Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.09.
Iktatószám:6128/2020
CPV Kód:80420000-4
Ajánlatkérő:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32713170
Postai cím: Honvéd Utca 13-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Almássy Gábor
Telefon: +36 14122460
E-mail: iroda@ikk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ikk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000204002020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000204002020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Digitális tananyagok fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000204002020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80420000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Digitális tananyagok fejlesztése, pilot rendszerű bevezetése és tesztelése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Digitális tananyagok fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72210000-0
További tárgyak:79400000-8
80000000-4
80400000-8
80510000-2
80521000-2
80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Digitális tananyagok fejlesztése, pilot rendszerű bevezetése és tesztelése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiakra kiterjedően:
• Pedagógus továbbképzési digitális tananyag készítése, akkreditációjának támogatása és zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszeren keresztüli hozzáférhetővé tétele a szakképző intézmények több mint 20 000 munkatársa (intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, gyakorlati oktatásvezetők, pedagógusok) részére a projektben kidolgozott szakképzési digitális tananyagok, taneszközök alkalmazására való felkészítésük, valamint a digitális tananyagok alkalmazásához szükséges digitális kompetenciák fejlesztése céljából.
• A matematika tantárgyhoz, valamint minimum 3 db szakmához kapcsolódóan a pedagógusok és tanulók által is használható pilot közismereti és szakképzési digitális tananyagok a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti, Ajánlatkérő által biztosított, Nexius zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben történő kifejlesztése, tankönyvvé nyilvánításuk, akkreditációjuk támogatása, valamint zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszeren keresztüli hozzáférhetővé tételük Megrendelő egyedi megrendelései szerint.
• Pilot digitális tananyagok bevezetése kiválasztott szakképzési centrumokhoz, illetve azok tagintézményeihez, valamint az intézményeknél a pilot digitális tananyagok tesztelésének előkészítése, lebonyolításának támogatása és eredményeinek kiértékelése
• Pilot digitális tananyagok bevezetésben érintett szakképzési szakemberek részére a projektben kidolgozott digitális tananyagok, taneszközök alkalmazására való felkészítésüket biztosító elektronikus távoktatás típusú pedagógus-továbbképzés szervezése, a képzés elvégzésének támogatása, valamint a képzésen résztvevők körében elégedettségmérés lebonyolítása és a felmérés eredményeinek kiértékelése
• A szakképzésben használandó digitális tananyagok alkalmazása eredményességének mérésére, a szakképzésben résztvevők képzési eredményeinek regisztrációjára és elemzésére beválásvizsgálati módszertan kidolgozása, a módszertan alkalmazásával egyes kiválasztott digitális tananyagok beválásvizsgálatának előkészítése, lebonyolítása, majd kiértékelése, valamint a kiértékelés eredményei alapján a digitális tananyagok beválásvizsgálati, eredményesség mérési módszertanának felülvizsgálata a teljes szakképzésre való alkalmazás előkészítése érdekében
• A szakképzés több mint 170 000 tanulója és 20 000 oktatója részére a pilot digitális tananyagokon túl minimum 37 db további, legalább 30 különböző szakmához, szakképzésekhez kapcsolódó, a 40 szakképzési centrum 372 tagintézményében, valamint 46 agrár szakképző intézményben egységesen alkalmazandó, a pedagógusok és tanulók által is használható szakképzési digitális tananyag a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti, Ajánlatkérő által biztosított, Nexius zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben történő kifejlesztése, a kifejlesztett digitális tananyagok tankönyvvé nyilvánításának, akkreditációjának támogatása, valamint zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszeren keresztüli hozzáférhetővé tételük Megrendelő egyedi megrendelései szerint
• A több mint 20 000 szakképzési szakember részére a projektben kidolgozott és akkreditált, a pedagógusok digitális tananyagok, taneszközök alkalmazására való felkészítését, illetve az ehhez szükséges digitális kompetenciáik fejlesztését biztosító digitális tananyagra építve elektronikus távoktatás típusú pedagógus-továbbképzés(ek) szervezése, a képzés(ek) elvégzésének támogatása, valamint a képzésen résztvevők körében elégedettségfelmérés lebonyolítása és a felmérés eredményeinek kiértékelése
Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretösszeg kimerítését.
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3./M2/A pont szerinti szakember 24 hónapon felüli többlet oktatási és/vagy informatikai projektvezetési szakmai tapasztalata (0 – 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Lsd. VI.4.3) pont.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális részt az alábbiak szerint határozza meg:
A Vállalkozási keretszerződés keretösszegéből 30% opciós mennyiség, amelynek lehívására Ajánlatkérő nem köteles. A teljesítés során azonosított feladatok függvényében a szerződéses időszak alatt az Ajánlatkérő döntése alapján vehető igénybe az opciós rész.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.4.-VEKOP-16-2017-0001 azonosító számú, „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
Az ajánlati felhívás II.2.5) pontjával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelemt arra, hogy az ár értékelési szempont körében további alszempontok is meghatározásra kerültek, amelyek részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett azalkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3)bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A nyilatkozatot az ajánlathoz csatolandó EEKD alfa szakaszában kell megtenni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el az 1 000 000 000 HUF-ot..
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (képzési, tananyagfejlesztési, szakértői) szolgáltatásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett munka rövid bemutatását, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségi adatot az alkalmassági feltétellel összhangban),
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt referencia követelményt egy vagy több szerződéssel is lehet teljesíteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Az egy hónapot el nem érő szakmai gyakorlatot Ajánlatkérő egész hónapként értelmezi a szakmai gyakorlat számításánál.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Egy évben maximálisan 12 hónap tapasztalat számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A nyilatkozatot az ajánlathoz csatolandó EEKD alfa szakaszában kell megtenni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik

A) 1 db, legalább 1 000 fő részére megtartott, tagállami jogrend szerint engedélyezett vagy akkreditált, digitális kompetenciafejlesztés tárgyú, elektronikus távoktatás típusú továbbképzési programok digitális tananyagainak fejlesztésére és/vagy a képzési programok lebonyolításának támogatására kiterjedő referenciával
B) legalább 5 különböző szakma vagy szakmai feladat ellátására felkészítő képzések digitális tananyagainak tagállami jogrend szerint szabályozott zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben történő kifejlesztésére és/vagy naprakészen tartására kiterjedő referenciával.
C) 1 db, képzésben résztvevő személyek képzési eredményeinek folyamatos regisztrációjára és elemzésére szolgáló vizsgálati módszertan és/vagy rendszer kidolgozására és/vagy működtetésére kiterjedő referenciával
Az egyes referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, valamint egy alkalmassági feltétel maximum 3 szerződésből teljesíthető, de az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
A) 1 fő, oktatási és/vagy informatikai projektek projektvezetésében legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
B) 1 fő, tagállami jogrend szerint engedélyezett vagy akkreditált, elektronikus távoktatás típusú képzési programok digitális tananyagai fejlesztésében legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
C) 1 fő, digitális kompetenciafejlesztés tárgyú elektronikus képzési programok fejlesztésében és/vagy lebonyolításának támogatásában legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
D) 1 fő, digitális tananyagok tagállami jogrend szerint szabályozott zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben történő kifejlesztésében legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A szakembereknek magyarul felsőfokú szinten beszélő vagy magyar anyanyelvű szakembernek kell lennie vagy magyarul nem beszélő szakember esetében szaktolmács bevonása szükséges az adott szakember vonatkozásában.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: minden megkezdett késedelmes nap után a késedelemmel érintett részteljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj teljes összegének 0,5 %-a, max a részteljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25%-a.
Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által írásban rögzített határidőig a saját érdekkörében felmerülő hibákat nem javítja ki, vagy a hiba nem javítható, a hibás teljesítési kötbér a részteljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 10%-a.
Meghiúsulási kötbér: teljes meghiúsulás esetén a Szerződés szerinti keretösszeg 10%-a, részleges meghiúsulás esetén a részteljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj összegének 10 %-a.
Jótállás: a nyújtott szolgáltatások, illetve azok keretében előállított eredménytermékek tekintetében a teljesítéstől számított 12 hónap.
Kifizetés a Kbt.135.§(5)-(6)bek. alapján és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000204002020)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek-nek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ATnek a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4) A Kbt. 66.§ (2),(5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§ (6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
5) AK a Kbt.76.§ (2) bek.c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza. Módszer: ár – fordított arányosítás, minőségi kritérium – egyenes arányosítás. A használt képleteket és részletes leírást a közb dok tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-100.
6) AK a 321/2015.(X.30.) KR.2.§ (5) bek. alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát kéri.
7) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.
8) AK a részajánlattételt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
9) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbdok szerint.
10) A Kbt.76.§ (3)bek.b) szerinti értékeléshez csatolnia kell a szakember által aláírt önéletrajzot, rendelkezésre állási nyilatkozatot, végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumokat az útmutató szerint.
11) AK a Kbt.75.§ (2)bek.e) pontját nem alkalmazza.
12) AK zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer alatt a műszaki leírásban meghatározott fogalmat érti.
13) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
14) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
15) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C) §-ai tartalmazzák.
16) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges.
17) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
18) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
"II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama" folytatása: A beszerzés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges forrást biztosító kiemelt projekt mindenkori támogatási szerződése határidejének meghosszabbítása esetén a Vállalkozási keretszerződés végteljesítési határideje automatikusan a kiemelt projekt mindenkori támogatási szerződésében a kiemelt projekt megvalósításának határidejeként megjelölt napot megelőző 30. napra, azonban legfeljebb 12 hónappal módosul.
"III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" folytatása: A Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint az 1. részfeladat keretében 5 telj. mérföldkőhöz, a 2. részfeladat keretében az egyedi megrendelésekben rögzített részteljesítésekhez nyújtható be részszámla.
Előleg legfeljebb a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a Szerződés szerinti Keretösszege 30%-a.
Előleg-visszafizetési biztosítékra irányadó: Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont
Finanszírozás: utófinanszírozás. Tám. intenzitása:100%, OP azonosító GINOP-6.2.4.-VEKOP-16-2017-0001
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A pénzügyi telj. és fin. részletes felt., ill. a szerződést bizt. mellékkötelezettségeket a közb. dok. tart.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
A projekt tárgyát képező feladatok tekintetében tehát a részajánlattétel biztosítása mind a Nyertes Ajánlattevők, mind az Ajánlatkérő oldalán többlet erőforrásigénnyel, illetve többlet teljesítési kockázatokkal járna, amelyek várhatóan Nyertes Ajánlattevők és ebből fakadóan Ajánlatkérő számára is többlet költségeket eredményeznének.
A várható többletköltségekből és kockázatokból kifolyólag a részajánlattétel biztosítása tehát nem biztosítaná a támogatási források hatékonyabb felhasználását, illetve Ajánlatkérő számára gazdaságilag sem lenne racionális.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák