Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.11.
Iktatószám:7673/2020
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. és az Ajánlatkérő jelenlegi és még nem ismert jövőbeni telephelyei.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Littmann Éva Teodóra
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000367592020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000367592020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KAR ITER rendszer támogatása,továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000367592020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya a Magyar Nemzeti Bank (Ajánlatkérő) KAR ITER (azaz Közös Adatgyűjtő és Integrált Előfeldolgozó Rendszer, a továbbiakban: Rendszer) üzemeltetési támogatása és szoftverfejlesztési támogatása (felmerülő új igények megvalósítása, azaz a kifejlesztett Rendszer továbbfejlesztése, módosítása vagy összekapcsolása más informatikai rendszerekkel).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KAR ITER rendszer támogatása és továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak:72200000-7
72211000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. és az Ajánlatkérő jelenlegi és még nem ismert jövőbeni telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a Magyar Nemzeti Bank (Ajánlatkérő) KAR ITER (azaz Közös Adatgyűjtő és Integrált Előfeldolgozó Rendszer, a továbbiakban: Rendszer) üzemeltetési támogatása 60 hónap és szoftverfejlesztési támogatása 64 000 emberóra/5 év (felmerülő új igények megvalósítása, azaz a kifejlesztett Rendszer továbbfejlesztése, módosítása vagy összekapcsolása más informatikai rendszerekkel). A támogatási feladatok célja az Ajánlatkérő statisztikai és felügyeleti célú Rendszerének folyamatos üzletmenet fenntartásának biztosítása. Ajánlattevő szolgáltatás nyújtása során Ajánlatkérő számára biztosítja a szükséges emberi erőforrásokat (szakembergárda), eszközöket és know-how-t. Ajánlatkérő számára készített megoldások forráskódja Ajánlatkérő birtokába kerül, jogosultságot szerez annak módosítására, felhasználására önmaga vagy harmadik fél által. A Rendszer üzemeltetési támogatása során a következő feladatokat kell végrehajtani: A rendszer folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása; Incidenskezelés; Problémakezelés; Eseti jellegű karbantartási feladatok (log-elemzés, teljesítménymérés, teljesítményoptimalizálás, mentésekben, archiválásokban és visszatöltésekben, telepítésekben való közreműködés); Szakértői erőforrás biztosítása Rendszer rendeltetésszerű használata során szükségessé váló, forráskódváltozással nem járó feladatok elvégzésére (pl.: config fájl módosítás, adatmódosító script írása) és konzultációra (egyéb támogatási feladatok).
A Rendszer szoftverfejlesztési támogatása során a következő feladatokat kell végrehajtani: Meglévő funkciók módosítására irányuló igények vagy új igények felmérése, tervezése, fejlesztése, tesztelésének és üzembe helyezésének támogatása, migráció támogatása; Ajánlatkérő belső előírásainak történő megfeleléshez szükséges dokumentumok, valamint a tervezésekhez, fejlesztésekhez, tesztelésekhez, esetleges migrációkhoz, telepítésekhez, és üzemeltetéshez, használathoz szükséges dokumentumok elkészítése vagy aktualizálása. A szolgáltatást a követelmény specifikációban részletesen ismertetett technológiai környezetben kell teljesíteni. Feladatok részletesen a dokumentációban.FAKSZ:Székely Márta(lsz:00065),Horváth Éva(lsz:00399)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció: KAR ITER szoftverfejlesztési támogatás ,az opció mennyisége: 64 000 emberóra/5 év. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opciós tétel mennyiségének lehívására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár: Mindösszesen nettó ár (HUF). Ajánlatkérő beszerzési igényének csak a Műszaki leírásban részletesen meghatározott szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
1.Előzetes igazolás-igazolási mód:Ajánlattevőnek az EKR-ben kitöltött EEKD formanyomtatvány benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá(Kbt 67.§(1),(2)bek.,Korm.rend.1.§(1)bek.,4-7.§ szerint).EEKD benyújtására vonatkozóan közös ajánlattétel esetén a Korm.rend.3.§ (5) bek.),alkalmasság igazolására bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet esetében a Korm.rend.3.§(3)bek.irányadó.Nyújtson be az ajánlattevő nyilatkozatot-elektronikus űrlap kitöltésével-Kbt.67.§(4)bek.vonatkozásában azon alvállalkozók tekintetében,akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában(Korm.rend.15.§ (2) bek.).Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt 62.§(1)-(2)bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására(Korm.rend.15.§(1)bek.).Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról,nemleges tartalommal is,és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(Korm. rend. 13.§).Magyarországi letelepedésű ajánlattevő tekintetében a Korm.rend.8.§-a szerinti igazolásokat,írásbeli nyilatkozatokat fogadja el az ajánlatkérő.Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő a Korm.rend.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el,ajánlatkérő a Korm.rend.VI. fejezetét alkalmazhatja.Minősített ajánlattevők esetében alkalmazandó a Korm.rend. 30.§(3)bek.A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába;nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt(Kbt.65.§(1)bek.c)pont,Korm. rend.26.§(1)bek.a)pont).A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető cégjegyzék adatokból,vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi;nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot,és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét,ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.2.Igazolás az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására:Ajánlattevőnek Korm.rend.1.§(2)bek.-nek megfelelően,a III. fejezetében (8,10,12-16.§)foglaltak szerint kell részletesen igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.Ajánlatkérő nem kéri igazolás benyújtását a Kbt.69.§(11)bek.szerinti esetben,ekkor a gazdasági szereplőnek a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisok elérhetőségét kell megadni az EKKD-ban,azok kivételével,amelyek ellenőrzését az ajánlatkérő számára a Korm.rend.III. fejezete előírja.A Kbt.69.§(11a)bek.fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról,hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során(Kbt.69.§(11a) bek.).Öntisztázás a Kbt.64.§(1),(2)bek.-nek megfelelően lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles a GP1. alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, Korm. rend. 3.§ (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni a GP1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételre és a közbeszerzés tárgyából származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható. A Kbt. 69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt. 69.§ (11a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP1. Alkalmas az AT, ha a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte összesen a 800 000 000 HUF-ot, és a közbeszerzés tárgyából származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte összesen a 50 000 000 HUF-ot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.(Kbt. 65.§ (1) bek. a) pont, Korm. rend. 19.§ (1) bek. c)pont).
Közbeszerzés tárgyából származó árbevételnek minősül a jegybanki, és/vagy bank felügyeleti és/vagy kereskedelmi banki statisztikai riporting és/vagy hitelintézeti kockázatkezelési adatfeldolgozó rendszer tervezése és fejlesztése vagy továbbfejlesztése, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása szolgáltatásból származó árbevétel.
Közös ajánlattétel esetén közös AT-k ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§ (6) bek.).
Alkalmazandók a Kbt. 65.§ (7), (8), (11) bek.-ben, valamint a Korm. rend. 19.§ (3), (7) bek.-eiben foglaltak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:AT ajánlatában köteles az MSZ1.- MSZ3. szerinti valamennyi alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa”pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bek.). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bek., Korm. rend. 3.§ (3) bek. szerint.
Az MSZ1.-MSZ3. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az AK 69.§ (4) bek.szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint:
MSZ1.1-MSZ1.3. alkalmassági követelmény igazolása: A jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)teljesített szolgáltatás/szolgáltatások igazolása Korm. rend. 21.§ (3) bek. a) pont,22.§ (1) bek. a) vagy b)pontja szerint. Kbt. 140.§ (9) bek. alkalmazható.A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alábbiakat, az MSZ1. pontban előírtalkalmassági követelményre vonatkozóan:
— szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés, azaz a közbeszerzés tárgyával megegyező szolgáltatás megállapítható legyen
— szolgáltatás nettó ellenértékének összege (magyar forintban,HUF)
— teljesítés ideje:kezdő és befejező időpontja (nap, hó, év részletezettséggel)
— szerződést kötő másik fél megnevezése
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
MSZ2.1.-MSZ2.8. alkalmassági követelmények igazolása (Korm. rend. 21.§ (3) bek. b) pont):
— szakemberek megnevezése és azon pozíció és alkalmassági követelmény megjelölése, melynek igazolására az adott szakember bevonásra kerül (elektronikus űrlap),
— államilag elismert felsőfokú, pénzügyi vagy gazdasági szakirányú egyetemi vagy
főiskolai végzettséget igazoló dokumentum,
— szakember által aláírt szakmai önéletrajz, amelyben az adott szakember bemutatja szakmai tapasztalatait és nyilatkozik arról, hogy anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul,
— annak igazolására, hogy az AT valóban rendelkezik a megnevezett szakemberrel
be kell nyújtani a szakember által sajátkezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az általa igazolt alkalmassági követelménynek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberként, az alkalmassági követelményhez tartozó pozícióban részt vesz, továbbá nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
MSZ3. alkalmassági követelmény igazolása: MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő rendszertervezésre, -bevezetésre és -fejlesztésre kiterjedő érvényes tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes minőségbiztosítási tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések ismertetése.
Kbt. 69.§ (11a) bek. fennállása esetén az AK a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt. 69.§ (11a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): MSZ1. Alkalmas AT, ha rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) általa, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett
MSZ1.1. legalább 2 db, jegybanki, és/vagy bank felügyeleti és/vagy kereskedelmi banki statisztikai riporting és/vagy hitelintézeti kockázatkezelési adatfeldolgozó rsz.tervezésére és szoftver fejlesztésére vagy továbbfejlesztésére vonatkozó befejezett,éles üzembe átvett szolg.-sal, amely szolg.-ok értéke - licenc díjak nélkül - egyenként vagy összesen legalább nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - 50 000 000 HUF, és amely szolg.-ok nyújtása során a következő eszk.-ök mindegyike alkalmazásra került AT által: verziókezelési eszk., adatbázis modellező eszk., hibanyilvántartó rsz.
MSZ1.2. legalább 1 db megvalósított, az elvárt fejlesztői technológiákkal (.NET és WCF és/vagy WEBService és MSSQL legalább 2008 verzió) készült adatfeldolgozó rsz. tervezésére és fejlesztésére vagy továbbfejlesztésére vonatkozó szolg.-sal, amely szolg. nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - értéke eléri vagy meghaladja a 20 000 000 HUF-ot, és amely referencia tárgyát képező rsz. legalább 3 db rendszerhez integrálódik, és min. 100 felhasználót szolgál ki.
MSZ1.3. legalább 2 db, pénzügyi intézmény számára nyújtott rsz. (alkalmazás) üzemeltetés támogatási szolg.-sal,
Amely szolg.-ok időtartama egyenként eléri vagy meghaladja a 24 hónapot, valamint legalább 50 felhasználóra vonatkozik, továbbá amely támogatási szolg.-sok nyújtása során a jogszabálykövetésen felül a következő támogatási szolg.-i elemek mindegyike lefedésre került:hiba/probléma elhárítás, frissítés, szoftverkövetés, rsz. karbantartás.
A bemutatott referencia szolg.-ok esetében a szolg. megkezdésének kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap). A referenciaként bemutatni kívánt teljesítés befejező időpontjának a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időtartamba bele kell esnie.
MSZ2. Alkalmas az AT, ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, alább felsorolt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt, teljesítésben részt vevő szakemberrel, akiknek mindegyike rendelkezik államilag elismert felsőfokú, pénzügyi vagy gazdasági szakirányú vagy informatikai (azaz informatikus vagy mérnök vagy matematikus vagy gazdasági)egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, és anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul;
MSZ2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki legalább 60 hónap pénzügyi intézményi, államigazgatási IT rendszer tervezése és implementálása és bevezetése területen szerzett projektvezetői tapasztalattal rendelkezik;
MSZ2.2. legalább 1 fő vezető rendszertervező, aki legalább 48 hónap pénzügyi intézményi statisztikai vagy adatfeldolgozó rendszer tervezése és implementálása és bevezetése területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
MSZ2.3. legalább 1 fő rendszerszervező, aki legalább 36 hónap pénzügyi intézményi statisztikai vagy adatfeldolgozó rendszer tervezése és implementálása és bevezetése területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
MSZ2.4. legalább 1 fő vezető MSSQL fejlesztő, aki legalább 48 hónap MSSQL vezető fejlesztőként szerzett szakmai tapasztalattal, és legalább 24 hónap pénzügyi intézményi statisztikai vagy adatfeldolgozó rsz. tervezése és implementálása és bevezetése területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
MSZ2.5. legalább 1 fő vezető .NET fejlesztő, aki legalább 48 hónap .NET vezető fejlesztőként szerzett, és legalább 24 hónap pénzügyi intézményi statisztikai vagy adatfeldolgozó rsz. tervezése és implementálása és bevezetése területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
folytatás VI.3.5) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ellenszolgáltatás kifizetése:Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,Kbt.135.(1),(6)bek.Ajánlattétel,elszámolás, kifizetés pénzneme:forint(HUF).AK előleget nem biztosít,kifizetés teljesítés igazolás,szabályos számla ellenében,átutalással,30 napos fizetési határidővel.Részletes szabályok a Dokumentáció/szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15.§ (2) bek.).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdődően az ajánlattevők számára elérhetővé teszi az EKR-en keresztül (Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c) bekezdései).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Rövidítések:Korm.rend.=321/2015.(X.30.)Korm.rendelet,EKR=elektronikus közbeszerzési rendszer,EEKD=Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum,AK=ajánlatkérő,AT=ajánlattevő,min.=minimum,max.=maximum,rsz.=rendszer,szolg.= szolgáltatás,eszk.=eszköz,nyil.=nyilatkozat,szerz.=szerződés
2.Ajánlattételhez regisztrálni szükséges(itt:https://ekr.gov.hu).Közbeszerzési Dokumentumok korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen elektronikusan elérhetők itt: https://ekr.gov.hu (azonosító:EKR000367592020),e címen nyújthatók be az ajánlatok.3.IV.2.6)pontban megadott 1hónap 30naptári napot jelent.4.AK nem alkalmazza:Kbt.75.§(2)bek.e)pont.5.AK GP1.,MSZ1.,MSZ2.1.-MSZ2.8.,MSZ3.alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.6.AK nem teszi lehetővé gazdasági társaság alapítását.7.Amennyiben a nyertesnek minősített AT visszalép a szerz.kötéstől,AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel köti meg a szerz.-t,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.8.Nyertes AT szerz.kötéskor minimum legalább 100millió HUF/év értékhatárig terjedő összegű felelősségbiztosítással rendelkezzen(éves kárfizetési limitre vonatkozóan),amely az AK részére biztosítási fedezetet jelent nyertes AT,illetve annak munkavállalója képviselője,alvállalkozója által az AK-nek,illetve 3.személynek,szándékosan vagy gondatlanul okozott,valamint mulasztásából származó károkért.Ennek vállalásáról nyilatkozni kell az ajánlatban.9.AT-nek be kell nyújtania AK által a dokumentációban szerkeszthető formában rendelkezésre bocsátott ártáblát,beárazva.Az értékelés alapja a mindösszesen nettó ár,melyet magyar forintban(HUF)kell megadni,és a felolvasólapon fel kell tüntetni.10.AT nyújtsa be a Kbt.66.§(2)bek.,Kbt.65.§(7)bek.,Kbt.66.§(6)bek.a)-b)pontjai szerinti nyil.-ot,valamint a Dokumentációban előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat.11.Az adatokat HUF-ban kell megadni,átszámítás Dokumentáció szerint.12.Kötbérek:késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási a Dokumentációban megadott szerz.tervezetben részletezve.13.folytatás III.1.3)Az alkalmasság minimum követelménye(i):
MSZ2.6.legalább 2fő MSSQL fejlesztő,akiknek mindegyike min.36 hónap MSSQL fejlesztési,és legalább 12 hónap pénzügyi intézményi statisztikai vagy adatfeldolgozói rsz. tervezése,implementálása és támogatása során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
MSZ2.7.legalább 2fő .NET fejlesztő,akiknek mindegyike min.36 hónap .NET fejlesztési,és legalább 12hónap pénzügyi intézményi statisztikai vagy adatfeldolgozói rsz.tervezése,implementálása és támogatása során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
MSZ2.8.legalább 1fő tesztelési szakértő,aki legalább 36hónap informatikai rsz. teszttervezésben és tesztelésében(azaz teszteset tervezésében,funkcionálistesztek, integrációs tesztek,performancia tesztek lebonyolításban,valamint
tesztautomatizálás támogatásában)szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.A szakemberek között lehet átfedés,de egy szakember max.2 alkalmassági követelmény igazolására jelölhető meg.
MSZ3.Alkalmas az AT,ha rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő rendszertervezésre,-bevezetésre és -fejlesztésre kiterjedő érvényes tanúsítvánnyal,vagy azzal egyenértékű,bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű,a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.Közös ajánlattétel esetén közös AT-k a műszaki,szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek(Kbt.65.§(6)bek.).AK felhívja a figyelmet Kbt.65.§(7),(11),(12)bek.-eiben,a Korm.rend.24.§(1)bek.-ben, 28.§(5)bek.-ében foglaltakra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
a)Szerz.aláírás:Felek a szerződést minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással,vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással,vagy Minősített Közigazgatási(Class QA)tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással,vagy Class Q tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással is aláírhatják.b)Ha a Megrendelő a szerződést az a)pont szerinti elektronikus aláírással írja alá,de a Vállalkozó nem rendelkezik az a)pont szerinti elektronikus aláírással,akkor a Megrendelő az általa elektronikusan aláírt pdf dokumentumot elektronikus úton(e-mailen)kézbesíti a Vállalkozó részére,melyet a Vállalkozó papíron történő aláírást követően pdf formátumban elektronikus úton(email-en)és eredeti példányban postai úton küld vissza a Megrendelőnek.Ez esetben jogvita esetén a Megrendelő elektronikus aláírással ellátott pdf formátumú dokumentumának tartalma az irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák