Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.11.
Iktatószám:7790/2020
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darnai András
Telefon: +36 202048739
E-mail: adarnai@mvm.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000376262020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000376262020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás LIBRA fejlesztésekre
Hivatkozási szám: EKR000376262020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy az MVMI Zrt. LIBRA rendszerével kapcsolatosan felmerülő üzleti igények (új funkciók, folyamatok, meglévő funkciók, folyamatok módosítása) megvalósítását a jelen eljárás során nyertes Ajánlattevővel kötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) keretében a nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) közreműködésével végrehajtsa.
Ajánlattevőnek LIBRA és OLÜSZ rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések, módosítások megvalósításával kapcsolatos szolgáltatásokat kell nyújtania a keretmegállapodás időtartama alatt keretösszeg (nettó 195 000 000,- Ft) erejéig, megrendelések alapján.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 195000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás LIBRA fejlesztésekre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
További tárgyak:72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
LIBRA és OLÜSZ rendszerrel kapcsolatos rendszerszervezési, tervezési feladatok, fejlesztések, módosítások megvalósítása a keretmegállapodás második részeként.
Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) esetileg jelzi LIBRA és OLÜSZ rendszer kapcsán a fejlesztési, módosítási igényét az Ajánlattevőnek, akinek kötelessége ezt követően üzleti elemző, vagy rendszerszervező szakembert biztosítania a fejlesztési igényspecifikáció és a feladatkiadó lap elkészítésére.
A villamos áram és földgáz LIBRA rendszer alapvető funkciója az alábbiakban kerül ismertetésre, melyek módosítása, továbbfejlesztése a fejlesztési projekt scope-ja:
A villamosenergia LIBRA rendszerben a megnyert státusszal érkező szerződések LIBRA funkciókkal támogató kereskedőváltási és elosztói lejelentésüket követően megkezdődik a hatályos szerződések alapján az ügyfelek fogyasztására vonatkozó DSO (elosztók által küldött) és az Online Ügyfélszolgálat (fogyasztók által havi diktált) mérési adatok menedzselése és az adatok alapján a havi számlatételek generálása. A LIBRA rendszerből havonta két ciklusban történik meg a tömeges számlázás, amelynek eredménye az ügyfelek részére megküldött havi számla. A LIBRA rendszerből kerülnek feladásra az SAP rendszerbe a főkönyvi tételek. A LIBRA rendszerben kerülnek kezelésre az esetlegesen nem fizető ügyfelekre vonatkozó kintlévőség és hátralékkezelési tevékenységek is.
A földgáz kereskedelmi LIBRA rendszerben a szerződött portfólió tömeges havi számlázása történik.
A keretmegállapodás második részében az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 195.000.000,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Kizárólag az MVMI Zrt. ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel szerződést kötni.
Ajánlattevőnek a rendszerszervezés, tervezés, fejlesztések, módosítások elvégzése során, valamint a leszállítandó dokumentáció tekintetében az MVMI Zrt. BSZ-703 számú Megoldás fejlesztési belső szabályzatában foglaltakat kell alkalmaznia. A szabályzat kivonatát Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötéskor bocsátja a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás időtartamára és keretösszegére vetítve az összesített rendszerszervezési, tervezési, fejlesztési feladatok előre láthatólag 2382 mérnöknapra vonatkoznak, és legalább 170 felhasználó figyelembevételével kell a fentiek szerinti szolgáltatásokat nyújtani, Oracle Forms&Reports és PHP környezetben, Oracle EE adatbázison, Java webservice fejlesztési alapokon. Egy mérnöknap 8 órának felel meg.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A fejlesztési környezet, valamint az elvégzendő feladatok részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 195000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.
A KM annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.A KM a keretösszeg erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számítottan a II.2.7) pont szerinti időtartamig tart.A KM második részével kapcsolatosan irányadó teljesítési határidőket a Műszaki leírás tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.
Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:
A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. részének alfa szakaszát kell kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívására:
M/1. Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz sikeres végteljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap és nap bontásban)
- a szerződést kötő másik fél nevét
­- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen)
­- a referencia szerinti munka mennyiségi adatait (közös teljesítés esetén a nyilatkozatot/igazolást benyújtó által végzett feladatok mennyiségi adatait)
­- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán, kivéve a Kr. 22. § (5) bekezdése szerinti esetet, azaz azt, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével. Ebben az esetben a referencianyilatkozatban/igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:
­- nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozat/igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével
továbbá
­- annak %-os aránya, amilyen arányban a nyilatkozatot/igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti esetben a Kr. 22. § (5) bekezdése értelmében a benyújtott referencianyilatkozatban/igazolásban szereplő mennyiségi adatokat olyan arányban veszi a bírálat során figyelembe, amilyen arányban a nyilatkozatot/igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozat formájában csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek a bemutatását, akit a teljesítésbe be kíván vonni.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
­- a szakember nevét,
­- azt, Ajánlattevő a szakemberrel mely alkalmassági minimumkövetelménynek kíván megfelelni,
­- azt, hogy a szakember a teljesítésbe milyen jogviszony (pl. munkaviszony, megbízási) keretei között kerül bevonásra, és a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését,
­- a szakember végzettségének megnevezését, valamint a nyilatkozathoz csatolni kell a végzettséget igazoló okiratot egyszerű másolatban,
­- a szakember vonatkozásában figyelembe venni kívánt szakmai tapasztalatot és annak mértékét hónapokban megadva,
­- valamint nyilatkozatot arról, hogy az adott szakember a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a és a 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz sikeres végteljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összesen legalább 1100 mérnöknapra vonatkozó informatikai rendszerfejlesztés és/vagy rendszerszervezés és/vagy tervezés tárgyú referenciával/referenciákkal, amely(ek) tekintetében
­- a teljesített rendszerfejlesztés és/vagy rendszerszervezés és/vagy tervezés önmagában legalább 120 felhasználó által használt és
­- a rendszerfejlesztés és/vagy rendszerszervezés és/vagy tervezés Oracle Forms&Reports és PHP környezetben került megvalósításra.
Az előírt mérnöknapok számára vonatkozó követelmény több referencia által is igazolható, azonban valamennyi bemutatott referenciának meg kell felelnie valamennyi M/1. alpont szerinti francia bekezdésben foglaltaknak, azaz az összesített mérnöknapszám tekintetében nem kerül figyelembe vételre olyan referencia, mely nem teljesíti valamely fentiek szerinti francia bekezdésben foglaltakat.
M/2.1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik:
­- felsőfokú: informatikai vagy informatikus mérnöki vagy matematikus vagy programozó vagy programozó matematikus vagy programtervező matematikus vagy közgazdasági végzettséggel és
­- legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal Oracle Forms&Reports és PHP környezetű számlázó rendszerek fejlesztése és/vagy szervezése és/vagy tervezése területén.
A projektvezető alatt olyan szakember értendő, aki számlázó rendszerek fejlesztése és/vagy szervezése és/vagy tervezése során a projekt tervezését, szervezését és koordinálását végzi.
M/2.2) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő informatikai üzleti elemző vagy rendszerszervező szakemberrel, aki rendelkezik:
­- középfokú vagy felsőfokú: informatikai vagy közgazdasági végzettséggel és
­- legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal informatikai üzleti elemzés vagy rendszerszervezés területén és/vagy
­- legalább 12 hónap villamos áram és/vagy gázkereskedelmi üzleti folyamatokban szerzett informatikai üzleti elemzői vagy rendszerszervezői tapasztalattal.
Az informatikai üzleti elemzés vagy rendszerszervezés területe alatt Ajánlatkérő az üzleti igények feltárását, megoldási módszerek, lehetőségek kidolgozását, a megvalósítás szakmai koordinálását, szükséges dokumentációk elkészítését érti.
M/2.3) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő informatikai fejlesztő szakemberrel, aki rendelkezik:
­- középfokú vagy felsőfokú informatikai végzettséggel és
­- legalább 36 hónap Oracle adatbázis adminisztrációs és/vagy Java webservice fejlesztési tapasztalattal.
Ajánlattevő egy szakemberrel csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek felelhet meg, a szakemberek között átfedés nem lehet.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre vonatkozóan a Kbt. 135. § (1), (4)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ei irányadók.
Alkalmazott kötbértípusok: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér a keretmegállapodás-tervezet szerint.
Nyertes ajánlattevő 18 hónap jótállást vállal.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A számlázás a keretmegállapodás második része szerinti megrendelések alapján történik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu címen EKR000376262020 azonosító alatt.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a, és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a részajánlattétel lehetőségét nem engedi meg, tekintettel arra, hogy egységes műszaki megoldás teljesítése indokolt. A KM egy integrált rendszer továbbfejlesztési igényeit tartalmazza, mely műszaki szempontból külön nem értelmezhető, szét nem bontható. A rendszer fejlesztése, a rendszert, mint egy komplex informatikai rendszerként értelmezve, nem bontható szét, ez műszaki szempontból nem értelmezhető.
2.A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő KM megkötésének feltétele, hogy nyertes AT rendelkezzen a KM teljes időtartamára legalább 50 millió Ft/év összegű érvényes, általános felelősségbiztosítással. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy fentiek szerinti felelősségbiztosítással rendelkezik, vagy pedig legkésőbb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejártát követő 3. munkanapig rendelkezni fog. AK ezen dokumentum esetleges be nem nyújtása tekintetében biztosítja a hiánypótlást (Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont).
3.A KM-t kötött AT-nek rendelkeznie kell a LIBRA alaprendszert alkotó szoftverek szellemi tulajdonjogának kizárólagos vagyoni jogi jogosultja által kiadott cégszerű nyilatkozattal, amely:
a. alapján AT jogosult a Műszaki leírásban meghatározott rendszerekben továbbfejlesztések, módosítások megvalósítására és üzembe helyezésére
b. biztosítja AT számára a forráskódot és/vagy a fejlesztői környezetet
AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy fentiek szerinti jogosultsággal rendelkezik, vagy pedig legkésőbb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejártát követő 3. munkanapig rendelkezni fog. AK ezen dokumentum esetleges be nem nyújtása tekintetében biztosítja a hiánypótlást (Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont).
Nyertes AT vonatkozásában a KM megkötésének feltétele, hogy nyertes AT a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejártát követő 3. munkanapig a jelen pont szerinti kizárólagos vagyoni jogi jogosult által kiadott cégszerű nyilatkozatot AK rendelkezésére bocsátsa.
4.AK az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza.A felhívás II.2.5) pontjában meghatározott ár értékelési szemponton AK az Összesített nettó ajánlati árat érti. A felhívás II.2.5) pontja szerinti ár értékelési szempont kapcsán az AK által megadott igénybe venni kívánt óraszámokkal felszorzott óradíjak összegét kell a felolvasólapon feltüntetni az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Árrészletező táblázat megfelelő kitöltésével és az ajánlat részeként történő benyújtásával.
5.Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
6.AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
7.Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
8.Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
10.AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
11.AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá.
12.AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról valamint arról, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem tesz másik ajánlatot közösen más AT-vel, továbbá más AT alvállalkozójaként sem vesz részt az eljárásban.
13.AT nyilatkozni köteles arra nézve, hogy a közbeszerzési eljárásban más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást nem kötött.
Karakterkorlát miatt folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:
14. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
15. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
16. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság), gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
17. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kun Dávid, lajstromszáma: 01119. Helyettese: Horváth Kornél, lajstromszáma: 00745
19. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. cím: 1134 Budapest, Váci út 37., fax: +36 14368370, e-mail: szakerto1@dkuzrt.hu
20. A DKÜ Zrt. a jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatja le.
21. Ajánlatkérő alkalmazza a 81. § (5) bekezdését.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák