Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/79
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.23.
Iktatószám:6600/2020
CPV Kód:72212100-0
Ajánlatkérő:MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Székhely: 7030 Paks, Vasút u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Gabriella
Telefon: +36 204485082
E-mail: kozbeszerzes@mvm-informatika.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000086132020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000086132020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AS6 upgrade fejlesztés támogatás
Hivatkozási szám: EKR000086132020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
AS6 upgrade fejlesztés támogatás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: AS6 upgrade fejlesztés támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Székhely: 7030 Paks, Vasút u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen közbeszerzési eljárás célja az MVMI, mint informatikai szolgáltató által az MVM PA Zrt., mint ügyfél számára szolgáltatott AS 6.0.2 integrált műszaki, vállalatirányítási rendszer verzióváltásához kapcsolódóan, a műszaki leírás 2. fejezetben meghatározott rendszerekkel való integrált működés megvalósítása érdekében projekt működést támogató feladatok, illetve fejlesztési szolgáltatások biztosítása, többek között "webMethods”, "Oracle BI”, "SAP ERP rendszer fejlesztés" vonatkozásában.
Nyertes Ajánlattevő felelőssége az AS9 és a megnevezett rendszerek közötti integráció kialakítása a szükséges rendszer oldali fejlesztések és interfész fejlesztések biztosításával.
Nyertes Ajánlattevőtől elvárt, a beszerzés terjedelmébe tartozó feladatokat és tevékenységeket két nagy csoportba soroltuk:
1. Projekt működést támogató feladatok: Fejlesztési feladatok előkészítését, tervezését, koordinálását, valamint a stakeholderek és erőforrások menedzsmentjét biztosító feladatok. Részletesen a műszaki leírás 4.1 fejezet és alfejezetei tartalmazzák ezen feladatokat.
2. Fejlesztési feladatok: Ezen belül további két kategóriát különböztetünk meg a műszaki leírás 4.1 és 4.2. pontjaiban foglaltak szerint:
2.1. Fejlesztés menedzsment feladatok, melyek a fejlesztési feladathoz szorosabban köthetők
2.2. az egyes projekt fázisokban elvégzendő fejlesztési és ezekhez szorosan kapcsolódó tevékenységek.
FileNet alapú EDMS rendszer tekintve Ajánlatkérő több mint 1500 felhasználóval (db licenccel) rendelkezik.

Az érintett feladatokat nagyvállalati integrációs környezetben szükséges megvalósítani a feldolgozott üzenetek száma meghaladja a 667 üzenet/nap mennyiséget és az interfészek számossága meghaladja a 14 interfészt.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás alapján elvégzendő konkrét feladat a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodás második részében a közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre.
A keretmegállapodás keretösszege nettó 100 000 000,- Ft.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket/szolgáltatást elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M.1.1. pont szerinti szakemberek közül legalább 1 fő rendelkezik „IBM Certified Specialist - FileNet Content Manager V5.2” vagy azzal egyenértékű képzettséggel (igen/nem)  1
2 3. A III.1.3) M.1.1. pont szerinti szakemberek közül legalább 1 fő rendelkezik „IBM Certified Database Administrator - DB2 10.1 for Linux UNIX and Windows” vagy azzal egyenértékű képzettséggel (igen/ 1
3 4. A III.1.3) M.1.1. pont szerinti szakemberek többletlétszáma (fő, min. 0 – max. 4 fő) 2
4 5. A III.1.3) M.1.1. pont szerinti szakemberek közül legalább 1 fő a III.1.3) M.1.1. pont szerint előírt tevékenységet minimum 60 hónapos időtartamban IDMS vagy azzal egyenértékű rendszerben végezte 1
5 6. A III.1.3) M.1.2. pont szerinti szakemberek többletlétszáma (fő, min. 0 – max. 2 fő) 3
6 7. A III.1.3) M.1.3. pont szerinti szakember III.1.3) M.1.3. pont szerinti többlettapasztalata (hó, min. 0 – max. 12 hó) 2
7 8. A III.1.3) M.1.4. pont szerinti szakember III.1.3) M.1.4. pont szerinti többlettapasztalata (hó, min. 0 – max. 6 hó) 2
8 9. A felhívás III.1.3. M.1. pontjában bemutatott bármely szakember rendelkezik SAP BW vagy azzal egyenértékű rendszerben végzett fejlesztői tapasztalattal (igen/nem) 3
9 10. A III.1.3) M.1.6. pont szerinti szakemberek többletlétszáma (fő, min. 0 – max. 5 fő) 3
10 11. A III.1.3) M.1.7. pont szerinti szakemberek többletlétszám (fő, min. 0 – max. 1 fő) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Meghosszabbítás mértéke maximum 12 hónap, amelynek feltételeit a felhívás II.2.11) pontja tartalmazza.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg nem merül ki a keretmegállapodás időtartama alatt, úgy Ajánlatkérő a keretmegállapodás eredeti időtartamát a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónapig meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az ajánlatában meghatározott áron kell teljesítenie. A meghosszabbításról szóló döntést Ajánlatkérő köteles a szerződéses időtartam lejártát megelőző hónap utolsó napjáig a keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően jelezni nyertes ajánlattevőnek.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszámok: 0-10.
Az értékelés módszere:
— a minőségi értékelési szempontban:
2., 3, 5., 9. részszempontban: pontkiosztás (igen = 10 pont, nem = 0 pont)
4.,6,7,8.,10.,11. részszempontban: egyenes arányosítás,
— az ár értékelési szempontban valamennyi értékelési alszempontban (1.1-1.8): fordított arányosítás
A KH útmutató: KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. alapján.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevők, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő személy / szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: KR) II. fejezetében foglaltak szerint. Az EEKD-t a KR 4. § és 6-7. § rendelkezései alapján kell kitölteni és benyújtani.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján a felhívott ajánlattevő a KR. 8. §, 10. § 12-16.§ szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Folyamatban lévő változásbejegyzés eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A KR. 1. § (7) bekezdése irányadó.
A Kbt. 41/A. § (1) és (4) bekezdései, 64. §, 69. § (11a) bek. és a KR 4. § (3) bekezdései irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései, valamint a KR. 1. § (1) bekezdése és 2. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve az EKR-ben kell csatolnia az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (1) és (4) bekezdései és 69. § (11a) bekezdésére.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P.1. Ajánlattevő csatolja a KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredmény kimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredmény kimutatás bemutatása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a nettó 28 800 000,- Ft-ot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas AT (közös AT), amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében egynél több esetben nem volt az adózott eredménye negatív.
A P.1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR. 19. § (3) bekezdésében, a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseiben és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bek, valamint a KR. 1. § (1) bek és 2. § (5) bek szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK a IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.
Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (1) és (4) bekezdései és 69. § (11a) bekezdésére.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolni a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-re is figyelemmel:
M.1. A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
— ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember az AT-vel (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony),
— szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);,
— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek-ben foglaltakra.
M.2. A KR. 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb referenciáira vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon legalább az alábbi tartalommal:
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— a teljesítés időpontja (kezdő és befejező időpont év, hó, nap pontossággal),
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely),
— a szerződés tárgya, mennyisége, (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A KR. 21/A § alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.1.1. legalább 2 fő informatikai fejlesztő, akik rendelkeznek
- egyenként minimum 60 hónap dokumentumkezelő rendszerek fejlesztésére vonatkozó fejlesztői tapasztalattal.
M.1.2. legalább 1 fő informatikai fejlesztő, aki rendelkezik
- minimum 24 hónap webMethods fejlesztői tapasztalattal nagyvállalati integrációs környezetben.
és
- Software AG által minősített (certificated) „webMethods Certified CAF Developer” vagy azzal egyenértékű képzettséggel.
Nagyvállalati integrációs környezet alatt Ajánlatkérő olyan integrációs megoldást ért, ahol a feldolgozott üzenetek száma meghaladja az 500 üzenet/nap mennyiséget és az interfészek számossága meghaladja a 10 interfészt.
M.1.3. legalább 1 fő senior MM modulos SAP tanácsadó, aki rendelkezik:
- legalább 48 hónap időtartamban olyan SAP bevezetési vagy reimplementációs projekt tanácsadói tapasztalattal, amely projekt vagy projektek mindegyike tartalmazott az SAP MM modul és nem SAP alapú műszaki rendszer között kialakított interfész kapcsolatot.
M.1.4. legalább 1 fő senior KVM modulos SAP tanácsadó, aki rendelkezik:
- legalább 30 hónap időtartamban olyan SAP bevezetési vagy reimplementációs projekt tanácsadói tapasztalattal, amely projekt vagy projektek mindegyikében olyan SAP alapú kerettervezés és keretfigyelés került megvalósításra, mely a nem SAP alapú műszaki rendszer és az SAP ERP között kialakított interfész kapcsolaton keresztül érkező adatokra épült.
M.1.5. legalább 1 fő senior SAP ERP környezetre vonatkozó ABAP fejlesztő, aki rendelkezik:
- legalább 30 hónap időtartamban olyan SAP bevezetési vagy reimplementációs projektben végrehajtott fejlesztői tapasztalattal, amely projekt vagy projektek mindegyikében olyan SAP alapú kerettervezés és keretfigyelés került megvalósításra vagy SAP MM modult érintett, mely a nem SAP alapú műszaki rendszer és az SAP ERP között kialakított interfész kapcsolaton keresztül érkező adatokra épült.
M.1.6. legalább 1 fő informatikai fejlesztő, aki rendelkezik:
- minimum 24 hónap replikálásra vonatkozó Oracle 12-es verzión történő PL/SQL fejlesztési tapasztalattal.
M.1.7. legalább 1 fő informatikai fejlesztő, aki rendelkezik:
- minimum 24 hónap Oracle BI fejlesztői tapasztalattal.
M.1.8. legalább 1 fő informatikai fejlesztő, aki rendelkezik:
- minimum 12 hónap .NET fejlesztői tapasztalattal
és
- minimum 12 hónap SharePoint és Projekt Server üzemeltetői és/vagy fejlesztői tapasztalattal.
M.1.9. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
- minimum 48 hónap informatikai projektben szerzett projektvezetői tapasztalattal
és
- PgMP vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
Több pozícióra ugyanaz a személy jelölhető, de az M.1. alkalmassági követelményekben összesen minimum 4 főt be kell mutatni.
M.2. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített
M.2.1. legalább 1 db szoftverfejlesztési referenciával, amely FileNet rendszer kialakítással történt és amely FileNet rendszer felhasználói száma minimum 1000 fő (db licenc).
M.2.2. legalább 1 db ESB webMethods fejlesztés tárgyú referenciával.
M.2.3. legalább 1 db Oracle BI bevezetés és/vagy Adattárház építés és/vagy riportfejlesztés Oracle BI környezetben tárgyú szoftverfejlesztési referenciával.
M.2.4 legalább 1 db olyan SAP ERP rendszer fejlesztés tárgyú referenciával, amely rendszer tartalmaz SAP ERP és nem SAP alapú műszaki rendszer között kialakított interfész kapcsolatot.
Az alkalmassági követelmények körében meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozást a „vagy azzal egyenértékű”-ként kell értelmezni, Ajánlatkérő az előírással mindenben egyenértékű megfelelést elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel, szerződéskötés, kifizetés, elszámolás magyar forintban (HUF) történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Számla kiállítása az egyedi megrendelések alapján munkafázisonként (fejlesztési munka esetén) vagy havonta (nem fejlesztési munka esetén), teljesítésigazolás ellenében történik.
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét banki átutalással, 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési és kötbérfeltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR-rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdését, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - szkennelt, .pdf fájlformátumban benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevő – konzorcium esetén konzorciumi tag –, magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni és az ajánlattevőnek, alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás tartalma az eredetivel megegyezik.
3. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
4. AK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a http://www.mvm-informatika.hu/kozerdeku-adatok/gdpr-tajekoztatok/ linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.
5. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) -(5) bekezdéseit.
8. A Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok műszakilag egyben értelmezhetők, azok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a beszerzés tárgyának részekre bontását. Továbbá gazdasági, műszaki, minőségi, illetőleg a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat is figyelembe szükséges venni.
9. AK a IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt 30 napot ért.
10.
Az M.1.1. követelményben rögzített szakember a műszaki leírás szerinti EDMS és MTR terület tekintetében került előírásra..
Az M.1.2. követelményben rögzített szakember a műszaki leírás szerinti ESB terület tekintetében került előírásra.
Az M.1.3., M.1.4. és M.1.5. követelményben rögzített szakember a műszaki leírás szerinti SAP területen tekintetében került előírásra.
Az M.1.6. és M.1.7. követelményben rögzített szakember a műszaki leírás szerinti Replikálás és riportálás terület tekintetében került előírásra.
Az M.1.8. követelményben rögzített szakember a műszaki leírás szerinti Multiprojekt terület tekintetében került előírásra.
11. Az alkalmassági követelményekhez bemutatott szakembereknek magyarul írásban és szóban legalább felsőfokú szinten kell kommunikálniuk, vagy szakmailag kompetens szinkrontolmács biztosítása szükséges.
12. FAKSZ: dr. Léka-Papp Petra (00559), Barabás Áron (00961)
13. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában
az 1. részszempont szerinti ár alszempontjai:
1.1. EDMS fejlesztői óradíj (nettó forint/óra), súlyszám: 20;
1.2. MTR fejlesztői óradíj (nettó forint/óra), súlyszám: 8;
1.3. ESB fejlesztői óradíj (nettó forint/óra), súlyszám: 15;
1.4. SAP fejlesztői óradíj (nettó forint/óra), súlyszám: 10;
1.5. Multiproject fejlesztői óradíj (nettó forint/óra), súlyszám: 1;
1.6. Riport fejlesztői óradíj (nettó forint/óra), súlyszám: 20;
1.7. Projekt menedzser óradíj (nettó forint/óra), súlyszám: 1;
1.8. Megvalósítási terv elkészítése (nettó forint/óra) súlyszám: 5.
14. Ajánlatkérő a P.1. pénzügyi és gazdasági, valamint az M.1.-M.2. műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák