának kiváltása, mely folyamatosan biztosítja a publikált nyers és számított adatok, mérések, jegyzőkönyvek DMZ-ben működő adatbázisába történő betöltését.
Nem feladata a fejlesztésnek a monitor mv séma migrálása, azt az FMS rendszer fejlesztője építi fel az átadást megelőzően az FMS adatbáziskezelő rendszerében.
A rendszer forráskódja az NMHH tulajdonában van.
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá:
- EMIR felhasználói felületek fejlesztése
- EMIR felhasználói folyamatok fejlesztése
- Mérőműszeres vizsgálati eredmények feldolgozása
- Spektrumelemző alkalmazás
Támogatott futtatókörnyezet
• Operációs rendszer (alkalmazás és publikációs rendszer): min. Ubuntu Linux 18.04 LTS webserver, alkalmazásszerver min. Apache-tomcat 9.0.x stabil verziója
• PostGre SQL - Ubuntu linux platformot támogató - az ajánlattételi határidő lejártának napján elérhető - legfrissebb stabil verzió (az ajánlatban és a rendszertervben kerül pontosításra)
Kompatibilitási követelmények
• Alkalmazás kliens operációs rendszer: MS Windows 7, MS Windows 10
• Böngésző (vékonykliens esetében): min. Mozilla Firefox - az ajánlattételi határidő lejártának napján elérhető legfrissebb stabil verzió
• Böngésző publikációs felületen: min. Mozilla Firefox, min. Google Chrome, Internet Explorer 11, MS Edge – mind az ajánlattételi határidő lejártának napján elérhető legfrissebb stabil verzió
Ak a fejlesztést két ütemben kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:
I. ütem:
I. EMIR adatbáziskezelő cseréje, migrációja
II. EMIR felhasználói felületek fejlesztése
II. ütem:
III. EMIR felhasználói folyamatok fejlesztése
IV. Mérőműszeres vizsgálati eredmények feldolgozása
V. Spektrumelemző alkalmazás
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
További információ közbeszerzési dokumentumok részé képező műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A részvételi felhívás III.1.3.) pont M2.1) szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) pont kiegészítéseként AK közli, hogy a fejlesztés 2 ütemben valósul meg a következők szerint:
I. ütem: I. EMIR adatbáziskezelő cseréje, migrációja és II. EMIR felhasználói felületek fejlesztése – a szerződéskötést követő 9 hónapon belül, míg a II. ütem: III. EMIR felhasználói folyamatok fejlesztése, IV. Mérőműszeres vizsgálati eredmények feldolgozása és V. Spektrumelemző alkalmazás - az 1. ütem teljesítését követő 9 hónapon belül

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (RJ)/ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az a RJ/AT, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a RJ/AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
RJ-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) szerint, a Kr. II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös RJ-k/AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kr.3. § (3) szerint, a közös RJ-k/AT-k a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Mo-on letelepedett GSZ-k esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A részvételi jelentkezésben/ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani a RJ/AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)].
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
AK előírja a 32/2015. (X.30.) 1-7.§ alkalmazását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek (RJ) a részvételi jelentkezésében (jelentkezés) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1)-nek ill., a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek (AT) és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr. 1.§ (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő (GSZ) alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Mo-on letelepedett GSZ-k esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) A RJ/AT alkalmassága igazolható a részvételi feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (egyedi szoftverfejlesztési szolgáltatás nyújtására irányuló) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); a referencia tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen – különös figyelemmel az informatikai fejlesztői- és/vagy támogatási- napok számára), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont (év/hó/nap bontásban)), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem Mo.-i szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK – AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésével, képzettségével és szakmai tapasztalata ismertetésével, valamint a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának és a képzettséget igazoló dokumentum másolatával, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolásával, továbbá EKR nyilatkozat benyújtásával. [Kr. 21. § (3) b)]. A szakember önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés, így különösen a releváns képzettség és szakmai gyakorlat (gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező időpontja, legalább év/hónap pontossággal).
A „Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” nyilatkozat-űrlapot ki kell egészíteni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberre vonatkozó információkkal (szükség szerint: szakmai tapasztalat megnevezése, annak időtartama összeadva) összefoglaló jelleggel, összhangban a szakmai önéletrajzával.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembert kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a RJ/AT műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik egy vagy több szerződésből származó, egyedi szoftverfejlesztési szolgáltatás nyújtására irányuló referenciával (referenciákkal), amely fejlesztés során megvalósultak a következő feladatok: adatbáziskezelő cseréje, migrációja és/vagy mérőműszeres vizsgálati eredmények feldolgozása [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)].
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szállítás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
M2.) Nem von be a teljesítésbe a következő szakembereket:
M2.1) legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakembert, aki legalább 36 hónap Net fejlesztői szakmai tapasztalattal rendelkezik
M2.2) legalább 1 fő Oracle Certified JAVA programozó képesítéssel rendelkező szakembert azzal, hogy egy szakember több pozícióra is jelölhető [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) b)].
A felsőfokú végzettség fogalma tekintetében a 2011. évi CCIV. törv., az irányadó azzal, hogy a korábbi osztatlan(egységes) képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi alapképzésben megszerzett végzettség (oklevél) fogadható el felsőfokúként.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös RJ-k/AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek a RJ/AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a jelentkezésben/ ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében a RJ/AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az jelentkezésben/ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint.
Előleg nem biztosított.
Az ellenérték kifizetése ütemenként utólag 30 napos fizetési határidővel, átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Szerződést megerősítő biztosítékok, részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2021/02/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/részvételre jelentkezőkkel (RJ)/ajánlattevőkkel (AT)
A jelentkezést/ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell
- felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével) a Kbt.68.§(5) szerinti információkkal [Kbt.66.§(5)]
- a 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
- közös részvételi jelentkezés esetén együttműködési megállapodást
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös RJ-k/AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében a RJ/AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös RJ-k/AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
- RJ/AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját
- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot
4) Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: Tekintettel arra, hogy egymáshoz kapcsolódó alkalmazások támogatása a beszerzés tárgya, a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető a részekre történő ajánlattétel biztosítása [Kbt. 61. § (4)].
5) Kiegészítés a IV.1.1) ponthoz: A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: A szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat [Kbt. 85. § (2) c)].
6) Az AK az 1. értékelési részszempontot AK olyan módon értékeli, hogy az e részszempont tekintetében legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma pedig arányosítással kerül megállapításra, az egyenes arányosítás módszere szerint.
Az AK 2. értékelési részszempontot AK olyan módon értékeli, hogy az e részszempont tekintetében legelőnyösebb (legalacsonyabb értékű) ajánlat kapja a maximális pontszámot,a többi ajánlat pontszáma pedig arányosítással kerül megállapításra, a fordított arányosítás módszere szerint.
További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021/01/26 13:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
4) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontjai tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
6) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
7) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]
8) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.
9) Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
10) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
11) Ajánlatkérő felhívja továbbá a részvételre jelentkező figyelmét, hogy a részvételi szakaszban részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot [Kbt. 85. § (1)].
12) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltak szerint fenntartotta annak a lehetőségét, az ajánlattételi szakaszban az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
13) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 84. § (6) bekezdése alapján az első ajánlattételre 10 napnál rövidebb határidőről rendelkező megállapodást fog kezdeményezni a jelentkezőkkel.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák