Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Iktatószám: 13585/2020
CPV Kód: 79313000-1
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: James and Tailor Consulting Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyetemes postai szolgáltatás mérés 2020-2023
Hivatkozási szám: EKR000449832020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79313000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés az egyetemes és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások végpontok közötti küldemény átfutási idejének országos mérése céljából.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 75000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyetemes postai szolgáltatás mérés 2020-2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79313000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A mérések az előzetes szakmai egyeztetések szerint irányulhatnak Magyarország teljes területére, vagy azon belül egyetlen városra, vagy annak agglomerációjára, megyére, több megyére, régióra is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
az egyetemes és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások végpontok közötti küldemény átfutási idejének országos mérése negyedéves standard mérésekkel – egyedi és tömeges feladású elsőbbségi és a nem elsőbbségi levélküldemények vonatkozásában –, a Postatv.-ben és az EPKSZ-ben foglalt követelményeknek történő megfelelőség vizsgálata céljából; valamint az Ajánlatkérő által egyedi megrendelések során megjelölt további termékkörökre vonatkozó időszakos minőségi mérések lebonyolítása és a mérési eredmények alapján országos,- és regionális értékelő elemzések összeállítása a hatályos szabályozásnak és szakmai előírásoknak, szabványoknak – különösen az MSZ 13850:2013, MSZ EN 14508:2016 és az EN 14534:2016 szabványnak – megfelelően, továbbá a mérésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok Ajánlatkérő részére történő átadása keretszerződés keretében, 75 000 000 Ft keretösszegben, a szerződés aláírástól 2023.06.30-ig, illetve amennyiben az korábbi, a keretösszeg kimerüléséig.
Az egyedi megrendelések során választható vizsgálatok termékkörei:
- elsőbbségi és nem elsőbbségi levél küldemények,
- hivatalos iratok,
- könyvelt és nem könyvelt levélküldemények és
- belföldi csomagküldemények, továbbá
- az egyetemes postai szolgáltatás ellátására kijelölt, valamint az engedély alapján ilyen tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezet által végzett egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások köre,
Az egyedi megrendelések során választható főbb termékfeladási jellemzők:
- egyedi,
- tömeges,
Nyertes ajánlattevő feladata az egyedi megrendelések szerint:
- Felkészülés a mérésekre a hivatkozott magyar szabványok szerint.
- Mérés lebonyolítása és elemzése a megrendelés szerinti időszakra vonatkozó mérési jelentésekkel.
- Értékelés az egyes megrendeléshez kapcsolódó negyedéves és/vagy éves viszonylatokban.
- Méréssel kapcsolatos adatok, dokumentumok NMHH részére történő átadása.
Az egyedi mérések elszámolása a ráfordított munkaóra alapján történik, a munkaóra keret az egyedi megrendelés alapján kerül rögzítésre.
A szerződés teljes időtartama alatt az egyedi mérések becsült munkaidő mennyisége:
- Mérési tervezési lap és a minta összeállítása: 250 becsült munkaóra
- Mérési minta szerinti próbaküldemények előállítása terítése a paneltagok számára: 160 becsült munkaóra
- Mérési tevékenységek (feladások, fogadások, instruktori feladatok) lebonyolítása: 1700 becsült munkaóra
- Elemzések és értékelő anyagok összeállítása: 620 becsült munkaóra
A fenti mérési feladatok ellátásához legalább 5200 db egyedi feladású levélküldemény vizsgálata és legalább 120 mérésben résztvevő paneltag bevonása szükséges negyedévente.
A Nyertes Ajánlattevőnek olyan informatikai rendszert kell működtetnie a mérési eredmények rögzítésére és feldolgozására, amely védett az illetéktelen hozzáféréstől és módosítástól, valamint a hozzáféréseket és a végzett műveleteket utólag is igazolható módon naplózza.
A mérési tevékenység során a Nyertes Ajánlattevőnek (szerződést teljesítő Vállalkozónak) olyan minőségirányítási és informatikai biztonsági rendszerrel kell rendelkeznie, amely biztosítja, hogy a beszerzés tárgyát képező feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi releváns kockázat felmérésre és értékelésre kerüljön, ezekkel arányos kontroll intézkedések kerüljenek meghatározásra és bevezetésre, valamint a rendszerbe épített ellenőrzési lépések révén folyamatosan biztosított legyen a kockázatértékelés és kezelés naprakészen tartása, a bevezetett eljárások és kontroll intézkedések felülvizsgálata.
Az ajánlattevő a kijelölt egyetemes postai szolgáltató és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltató megbízásából a postai szolgáltatások átfutási idejére vonatkozó mérést a szerződés hatályát megelőző egy évben nem végzett és a szerződés hatályának időszakában nem végezhet.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Minimális panelméret az országos standard mérések esetében (paneltagok száma (fő/negyedév)) [min. 120 fő/negyedév, max. 160 fő/negyedév, azaz további min. 0 fő/negyedév, max. 40 fő/negyedév bevonás 20
2 3. Egyedi feladású levélküldemények mintaelemszámának mértéke az országos standard mérések esetében (mintaelemszám (db/negyedév)) [min. 5200 db/negyedév, max. 6000 db/negyedév, azaz további min. 0 db/ 20
3 4. Az átfutási idő mérési eredmények elemzőprogrammal történő elektronikus feldolgozása (igen/nem) 15
4 5. A mérésben résztvevő szervező- és elemző szakember többlettapasztalata (hónap) [összesen min. 24 hónap, max. 60 hónap, azaz min. 0 hónap, max 36 hónap többlettapasztalat] 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 093 - 222309
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egyetemes postai szolgáltatás mérés 2020-2023
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: James and Tailor Consulting Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97492966
Postai cím: Kossuth Utca 13.
Város: Nemesgörzsöny
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8522
Ország: Magyarország
E-mail: agnes.janosa@gmail.com
Telefon: +36 703316590
Internetcím(ek): (URL) www.jamesandtailor.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Mérési tevékenységek (levél feladások, levél fogadások, instruktori feladatok) lebonyolítása: nem ismert
Mérési tervezési lap és a minta, valamint az elemzések és az értékelő anyagok összeállítása: Tóth Jenő, 2120 Dunakeszi, Mária utca 5/D. adósz.: 68331717-1-33

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
AZ V.2.2) PONT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
James and Tailor Kft.
8522 Nemesgörzsöny, Kossuth Lajos utca 13.
13507954-2-19
mikrovállalkozásnak minősül
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)