Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/3
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2021.01.06.
Iktatószám:24729/2020
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Legfőbb Ügyészség
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) c) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91083142
Postai cím: Markó Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Norbert
Telefon: +36 15515750
E-mail: Meszaros.Norbert@mku.hu
Fax: +36 15515750
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ugyeszseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001361892020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001361892020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) c) pont
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001361892020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása 2021-2022
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közcélú mobil távközlési hálózaton keresztül nyújtott üzleti szolgáltatás Ajánlatkérő és 26 szervezeti egysége részére, amely
1. az Ajánlatkérő munkatársai általi munkavégzéséhez szükséges, és amely a hazai (európai uniós) piaci forgalomban általánosan elérhető mobil telefonkészülékekkel vagy biztonsági rendszerekben igénybe vehető:
- hang alapú szolgáltatás (az ahhoz kapcsolódó szokásos szolgáltatásokkal pl. SMS, MMS, Hangposta stb.)
- Csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás, GPRS (Internet elérés) - 2,5G (EDGE) - 3G (UMTS) - 3,5G (HSPA) - 3,75G (HSPA+) - 4G (LTE) - 5G
Ajánlatkérő ezen körben igényt tart a számhordozás szolgáltatásra. Nyertes ajánlattevőként szerződő Fél a számhordozást mindenféle díj és adminisztrációs költség felszámítása nélkül köteles biztosítani, a számhordozás biztosítása során a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet szerinti köteles eljárni.
2. az Ajánlatkérő munkatársai általi munkavégzéséhez szükséges, és amely a hazai (európai uniós) piaci forgalomban általánosan elérhető USB stick-el vagy tablettel önállóan igénybe vehető:
- csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás, GPRS (Internet elérés) - 2,5G (EDGE) - 3G (UMTS) - 3,5G (HSPA) - 3,75G (HSPA+) - 4G (LTE) - 5G
Ajánlatkérő az 1. pont 1. és 2. alpontban megjelölt szolgáltatások mennyiségét 2642 db előfizetésben határozza meg, + 30 %-os opció (793 db előfizetés) igénybevételének lehetőségével.
Nyertes ajánlattevőként szerződő Fél köteles Ajánlatkérőt üzleti ügyfélként kezelni, illetve köteles a szerződéses kapcsolatban ennek megfelelően eljárni.
Roaming tekintetében elvárás, hogy a nemzetközi barangolás esetén a nyertes Ajánlattevőnek
1. az Európai Unió minden országában biztosítani kell a mobil hálózatra való csatlakozási lehetőséget, és
2. összesen legalább 100 országban kell biztosítania - roaming partnerei által - a mobil hálózatára való csatlakozási lehetőséget.
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiemelt ügyfélszolgálat biztosítása a hét minden napján 0-24 órában (IGEN/NEM) Előny a megléte 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/02/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szolgáltatások mennyiségét 2642 db előfizetésben határozza meg, mely mennyiségtől + 30 %-os (793 db előfizetés) mértékben eltérhet. Az opciós mennyiség lehívása előfizetésenként történhet, a Szolgáltató köteles azokat az alapmennyiséggel megegyező feltételekkel biztosítani.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (3)-(6) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevő esetén a KR. 4. § és a 8. §, illetve nem MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Akár hazai, akár európai viszonylatban a mobil távközlési szektor jellemzője, hogy a tagországok mobil távközlési piacain három–négy gazdasági szereplő versenyez egymással, így a mobil távközlési piac az egyéb piacokhoz képest rendkívül koncentrált, illetve telített piac. Európai szinten hozzávetőleg három–négy gazdasági szereplő nyújt mobiltávközlési szolgáltatást azzal, hogy ezen Szolgáltatók uniós tagországban jelen vannak leányvállalatok, közös vállalatok, vagy kereskedelmi megállapodások formájában.
A beszerzési igény kielégítését is kizárólag ezen három–négy gazdasági szereplő tudja teljesíteni akár hazai, akár európai perspektívából vizsgálódunk, amelyet alátámaszt Ajánlatkérő által végzett piackutatás az elmúlt hat évben lefolytatott, azonos tárgyban indított közbeszerzési eljárások eredményeinek elemzése.
A kevés számú piaci szereplő vonatkozásában nincsen olyan mennyiségi (mérhető) paraméter, amelyet az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos közbeszerzési szabályokat figyelembe véve érdemes lenne előírni, így akár előfizetői létszámot, akár szakember követelményt, tekintettel arra, hogy érvényes ajánlatot benyújtani képes, lehetséges piaci szereplők mindegyike megfelelne ezen paramétereknek, vagyis gyakorlatilag kiüresítenénk ezzel az alkalmassági követelmény funkcióját, felesleges adminisztratív terhet róva ezzel a közbeszerzési eljárás szereplőire.
Figyelemmel a mobil távközlési szektorban rendkívül kevés számú elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó olyan szolgáltatóra, aki a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti beszerzési igényt teljesíteni tudja, a teljesítés megfelelősége szempontjából a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltétel előírása - a Kbt. 65. § (2) bekezdésére is tekintettel - nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szolgáltató késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér fizetését vállalja arra az esetre, ha a késedelem, a hibás teljesítés vagy meghiúsulás a Szolgáltatónak felróható okból vagy súlyosan gondatlan magatartására visszavezethetően vagy szolgáltató érdekkörében következik be.
Az Előfizetőt megillető kötbér alapjára, mértékére és a kötbérfizetés módjára az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet vonatkozó rendelkezéseit valamint Szolgáltató általános szerződési feltételei (üzletszabályzata) pontjait kell alkalmazni. Előfizető jogosult a kötbért maghaladó kárát is érvényesíteni.
A Szerződés szerinti bármely igény érvényesítése önmagában nem jelenti az adott fél egyéb szerződésen vagy jogszabályokon alapuló igényéről történő lemondást.
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Felek részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a felet a szerződésszegés következményeként megilletik.
A Felek általi kötbérigény, késedelmi kamat, egyéb kártérítés érvényesítésének előfeltétele, hogy a késedelem, illetve az adott igény érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját meghatározó szolgáltatásokat, (kár)eseményeket és a kötbéralapot (a kár összegét) - a késedelem (a kár bekövetkezése) körülményeinek feltüntetésével – az igénylő fél haladéktalanul, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül, ha az később jut tudomására, akkor a tudomásszerzéstől számított 30 napon, de legkésőbb egy éven belül írásban közölje a másik féllel.
A teljesítésigazolás kiállítására valamint az esedékes számla ellenértékének megfizetésére Előfizető nevében a 2. számú mellékletben felsorolt, kötelezettségvállalási joggal felruházott és előirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkező, nem jogi személyiségű, alárendelt szervezeti egységek (a továbbiakban: Számlafizetők) jogosultak és kötelesek.
A szolgáltatások ellenértékét Előfizető a Kbt. 135. §-ára figyelemmel, teljesítésigazolás alapján fizeti meg.
Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A DKÜ részéről az új keretmegállapodás megkötésére december 10-én került sor. Ajánlatkérő számára ekkor vált egyértelművé, hogy a keretmegállapodáshoz tartozó Műszaki leírás szerint az abban foglalt szolgáltatások csak mobil telefonkészülékekkel vehetőek igénybe. Ezzel szemben a Legfőbb Ügyészség beszerzési igénye nem csak mobil telefonkészülékre, hanem biztonsági rendszerekben, illetve USB stick-el vagy tablettel önállóan történő szolgáltatás igénybevételre is kiterjed. Miután a keretmegállapodásban foglalt szolgáltatás ilyet nem tartalmaz, Ajánlatkérő a beszerzési igényét nem tudja a keretmegállapodásból kielégíteni.
Az ajánlatkérő hatályos távközlési szerződése 2020. február 5-én lejár, így - a tudomásszerzés időpontjára tekintettel - a Kbt. 81. § (7) bekezdésében foglalt határidők alkalmazása azzal a következménnyel járna, hogy Ajánlatkérő távközlési szolgáltatás nélkül maradhat, mely a feladatellátása szempontjából elengedhetetlen.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 41. §, 41/A. §, 41/B. §-ai alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (a továbbiakban: e-Kr.).
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszerben elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A.§-a, valamint az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.
3. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal válaszolja meg.
4. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot a Kbt. 68. §-a, valamint az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, valamint az ajánlat nem megfelelő helyre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti adatok megadásától eltekint.
7. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
8. Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem köteles elrendelni.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
10. A IV.2.6) pontban rögzített 1 hónapos időtartam 30 naptári napnak felel meg.
12. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dani Sándor (lajstromszáma: 00053)
14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
15. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
17. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok együttesen tartalmazzák az eljárással kapcsolatos feltételeket. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén az ajánlati felhívás előírásai az irányadók.
19. Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát jelentő komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag szerinti díjcsomagok ("Hangdíjcsomag", "Alap díjcsomag", "Emelt díjcsomag", "Mobilinternet díjcsomag") megbontása mind gazdasági, mind műszaki szempontból ésszerűtlen volna figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás komplexitása (hangforgalom és adatforgalom egy díjcsomagban) ellenére nem heterogén.
20. A II.2.5. pontban jelölt ajánlati ár az alábbi részszempontok szerint kerül értékelésre:
1. Hang díjcsomag (mobil telefonkészülék, biztonsági rendszer) havi nettó előfizetési díja Súlyszám: 8
2. Alap díjcsomag (mobil telefonkészülék) havi nettó előfizetési díja Súlyszám: 16
3. Adatforgalom túlforgalmazási díj 1 GB-onként (Alap díjcsomaghoz) nettó díja Súlyszám: 5
4. Emelt díjcsomag (mobil telefonkészülék) havi nettó előfizetési díja Súlyszám: 10
5. Mobilinternet csomag (USB modem illetve tablet használatához) havi nettó előfizetési díja Súlyszám: 50
6. Általános díjkedvezmény (%-ban megadva) Súlyszám: 4
7. Roaming díjkedvezmény (%-ban megadva) Súlyszám: 2
21. Az ajánlatok értékelése az 1-5. értékelési szempont esetében fordított arányosítással, a 6. és 7. értékelési szempont esetében egyenes arányosítással, míg a 8. (műszaki) értékelési szempont esetében pontkiosztással történik. Az adható pontszámok: 0-10 pont
Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.3. pont folytatása:
22. Ajánlattevő ajánlatában köteles részletesen és tételesen megadni az z üzleti ügyfelek által elérhető szolgáltatásokra és az EU-n kívüli országokra vonatkozó roaming díjtételekre vonatkozó díjkedvezmények vonatkozásában a következő adatokat:
- Azon szolgáltatások listáját díjait, amelyre a díjkedvezmény fog vonatkozni,
- az egyes szolgáltatások tartalmát, ezekre vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásokat, műszaki paramétereket,
- egyéb objektív paramétereket, igénybevételi feltéteket, stb.
azzal, hogy Ajánlattevő kötelezettségének eleget tehet azzal, hogy az általános szerződési feltételeiből (üzletszabályzatából) tételesen megjelöli a vonatkozó rendelkezéseket.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződés időtartama alatt, amennyiben Ajánlattevő az általános szerződési feltételeit (üzletszabályzatát) módosítja, úgy a módosítás jelen szerződés vonatkozásában nem kerül alkalmazásra.
Ajánlattevő ajánlatának ezen része a szerződés 2. számú mellékletének részét fogja képezni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák