Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/18
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.27.
Iktatószám:0575/2020
CPV Kód:72300000-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:eNET Internetkutató Kft.;Bluefield Kft.;Századvég Gazdaságkutató Zrt.;KIRULY Kft.;DMS One Zrt.;SDA Informatika Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gajdács Réka
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): kozbeszerzes.uni-nke.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakértői szolgáltatások beszerzése NKE részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72300000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyertes AT a szerződés keretében a Műszaki-szakmai specifikációban részletezett - közigazgatás-fejlesztési hatásmérésekkel összefüggő informatikai fejlesztési szükségleteit támogató - szakértői szolgáltatási feladat elvégzését vállalja.
I. A közigazgatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusait megragadó, eredményességét mérő, valamint a társadalmi, gazdasági hasznok méréséhez nélkülözhetetlen célzott, illetve kontextuális mutatók adatszerkezetének megtervezése, adatmodell folyamatainak kialakítása és tesztelése.
II. A közigazgatás-fejlesztési beavatkozások belső hatásméréseinek aggregálásához, bármilyen közigazgatási eljárás, illetve szolgáltatás biztosításához, illetve igénybevételéhez kapcsolódó egységköltségek feltárása és strukturált megjelenítése.
III. A közigazgatási ügyintézés, valamint az ügyintézéshez való hozzáférés és gyakorlat szempontjából a speciális (atipikus) lakossági célcsoportokra gyakorolt közigazgatás-fejlesztési hatások feltárása és megjelenítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 124255000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szakértői szolgáltatások beszerzése NKE részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő a szerződés keretében a Műszaki-szakmai specifikációban részletezett - közigazgatás-fejlesztési hatásmérésekkel összefüggő informatikai fejlesztési szükségleteit támogató - szakértői szolgáltatási feladat elvégzését vállalja.
I. A közigazgatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusait megragadó, eredményességét mérő, valamint a társadalmi, gazdasági hasznok méréséhez nélkülözhetetlen célzott, illetve kontextuális mutatók adatszerkezetének megtervezése, adatmodell folyamatainak kialakítása és tesztelése.
II. A közigazgatás-fejlesztési beavatkozások belső hatásméréseinek aggregálásához, bármilyen közigazgatási eljárás, illetve szolgáltatás biztosításához, illetve igénybevételéhez kapcsolódó egységköltségek feltárása és strukturált megjelenítése.
III. A közigazgatási ügyintézés, valamint az ügyintézéshez való hozzáférés és gyakorlat szempontjából a speciális (atipikus) lakossági célcsoportokra gyakorolt közigazgatás-fejlesztési hatások feltárása és megjelenítése.
A feladat elvégzéséhez nélkülözhetetlen funkcionális tevékenységek:
• projekttervezés és Projekt Alapító Dokumentum (PAD) kialakítása
• igazgatási követelményspecifikálás (jogi, ügyviteli, felhasználói, szervezeti, szervezési, projekt)
• informatikai követelményspecifikálás, logikai rendszertervezés, layout tervezés, architektúra tervezés, tesztelés tervezése
• rendszerszervezés
• adatbázis adatstruktúra tervezés, adattisztítás, migrálás
• ősfeltöltés (induló adatkészlet előállítása) és kapcsolódó mérőeszköz fejlesztése
• tesztelés és validálás
• szolgáltatás bevezetés
• online disszeminációs környezet kialakítása funkcionális tervezése, kialakítása és tervezése
Ajánlatkérő a Szerződésben a teljesítés módját a Keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként létrejött Keretmegállapodás VI. pontjában rögzítettekkel egyezően, az alábbiak szerint határozza meg:
A nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) - az egyedi szolgáltatási szerződés teljesítése körében - köteles az Ajánlatkérő által megjelölt helyen és időben a szolgáltatásokat teljesíteni, illetve köteles a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg az ahhoz kapcsolódó és szükséges valamennyi okiratot, dokumentumot, terméket átadni, továbbá a szükséges tájékoztatást az Ajánlatkérő által kijelölt személyek részére elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 239 - 435633
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egyedi szolgáltatási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eNET Internetkutató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország:
E-mail: beszerzes@enet.hu
Telefon: +36 13730779
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Bluefield Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aradi utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: KIRULY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vágóhíd utca 2. 8.ép.2.em.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DMS One Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Infopark sétány 1/I
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SDA Informatika Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 124797500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124255000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint ajánlatkérő által a Kbt. 105. § (1) bekezdése b) pontja szerint kötött KM0101-05ITSZ16 Keretmegállapodás alapján az 1. rész „Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása” címmel a "Szakértői szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 uniós projekt terhére" tárgyban verseny újranyitásával induló közbeszerzési eljárás.

Nyertes ajánlattevő:
Neve: eNET Internetkutató Kft. (konzorciumvezető)
Címe: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
Adószám: 12669789-2-43
Neve: Bluefield Kft.
Címe: 1062 Budapest, Aradi utca 8.
Adószám: 14110968-2-42
Neve: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Címe: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Adószám: 22628374-2-41
Neve: KIRULY Kft.
Címe: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8.ép.2.em.
Adószám: 12560264-2-09
Neve: DMS One Zrt.
Címe: 1117 Budapest, Infopark sétány 1/I
Adószám: 13927606-2-43
Neve: SDA Informatika Zrt.
Címe: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Adószám: 11684057-2-43

További ajánlattevők 1:
Neve: Field Consulting Services Zrt. (konzorciumvezető)
Székhelye: 1025 Budapest, Vihorlát utca 33.
Adószám: 25445525-2-41
Neve: AAM Tanácsadó Zrt.
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.
Adószám: 13012252-2-41
Neve: Clarity Consulting Kft.
Székhelye: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b
Adószám: 12735345-2-42
Neve: Collective-Intelligence Kft.
Székhelye: 7624 Pécs, Rókusalja utca 14.
Adószám: 22618227-2-02
Neve: Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.
Adószám: 12715244-2-44
Neve: MAGNASOFT Kft.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Korona tér 7.
Adószám: 24209746-2-13
Neve: VITAL MANAGEMENT Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Adószám: 14540767-2-41

További ajánlattevők 2:
Neve: MultiContact Consulting Kft.
Székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12965580-2-43
Neve: Szepro Projektmenedzsment Kft.
Székhelye: 1174 Budapest, Orgoványi u. 51.
Adószám: 13609300-2-42

További ajánlattevők 3:
Neve: eGOV Kft.
Székhelye: 1054 Budapest, Zoltán utca 8, félemelet 1.
Adószám: 12870491-2-41
Neve: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 79.
Adószám: 10304491-2-43
Neve: KPMG Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31.
Adószám: 12691908-2-44

További ajánlattevők 4:
Neve: KÜRT Zrt.
Székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Adószám: 11780359-2-43
Neve: VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt.
Székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/B.
Adószám: 23477827-2-43
Neve: STRATIS KFT.
Székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.
Adószám: 11782454-2-41
Neve: 4Sales Systems Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd, Keselyűs út 22.
Adószám: 12631186-2-17
Neve: Vialto Consulting Kft.
Székhelye: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Adószám: 12849675-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828503
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)