Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.09.
Iktatószám:5879/2020
CPV Kód:50111100-7
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) b) kijelölt központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedüs Tibor
Telefon: +36 17955222
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950433
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000071932020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000071932020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) b) kijelölt központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő, új elektromos gépjárművek flottakezelése
Hivatkozási szám: EKR000071932020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus Beszerzési Rendszer létrehozása a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére meglévő, új elektromos gépjárművek flottakezelési szolgáltatása (0603000000) beszerzésére valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Meglévő, új elektromos gépjárművek flottakezelési
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása „Meglévő, új elektromos gépjárművek flottakezelési szolgáltatása (0603000000)” beszerzése, dinamikus beszerzési rendszer keretében a 168/2004. (V.25) Korm. rendelet 1. § szerinti Intézményi kör részére.
Ajánlatkérő a DBR-t a Központosított Közbeszerzési Portálon elektronikus folyamatként működteti, ahol minden kommunikáció elektronikusan történik.
Mennyiség: A Kbt. 18. § (2) alapján a DBR rendszer teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke: 3.000.000.000 HUF.
Termékkategóriák:
• Flottaüzemeltetési alap szolgáltatás
• Kiegészítő szolgáltatások
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban ismerteti azon műszaki tartalmakat amelyek beszerzése érdekében DBR-t kíván létrehozni. Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és részletes szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevők számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan – a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően – a részajánlat tétel lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan az ajánlattétel során további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A DBR működésmódjával, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A DBR-be az alkalmassági feltételeknek megfelelő minden részvételre jelentkezőt felvételre kerül, az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők száma nem kerül korlátozásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (később ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Előzetes igazolási mód (részvételi jelentkezésben benyújtandó):
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.
A részvételi jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös részvételre jelentkezők vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban a részvételre jelentkezőnek fel kell tüntetnie a részvételre jelentkezéskor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-13 §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös jelentkezőket), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 21. § (3) bekezdésének a) pont, ill. 22.§ alapján részvételre jelentkezőnek (továbbiakban: RJ) ismertetni kell ezen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb elektromos autó flottaüzemeltetésre vonatkozó szolgáltatásait (szállításait).
Előzetes igazolási mód:
Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére. RJ és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. A Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján AK az előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2–7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9)-(12) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók. AK felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR Kr.) 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Igazolási mód:
AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani: a jelentősebb szállításait tartalmazó nyilatkozatot vagy referencia levelet, legalább az alábbi tartalommal:
– teljesítés ideje kezdő és befejező időpontja (év,hónap, nap),
– szerződést kötő másik fél neve, címe,
– kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, telefon száma, email címe,
– száll/szolg tárgya,
– száll/szolg mennyisége,
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt.69.§ (4)-ben foglaltak alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt.65.§ (6) szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, így az előírt alkalmassági követelménynek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) szerint: Az előírt alkalmassági követelményeknek a RJ bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a RJ ezen szervezet erőforrására is támaszkodik. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt.65.§ (9) alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – a RJ saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
RJ-k az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (11)-ben foglaltakat is figyelembe kell venni.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.
A Kbt. 67.§ (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas RJ, közös RJ, ha rendelkezik egy darab, legalább 50 darab elektromos autóra vonatkozó flottakezelési szolgáltatási szerződéssel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a DBR szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint
adatszolgáltatási biztosítékot kér, ami a DBR rendszerben a konkrét szerződés megkötésekor kerül meghatározásra.
Számla kifizetés és elszámolás pénzneme Ft. AK a számlát a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bek., 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek. rendelkezéseinek figyelembe vételével a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg átutalással nyertes AT bankszámlájára.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. törvény,
• 2007. évi CXXVII. törvény,
• 2013. évi V. törvény,
• 2011. évi CXCV. törvény,
• 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
x A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
x A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/06/09 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 2.§ (6) alapján az eljárás nyelve a magyar. RJ általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.
2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.
3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös RJ-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az Ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie a Kbt. 35.§ (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.
4. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és a részvételre jelentkezések benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§. foglaltakra.
6. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.
7. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.
9. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (4)-ben foglaltara tekintettel felhívjuk a RJ-k figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.
10. A szerződéskötés feltétele, hogy RJ átlátható szervezetnek minősül.
11. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578, Pethő-Kerék Hajnalka: 01054
12. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el.
13. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
14. A DBR hatálya alatti Intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre.
15. A DBR fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő (RJ) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele: a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állásának igazolása.
16. Az Ajánlati Felhívás megküldésének tervezett napja: A DBR létrehozását követően a DBR fennállásának időtartama alatt folyamatosan történhet.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75.§ (2) e) pontját.
18. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában a részvételre jelentkezéshez csatolni kell az RJ, közös RJ és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) figyelemmel. Amennyiben RJ elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.
19. Irányadó Jog: A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.
20. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: Ajánlatkérő a nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/05/11 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
Részekre történő Ajánlattétel nem lehetséges: a szorosan összetartozó, egy egységet képező szolgáltatások miatt nem lehetséges a részekre bontás.
III.2.2. Pont A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a DBR szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint
adatszolgáltatási biztosítékot kér, ami a DBR rendszerben a konkrét szerződés megkötésekor kerül meghatározásra.
Számla kifizetés és elszámolás pénzneme Ft. AK a számlát a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bek., 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek. rendelkezéseinek figyelembe vételével a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg átutalással nyertes AT bankszámlájára.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. törvény,
• 2007. évi CXXVII. törvény,
• 2013. évi V. törvény,
• 2011. évi CXCV. törvény,
• 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet.
IV.2.7) Pont Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az EKR Kr.-ben foglaltak szerint történik. Az elektronikus jelentkezések felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az EKR Kr. 15-16. §-a tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák