Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/87
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.06.
Iktatószám: 7541/2020
CPV Kód: 64200000-8
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: A Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesi Gábor
Telefon: +36 301578899
E-mail: foldesi.gabor@dkuzrt.hu
Fax: +36 301578899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000189352020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000189352020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: A Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000189352020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése "Mobil távközlési szolgáltatás" tárgyában a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve az eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek részére.
A Keretmegállapodás második részére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabály irányadó.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64212000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése "Mobil távközlési szolgáltatás" tárgyában a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve az eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek részére az alábbiak szerint:
Mennyiség: 1 darab komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képező részletes árajánlat) szerint.
Az 1 darab komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag az alábbi díjcsomagokat foglalja magában: "VIP díjcsomag", "Emelt díjcsomag", "Alap díjcsomag".
A KM keretösszege: nettó 6.250.000.000 Ft.
A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető.
Jelen keretmegállapodás a hatálybalépéstől számított 24 (huszonnégy) hónapra, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tartó időtartamra jön létre. Jelen keretmegállapodás időbeli hatálya Beszerző erre vonatkozó döntése alapján 1 (egy) alkalommal legfeljebb 4 (négy) hónappal hosszabbítható, és a keretösszeg legfeljebb 15 (tizenöt) %-kal megemelhető
Az 1 darab komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag több díjcsomagot ("VIP díjcsomag", "Emelt díjcsomag", "Alap díjcsomag") foglal magában, melyek alapján az alábbi főbb szolgáltatásokat kell nyújtani:
Belföldi hanghívás, SMS, Belföldi adatforgalom, EU-n belüli hanghívás, EU-n belüli adatforgalom, Adatforgalom EU-n kívül (Európai Unió területi hatályán kívüli).
Kiemelt ügyfélszolgálat és Közbeszerzési Projektiroda biztosítása a közbeszerzési dokumentációban (műszaki leírás és keretmegállapodás) részletezettek szerint.
A közbeszerzési dokumentációban külön nem szabályozott kérdésekben Ajánlattevő Általános Szerződési Feltételeiben és Üzletszabályzatában írtak tekintendők irányadónak. A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
A Keretmegállapodás második részére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabály irányadó.
A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:
A 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szervezetek abban az esetben jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amennyiben az Ajánlatkérő 1/2020-as felhívása szerinti határidőig (2020.04.15. 24:00 óra) önként csatlakozóként regisztráltak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő rögzíti, hogy erre vonatkozó egyoldalú döntése alapján a keretmegállapodás annak időtartama alatt 1 alkalommal, legfeljebb 4 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás második részében a beszerzések az érintett szervezetek igényeitől függően európai uniós alapokból is megvalósulhatnak. Ezen eljárások esetében a keretmegállapodás második részében megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64.§(1)-(2) bek.alapján. Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, az EEKD kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A KR. 3. § (3), (5) bekezdései alapján a közös ajánlattevők vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben.
Az alvállalkozók tekintetében a Kbt.67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a KR. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a KR.18. §-ában foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Akár hazai, akár európai viszonylatban a mobil távközlési szektor jellemzője, hogy a tagországok mobil távközlési piacain három-négy gazdasági szereplő versenyez egymással, így a mobil távközlési piac az egyéb piacokhoz képest rendkívül koncentrált, illetve telített piac. Európai szinten hozzávetőleg három-négy gazdasági szereplő nyújt mobiltávközlési szolgáltatást azzal, hogy ezen Szolgáltatók uniós tagországban jelen vannak leányvállalatok, közös vállalatok, vagy kereskedelmi megállapodások formájában.
A beszerzési igény kielégítését is kizárólag ezen három-négy gazdasági szereplő tudja teljesíteni akár hazai, akár európai perspektívából vizsgálódunk, amelyet alátámaszt Ajánlatkérő által végzett piackutatás az elmúlt hat évben lefolytatott, azonos tárgyban indított közbeszerzési eljárások eredményeinek elemzése.
A kevés számú piaci szereplő vonatkozásában nincsen olyan mennyiségi (mérhető) paraméter, amelyet az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos közbeszerzési szabályokat figyelembe véve érdemes lenne előírni, így akár előfizetői létszámot, akár szakember követelményt, tekintettel arra, hogy érvényes ajánlatot benyújtani képes, lehetséges piaci szereplők mindegyike rmegfelelne ezen paramétereknek, vagyis gyakorlatilag kiüresítenénk ezzel az alkalmassági követelmény funkcióját, felesleges adminisztratív terhet róva ezzel a közbeszerzési eljárás szereplőire.
Figyelemmel a mobil távközlési szektorban rendkívül kevés számú elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó olyan szolgáltatóra, aki a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti beszerzési igényt teljesíteni tudja, a teljesítés megfelelősége szempontjából műszaki-szakmai alkalmassági feltétel előírása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a keretmegállapodást kötött Ajánlattevő vonatkozásában 10.000.000,- Ft adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő, mely biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak irányadók.
A keretmegállapodás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a keretmegállapodás tartalmazza.
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, részletes információkat a KM tartalmazza.
Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezete tartalmazza.
A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a KM tartalmazza.
Adott esetben: EU forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján történhet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A keretmegállapodás második részében az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor.
2) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Földesi Gábor (01133), Orosz Endre Tibor (00406)
3) Ajánlatkérő műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket nem határozott meg a "III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság" pontban meghatározott indokolás alapján.
4) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
5) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.
6) Ajánlattevőnek NEM KELL NYILATKOZNIA a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
7) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
8) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá.
9) A Kr. 13. §-a alapján Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
10) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
11) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell tennie az alábbi dokumentum benyújtásával:
- megfelelően kitöltött Részletes ártáblázat: Az ártáblázatban valamennyi ajánlati elemet (ÁFA nélkül számított) nettó Ft-ban kell megadni.
12) Az ajánlat (beleértve a szakmai ajánlatot is) részeként csatolandó dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatos részletes előírásokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
13) Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
14) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő/közös Ajánlattevők számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
16) A keretmegállapodást kötött Ajánlattevőknek a szerződéskötés feltételeként nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.
17) A keretmegállapodás hatálya alatti beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet az érintett szervezetek költségvetése biztosítja.
18) A nyertes ajánlattevőként szerződő Félnek (Szolgáltató) az Általános Szerződési Feltételeiben (üzleti ÁSZF) meghatározott díjtételek vonatkozásában díjkedvezményt kell biztosítania: Az ÁSZF-ben meghatározott díjtételek vonatkozásában biztosítandó díjkedvezmény minden egyéb szolgáltatási elem tekintetében (kivéve az EU-n kívüli országokra vonatkozó roaming díjtételek) értendő. Figyelemmel a korábbi évek tapasztalatira (pl.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218457-2016:TEXT:HU:HTML&src=0 ) Ajánlatkérő 80 %-os díjkedvezmény biztosítását írja elő.
19) A nyertes ajánlattevőként szerződő Félnek (Szolgáltató) az Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) az EU-n kívüli országokra vonatkozó roaming díjtételek tekintetében díjkedvezményt kell biztosítania: Figyelemmel a korábbi évek tapasztalatira (pl.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218457-2016:TEXT:HU:HTML&src=0 ) Ajánlatkérő 90 %-os díjkedvezmény biztosítását írja elő.
20) Folytatás a "VI.4) Jogorvoslati eljárás" pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Folytatása a "VI.3) További információk" pontnak:
21) Az ajánlatkérő igényeinek kizárólag csak a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
22) Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát jelentő komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag szerinti díjcsomagok ("VIP díjcsomag", "Emelt díjcsomag", "Alap díjcsomag".) megbontása mind gazdasági, mind műszaki szempontból ésszerűtlen volna figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás komplexitása (hangforgalom és adatforgalom egy díjcsomagban) ellenére nem heterogén.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák