Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.13.
Iktatószám:8108/2020
CPV Kód:79315000-5
Ajánlatkérő:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Teljesítés helye:Teljesítés helye: Mo-on: Veszprém Megye, Heves Megye, Komárom-Esztergom Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Romániában: Covasna, Satu Mare, Arad, Bihor
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Támogatáskezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70460892
Postai cím: Gyulai Pál Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szaplonczai Lajos
Telefon: +36 15502859
E-mail: peter.kovacs@emet.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emet.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000556152019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000556152019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Támogatáskezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kutatási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000556152019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79315000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
I. A Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák társadalompolitikai helyzetének feltérképezése, valamint a kapcsolódó aktív adatbázis elkészítése (tudományos kutatás)
Kvalitatív, kvantitatív kutatási tanulmány készítése. Kérdőíves és interjús adatfelvétel (4500 fős kérdőíves és 150 interjús adatfelvétel)
II. A Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata – című felmérés és kutatás, valamint a multidiszciplináris módszerekkel, Magyarországon megvalósítandó, határ menti területekre fókuszáló kutatási tudásbázis készítése (magyarországi és határon túli kutatások) (tudományos kutatás)
Kvalitatív, kvantitatív kutatási tanulmány készítése. Kérdőíves és interjús adatfelvétel (4800 fős kérdőíves adatfelvétel, 18 csoportos és 40 egyéni interjús adatfelvétel)
Szakmapolitikai ajánlások kidolgozása (2 db)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kutatási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79315000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU213,HU311,HU312,RO111,RO115,RO123,RO421 A teljesítés fő helyszíne: Teljesítés helye: Mo-on: Veszprém Megye, Heves Megye, Komárom-Esztergom Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Romániában: Covasna, Satu Mare, Arad, Bihor
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. A Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák társadalompolitikai helyzetének feltérképezése, valamint a kapcsolódó aktív adatbázis elkészítése (tudományos kutatás)
Kvalitatív, kvantitatív kutatási tanulmány készítése. Kérdőíves és interjús adatfelvétel (4500 fős kérdőíves és 150 interjús adatfelvétel)
II. A Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata – című felmérés és kutatás, valamint a multidiszciplináris módszerekkel, Magyarországon megvalósítandó, határ menti területekre fókuszáló kutatási tudásbázis készítése (magyarországi és határon túli kutatások) (tudományos kutatás)
Kvalitatív, kvantitatív kutatási tanulmány készítése. Kérdőíves és interjús adatfelvétel (4800 fős kérdőíves adatfelvétel, 18 csoportos és 40 egyéni interjús adatfelvétel)
Szakmapolitikai ajánlások kidolgozása (2 db)
Társadalomtudományi módszerekkel végzett adatfelvétel és adatelemzés eredményeképpen, professzionális szakmai formai és tartalmi keretek között megvalósuló tanulmány elkészítése. A tanulmány elemzési fejezeteinek alapjául szolgáló adatinput nagyságrendje nem kevesebb, mint 4500 fős kvantitatív mérésen alapuló adatfelvételt jelent azzal együtt, hogy az elemző metódus adekvát részét képezi a 900 fős kvantitatív adatfelvétel keretében elvégzett előkutatási folyamat összes, releváns adatkimenete.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2. alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott 2 fő létszámot meghaladó, az M.2. alkalmassági követelménynek megfelelő szakember többletlétszáma (legkedvezőtlenebb 0fő, legkedvezőbb 2 fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.12.1-17-2017-00008 (finanszírozás módja: szállítói finanszírozás, támogatási intenzitás: 100%)
II.2.14) További információ:
II.1.5. és II.2.6. pontban a mező kötelező kitöltésére tekintettel kerül a becsült érték meghatározása 1 Ft-ban, amely nem a valós becsült érték.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Kbt.74. § (1) bek. a) és b)pontjai irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján AT - vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, szükséges benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek. irányadó.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem formanyomtatványt és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, előző három, mérlegfordulónappal lezár üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (tudományos és/vagy piackutatás és/vagy közvélemény kutatási szolgáltatásokból származó) származó árbevételéről attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén
szükséges.
Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. α. szakaszát szükséges kitöltenie a IV. rész további szakaszait nem szükséges kitölteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében, a közbeszerzés tárgya szerinti (tudományos és/vagy piackutatás és/vagy közvélemény kutatási szolgáltatásokból származó) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el az 50.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a KR 22. § (1) bekezdései alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által adott igazolással/nyilatkozattal. A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglalt lehetőségekre továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.
M.2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, végzettségük igazolását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat. A szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban kell megadni. Az időben párhuzamosan végzett tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.
Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. α. szakaszát szükséges kitöltenie a IV. rész további szakaszait nem szükséges kitölteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) nem rendelkezik
- legalább egy, legalább 1000 fős kérdőíves kutatási referenciával és
- legalább egy, legalább 30 fő megkérdezésével készült interjús vizsgálat teljesítésre vonatkozó igazolt referenciával.
Az előírt referencia követelmények több szerződéssel is teljesíthetőek.
M.2.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő szociológus végzettségű (vagy azzal egyenértékű alábbi végzettséggel bíró:közgazdász, antropológus, politológus, társadalomföldrajz kutató, jogász kutató, jelenkor-történész, szociálpszichológus), legalább 36 hónapos hátrányos helyzetűekre és/vagy kisebbségekre vonatkozó kvalitatív és kvantitatív kutatások végzésében szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részszámlázási lehetőség: 3 részszámla (I.-es kutatási csomag; II-es kutatási csomag; Szakmapolitikai ajánlások kidolgozása)
Szállítói előleg: 30%, mellyel vállalkozó a három részszámlában három egyenlő részben köteles elszámolni.
Amennyiben az első részszámla értéke átlépi a vállalkozói díj 50%-át, úgy az előleg 50%-a kerül elszámolásra, a fennmaradó részek pedig egyenlő részben.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: az adott részfeladat vállalkozási díjának 0,1%-a naponta, legfeljebb 5%.
Meghiúsulási kötbér: teljes vállalkozói díj 10 %-a
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra elektronikus úton kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Adható pontszám alsó és felső hat.: 0-10, Ért. módszere: 1. ár: fordított arányosítás, 2. szakember: egyenes arányosítás.
2. AK jelen eljárásban a Kbt. 54. §-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati bizt. adásához köti, melynek összege 1 millió HUF figyelemmel a Kbt. 42/A.§ (2) bekezdésére. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott módon teljesíthető.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen: AT a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő nyil.; a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is); a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is); értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.;közös AT-i megállapodás, amely tart. a KD-ben leírtakat.
Nyertes AT-nek az összegezés megküldését követő 10 naptári napon belül ajánlatkérő részére be kell nyújtania a KD-ben leírt tartalmi követelményeknek megfelelő kutatási tervet. A kutatási terv benyújtása, és ajánlatkérő általi elfogadása a szerződéskötés feltétele, nyertes ajánlattevő a kutatási tervben foglaltakhoz a szerződés teljesítése során kötve van.
4. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, h az alkalm. felt. és igazolását a III.1.1)-3) pontok von. a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg
5. A Kbt. 66. § (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4). szerinti összes adattal.
6. AK a hp, valamint a felv. benyújt. lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) szerint biztosítja.
7. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) és a 67. § (4) szerinti nyil.
8. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A.§ tartalmaz.
9. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
10. A Kbt. 35.§(8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
11. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
12. FAKSZ: dr. Markovics Barbara, lajstromszám:00142.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák