Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Iktatószám: 3449/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Nyíregyháza, Pécs, Miskolc, Szombathely, Szeged, Budapest A műszaki leírás 1. számú melléklete szerinti telepítési pályaszámokon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Adatfeldolgozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kakuk Katalin
Telefon: +36 301587730
E-mail: kakuk.katalin@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001600252019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001600252019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Adatfeldolgozás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FED_MON_21 Utastájékozató rendszer üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001600252019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
FED_MON_21 Típusú fedélzeti Utastájékoztató rendszer L3 szintű üzemeltetése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FED_MON_21 Utastájékozató rendszer üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU231,HU233,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza, Pécs, Miskolc, Szombathely, Szeged, Budapest
A műszaki leírás 1. számú melléklete szerinti telepítési pályaszámokon
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db FEDMON21 rendszer egy vasúti kocsiba felszerelt teljes fedélzeti utastájékoztató rendszer elemeinek összessége üzemeltetése az alábbiak szerint:
1.az alábbi 1. pontban részletezett „Átalánydíjas feladatok” teljesítése, melynek ellenértéke a közbesz eljárásban megajánlott, FED_MON_21 rendszerenként fizetendő havi átalánydíj (Ft),
2.az alábbi 2. pontban részletezett „Nem átalánydíjas feladatok”, melyek Megrendelő (a továbbiakban:Megr.) igénye szerint egyedi megrendelés alapján kerülnek megrendelésre. Ezek ellenértékét Megr az egyedi megrend. teljesítettnek minősítését követően fizeti meg. Az átalánydíj és az egyedi megrend-ek ellenértéke a szerz keretösszegét csökkentik.
Amennyiben a szerz vmely feladatra nem rögzít határidőt, akkor a Megr által egyedileg megh. határidő irányadó.
1.Átalánydíj keretében nyújtandó szolg-ok: Hibabejelentések fogadása egyeztetett e-mail formátumban ITSD Ticketing rendsz-ből 7x24 órában. Szolg-i idő vmennyi alábbi megjelölt szolg. von-ban irányadó: Munkanapokon: 8-17 óra között;Megr által megjelölt szakértők oktatása a rendsz. L1-L2 szintű üzemeltetésének ellátására vonatkozóan 8 óra időtartamban, max 12 Fő létszámig a Megr által biztosított helyszínen, Megr által megjelölt – Vállalkozóval (továbbiakba:Váll.) előzetesen egyeztetett - időpontban. FED_Mon_21 utastájékoztató rend-hez licencszolg a szerz. hatálya alatt, az alábbiak szerint. Üzemeltetés Támogatás keretében:-Emelt szintű hot line támogatás (előre - legkésőbb a szerz.kötéskor - megadott tel.számon)-Szoftverhibák javítása/Upgrade (letöltés kocsira/szerverre szükség esetén) -Felügyeleti rend. biztosítása
4 db teljes FED_MON_21 szett +10 db SSD alkatrész puffer rendelkezésre bocsájtása szerz.kötést követő 5 munkanapon belül.A meghibásodott FED_Mon_21 fődarabja, alkatrésze esetében Váll a hibakeresést végez, a Váll telephelyén. A Váll telephelyére történő szállítás megrendelő feladata. A Váll köteles a hibakeresésre részére átadott termék átadás-átvételét követően 5 munkanapon belül olyan írásbeli szakvéleményt adni, amely javítási árajánlatot is tartalmazva alkalmas arra, hogy Megr dönthessen a meghibásodott alkatrész javítása felől. Váll kötelezettsége az utastáj. rend azon meghibásodott alkatrészének beszerzési admin ügyintézése, amely nem vagy nem gazd-an javítható. A gazdaságosságról a Megr jogosult dönteni.
2.Átalánydíjas szolg-on kívül nyújtandó szolg-ok egyedi megrend. alapján.Szolg-i idő vmennyi alábbi megjelölt szolg vonatkozásában irányadó: Munkanapokon: 8-17 óra;Reakcióidő: ITSD (Ticketing) rendszeren keresztül leadott Megr-i jelzéstől (eseti megrendelés) számított 2 órán belül Vállalkozó köteles a Megr-vel a kapcsolatot igazolhatóan felvenni. Átalánydíjon felüli szolg-ok: a) Hibajavítás, és egyéb a FED_MON21 rendszerhez kapcsolódó, az átalánydíjas szolg-kon túli tev-ek. Hibajavításra von. ajánlat/szakvélemény adási idő: ITSD (Ticketing) rendszeren keresztül leadott Megr-i jelzéstől számított 5 munkanap;Hibajavítási idő: ajánlat elfogadástól 20 munkanap. Váll a leszállított javítandó, illetve rongálás miatt meghibásodott (Megr ezeket a jelöléseket az egyedi megrendelésben rögzíti) terméket haladéktalanul köteles átvenni. A javítás/helyreállítás jellemzően a Váll telephelyén történik az átalánydíjban foglalt hibakeresést követően. A telephelyre való szállítás a Megr feladata.
b) FED_Mon21 Utastájékoztató rendszerhez, komponens és alkatrész pótlása
A részletes műszaki tartalmat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési szempont részletei a KD II.15.1) pontjában. AK a tárgyi eljárásban nem bizt. részekre történő ajánlattételt. A műszaki leírásban foglalt szolg-ok megbontása figyelembe véve az eszközök egyedi és speciális kialakítását nem lehetséges. A megbontással a szolg teljesítése ellehetetlenülne. A szerz-ben szereplő összeg a szerz keretösszege, melynek 70%-áig vállal AK megrendelési köt-t

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (rövidítve: AT), vagy alvállalkozó (rövidítve: AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás: AT-nek - valamint adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Az ajánlatkérő (rövidítve: AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-knek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10. §, és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített AT-kre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő nyilatkozni köteles. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a tárgyi eljárásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a tárgyi eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Az alkalmassági feltételek kapcsán AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§(3). Irányadó továbbá a Kbt. 65.§ (7),(9),(11),(12). Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt.65.§(6), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§(5).
Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőknek az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt szabályok szerint kell igazolniuk.
M/1. Kr. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;
Igazolás módja: A FED_MON21 gyártója vagy annak hivatalos magyarországi képviselete által kiállított gyártói támogatói nyilatkozat csatolása arról, hogy az Ajánlattevő a FED_MON21 rendszer kapcsán a megkötendő üzemeltetési szerződés teljes időtartama alatt az adott eszközökhöz tartozó gyári alkatrészek szállíthatóságát a gyártó vagy képviselete az Ajánlattevőn keresztül a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálya alatt biztosítja, és Ajánlattevő által az eszközön végzett javítás/karbantartás garanciavesztést nem okoz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a FED_MON21 gyártója vagy annak hivatalos magyarországi képviselete által kiállított gyártói támogatói nyilatkozattal arról, hogy az ajánlattevő a FED_MON21 rendszer kapcsán a megkötendő üzemeltetési szerződés teljes időtartama alatt az adott eszközökhöz tartozó gyári alkatrészek szállíthatóságát a gyártó vagy képviselete az Ajánlattevőn keresztül a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálya alatt biztosítja, és Ajánlattevő által az eszközön végzett javítás/karbantartás garanciavesztést nem okoz.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbér alap: Átalánydíjas szolg-ok esetén a szerz.szegéssel érintett szolg vonatkozásában irányadó nettó üzemeltetési díj, nem átalánydíjas szolg-ok esetén a szerz.szegéssel érintett nem átalánydíjas szolg munkalap szerinti mennyiségek alapján kalkulált nettó értéke, mértéke:késedelem: napi 1%, max. a kötbéralap 20%-a; hibás teljesítés: amennyiben Megrendelő nem kér kijavítást/kicserélést, hanem a terméket hiba fennállása mellett átveszi: 20%, amennyiben Megrendelő kicserélést/kijavítást kér: napi 1%, max. a kötbéralap 20%-a; meghiúsulás: max, 20%; Jótállás: 6 hó a szolgáltatásra és eredménytermékekre, 12 hó a pótlás során beszerelt alkatrészekre. Nyertes AT feladatainak teljes körű, hibátlan elvégzését követően, havonta 1 db számla kiállítására és benyújtására jogosult. AK előleget nem biztosít.
A szerződés teljesítés további részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Jelen közbeszerzés elmaradása, késedelme kockázatként vonja maga után minden olyan folyamat (beruházások, karbantartások, üzemszerű működés, stb.) késését, elmaradását mely közvetlenül vagy közvetetten a vasútüzemi tevékenységre épül. A közbeszerzés meg nem valósítása és ezáltal a MÁV-START Zrt.-vel való megállapodáskötés elmaradása esetén a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. jelentős bevételtől esne el. A MÁV-START Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. között megkötendő megállapodás előkészítése során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az L3 szolgáltatási szint biztosítását a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. kizárólag alvállalkozói (jelen beszerzés tárgyát képező) közreműködés mellett tudja ellátni.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. KD rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ szerint, EKR rendelet 11.§ (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton. A KD az AF közzétételének időpontjától elérhető az EKR-ben. AK a KD-ban iratmintát bocsát AT-k rendelkezésére. Az eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció - az EKR rendelet rendelkezései szerint.
2. Kbt.71.§; Új gazdasági szereplő hiánypótlással eljárásba történő bevonása: AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
3. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is); Kbt.67.§ (1) és (4) alapján. A Kbt.66.§ (5) alapján a Kbt.68.§ (4) szerinti tartalommal felolvasólapot szükséges csatolni, az Kbt.41/A.§ alapján, elektronikus űrlap kitöltésével.
4. AT, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§ (1) bek szerinti aláírásmintája, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával.
5. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
6. III.1.3) M.1. pontjában az alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást a KD-ban meghat. tartalommal. A megállapodásban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy az AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
8. AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. AK projekttársaság alapítását az önálló ATk vonatkozásában is kizárja.
9. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2)e) pontja szerinti eredménytelenséget.
10. Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
11. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
12. FAKSZ: dr. Kómár Márta, 00341
13. A nyertes AT kiválasztása a Kbt.76.§ (2) bek. a) pontja alapján történik.
14. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. EKRben továbbított dokumentumokkal, EKRben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.35.§ (2a) bek., 41/A §-a, 65.§(12) bek., 69.§(11a) bek. és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 11. § és 12. § (1) bek-i tartalmazzák. EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a KD-ban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Folyt.: VI.4.3)-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) folyt.:
15. Nyertes AT a KM teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
16. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása irányadó.
17. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen 30 napot kell érteni, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re.
18. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); EKR rendelet 11.§(4).
19. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek-ben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák