Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/62
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.27.
Iktatószám: 4969/2020
CPV Kód: 50316000-3
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye: Budapest XIII. kerület közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248752020/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248752020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248752020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkolójegykiadó automaták karbantartása, javítása
Hivatkozási szám: EKR000248752020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50316000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
241 db DG4 és Stelio típusú parkolójegy-kiadó automata teljes körű és rendszeres karbantartása, javítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkolójegykiadó automaták karbantartása, javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50316000-3
További tárgyak: 51214000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
241 db DG4 és Stelio típusú parkolójegy-kiadó automata teljes körű és rendszeres karbantartása, javítása.
Rendszeres karbantartás és javítás
A Megrendelő által üzemeltetett parkolójegy-kiadó automaták ellenőrzése, karbantartása, szükség esetén javítása, valamint a folyamatos használatból eredő kopás, és az anyag természetes elöregedése miatt szükséges alkatrészek cseréje. A nyertes ajánlattevő biztosítja a parkolójegy-kiadó automaták folyamatos működését, hibátlan, üzemképes és gazdaságosan üzemeltethető állapotát legalább a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt. A teljes körű és rendszeres karbantartási és javítási szolgáltatás ellátása magában foglalja valamennyi olyan feladat és beszerzés elvégzését, amely a parkolójegy-kiadó automaták rendeltetésszerű működését biztosítja.
Megelőző karbantartás
Megelőző karbantartás alatt a parkolójegy-kiadó automaták általános, a teljes működésre kiterjedő rutin ellenőrzése értendő. Vállalkozó 12 havonta köteles megelőző karbantartási szemlét végrehajtani, és az ekkor fellelt hibákat, hiányokat, kijavítani, megszüntetni. Az első szemle a szerződés aláírását követő 60 napon belül esedékes. A megelőző karbantartási szemle végrehajtása a Vállalkozó és a Megrendelő közötti előzetes egyeztetés alapján történik.
Javítás
A megelőző karbantartáson túl felmerülő, javítás alatt minden olyan javítás értendő, amelyet a parkolójegy-kiadó automaták működési problémáinak, vagy meghibásodásának kiküszöbölésére hajtanak végre. Ide tartozik az un. „normál vandalizmus” által okozott kár elhárítása is az alábbi tartalommal:
- A kártyaolvasó, vagy az érmenyílás bemenetén, az érmevisszaadó, vagy a parkolójegy-kiadó automata kimenetén bejuttatott nem maró hatású folyadékok, egyéb szilárd, vagy szilárduló anyagok, mint pl. gipsz, cement, gyufa, csavarok, rágógumi – amelyek általánosan használatos szerszámokkal eltávolíthatóak – bejuttatása következtében a parkolójegy-kiadó automata rendeltetésszerű működtetése nem biztosított.
- Kitépett, megégetett, illetve összetört felhasználói nyomógombok, amelyek meggátolják a parkolójegy-kiadó automata üzemszerű használatát.
- Az előlapi üvegek törése, illetve összekarcolása, amennyiben az ilyen jellegű sérülések meggátolják a parkolójegy-kiadó automata üzemszerű használatát és/vagy megakadályozzák a funkcióinak megértését.
Vandalizmus
Vandalizmusnak minősül minden egyéb, a „normál vandalizmus” mértékét meghaladó károkozás. A vandalizmussal okozott hibák kijavítása nem képezi a jelen szerződés tárgyát.
Fogyóanyagok és alkatrészek cseréje, pótlása
Megrendelő köteles a jegytekercsek, akkumulátorok és szárazelemek szükség szerinti cseréjéről gondoskodni.
Határidők:
Vállalkozó köteles a megrendelői bejelentéseket munkanapokon, 8:30 óra és 20:00 óra között a fentiek szerint fogadni. Munkanapokon felmerülő javítási igények esetében a 2.3. pontban meghatározott időn belül el kell kezdeni a javítást. Munkanapnak kell tekinteni minden hétköznapot hétfőtől péntekig, a munkanap áthelyezés miatti szombatot, kivéve a hivatalos ünnepeket. Vállalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell azokról a meghibásodásokról, amelyek a biztonságot veszélyeztetik.
Vállalkozó az értesítését követően a javítási munkát a hibabejelentéstől számított 4 (négy) órán belül köteles elkezdeni és 8 (nyolc) órán belül befejezni.
Csereautomata biztosítása
Amennyiben a Vállalkozó egy parkolójegy-kiadó automata meghibásodását 1 naptári héten belül nem tudja elhárítani, saját költségén azonos funkcionalitású csereautomatát köteles biztosítani, ideértve a telepítését és üzembe helyezését is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás (min. 12, max 48 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés határozott időre, az aláírásától számított legalább 12 és legfeljebb 36 hónapos időszakra kerül megkötésre, 12 havonta történő hosszabbítással (12 + [12+12] hónapos szerződéses időszakra).
A szerződés aláírásától számított minden 12. hónap letelte előtt 90 nappal a Felek nyilatkoznak a szerződés további 12 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoklása: a szolgáltatást egy közigazgatási területen lévő automaták tekintetében kell ellátni, folyamatos és egységes szolgáltatásként, melynek műszaki megbontása nem lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő
akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor: A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontjaiban, valamint bizonyos esetekben a d.) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá (Korm.rendelet 8. § c) pontja) Továbbá a közbeszerzési dokumentumokban megadott módon nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell , hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2), valamint 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § és 63. § (1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt nem határozott meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő az alkalmassági feltétel vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani (EKR-űrlapként).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban teljesített – parkolójegy-kiadó automata karbantartására és javítására vonatkozó - referenciák bemutatását.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap), a szerződést kötő fél neve és elérhetősége, a szerződés tárgya és mennyisége (parkolójegy-kiadó automaták száma), valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban nem rendelkezik legalább 100 db parkolójegy-kiadó automata karbantartására és javítására vonatkozó, legalább 6 hónapos időszakban teljesített vonatkozó pozitív referenciával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatási referenciákat fogadja el.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a teljesített szolgáltatásért az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtakkal összhangban, havonta, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással fizeti meg. Számla benyújtásának feltétele a teljesítés igazolása. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult.
A szerződés teljesítése során egyebekben a Kbt. 135. §-a is alkalmazandó.
A szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás és késedelmes teljesítés esetére, valamint a teljesítés meghiúsulására. A kötbér kifizetése nem érinti az ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződéssel okozott, és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot nem ír elő.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésében rögzített módon.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. március
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott, az ekr.gov.hu címen elérhető egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000248752020.
2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata.
4. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A kiegészítő tájékoztatás az EKR-ben történik.
5. Az alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (III.2.3. pont).
6. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
7. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb „ár-érték arányú” ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
8. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Közös ajánlattétel: Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban továbbá csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10. Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás módszerével, a jótállás esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki.
11. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlati dokumentáció között ellentmondás/eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadók.
12. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (kapcsolattartó): Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00026)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje a Kbt. 148. § szerint.
2. A felhívás IV.2.6. pontjában szereplő értéket (1 hónap) 30 napként kell érteni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák