Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.13.
Iktatószám:8173/2020
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Legfőbb Ügyészség
Teljesítés helye:1062 Budapest, Székely Bertalan utca 21. szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) c)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91083142
Postai cím: Markó Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Péter
Telefon: +36 14725600
E-mail: informatika@mku.hu
Fax: +36 14725655
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ugyeszseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000433772020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000433772020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) c)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakrendszer fejlesztése, bevezetése 2020
Hivatkozási szám: EKR000433772020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Ajánlatkérő (Megrendelő) tulajdonában lévő Integrált Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer (rövid elnevezéssel: IIDR) továbbfejlesztése, új modulokkal történő kiegészítése annak érdekében, hogy a fejlesztés befejeztével az IIDR szoftver alkalmas legyen országos, éles üzembe állítással az ügyészi munkának – legalább egy szakterületen – történő kiszolgálására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szakrendszer fejlesztése, bevezetése 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 21. szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő szerződést kíván kötni nettó 98.960.630 HUF + ÁFA Szerződéses ellenérték erejéig, hozzávetőlegesen 762 munkanapra (1 programozó napi 8 órás munkavégzésével számolva). A szoftverfejlesztés Ajánlatkérő feladatkiosztása szerint, és igényei alapján ún. Ütemekben történik. Ajánlatkérőnek jogában áll a nettó Szerződéses ellenérték 70 %-a elérésekor úgy nyilatkozni, hogy nem tart a továbbiakban igényt a nyertes ajánlattevőtől fejlesztés igénybevételére és ezzel a jognyilatkozatával a szerződés megszűnik.
A 2015. évi CCXXII. törvényben foglalt, valamint az ügyészség szervezetére és működésére irányadó törvények és egyéb jogszabályok informatikai támogatást igénylő rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés, illetve az ügyészi ügyviteli, irat- és dokumentumkezelés informatikai támogatása érdekében informatikai fejlesztés vált szükségessé.
Az ügyészség célja egy egységes, minden tevékenységi körben használható szakrendszeri irat- és dokumentumkezelő program létrehozása, amely hatékonyan integrálja a jelenlegi ügyviteli és dokumentumkezelő rendszereket és más programokat (a továbbiakban: „Integrált Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer”, rövid elnevezéssel: „IIDR”). Az IIDR létrehozásához tartozik az abba integrálandó, a Legfőbb Ügyészség által jelenleg is használt egyes rendszereket érintő, a teljes integrációt megelőzően szükséges fejlesztési feladatok elvégzése is.
A jogszabályoknak való megfelelőség biztosítása érdekében – az iratkezelési funkciókat eredetileg nem tartalmazó szakrendszeri ügyviteli programot oly módon kell átdolgozni, hogy megfeleljen a közfeladatot ellátó szervek iratkezelése általános követelményeinek, a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeknek, megfeleljen az új eljárásjogi szabályoknak és auditált, tanúsított rendszerként bevezethető legyen.
Ennek megfelelően jelen fejlesztés feladata:
- Ajánlatkérő tulajdonában lévő IIDR szoftver továbbfejlesztése, új modulokkal történő kiegészítése annak érdekében, hogy a fejlesztés befejeztével az IIDR szoftver alkalmas legyen országos, éles üzembe állítással az ügyészi munkának – legalább egy szakterületen – történő kiszolgálására.
- a meglévő, alapvetően büntetőjogi szakterületi funkcionalitás mellett a MAKÖR és eIR ügyviteli rendszerek funkcionalitásainak megfelelő speciális modulok kialakítása
- Az IIDR bevezetéséhez szükséges migrációs rendszer létrehozása és továbbfejlesztése:
o ki kell alakítani egy olyan migrációs rendszert, mely a BÜR rendszerben felhalmozott adatokat egységes struktúrában, adatvesztés nélkül veszi át,
o a továbbfejlesztett szoftverhez ki kell alakítani egy olyan migrációs rendszert, mely a büntetés-végrehajtási rendszer, a MAKÖR és az eIR rendszerekben felhalmozott adatokat egységes struktúrában, adatvesztés nélkül veszi át,
o ki kell alakítani egy olyan migrációs rendszert, mely migrált ügyviteli adatokhoz tartozó eIR és EMi dokumentumokat egységes struktúrában, adatvesztés nélkül veszi át.
A fejlesztést a Programozók a Megrendelő illetékes szakembereinek közvetlen irányítása alatt, az általuk adott egyedi utasítások és specifikációk szerint, az agilis fejlesztési módszertannak megfelelően, a Megrendelő illetékes szakemberei (vezetőjük a szakmai kapcsolattartó) valamint a Szolgáltató által kijelölt szakmai kapcsolattartó által hetente közös megállapodással meghatározott és elfogadott sprintekben végzik.
Elvárt, hogy a létrehozott termék megfeleljen a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet rendelkezéseinek.
A fejlesztéssel párhuzamosan tanácsadói közreműködést veszünk igénybe annak érdekében, hogy a kialakítandó rendszer auditálható, tanúsítható legyen. A fejlesztés során minden körülmények között alkalmazkodni kell a tanácsadók által e körben tett javaslatokhoz, észrevételekhez.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált 24 hónap/fő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek (2 fő) alkalmassági követelmény feletti többlettapasztalata összesen (min. 0, max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés nem meghosszabbítható és az időtartama nem 1 hónap. Az 1 hónap időtartam az EKR rendszer sajátossága miatt került megadásra,hogy a szerződés hatálya az alábbiak szerint megadható legyen:
A szerződés időtartama: A Szerződés az azt későbbi időpontban aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba és 2021.05.31. napjáig vagy a Szerződéses keretösszeg kimerüléséig tart.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Nettó ajánlati ár (HUF) (80) az 1.1. és 1.2. értékelési alszempontok súlyszámaiból tevődik össze.
1.1. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Megismerési időszakban /max. 5 (öt) munkanap/
(nettó Ft/munkanap/Programozó), súlyszám: 5
1.2. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Programozási időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó),
súlyszám: 75

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1)bekezdés és a 3. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,ill. adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az esetleges folyamatban lévő változásbejegyzéshez kapcsolódóan irányadó a Kr. 13. §-a. A nyilatkozat az EKR-ben, űrlapon teljesítendő.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatban ajánlattevőknek fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult, azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az Ajánlatkérő számára a Kr. előírja.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)bekezdés szerinti felhívására.
A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az - EKR-ben elektronikus űrlapként megtalálható- EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti - az EKR-ben elektronikus űrlapként megtalálható - nyilatkozatot nyújt be, amelyben egyértelműen megjelöli (feltünteti), hogy ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásának részletes szabályait és feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutató az ajánlattevők számára c. dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következett be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásairól (szoftverfejlesztés) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) és (5) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám), a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szolgáltatás mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő — legalább év, hónap,nap — megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
M/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell a szerződés teljesítésében résztvevő, különösen a szolgáltatás végzéséért felelős személyeket, megnevezéssel, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével az alábbiak szerint:
— a képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata (felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumok),
— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.
A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel szükséges benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható a szakember alkalmassága.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább egy (1) darab olyan szoftverfejlesztésre vonatkozó referenciával, amelynél a fejlesztett szoftver tartalmazott: MVCalapú C(kettőskereszt) nyelven, ANGULAR front-end környezetben írt Webes .NET-es, optimalizált komplex kliens-szerveradat- és dokumentum kezelő rendszert és dokumentumtárat, mely különböző rendszerekkel interfészeken keresztül (pl: rest api) is kommunikált.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek — a részvétel mértékéig —, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven (72 hónap)belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szolgáltatás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (3a)bekezdése értelmében.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább kettő (2) fő, egyenként legalább 24 hónap, közbeszerzés tárgya szerinti (szoftverfejlesztés), az alábbi ismeretkörnek megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
- Tervezés (UML, Adatbázis diagram)
- Objektum orientált programozás
o Objektum
o Egységbezárás
o Öröklődés
o Osztály
o Polimorfizmus
o Láthatóság
- .Net Framework 4.7
- .Net Core
- C(kettőskereszt)
o Parallel programming
o Delegate-k
o Design Patterns
- ASP.Net MVC 5
o MVC design ismerete
o MVC felépítése
o Razor szintaxis
o ViewModels
o Partial Views
- SQL Server
o Relációs adatbázisok elméleti ismeret
o T-SQL ismeret
o Lekérdezések, táblák, indexek létrehozása
- Entity Framework 6
o Code First
- Entity Framework Core
- HTML 5
o Alapok
o DOM felépítése
- CSS 3
o Alapok
- Ajax
o Url minták, datatype-ok, POST, GET, visszatérési adattípusok
- MongoDb
- Node.js
- HTTP alapú interfészek fejlesztése, meghívása, kommunikációja
- Angular
o Typescript
o Sass
o Angular Material
o AOT
Ajánlatkérő a szakemberek szakmai tapasztalata időtartamaként csak azt a hónapot veszi figyelembe, amelyben az adott szakember legalább 15 munkanapot dolgozott. Ajánlatkérő tört hónapot nem vesz figyelembe.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Az ESPD IV. rész alfa pontját kell az ajánlattevőnek kitölteni. Irányadó a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdése.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Pénznem: magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A Kbt. 135. § (1) bek. alapján az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevő teljesítésétől,vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. A kifizetés a Kbt. 135. § (1) bek. szerint leigazolt, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított részszámla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, átutalással történik a Kbt. 135. § (5)–(6) és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint. Részszámla benyújtására a szerződéstervezetben rögzítettek szerint négy Ütemenként van lehetőség. Irányadó az Áfatv., az Áht., és vonatkozó rendelkezései. Irányadó a Ptk 6:155. §. és Kbt. 135. § (6) bek. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő a Kbt. és az e-Kr. szabályai szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot a Kbt. és az e-Kr. szabályainak figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani.
2. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni különösen:
— felolvasólap (EKR űrlap),
— nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (EKR űrlap),
— nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (EKR űrlap),
— nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (EKR űrlap),
— egységes európai közbeszerzési dokumentum a Kbt. 67. § szerint (EKR űrlap),
— fordításról szóló nyilatkozat (EKR űrlap),
— az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás minta,
— nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
— amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított egységes európai közbeszerzési dokumentumot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére,
— amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó,illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt,teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
3. A Kbt. 41/A. § alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatot cégszerű aláírással kell ellátni.
4. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlat), akkor ezt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
5. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem köt ki.
6. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt időtartam alatt 30 napot ért.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8. A III.1.3) szerinti feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
9. FAKSZ: dr. Bencsik Márk, 00933.
10. Az értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja.
A módszerek szempontonkénti ismertetése:
Ár:
1.1. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Megismerési időszakban /max. 5 (öt) munkanap/ (nettó HUF/munkanap/Programozó); súlyszám 5; «fordított arányosítás» módszere.
1.2. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Programozási időszakban (nettó HUF/munkanap/Programozó) súlyszám 75; «fordított arányosítás» módszere.
A 2. értékelési szempont (szakemberek szakmai többlettapasztalata összesen): «egyenes arányosítás»módszere. Az értékelés során a 2 szakember szakmai többlettapasztalata — az alkalmasságon felüli tapasztalat — összeadásra kerül. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Részletek a Közbeszerzési dokumentációban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
11. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12. A Kbt. 27/A. § alapján ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
13. Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel a szolgáltatás oszthatatlanságára, valamint arra, hogy az a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák