Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/140
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.21.
Iktatószám: 12859/2020
CPV Kód: 71631000-0
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: országos közút üzemeltetése, fenntartása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kleithal.mariann@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: C-ROADS Hungary pilot kiterj- Műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR001268052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés alapján a C-ROADS megvalósítási projektek műszaki ellenőri feladatainak ellátása az alábbiak szerint:
1. Jelenlegi pilot tovább-fejlesztése: 27 db fix útmenti, illetve 20 db mobil járműre/utánfutóra szerelt berendezés felújításával/cseréjével, központi C-ITS rendszer felújításával/cseréjével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
2. V-ITS-S eszközök beszerzése: 20 db teszt eszközzel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
3. Városi C-ITS pilot: 10 db jelzőlámpás csomópont felszerelése útmenti adókkal
4. R-ITS-S eszközök beszerzése: 43 db fix ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 14790000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: C-ROADS Hungary pilot kiterjesztése- Műszaki ell
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország közúthálózata, ill. Ajánlatkérő telephelyei, részletes helyszínek a műszaki leírásban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés alapján a C-ROADS megvalósítási projektek műszaki ellenőri feladatainak ellátása az alábbiak szerint:
1. Jelenlegi pilot tovább-fejlesztése
Rövid leírás: A 2015-ben, az M1 autópályán kiépült rendszer továbbfejlesztése mely kiterjed a jelenleg alkalmazott 5,9 GHz frekvenciasáv mellett új kommunikációs csatorna (celluláris vagy felhő alapú) kialakítására, a terepi berendezések és a központi rendszer felújítására illetve a rendszer egyes elemeinek cseréjére, illetve további un. use case-ek implementációjára, valamint a C-ITS rendszer forgalomirányító rendszerbe integrációjára.
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. IV. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021. 12. 31.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 27 db fix útmenti, illetve 20 db mobil járműre/utánfutóra szerelt berendezés felújításával/cseréjével, központi C-ITS rendszer felújítása/cseréjével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
Helyszín: M1 autópálya 34-170 km közötti szakasza, Bicske, Komárom és Lébény mérnökségi telephelyek
2. V-ITS-S eszközök beszerzése
Rövid leírás: A rendszer teszteléséhez V-ITS-S komponensek beszerzésével összefüggő műszaki ellenőri feladatok. Az eszköz a járművön belül található, és alapvetően a kooperatív rendszer irányából küldött forgalmi információk fogadását látja el. Műszaki ellenőri/minőségbiztosítási feladat az eszközzel szemben a műszaki dokumentációban támasztott követelmények teljesítésének igazolása, ill. a teljes rendszer és az adatáramlás megfelelő működésének ellenőrzése a C-ITS-S központtól az R-ITS-S útmenti adó/vevőkön keresztül, vagy közvetlenül, a V-ITS-S végfelhasználói eszközig, és visszafelé irányban is.
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. III. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021.09.30.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 20 db teszt eszközzel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
Helyszín: Magyar Közút központ
3. Városi C-ITS pilot
Rövid leírás: Jelzőlámpákkal szabályozott csomópontokra épülő kooperatív városi pilot rendszer kiépítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok Győr városában. A beruházás részeként ki kell építeni az Útmenti infrastruktúra (R-ITS-S) elemeit, és új központi C-ITS-S funkciókat kell megvalósítani a központi rendszer bővítésével, vagy új C-ITS központ szállításával és az eszközök/komponensek forgalomirányító rendszerbe integrációjával.
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. IV. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021. 12. 31.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 10 db jelzőlámpás csomópont felszerelése útmenti adókkal
Helyszín: Győr város és Lébény APM
4. R-ITS-S eszközök beszerzése
Rövid leírás: Útmenti, fix ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése, üzembe helyezése és forgalomirányító rendszerbe integrálása, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával kapcsolatos műszaki ellenőr feladatok (a C-ITS-S és R-ITS-S közötti kommunikációs kapcsolat/útvonal kialakítása az eszközök elhelyezésének megtervezése és kialakítása)
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. IV. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021. 12. 31.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 43 db fix ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával
Helyszín: M1, M19, M7, M70, M85 gyorsforgalmi utak
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közúthálózat mentén végzett műszaki ellenőrzési tevékenység során szerzett tapasztalata (0-24 hónap)  10
2 M.1.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közúthálózat mentén végzett műszaki ellenőrzési tevékenység során szerzett tapasztalata (0-24 hónap)  10
3 M.1.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata (0-24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az opcionális mennyiség (6 db V-ITS-S eszköz, 3 db Városi C-ITS pilotba bevont csomópont, 21 db R-ITS-S eszköz) részének vagy egészének felhasználásáról a szerződés időbeli hatálya alatt tájékoztatja nyertes Ajánlattevőt (a teljesítési határidő figyelembe vételével).
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0216-M
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 235 - 576248
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2019/0000694/001/00 Rész száma: Elnevezés: C-ROADS Hungary pilot kiterjesztése- Műszaki ell
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Faludi Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 306633706
Internetcím(ek): (URL) www.fober.hu
Fax: +36 13415171
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26262600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14790000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (1138 Budapest, Faludi utca 3.; 12037984-2-41) nyertes ajánlattevő
UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.; 10554885-2-43)
ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.; 13878959-2-43) és MHV-COSINUS Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A.; 13004152-2-41) közös ajánlattevők
KÖMI Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos utca 78. IV.emelet; 12208573-2-41)
Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.; 26295464-2-41)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)