Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Iktatószám: 3009/2020
CPV Kód: 30213300-8
Ajánlatkérő: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyar Posta Zrt. Informatikai Raktár, 1149 Budapest XIV., Egressy út 35-51.;Magyar Posta Zrt. Informatikai Raktár, 1149 Budapest XIV., Egressy út 35-51.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: postai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czencz László
Telefon: +36 307722309
E-mail: czencz.laszlo@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000132912020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000132912020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: postai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Asztali gépek és monitorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000132912020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213300-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. Rész: Irodai micro alapgépek és monitorok maximum összesen nettó 257.955.000 Ft keretösszeg erejéig.
2. Rész: IPH-s alapgépek és monitorok, fejlesztői alapgépek és monitorok beszerzése maximum összesen nettó 706.454.000 Ft keretösszeg erejéig.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodai micro alapgépek és monitorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213300-8
További tárgyak: 30231310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Informatikai Raktár, 1149 Budapest XIV., Egressy út 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő Irodai micro alapgépek és monitorok beszerzését kívánja megvalósítani jelen részajánlati kör keretein belül nettó 257.955.000 Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Irodai micro alapgépek és monitorok (microPC rögzítésére alkalmas tartó állvánnyal együtt) beszerzése
Főbb műszaki paraméterek: Intel i5 vPro processzor, legalább 8GB RAM, legalább 180GB SSD, monitor látható átmérő: legalább 21,5", legfeljebb 24", tartó állványhoz rögzítése szerszám nélkül biztosított legyen.
Az „Irodai micro konfiguráció” az alábbiakból áll:
- 1 db micro alapgép 1 db monitorral és microPC rögzítésére alkalmas tartó állvánnyal,
- Windows operációs rendszerrel,
- valamint vezetékes billentyűzettel és egérrel együtt.
Az eszközök részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki követelménytáblázat tartalmazza. Fix mennyiség: 737 darab konfiguráció, melynek teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 45 nap.
Az első ütemben leszállított konfigurációk esetében amennyiben Ajánlatkérő élni kíván a Postai Image előtelepítésének opciós lehívási jogával, úgy ezt az első ütemben leszállítandó gépek esetében a szerződéskötés során jelzi. További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

Kiegészítés a felhívás II.2.5) pontjához:
Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint [Kbt. 76. § (2) bek. a) pont] bírálja el, mivel ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EKR rendszerben a Felolvasólap „Képzett ajánlati ár” sorában az ajánlat részeként beadott, szakmai ajánlat részét képező „Ártáblázat” dokumentum azonos elnevezésű cellájában szereplő összeget szükséges feltüntetni, mely egy súlyozott, képzett, értéknek tekintendő.

Kiegészítés a felhívás IV.1.6) pontjához:
Ajánlatkérő a „Képzett ajánlati ár” tekintetében folytatja le az elektronikus árlejtést azzal, hogy ezen képzett érték alapját képző egységárak tekintetében a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján előírja, hogy az 1. rész esetében az Irodai micro alapgép vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 190.000 HUF/db összeget, a hozzá tartozó Monitor vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 52.000 HUF/db összeget, a Postai image előtelepítésének díja vonatkozásában pedig a nettó 2.000 HUF/db összeget (Ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés lezárása után vizsgálja).

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4. pontjában meghatározott első ütemen felül Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a fennmaradó keretösszeg terhére legkésőbb 2020.12.31-ig jogosult további konfigurációkat megrendelni, továbbá igény esetén Postai image előtelepítést rendelni a nyertes ajánlatban szereplő egységárakon.
Az Ajánlatkérő a vételi jogának gyakorlására legkésőbb 2020.12.31-ig jogosult.
Az opciós mennyiség teljesítési határideje: a megrendeléstől számított 30 napon belül. Helyettesítő kompatibilis termékkel történő teljesítés esetén a teljesítési határideje a helyettesítő termék tesztelésével: a megrendeléstől számított 45 napon belül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban a kezdés dátuma a szerződés hatályba lépésének napja.

II.2.1)
Elnevezés: IPH; valamint Fejlesztői alapgépek és monitorok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213300-8
További tárgyak: 30231310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Informatikai Raktár, 1149 Budapest XIV., Egressy út 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő IPH-s alapgépek és monitorok, valamint fejlesztői alapgépek és monitorok beszerzését kívánja megvalósítani jelen közbeszerzés keretein belül nettó 706.454.000 Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
1.) IPH-s alapgépek és monitorok beszerzése
Főbb műszaki paraméterek: Intel i5 vPro processzor, legalább összesen 8GB RAM, legalább 250GB SSD, monitor látható átmérő: legalább 20", legfeljebb 22,5".
Az „IPH-s konfiguráció” az alábbiakból áll:
- 1 db IPH-s alapgép 1 db monitorral,
- Windows operációs rendszerrel,
- valamint vezetékes billentyűzettel és egérrel együtt.
Az eszközök részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki követelménytáblázatok tartalmazzák. Fix mennyiség: 1.788 darab alapgép és 1.690 darab monitor, melynek teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 45 nap.
2.) Fejlesztői alapgépek és monitorok beszerzése
Főbb műszaki paraméterek: Intel i7 vPro processzor, legalább összesen 16GB RAM, legalább 256GB SSD + 500GB HDD,
monitor látható átmérő legalább 26,5", legfeljebb 28".

A „Fejlesztői konfiguráció” az alábbiakból:
- 1 db fejlesztői alapgép 2 db monitorral,
- Windows operációs rendszerrel,
- valamint vezetékes billentyűzettel és egérrel együtt.
Az eszközök részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki követelménytáblázatok tartalmazzák. Fix mennyiség: 77 darab alapgép és 147 darab monitor, melynek teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 45 nap.
Az első ütemben leszállított konfigurációk esetében amennyiben Ajánlatkérő élni kíván a Postai Image előtelepítésének opciós lehívási jogával, úgy ezt az első ütemben leszállítandó gépek esetében a szerződéskötés során jelzi. További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

Kiegészítés a felhívás II.2.5) pontjához:
Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint [Kbt. 76. § (2) bek. a) pont] bírálja el, mivel ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EKR rendszerben a Felolvasólap „Képzett ajánlati ár” sorában az ajánlat részeként beadott, szakmai ajánlat részét képező „Ártáblázat” dokumentum azonos elnevezésű cellájában szereplő összeget szükséges feltüntetni, mely egy súlyozott, képzett, értéknek tekintendő.

Kiegészítés a felhívás IV.1.6) pontjához:

Ajánlatkérő a „Képzett ajánlati ár” tekintetében folytatja le az elektronikus árlejtést azzal, hogy ezen képzett érték alapját képző egységárak tekintetében a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján előírja, hogy a 2. rész esetében az IPH alapgép vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 198.000 HUF/db összeget, a hozzá tartozó Monitor vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 45.000 HUF/db összeget; Fejlesztői alapgép vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 598.000 HUF/db összeget, a hozzá tartozó Monitor vonatkozásában megajánlott ár nem haladhatja meg a nettó 100.000 HUF/db összeget; a Postai image előtelepítésének díja vonatkozásában pedig a nettó 2.000 HUF/db összeget (Ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés lezárása után vizsgálja).

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4. pontjában meghatározott első ütemen felül Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt a fennmaradó keretösszeg terhére legkésőbb 2020.12.31-ig jogosult további konfigurációkat (vagy külön gépet és monitort) megrendelni, továbbá igény esetén Postai image előtelepítést rendelni a nyertes ajánlatában szereplő egységárakon.
Az Ajánlatkérő a vételi jogának gyakorlására legkésőbb 2020.12.31-ig jogosult. Az opciós mennyiség teljesítési határideje: a megrendeléstől számított 30 napon belül. Helyettesítő kompatibilis termékkel történő teljesítés esetén a teljesítés határideje a helyettesítő termék tesztelésével: a megrendeléstől számított 45 napon belül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban a kezdés dátuma a szerződés hatályba lépésének napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok mindkét rész esetében :
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (a továbbiakban: AT), alvállalkozó (a továbbiakban: AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74.§ (1) bek.a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása mindkét rész esetében:
AT-nek - valamint adott esetben a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek - az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10. §, és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: -
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevőnek az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlattevőnek arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M.1) AT a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21.§ (1) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciák ismertetését. A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 22.§ (1) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
- A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- A szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- A teljesítés ideje (év, hónap, nap - év,hónap ,nap pontossággal), [amennyiben a teljesítés folyamatosan valósult meg, a teljesítés kezdő és befejezés időpontja (év, hónap, nap pontossággal)];
- A teljesített szállítás mennyisége (darabszámban meghatározva);
- Amennyiben Ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges);
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja szerint az AK az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelőség vizsgálata során a vizsgált időszak – azaz a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap (azaz 3 év) - alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (azaz hat év) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek. 69. § (11a) rendelkezéseire.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az első rész esetében összesen legalább 400 db asztali számítógép és 400 db monitor szállítása, a második rész esetében pedig legalább 1000 db asztali számítógép és 1000 db monitor szállítása tárgyú referenciával.
Ajánlattevő mindkét rész esetében legfeljebb 3 darab referenciával (mindegyik referenciának tartalmaznia kell számítógép és monitor szállítására vonatkozó teljesítést) igazolhatja a követelmény teljesülését, mindkét részre történő ajánlattétel esetében pedig elegendő a 2. rész minimumkövetelményét igazolni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Mindkét rész esetében késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési biztosíték az Ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A teljesítési biztosíték (első rész esetében 5.000.000 Ft, ,második rész esetében 15.000.000Ft) határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról AT ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 134. § (5) bek. szerint.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése mindkét rész esetében a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint átutalással történik, AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait az Ajánlati Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza mindkét rész esetében.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az EKR Rendelet II. Fejezete és a Kbt. 108. §-a alapján. AK az a „Képzett ajánlati ár” tekintetében folytatja le mindkét rész esetében az elektronikus árlejtést azzal, hogy ezen képzett érték alapját képző egységárak tekintetében a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján korlátozással él (AK a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés lezárása után vizsgálja). Részletes szabályok a KD-ban.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR Rendszer az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
2. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az AT, hogy jelen eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.
4. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
5. A IV.2.6) - os pont kapcsán AK az 1 hónap alatt 30 napot ért.
6. Jelen eljárásban a DKÜ Zrt. a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.
7. FAKSZ: dr Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina 00597, liszicsanne.koncsar.andrea@gmail.com, helyettes faksz: dr. Fejér Bernát 00144, dr.fejer.bernat@gmail.com.
8. AT ajánlatába köteles a Kbt. 66. § (6) bek. rendelkezéseiről nyilatkozatot csatolni (nemleges tartalmút is!).
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szerv olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt, vagy más formában tett kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, melyeket a Kbt. vagy AK kötelezően előír.
11. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: bármely nyilatkozatot aláíró(k) a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 138. § (3) bek.-re.
12. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 11. § (4) bek.-e szerint lehetséges.
13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást az ott foglalt előírások szerint. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szerv képviseletében eljárhat. AK nem teszi lehetővé a nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
14. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
15. Az ajánlat részeként Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatként benyújtandó mindkét rész esetében: ajánlati árak részletezését tartalmazó „Ártáblázat” elnevezésű dokumentum, valamint az AT kitöltött és cégszerűen aláírt műszaki követelmények teljesülését igazoló adatszolgáltatást tartalmazó táblázatok, továbbá részletes magyar nyelvű termékleírás (prospektus vagy részletes termékismertető) a megajánlott eszközökről, amelyekkel az AT alátámasztja az előírt műszaki paramétereknek való megfelelést.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák