Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8341/2020
CPV Kód:72220000-3
Ajánlatkérő:MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MVM Székház, 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; MVMI Zrt., 7030 Paks, Vasút u. 1.; MVMI Zrt. 6720 Szeged, Temesvári krt. 27-29.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Gabriella
Telefon: +36 204485082
E-mail: kozbeszerzes@mvmi.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvmi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvmi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000447182020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000447182020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rendszerszervezői és üzleti elemzői felad.ellátása
Hivatkozási szám: EKR000447182020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72220000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendszerszervezői és üzleti elemzői felad.ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
További tárgyak:72240000-9
72246000-1
72253200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233,HU333 A teljesítés fő helyszíne: MVM Székház, 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; MVMI Zrt., 7030 Paks, Vasút u. 1.; MVMI Zrt. 6720 Szeged, Temesvári krt. 27-29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata az MVMI Zrt. igénymenedzsment osztály munkájának támogatása; az MVM Csoport tagvállalatainak részére végzett IT fejlesztési projektekben üzleti elemzés, rendszerszervezés végzése, nettó 35 000 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincötmillió forint + ÁFA keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-áig terjedő összegre vállal lehívási kötelezettséget.
Becsült mennyiség kb. havi 32 szakértői nap terjedelemben, évi 386 szakértői nap igénybevétel.
Ajánlatkérő által tervezett 386 szakértői napból előre láthatóan 128 professzionális szakértői napra és 258 szenior szakértői napra tart igényt.
Egy szakértői nap alatt Ajánlatkérő a 8 munkaórát érti.
A szakértői napok számára vonatkozó mennyiség csupán egy becsült mennyiség tájékoztató jelleggel került megjelölésre a keretszerződés a keretösszeg tekintetében kerül megkötésre.
Ajánlatkérő a konkrétan elvégzendő feladatokat egyedi megrendelés formájában rendeli meg.
Az egyedi megrendelések keretében a szakemberek által az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
Rendszerszervezési feladatok:
- Igényfelmérés,
- követelményelemzés,
- követelményspecifikáció készítés,
- logikai, fizikai rendszerterv készítés
- architektúra és rendszerkapcsolat tervezés,
- tesztterv és tesztforgatókönyv készítés,
- projektvezetők szakmai támogatása, fejlesztők támogatása a követelmények értelmezésében,
- integrációs és funkcionális tesztek koordinálása.
Üzleti elemzés:
Tudja elemezni a megrendelő szoftver kialakításával kapcsolatos igényeit és segítsen meghatározni az üzleti problémák megoldásához szükséges IT megoldások kialakítását. Az igények meghatározásánál a hangsúly azon van, hogy mit kell a rendszernek csinálni és nem azon, hogy hogyan kell a rendszernek működnie.
Feladata továbbá az is, hogy szisztematikus módon (megbeszélés, megfigyelés, elemzés, stb. útján) részletesen dokumentálja a megrendelő szoftverrel kapcsolatos szükségleteit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. M.1.1) szakember alkalmasságra előírt 60 hónapon felüli többlet tapasztalat (min. 0 – max. 24 hó)  10
2 4. M.1.2.) szakember alkalmasságra előírt 60 hónapon felüli többlet tapasztalat (min. 0 – max. 24 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 6 hónappal a szerződéstervezet 2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott keretösszeg 70%-a vonatkozásában vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg fennmaradó további 30%-nak lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságát rögzíti. Az opció lehívására vonatkozó szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
---
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása karakterkorlátra tekintettel:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet 18. pontja tartalmazza.
Részletesen lásd a szerződéstervezetben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár részletezése:
1.Professzionális üzleti elemző és rendszerszervező szakember szakértői napi díja (nettó HUF/szakértői nap) - súlyszám: 35
2.Szenior üzleti elemző és rendszerszervező szakember szakértői napi díja (nettó HUF/szakértői nap) – súlyszám: 45

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr.8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
P.1) A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján AT csatolja saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló bemutatása nem szükséges.
Ha az AT a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatok ellátása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatok ellátása) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 4.875.000,- Ft-ot.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bek., 19. § (3) bek., a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. (11) bek., a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P.1) alk. köv.-nek elegendő, ha a közös AT-k egyike felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
M.1.) A Kbt.65.§ (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az AT-nek az ajánlatához csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – bemutatását a szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, a betölteni kívánt pozíció/alkalmassági követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakember mely szervezettel és milyen jogviszonyban áll (pl: munkaviszony);
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
Kérjük a tapasztalat bemutatását a konkrét projektek kezdő és befejező időpontjának megadásával bemutatni, egyaránt év/hónap megjelölésével. Párhuzamos szakmai gyakorlatot AK csak egyszer veszi figyelembe.
M.2) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb referenciáira vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az ref. nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• szolgáltatás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal)
• szolgáltatás mennyisége
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. AT az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan AT, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(eke)t:
M.1.1)
legalább 1 fő Professzionális üzleti elemző és rendszerszervező szakembert:
aki legalább 60 hónap üzleti elemző és rendszerszervező szakmai tapasztalattal és
a nemzetközi PMI-PBA (Professional Business Analyst) minősítéssel vagy ezzel egyenértékű minősítéssel rendelkezik,
és
M.1.2)
legalább 1 fő Szenior üzleti elemző és rendszerszervező szakembert:
aki legalább 60 hónap üzleti elemző és rendszerszervező szakmai tapasztalattal rendelkezik és
informatikai tárgyú szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy üzleti elemző, vagy rendszerszervező tanfolyamot végzett
AK az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.
AT egy szakemberrel csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek felelhet meg, a szakemberek között átfedés nem lehet.
M.2) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapban) belül teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített összesen legalább 37 szakembernapnak megfelelő rendszerszervezői és/vagy üzleti elemzői feladatok ellátására vonatkozó referenciával.
AK egy szakembernap alatt napi 8 óra munkavégzést ért.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk. köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF)
A számla ellenértékét egyedi megrendelésenként Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben és a szerződéstervezetben foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
Jótállás min. 18 hónap
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulás kötbér. A kötbérek vetítési alapja az egyedi megrendeléssel érintette nettó vállalkozói díj összege.
Keretszerződés meghiúsulása esetére 30% meghiúsulási kötbér, melynek vetítési alapja a lehívási kötelezettséggel terhelt és még ki nem merített nettó keretösszeg
karakterkorlátra tekintettel folyt. II.2.12 pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.). Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§(1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a), Kbt. 65. § (12) bek. az EKR r.13. §-a alapján vizsgálja.
3) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
4) Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a munkavégzés nyelve a magyar. Amennyiben AT által biztosított szakember(ek) nem beszél(nek) magyar nyelven, úgy AT-nek tolmácsot kell biztosítania, melynek költsége AT-t terheli.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
7) Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
8) AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért
10) A III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
11) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12) Irányadó jogszab.-ok:Kbt., 321/2015.(X.30.)Korm.r., 424/2017.(XII.19.)Korm.r., Ptk.
13) Értékelés során kiosztható pontszámok: 0-10 pont között. A benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli. Az értékelés módszere ár értékelési szempontok esetén fordított arányosítás, minőségi értékelési szempontok esetén az egyenes arányosítás.
14) AK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a http://www.mvm-informatika.hu/kozerdeku-adatok/gdpr-tajekoztatok/ linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.
15) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
16) A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
17) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és a szolgáltatás nem osztható gazdaságilag ésszerű módon. Műszaki szempontból a közbeszerzés tárgyaként megjelölt rendszerszervezési és elemzési feladatok egymástól nem elválasztható, egymásra épülő és egységet képző feladatokból állnak, önmagában egyik sem értelmezhető.
18) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Léka-Papp Petra, lajstromszám: 00559, dr. Pete Judit, lajstromszám: 00353
19) AK Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozásátsem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák