Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/142
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.23.
Iktatószám: 12999/2020
CPV Kód: 72250000-2
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SAP Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - support - szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP nagyvállalati terméktámogatási Support szolgáltatások beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1987738 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében SAP softver licencek, valamint SAP támogatási - support - beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az Ajánlatkérők székhelyei/telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában megjelölt ajánlatkérői kör (Ajánlatkérők/AK)
részére SAP szoftver licencek, a SAP szoftver licenc beszerzésekhez kapcsolódó SAP nagyvállalati terméktámogatási (Support)
szolgáltatások beszerzése, valamint a meglévő SAP szoftver licencekhez kapcsolódóan nagyvállalati terméktámogatási (Support)
szolgáltatás megrendelése az alábbiak valamint a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint:
Árubeszerzés: SAP licencek beszerzése a KD mellékletét képező xlsx fájl szerint meghatározott SAP szoftverlicencekre
(termékek) vonatkozik, ezek foglalják a felhívás VI.3.1) pontjában nevesített AK által korábban beszerzett bizonyos SAP
szoftverlicencek cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését és szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését, továbbá a
beszerzésre kerülő licencekre cserelehetőségek biztosítását a keretmegállapodás hatálya alatt és az abban foglalt feltételek
szerint. AK által korábban beszerzett SAP szoftverlicencek cseréje kizárólag a jelenleginél kedvezőbb terméktámogatási díjjal
ajánlatható meg.
Az AK ebben SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a
felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése
mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A műszaki tartalom értékelése során az
egyenértékűséget az AK-nek kell megítélnie, amely eldöntéséhez minden adatot az Ajánlattevőnek kell megadnia. Az ajánlattevő
(AT) kötelezettsége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel
egyenértékű. AT az 1.1. értékelési szempontra tekintettel az „egyenértékű” termék megajánlása esetében az objektív
összehasonlítás érdekében a kedvezmény mértékét AK a Műszaki Leírás részeként rendelkezésre bocsátott hivatalos lista ár
alapján értékeli. Az egyenértékűség esetleges el nem fogadását AK tényszerűen megindokolja.
A KD részét képező xlsx fájl-ban meghatározásra kerül az Ajánlatkérők által beszerezni kíván SAP szoftverlicencek minimum
lehívási volumene (minimális beszerzési érték).
A keretmegállapodás (KM) alapján beszerzésre kerülő licencekre a KM hatálya alatt és az abban foglalt feltételek szerint a
nyertes ajánlattevő korlátlan cserelehetőséget biztosít a listaár értékének megfelelően.
Az AK SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja.
Szolgáltatás megrendelése: SAP támogatási - Support - szolgáltatások megrendelése a KM keretében beszerzésre (beleértve a
KM-ban meghatározott feltételek szerinti szoftverlicensz cseréjét is) kerülő szoftverlicenszek, továbbá az Egyedi szerződés
Megrendelőjének meglévő (a Keretmegállapodástól függetlenül beszerzett) SAP licencére vonatkozó támogatási (support)
szolgáltatás teljesítésének megrendelésére az Ajánlatkérők tekintetében.
A KM alapján leadott, szoftver vásárlásra és támogatásra - support - szolgáltatásra irányuló egyedi szerződések határozott időre,
az adott egyedi szerződés létrejöttétől számítottan a jelen KM időtartamának lejártáig. Abban az esetben, ha a KM a határozott
időtartam előtt jár le, a keretösszeg Ajánlatkérők által történő kimerítésére tekintettel megszűnne, a terméktámogatásra
(support-ra) vonatkozó szerződéses kötelezettség időbeli hatálya változatlan.
A KM minimális beszerzési értéke az árubeszerzés vonatkozásában: nettó 1.975.700.000 Ft.
A KM minimális beszerzési értéke a szolgáltatás megrendelés vonatkozásában a szoftver licencekhez kapcsolódó support
szolgáltatás megrendelése esetében (36 hónapra) nettó 1.003.170.000 Ft, a szoftver licencekhez kapcsolódó support
szolgáltatás megrendelése esetében (12 hónapra) nettó 191.369.000 Ft, a meglévő szoftver licencekhez kapcsolódó support
szolgáltatás megrendelése esetében nettó 5.357.700.000 Ft, amelytől legfeljebb + 10 %-os eltérés lehetséges.
A KM teljes mennyisége nettó 20.000.000.000 Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 megajánlott support szolgáltatás terjedelme 5
x Költség kritérium – 1 szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke 35
2 megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje 60
  Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.1) alszempont: a szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke (súlyszám:35)
1.2) alszempont: a megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje (súlyszám:60)
2)értékelési szempont: a megajánlott support szolgáltatás terjedelme (súlyszám:5)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 207 - 427953
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZT-116753 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - Support - szolgáltatások beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SAP Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Záhony utca 7., Graphisoft Park
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: szabolcs.pinter@sap.com
Telefon: +3618857300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3614578344
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1987738
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő: SAP Hungary Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7, Graphisoft Park, adószáma: 12342659-2-44)
Egyedi szerződésre vonatkozó kiegészítő adatok:
Egyedi szerződést megkötő Ajánlatkérő neve: MFB Zrt.
Egyedi Szerződés azonosítója:4364-12/2020
Egyedi Szerződés hatályba lépési időpontja: 2020.06.16
Egyedi Szerződés nettó értéke: 1.987.738.- Ft
Támogatási szolg. egyedi szerződés teljes időtartamára eső összesített nettó szolgáltatási díj: 1.987.738.- Ft
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)