Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Iktatószám: 6190/2020
CPV Kód: 92200000-3
Ajánlatkérő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53097541
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár – Osztrocska Diána
Telefon: +36 25544306
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25403586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000326832020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000326832020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Médiarendszer üzemeltetése - Dunaújváros
Hivatkozási szám: EKR000326832020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92200000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dunaújváros Megyei Jogú Város az elmúlt években Médiaház néven sikeresen üzemeltette az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények, vállalatok kommunikációjának összehangolását. A médiaház fogalomként értelmezhető, mely a kommunikáció, továbbá a lentebb megjelölt médiarendszerben részt vevő médiafelületek összehangolását jelenti. A konstrukció megfelelő formája és eszköze, a Médiaház keretein belül működő, úgynevezett Médiarendszer, melyben a lent felsorolt médiumok működését egy szervezet irányítja és hangolja össze gazdasági, szervezeti és tartalmi vonatkozásban egyaránt.
A médiarendszerben az alábbi médiafelületek, médiumok vesznek részt:
• Dunaújvárosi hetilap, ingyenes közéleti újság
• Dunaújváros online (dunaujvaros.com), internetes portál
• DSTV Dunaújváros Helyi televízió
• dunaujvaros.hu (műszaki üzemeltetés és karbantartás)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Médiarendszer üzemeltetése - Dunaújváros
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92200000-3
További tárgyak: 92400000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A központi tartalom feldolgozást a következő szempontok indokolják:
• Dunaújvárosban keletkező, valamint Dunaújvárost, valamint annak lakosságát közvetlenül, valamint közvetve érintő információkból dolgoznak a médiarendszer üzemeltetését végzők. (ebbe beleértendő az, ha az Országgyűlési képviselő valamely Dunaújvárost érintő felszólalásáról kell közleményt kiadni, vagy az, ha Polgármester Úr, vagy Alpolgármester Urak bármely Minisztériumnál folytatott Dunaújvárost érintő tárgyalása alapján kell információt közölni a lakossággal)
• Dunaújváros lakossága a célközönség. Ajánlatkérő dunaújvárosi lakosnak tekint minden olyan személyt, aki Dunaújváros területén él, függetlenül a lakás birtoklásának, valamint a lakhatás jogcímétől.
• mind az irányító, mind pedig a kivitelező munka összehangoltabb és gazdaságosabb az egységes keretek között
A médiarendszer a következő feladatokat látja el:
• önkormányzati (fenntartói) kapcsolattartás heti rendszerességet jelent, jellemzően hétfői napokon, a délelőtti órákban. A kapcsolattartás Dunaújváros Megyei Jogú Város sajtószóvivőjével vagy sajtóreferensével történik. Rendkívüli esemény, valamint vis maior esetén, az események bekövetkezését követő 24 órán belül írásban fel kell venni a kapcsolatot az önkormányzat sajtószóvivőjével vagy sajtóreferensével
• szervezeti (média-szakmai) irányítás, mely alatt a fent felsorolt médiafelületek szerkesztői irányítását és összehangolását értjük,
• törvényességi felügyelet, mely az üzemeltető alkalmazásában álló vagy általa a teljesítésbe bevont médiajogász által valósul meg,
• HR feladatok,
• adminisztráció,
• terjesztői, műsorszórási feltételek megteremtése, illetve ellenőrzése, amely a fent felsorolt médiumok tekintetében hetilap terjesztők bevonását, televíziózással kapcsolatban pedig a tartalom eljuttatását jelenti a műsorelosztó fejállomására. Ez alatt optikai hálózat üzemeltetését értjük.
II. A hetilap szerkesztése, kiadás és terjesztése:
A Dunaújváros hetilap főbb paraméterei a következők:
• Mennyiség: 22.500 db hetilap/hét/ évente 50 alkalommal, azaz az év első és utolsó lapszámának kivételével
• Formátum: tabloid
• Méret: 240mm x 310mm
• Terjedelme: 24 oldal
• Nyomtatás: 4+4 szín CMYK
• Papír: 42,5g standard
A Dunaújváros Hetilap fent jelzett főbb paraméterei alapján, a médiarendszer üzemeltetőjének feladata a hetilap előállítása/szerkesztése, kiadása és terjesztése.
III. A Dunaújvárosi helyi televíziós műsorgyártása és üzemeltetése
A tv műsor főbb tartalmi irányai megegyeznek a hetilap tartalmi irányaival. A műsorok többsége közéleti tematikákat dolgozzon fel. Nyertes ajánlattevő feladata a változatos, a tematikának megfelelő műsor fajták készítése, közreadás, leadása.
• Híradó: hétköznaponként 19 órakor jelentkező hírműsor, Dunaújváros legfontosabb híreivel
• Kispad: hetente keddenként 19:15-kor jelentkező sportmagazin
• Mozaik: hetente szerdánként 19:15-kor jelentkező közéleti magazin
• ProArt: hetente csütörtökönként 19:15-kor jelentkező kulturális magazin
• Dunaferr Magazin: minden hónap utolsó péntekén 19:15-kor jelentkező magazin, az ISD Dunaferr Zrt.-vel kapcsolatos anyagokkal
• PC Percek: kéthetente hétfőn 19:15-kor jelentkező számítástechnikai magazin
• Hírújság: reklámok, közérdekű információk
• Üzleti negyed: gazdasági magazin, helyi tévék összefogásában gyártott műsor
• Gázfröccs: Autós magazin Győr+ tv
• Honvéd7: honvédelmi témákkal foglalkozó, külső gyártású magazin
IV. Online felületek üzemeltetése és fenntartása
A két felület közül a fontosabb online felület a Dunaújváros Online Hírportál – dunaujvaros.com. A Médiarendszer üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy a híranyagok 3 órán belül felkerüljenek az internetes felületekre és csak ezután – kibővített, vagy más formában a hetilapra, a rádióba vagy a televízióba. A másik fontos tényező, hogy a hírportál felülete egyesítse a különböző műfajokat: fotógaléria, hangfelvétel, videó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2. a) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember média menedzser szakterületen szerzett többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
2 3. Az M2. b) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember média gazdálkodás szakterületen szerzett többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
3 4. Az M2. c) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember média termékek gyártás szakterületen szerzett többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. c) (legjobb ár-érték arány) alapján, az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Pontkiosztás módszere:
1. értékelési részszempont: fordított arányosítás,
2-4. értékelési szempont: arányosítás
(Részletesen a KD-ban).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az EKR-ben ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD-t, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12.-16. §-aiban foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 1. § (8) bek. is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattételben részes gazdasági szereplők közül annak kell benyújtania, aki a Kbt. 41/A. § (5) bek. szerinti meghatalmazás alapján a nyilatkozatok megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
M.1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket - a megnevezés, végzettség vagy képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,
— a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok,
— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9), (11)-(12) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembereket:
a) 1 fő felsőfokú média és/vagy kommunikációs és/vagy ezzel egyenérétkű végzettséggel rendelkező média menedzser szakembert,
b) 1 fő felsőfokú közgazdász és/vagy ezzel egyenérétkű végzettséggel rendelkező gazdasági szakembert,
c) 1 fő felsőfokú média és/vagy kommunikációs és/vagy ezzel egyenérétkű végzettséggel rendelkező gyártási szakembert.
Az M1. a), b), c) pontban előírt szakemberek között az átfedés megengedett azzal, hogy 1 szakember legfeljebb 2 alkalmassági minimumkövetelmény teljesítésére mutatható be
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: LD. VI.3.) pontban
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi (nettó havi ellenszolgáltatás 1%-a/óra, max. 20 %), és meghiúsulási kötbér (48 havi nettó vállalkozói díjból, még számlával nem érintett nettó díj 30%-a) a KD-ban foglaltak szerint.
Fizetési feltételek:
AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. A szerződés pénzügyi fedezetét AK saját forrásból biztosítja. AK a kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. AK részszámlázási lehetőséget biztosít a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele az aláírt teljesítési igazolás.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD)
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.
3. 2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokkal kapcsolatban az elektronikus úton megtett nyilatkozatok tekintetében irányadó a Kbt. 40-41/C §-a.
4. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a alapján. Ak konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (a nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is benyújtandók).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
10. FAKSZ: dr. Supák – Kalán Nikoletta, lajstromszáma: 01145.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
14. AK a IV.2.6.) pontban megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
15. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot.
16. Kiegészítés a III.2.1.) ponthoz: 2010. évi CLXXXV. törvény,2010. évi CIV. törvény,2004. évi CXXXVII. törvény,86/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet,7/2015. (III. 20.) NGM rendelet,44/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet,5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet
17. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy a dunaújvárosi médiarendszer egységes egészet alkot, azt nem lehet egységenként gazdaságosan üzemeltetni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák