Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/1
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.01.04.
Iktatószám:24617/2020
CPV Kód:72225000-8
Ajánlatkérő:MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; 7030 Paks, Vasút u. 1.; 6720 Szeged, Temesvári krt. 27-29; 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28.; 1082 Budapest, II. János Pál pápa tér 20..
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.02.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Flóra
Telefon: +36 202306157
E-mail: kozbeszerzes@mvmi.hu
Fax: +36 75507295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvmi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvmi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001189942020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001189942020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Minőségbiztosítási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001189942020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A minőségellenőrzési tevékenységek a projektek sikerkritériumoknak megfelelően történő megvalósítását a minőségi célok ellenőrzésével és betartásának elősegítésével támogatják. A tevékenységek célja annak biztosítása, hogy az Ajánlatkérő beruházásainak megfelelő funkciókat a megfelelő minőségben és az IT stratégiával összhangban szolgáltassák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 202500000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Minőségbiztosítási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224100-2
További tárgyak:72224200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; 7030 Paks, Vasút u. 1.; 6720 Szeged, Temesvári krt. 27-29; 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28.; 1082 Budapest, II. János Pál pápa tér 20..
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A minőségellenőrzési tevékenységek a projektek sikerkritériumoknak megfelelően történő megvalósítását a minőségi célok ellenőrzésével és betartásának elősegítésével támogatják. A tevékenységek célja annak biztosítása, hogy az Ajánlatkérő beruházásainak megfelelő funkciókat a megfelelő minőségben és az IT stratégiával összhangban szolgáltassák.
A minőségbiztosítótól elvárt feladat az informatikai rendszerek fejlesztéséhez és/vagy bevezetéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása az alábbiak szerint:
1. Vállalkozó összeállítja a Projekt során alkalmazni kívánt Minőségbiztosítási Terv dokumentumot
2. Vállalkozó a Projekt megvalósítása során az adott projekt Szállítója által elkészített és a Megrendelő részére átadott termékek (rendszerterv, oktatási anyagok, tesztelési dokumentáció, éles indulási terv, BCP, DRP) minőségbiztosítását végzi az alábbiak szerint:
- Tervezés: Rendszertervek, felületi specifikációk, funkcionális specifikációk validálása, egyeztetése az eredeti követelmény rendszerrel. Integrációs lehetőségek elemzése, vizsgálata. Standardoknak való megfelelés ellenőrzése.
- Tesztelés: Teszt forgatókönyvek, teszt adatok, fejlesztési dokumentációk validálása. Tesztelési folyamat és elkészült dokumentációk minőségbiztosítása. A rendszer felhasználói és informatikai tesztelésein való részvétel, a gyűjtött tapasztalatok, észlelt hibák dokumentálása, valamint teszt jegyzőkönyvek véleményezése. (fejlesztői, integrációs, terheléses, UAT) Moduláris, Integrációs, Terheléses tesztek dokumentálásának validálása.
- Oktatás: Szállító vagy belső fejlesztő által készített oktatási terv véleményezése, kézikönyvek (üzemeltetői, felhasználói) ellenőrzése, oktatási dokumentációk/ oktatási folyamatok véleményezése. A felhasználói, üzemeltetői oktatások szervezésének támogatása igény szerint, valamint az oktatások minőségellenőrzése.
- Éles indulás előkészítése: Éles induláshoz szükséges minőségbiztosítói jelentés összeállítása. Élesbe állás tervének ellenőrzése. Átadás-átvétel folyamatának minőségbiztosítása.
- Bevezetés eredményeinek (Projekt által meghatározott eredménytermékek) mennyiségi és minőségi vizsgálata. Átadás-átvételi feladatok minőségbiztosítása. Migrációs és/vagy integrációs terv validálása. Kialakított kontroll környezet validálása, javaslattétel a kontrollok kialakításával kapcsolatban
3. Az átadott termékekre vonatkozóan minőségbiztosítói jelentést állít össze, melyben javaslatot tesz az átadott termék átvételére vagy a termék további kiegészítésére az elkészítés során meghatározott elvárások figyelembe vételével.
Becsült mennyiségek:
Szolgáltatás megnevezése; Tervezett mennyiség (szakértői nap)
- Vezető minőségbiztosítási szakértő: 502 szakértői nap
- Minőségbiztosítási szakértő: 500 szakértői nap
- Informatikai szakértő: 504 szakértői nap
Összesen: 1506 szakértői nap.
A szakértői napok számára vonatkozó mennyiség csupán egy becsült mennyiség, tájékoztató jelleggel került megjelölésre.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy:
- Ajánlatkérőnek előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs.
- a tervezett legnagyobb egyedi megrendelés várható maximuma: 300 szakértői nap.
A keretmegállapodás második részében az egyedi szerződések megkötésére (megrendelés) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3.) pont M.2.) szerinti szakember (vezető minőségbiztosítási szakértő) alkalmasságra előírt 48 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (további min. 0 – max. 24 hónap, egész hónapban megadva)  20
2 Reagálási idő (a megrendelői igény jelzésétől számítottan a szakember Vállalkozó által történő kijelölésre, biztosítására vonatkozó határidő, min. 1 munkanap – max. 5 munkanap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 202500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/04/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár részletezése:
1. vezető minőségbiztosítási szakértő napi díja (nettó HUF/ szakértői nap/fő) - súlyszám: 25
2. minőségbiztosítási szakértő napi díja (nettó HUF/szakértői nap/fő) – súlyszám: 20
3. informatikai szakértő napi díja (nettó HUF/szakértői nap/fő) – súlyszám: 25
A II.2.7) pontban megadott szerződés kezdésének dátuma tervezett dátum, az a szerződés megkötésének dátumának függvényében változhat.
II.1.6) Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és a szolgáltatás nem osztható gazdaságilag ésszerű módon. Műszaki szempontból a közbeszerzés tárgyaként megjelölt minőségbiztosítási feladatok egymástól nem elválasztható, egymásra épülő és egységet képző feladatokból állnak, önmagában egyik sem értelmezhető.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani (EKR űrlap). Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.
Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozó vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap).
A Kr. 13. § alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. (EKR űrlap)
A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:
A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jellemzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
A Kr. 3. § (3) bek. értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt alábbi igazolások benyújtására:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (informatikai rendszerek fejlesztéséhez és/vagy bevezetéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása) származó -általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző három - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), Kr. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra, továbbá a 65.§ (6) – (8) és (11) bekezdéseire, 67.§ (3) bek.-re, valamint Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a Kr. 19. § (9) bekezdés figyelembevételével, ha a felhívás feladását megelőzően lezárt 3 üzleti évben összesen a közbeszerzés (informatikai rendszerek fejlesztéséhez és/vagy bevezetéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása) szerinti árbevétele eléri a nettó 120 000 000 HUF-ot.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek alapján a P.1) alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös Ajánlattevők egyike felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa) pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
A Kr. 3. § (3) bek. értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A Kbt. 69.§ (4) bek. alapján, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pont és Kr. 21. § (3) bek. a) pont alapján AT mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett legjelentősebb szolgáltatás nyújtására vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját)(év/ hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a részéről kapcsolattartó személy nevét és telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségét a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) a szerződés mennyiségi adatait (saját teljesítés értéke a vizsgált időszak vonatkozásában), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (3a) bek a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pont szerint, a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján AT mutassa be azt a szakembert (megnevezés, képzettség/ végzettség ismertetése, valamint szakmai tapasztalat ismertetése), akit a teljesítésbe be kíván vonni.
Csatolandó a nyilatkozat a bemutatott szakemberről (EKR űrlap), amely az alábbiakat tartalmazza: az alk. köv. ajánlati felhívás szerinti pontját, szakember nevét, szakemberrel jogviszonyban álló GSZ nevét, a szakember jogviszonya a megjelölt GSZ-szel.
A szakember képzettségét és végzettségét a képzettséget és a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati
példányának bemutatásával szükséges igazolni.
A szakmai tapasztalatot a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának bemutatásával kell igazolni, mely kiterjed a megszerzett szakmai tapasztalat ismertetésére (munkáltató megnevezése, a szakember beosztása, a projektek, ellátott feladatok bemutatása, tapasztalat kezdete és vége év, hónap pontossággal, továbbá tartalmazza a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben.
Ajánlatkérő lehetővé teszi a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívásra csatolandó igazolások benyújtását már az ajánlat részeként is, az igazolás nyilatkozatminták közbeszerzési dokumentumokban történő mellékelésével.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41./A § (4)-(5) bek., 65. § (6)-(7) és (9) és (11) bek., a Kbt. 67. § (3) bek.n, Kbt. 69. § (7) és (11a) bek., a Kbt. 140. § (9) bek-ben foglaltakra, továbbá a Kr. 21/A. § 22. §(5) bek. és 24. § (1) bek.-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafele számított megelőző három évben (36 hónapban) a vizsgált időszak (36 hónap) alatt szerződésszerűen (rész)teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 225 szakértői nap mennyiségben végzett, a szerződés tárgya szerinti informatikai rendszerek fejlesztéséhez és/vagy bevezetéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával.
AK egy „szakértői nap” alatt napi 8 óra munkavégzést ért.
Az alkalmassági követelményt ajánlattevő egy vagy több referencia szerződéssel is igazolhatja.
M.2) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
- Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű vezető minőségbiztosítási szakértővel, aki legalább 48 hónap informatikai rendszerek minőségbiztosításának körébe tartozó szakértői tapasztalattal rendelkezik.
A szakember szakmai tapasztalatával kapcsolatban AK rögzíti, hogy az önéletrajzban feltüntetett, időben párhuzamos projektekben szerzett szakmai tapasztalatok nem adandók össze.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre vonatkozóan a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ei az irányadók.
Alkalmazott kötbértípusok: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezet szerint.
A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.
Az ajánlattétel, szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme HUF. Kötelező jótállás: 18 hónap.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A számlázás megrendelések alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a keretmegállapodás tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1c) bek. alapján az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1)-(1b)-(1c), (4) és (6) bek-re, a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § (2) bekezdése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
2. A benyújtandó iratok jegyzékét részletesen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
3. Ajánlatok értékelése: a „legjobb ár-érték arány” szempont alapján (Kbt. 76. § (2) bek. c) pont). Az értékelés során adható pontszámok: 0-10, Az értékelés módszere az „ár” értékelési szempont esetén fordított arányosítás, a „szakember többlet tapasztalat” szempont esetén egyenes arányosítás, a „reagálási idő” szempont esetén arányosítás.
4. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és a szolgáltatás nem osztható gazdaságilag ésszerű módon.
Műszaki szempontból a közbeszerzés tárgyaként megjelölt minőségbiztosítási feladatok egymástól nem elválasztható, egymásra épülő és egységet képző feladatokból állnak, önmagában egyik sem értelmezhető.
5. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
6. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bek., Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat, az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is).
8. Ajánlatnak tartalmaznia kell: - az AT összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatát, ajánlattevő nyilatkozatát a többlettapasztalat tekintetében, melynek részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, - cégszerűen aláírt szakmai ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, - nyilatkozatot a fordításról idegen nyelvű irat benyújtása esetén, - kisadózó vállalkozásra vonatkozó nyilatkozatot.
9. A szerződéskötés feltétele: AT rendelkezik: - 1 fő felsőfokú végzettségű minőségbiztosítási szakértővel, aki legalább 36 hónap informatikai rendszerek minőségbiztosításának körébe tartozó szakmai tapasztalattal rendelkezik.
- Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű informatikai szakértővel, aki legalább 24 hónap folyamatszervezési és/vagy rendszerfejlesztési és/vagy szolgáltatásfejlesztési projekt keretében végzett tervezésre és/vagy megvalósításra irányuló vagy informatikai rendszerek elemzésével kapcsolatos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a szakemberek bevonásáról. A jelen pontban előírt szakemberek hiánya a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131.§ (4) alapján és ebben az esetben AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
11. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság), gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
12. Rendelkezések:
• közös ajánlattétel: Kbt. 35.§
• kiegészítő tájékoztatás kérés: Kbt. 56.§
• verseny biztosítása: Kbt. 36.§ (1) bek.
• üzleti titok: Kbt. 44. §
• dokumentumok benyújtása: Kbt. 47.§ (2)-(3) bek.
• tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73.§ (4)-(5) bek.
• hiánypótlás, felvilágosítás kérés: Kbt. 71.§ (1) – (10) bek.
• számítási hiba javítása: Kbt. 71.§ (11) bek.
• aránytalanul alacsony ár: Kbt. 72.§ (1) bek.
• Külföldi adóilletőségű Nyertes AT: Kbt. 136.§ (2)
13. Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az AT, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, adott esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a KD szerint, illetve az EKR rendelet 13.§ (2)-(4) szerinti meghatalmazást.
14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
15. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
16. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
17. AK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a https://www.mvmi.hu/publicdata/gdprinformation linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.
18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Nagy Flóra (lajstromszám: 01128), Tóth Richárd (lajstromszám: 00882)

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák