Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/48
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.09.
Iktatószám: 3261/2020
CPV Kód: 66172000-6
Ajánlatkérő: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő budapesti telephelyei, fürdői (szerződéstervezet szerint)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000167682020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000167682020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Készpénzmentes szolgáltatások beszerzése 2020
Hivatkozási szám: EKR000167682020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66172000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Készpénzmentes szolgáltatások beszerzése 2020 megrendelése 24 hónapos időszakra 200.000.000,- HUF értékű keretszerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Készpénzmentes szolgáltatások megrendelése 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66172000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő budapesti telephelyei, fürdői (szerződéstervezet szerint)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szolgáltatást 13 telephelyen egységes, azonos rendszerben működő készpénzmentes fizetést biztosító rendszer működtetésével kell ellátni. A szolgáltatónak, illetve rendszerének képesnek kell lennie legalább 300 db egyenleget kezelő terminál, 25 db feltöltő automata egyidejű üzemeltetésére, napi legalább 150.000 db tranzakció lebonyolítása mellett. A keretszerződés 24 hónapos időbeli hatálya alatt a becsült tranzakció szám elérheti a 9.000.000, db tranzakciót. A szolgáltató által telepített rendszernek magába kell foglalnia az érintőképernyős horeca ( Hotel Restaurant Catering) elektronikus kereskedelmi elfogadó rendszert is, amelynek a vásárló döntése alapján borravaló adására kell alkalmasnak lennie. A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AT által az M/1.1 alkalmassági feltétel igazolásának időszakában a 24 órán belül lebonyolított banki tranzakciók legmagasabb száma (min. 1000- max.150.000 tranzakció) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő döntése alapján a szerződés egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal változatlan feltételekkel meghosszabbítható a 200.000.000,- HUF keretösszeg erejéig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. A beszerzés nem áll részekből. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A feladat jellege és az Ajánlatkérő gazdasági érdekei nem teszik szükségessé az ajánlati tárgyrészekre bontását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (ESPD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő (adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) esetében is) ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára Kr. előírja.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8. §, 10. §, 12-16. § szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint Kbt. 41/A. §-ára.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás: Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (ESPD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban (EEKD) utalni kell.
Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint Kbt. 41/A. §-ára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított-árbevétele összesen nem éri el a 150 millió Ft-ot.
„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 10/B. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes ig.-ként az alk.-i köv.-nek való megfel. tekintetében az EEKD-ban foglalt, megfelelő képv.-i jog.-gal rend. szem. által aláírt nyil.-t benyújtani, hogy megfelel az előírt alk.-i köv.-nek. Az AK a formanyomtatvány IV. rész α „alfa” szakasz megfel. kitöltését kéri. Azonban az -M/2.) alk. köv. esetében kéri megjelölni a bevonni kívánt szakemb.-k nevét, de nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes inf.-k megadását.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-k az AT bármely más szerv. vagy szem. kapacit.-ra támaszkodva is megfelel., a közöttük fennálló kapcs. jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szerv.-t és az elj. megindító felh. vonatkozó pontjának megjel.-vel azon alk.-i köv.-t, amelynek ig.-sa érdekében az AT ezen szerv. erőforrására vagy arra is támaszkodik.Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacit. rendelkezésre bocsátó szerv. olyan szerz. vagy előszerz.-ben, vagy más formában váll. kötelezettségváll. tart. okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz. telj.-hez szükséges erőforrások az AT rendelkezésre állnak majd a szerz. telj. időtartama alatt. Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni.Az ig.-k benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolni az alk.-i köv.-nek való megfelelést:Az AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alk.-i köv.-kel kapcs.-ban előírt ig.-k benyújtására. Az ig.-k benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szer.-ti kell ig.-ni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.-ire, a Kbt. 69. § (11a) bek.-re. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT.-ők együttesen is megfelelhetnek.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-re, valamint Kbt. 41/A. §-ára.
M/1.) AT csatolja az elj.megindító felh. feladását megelőző 3 év (ezen időszak alatt bef., de legfeljebb hat éven belül megkez.szolg.megrend.-k vehetők figyelembe) legjelentősebb,a készpénzmentes fizetési szolg.nyújtása tárgyú telj.-inek ism.-t a Kbt.65.§(1)bek.b)pont és a KR 21.§(3)bek.a)pont alapján az alk.-i min.köv.-nek megfel. részletezett tartalommal, a KR22.§(1)-(2) bek.szer.-i nyil. vagy ig.-s benyújtásával.Felhívjuk a figyelmet a KR 22.§ (5)bek-re és a Kbt.140.§(9)bek.-re.A Kbt.65.§(9)bek.alapján az M/1.alk.köv.ig.-ra a gazd-i szereplő csak akkor veheti igénybe más szerv. kap.-t, ha az adott szerv.-t olyan mértékben vesz részt a szerz., vagy a szerz. azon részének telj-ben,amelyekhez e kap.-ra szüksége van, amely- az AT saját kap.-ival együtt- biztosítja az alk-i köv.-ben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a telj.-ben. Az ig.-i mód a bankkártya Terminál ID jogosultjától szárm. nyil.-al,vagy ha a Terminál ID jogosultja nem az AT volt a ref.-ként megjelölt rendezvényen,úgy a Terminál ID jogosultjának hivatalos nyil.-ta is szükséges,melyben a jogosult arról nyil.,hogy a kártyaelszámoló szolg.-ó által kiadott nyil.-ban szereplő tranz.-k az AT által üzemeltetett készpénzmentes rendszerben történtek. Részletes info.-kat a kártyakezelés ig.-ra vonatkozóan a KD tart. A Kbt.65.§(7)bek.értelmében az előírt alk.köv.-knek az AT-k bármely más szerv.-t vagy szem. kap.-ra támaszkodva is megfelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szer.-t és az elj.megindító felh.vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.köv.-t ,melynek ig.-sa érdekében az AT ezen szer.-t erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt.65.§(6)bek.-ben az előírt alk.-i köv.-knek a közös AT-k együtt is megfelelhetnek.Valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dok.-ból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Folyt-a a III.1.3 kiválasztási szempontok rövid ismertetésének:
Az ig.-s, ill. nyíl.-t tart. legalább a következő adatokat: - a telj. ideje (kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) - a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,- a szolg. tárgya,- a szolg. mennyisége ,- nyíl. arról, hogy a telj.-s az előírásoknak és a szerz.-nek megfel. történt-e.
M/2.AT csatolja a 321/2015.Kr.21.§(3)bek.b)pont-ban azoknak a szakemb.-nek - különösen a min.ellenőr.-t felelőseknek - a megnev.-t,képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapaszt. ism.-t, akiket be kíván vonni a telj.-be.Az AT-nek az AK Kbt. 69.§(4)és/vagy(6)bek felhív.-ra csatolnia kell: Csatolandó dok.-k:
- a szakemb.bevonására vonatkozó nyil.
- a szakemb.saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, úgy ,hogy annak alapján az alk. min.köv.között előírt felt.-k megléte megállapítható legyen;
- a képzettséget vagy végzettséget ig.-ó dok.-ok;
- a szakemb rendelk.-re állási nyil.-ta;Az M2)alk.feltétel szerint a szakemb.megnev.-se és az alk.-i köv.-k való megfelelés ig.-sa az ESPD- be foglalt nyil.-t benyújt.-val történik,figy. a Kbt.67.§-ában foglaltakra.
M/3.) AT - figy.a Kbt.65.§(1)bek.b)pont - a 321/2015.X.30.)KR.21.§3)bek.)i)pontalapján ismertesse a jelen besz.tárgya szer. feladatok telj.-hez rendelk.-re álló szervízhálózatának felszereltségével.a Kbt.65.§(1)bek.b) pont és a KR21.§(3) bek.i) pont az alk.-i min.köv megfel. a KD-ban részletezett tart. kiállított nyil.-tal vagy ig.benyújt.-val.Részletes inf.-k, a műszaki, tech.-i felszereltséget ill.a KD.tart.Csatolandó dok.-k: AT nyíl. az általa megvalósítandó szervízszolg.-ról, a telj.-hez rendelk. álló eszk.-k, berend.-ek, illetve műsz.-i felsz. leírásával.
A Kbt.65.§ (9) bek. irányadó.
Az alk. min. követelmény:
M/1.1 Alkalmatlan AT,ha nem rend. az elj. megind. felh. feladásától visszafelé szám. 72 hónapon belül elkezd. és 36 hónapon belül telj.-t ref.-val mely több szerz.-el ig.-ható, de egy szerz. telj.-nek ki kell terjednie, a telj. ugyanazon szerz. partner részére, folyamat.-n – legalább 6 egymást követő naptári napon át - történő, legalább 200 db elfogadó term. egyidejű vendégforg.-t kiszolg. üzemel.-re, - ahol minden naptári napon legalább 3.000 db vásárlási tranz. történt melyből legalább 1000 db közvetlen bankkártyás terh.-s volt és ezen min. 6 napon belül legalább egy esetben napi (24 óra alatt lebony.) 100.000 db AT által kibocsátott (AT tulajdonában álló), saját (nem banki vagy bankkártya alapú), elszám.-i rendsz. illesztett, nfc képes kártyával vagy karszalaggal lebony. vásárlási és egyéb tranz. kezelésére, amely egyedileg vezetett feltöltési egyenleget változtatott úgy, hogy a tranz. mellett legalább 35.000 db közvetlen bankkártya terhelés volt.
M/1.2. Alkalmatlan AT, ha nem rend. az elj. megind. felh. feladásától visszafelé szám. 72 hónapon belül elkezd. és 36 hónapon belül telj.-t a közb. tárgya szerinti,- kp.-t helyet. eszk.-k üzem.-e szolg. nyújtása keretében, - bármely fürdőben, nyilv. rendezvényen (vagy ezekkel egyenértékű helyen), szerz.-n telj. olyan ref.-val, ahol 3. fél részére nyújtott egyidőben legalább 90db term. menny.-ben, - vásárló döntése alapján - borravaló adásra alk., érintőképernyős horeca ker.-i szoftverrel ellátott rendsz.-el
M/2.) Alkalmatlan AT, ha nem rend. legalább a bankkártya term. és rendsz. üzemel.-ben legalább 3 év szakmai gyak. rend. 3 fő elektr.-i műszerész (OKJ 33 522 01 0000 0000) szakkép.-ű,vagy azzal egyenértékű szakkép.-ű szakemb.-rel, , és akik egyenként legalább 2 éves kp.-mentes fizetési rendsz. üzemelt. szerzett tapasz. rend.-nek.
M/3.)Alkalmatlan AT, ha nem rend. olyan banki POS term. teljes körű szervíz.-re alk., szerv.hálózattal, amely egyidejűleg min.7 eltérő helyszínen képes hibaelh.-ra az AK üzem.-ben lévő a felh. II.2.3 megjelölt, és a dok.-ban leírt helyszíneken. E körben AT ig.-ni köteles, hogy legalább 7 db e feladat ellát alk. gkv.-val rend. melyek felszereltek legalább 1-1 db laptop készülékkel illetve 3-3 db db csereterminál a megaján. tip.-ból.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes AT a Kbt.135. § (1), (5) és (6) bekez-ben foglaltak szerint az igazolt teljesítések után havonta jogosult száml-ra a szerz-ben foglalt felt-kel, a Kbt. és a Ptk. 6:130. §(1)-(2) bekez. szerint. AK az ellenszolg-t banki átutalással teljesíti. AK késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. §-a irányadó. AK előleget nem biztosít. Az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Késedelmi kötbér: a nyertes ajánlattevő felróható késedelem esetén a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó értékének 2%/naptári nap, de legfeljebb a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó értékének 25%-a
Hibásteljesítési kötbér: Utalványkártya rendszer használata felróható hiba miatt, mértéke a leállás 3 órát meghaladó időtartama alatt bonyolított forgalom 30%-a.
Hibásteljesítési kötbér support szolgáltatás elmaradásakor: mértéke a hiba 3 (három) órát meghaladó időtartama alatt bonyolított forgalom mértékének 25 %-a.
Meghiúsulási kötbér alapja: nettó ajánlati ár, mértéke 2%/nap, max. 25%.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/....
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek. és EKR. rend. 15-17. §
Az ajánlatokat elektronikusan az EKR-en keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig. A bontás az EKR-ben történik az ajánlattételi határidő után kettő órával. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése és benyújtania az EKR használatával.
2. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:
- felolvasólap - az elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot az ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
- nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
- nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése (nemleges tartalommal is) (meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat)
- nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
- egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD űrlapja)
- ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája
A felolvasólappal együtt kérjük a következő dokumentumokat csatolni:
Kérjük, a 2. értékelési szempontra benyújtott dokumentumokat,- ideértve a 3.féltől származó TID számra vonatkozó igazolást is,- tömörített fájlban oldalszámozással a nyilatkozatmintában szereplő táblázat kitöltésével együtt benyújtani.
Adott esetben az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:
- közös ajánlattevők megállapodása és meghatalmazás
- meghatalmazás - amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
- kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben)
- nyilatkozat felelős fordításról
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolás
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok:
- a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerinti nyilatkozat
- nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjai, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okokról
- nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
- nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
- P/1 alkalmassági követelmény igazolása
- M/1.1- M/1.2 alkalmassági követelmény igazolása - referenciaigazolás(ok)
- M/2. ) alkalmassági követelmény igazolása
- szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat
- szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai
- szakemberek képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok
3. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 41. /A§ (1) bek. alapján benyújtható EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy ha az nem áll rendelkezésre a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
4. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételei és azok igazolása (P/1, M/1.1 és M1.2., M/2,M/3).
5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet s Kbt. 56. §-a szerint az EKR rendszeren keresztül.
6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt .148§ szerint:
Folytatás a VI. 3. pontnak: 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
Folyt. 8. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
9. IV.2.6. pont: ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.
10. Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
11. Ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arány [Kbt.76.§(2) bek.c)pont].
A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
Értékelési módszertan:
1. résszempont: fordított arányosítás
2-. résszempont: arányosítás
12. Közös ajánlattétel, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vétele esetén, EKR által nem generált nyilatkozatmintára vonatkozó szabályok vonatkoznak a közbeszerzési dokumentumokra.
13. FAKSZ: dr. Balatoni Zoltán, lajstromszám: 00433
14. Az ajánlattétel feltételeit teljes körűen a közbesz. dok-k tartalmazzák.
15. AK él a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
16. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi részvételre jelentkezőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. Felhívjuk AT figyelmét arra, hogy a regisztráció nélküli letöltés esetén az AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal!
17. Az AF-ben meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
18. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a szerződés tárgyára vonatkozó (vagy arra kiterjesztett) minimum káreseményenként 20.000.000,- Ft/ összeget éves kárlimit 40.000.000,-HUF-t elérő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melyre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni kell.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák