Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/150
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.08.04.
Iktatószám: 13630/2020
CPV Kód: 72230000-6
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Elektronikus közigazgatási informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihics Petra
Telefon: +36 17957379
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nisz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nisz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Elektronikus közigazgatási informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KÖKIR és kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000238812020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás során kötött keretmegállapodás az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban ITM) közlekedéssel összefüggő állami feladatainak ellátását biztosító Közúti Központi Információs Rendszer (továbbiakban KÖKIR) és egyéb kapcsolódó közúti közlekedési hatósági rendszereinek továbbfejlesztésére vonatkozik.
A műszaki leírásban részletezett alkalmazásokkal kapcsolatos havi átalánydíjas szolg.-ok: Fejlesztések előkészítése, felmérése, változtatások végrehajtása; továbbfejlesztés előkészítése; garanciaidőn túli hibajavítás; fejlesztői támogatás, továbbfejlesztési feladatok.
A fejlesztői feladatokat átalánydíj ellenében havonta 100 órában kell biztosítani, az ezen időkereten túlnyúló továbbfejlesztési feladatok elszámolásának alapja fejlesztői óradíj. Ajánlattevő munkanapokon 8-18 óra közötti rendelkezésre állással rendszertámogatói tevékenységet biztosít.
AK rögzíti, hogy a keretmegáll.-ban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 1.494.000.000,- Ft mértékű keretösszeg jelenti.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1494000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KÖKIR és kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
További tárgyak: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő budapesti telephelyei, valamint Ajánlattevő telephelye az Ajánlatkérő által biztosított távoli elérés használatával.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás során kötött keretmegállapodás az ITM Közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatainak ellátását biztosító KÖKIR és egyéb kapcsolódó közúti közlekedési hatósági rendszereinek továbbfejlesztésére vonatkozik.
A beszerzés azt a célt szolgálja, hogy az ITM részére a NISZ Zrt. maradéktalanul el tudja látni azon informatikai rendszerekhez (alrendszerekhez) kapcsolódó fejlesztési és továbbfejlesztési feladatokat, amelyekre az ITM egyedi szerződéssel megrendelést bocsát ki a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodások útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben foglaltak alapján.
A beszerzés tárgya az ITM részére a műszaki dokumentációban részletezett alkalmazásokkal kapcsolatos havi átalánydíjas szolgáltatások:
Fejlesztések előkészítése, felmérése, változások végrehajtása: Az ITM által követett jogszabályváltozások alapján a KÖKIR rendszerben szükséges módosításokra vonatkozó fejlesztési igényt az ITM a JIRA rendszerben jelzi, amely változtatási igényeket az Ajánlattevő havonta összesíti, felméri, megtervezi a jelzett változtatásokból eredő alkalmazás módosítási feladatokat és a felmérés eredményét megküldi Ajánlatkérő részére.
A jogszabály változásból eredően a rendszerek moduljait érintő funkcióbeli változtatások továbbfejlesztése.
Garanciaidőn túli javítás: az alkalmazások esetleges hibájából adódó hibák elhárítása, melyek a forráskód módosításával valósíthatók meg. Ilyen különösen az olyan rendszerműködés, elvárt funkcionalitás vagy adat állapotban bekövetkezett nem várt változás elhárítása, amely nem felel meg a rendszer felé támasztott elvárásoknak.
Fejlesztői támogatás, mely alatt Ajánlatkérő az alábbi feladatokat érti:
• olyan adatjavítási, módosítási, és közlekedési hatósági feladatokért felelős szervezet által megfogalmazott adatszolgáltatási feladatok elvégzését jelenti, melyek SQL scriptek készítésével járnak, és a rendszer forráskódjának hiányában nem végezhető el;
• a közbeszerzés tárgya szerinti élesüzemi rendszerek vonatkozásában olyan szakértői rendelkezésre állás, mely a rendszer olyan mély belső működésének ismeretében végezhető el, mely a forráskód ismeretének (és jogszerű hozzáférhetőségének) hiányában nem biztosítható.
Az alábbi továbbfejlesztési feladatokat Ajánlatkérő fejlesztői mérnökóra ellenében várja el az Ajánlattevőtől:
• Informatikai rendszerterv elkészítése, módosítása, amennyiben azt a munkalap tartalmazza;
• Rendszerfejlesztés, programozás;
• Funkcionális tesztelés;
• Terheléses tesztelés;
• Rendszerintegrációs tesztelés;
• Felhasználói kézikönyvek, oktató anyagok elkészítése, meglévő dokumentációk frissítése, amennyiben azt a munkalap tartalmazza;
• Átadás;
• Közreműködés az oktatásban.
Ajánlattevő kötelezettsége, hogy munkanapokon 8-18 óra közötti rendelkezésre állással biztosítsa az Ajánlatkérő számára azt, hogy az Ajánlattevő értesítési e-mail címére és a közvetlen telefonos elérhetőségére küldött incidens illetve hibabejelentéseit folyamatosan fogadja, azokat nyilvántartásba vegye, és a szükséges intézkedéseket az alábbiak szerint megtegye.
Az elvégzendő munkák részletes leírását és a rendszerek ismertetését az egyéb közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott Műszaki leírás tartalmazza.
A fejlesztői feladatokat átalánydíj ellenében havonta 100 órában kell biztosítani, az ezen időkereten túlnyúló továbbfejlesztési feladatok elszámolása fejlesztői óradíj alapján történik. Ajánlattevő munkanapokon 8-18 óra közötti rendelkezésre állással rendszertámogatói tevékenységet biztosít.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 1.494.000.000,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Kizárólag a NISZ Zrt. ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel szerződést kötni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékelte.
A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A keretmegállapodás a keretösszeg erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számítottan 36 hónap időtartamig tart.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 130 - 319908
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KÖKIR és kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31375904
Postai cím: Angol Utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@lasalleinformatika.hu
Telefon: +36 703390109
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1494000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1494000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szoftverfejlesztés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
LaSalle Informatikai és Szolgáltató Kft., 1149 Budapest, Angol u. 77., adószáma: 13620574-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A beszerzés azt a célt szolgálja, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) részére a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) maradéktalanul el tudja látni azon informatikai rendszerekhez (alrendszerekhez) kapcsolódó fejlesztési és továbbfejlesztési feladatokat, amelyekre az ITM egyedi szerződéssel megrendelést bocsát ki a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben foglaltak alapján. A NISZ Zrt. 2016. augusztus 1. napján Keretmegállapodást kötött a LaSalle Kft.-vel. A keretmegállapodás arra tekintettel jött létre a Felek között, mivel a NISZ Zrt. szerződést kötött a jelenlegi ITM jogelődjével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a Közúti Központi Információs Rendszer (továbbiakban KÖKIR) és annak működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai alkalmazások központi informatikai rendszereinek teljes körű üzemeltetése, valamint a szakrendszerekkel kapcsolatos rendszertámogatási feladatok ellátása érdekében. A Keretmegállapodást kötött Vállalkozó kizárólag felhasználói jogot ad át a Megrendelő és a szolgáltatás igénybe vevő ITM részére, mely felhasználói jog a keretmegállapodás végén lejár. A keretmegállapodást lejártát követő időszakra NISZ Zrt. és/vagy Közlekedési Hatóság a tárgyi szoftverekre, rendszerekre semmilyen jogcímen felhasználási vagy használati jogot, vagy egyéb jogot nem szerzett, a szerzői és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja a LaSalle Kft. a részükre ilyet nem biztosított. Azaz sem az ITM, sem a NISZ Zrt., sem pedig harmadik személy nem rendelkezik sem a szoftverek fenti időn túli felhasználói jogával, sem azok bármely komponensének továbbfejlesztésére, módosítására vonatkozó jogokkal, engedélyekkel. A rendszerekhez kapcsolódó vagyoni
értékű jogok megvásárlására a jelenlegi szerzői jogtulajdonostól nincs a NISZ Zrt-nek lehetősége, a vállalkozó nem kívánja azt
értékesíteni így a beszerzés tárgyát képező rendszerek esetében bármilyen szoftveres hibajavítást, valamint fejlesztési feladatokat kizárólag a forráskód tulajdonosa tudja elvégezni, a szerződést kizárólag egy piaci szereplő képes teljesíteni. A rendszerekhez
hozzáférése, jogosultsága sem a NISZ Zrt-nek sem az ITM-nek, sem egyéb harmadik személynek nincsen és mivel a beszerzési igény kizárólag a fennálló szerzői jog érintésével valósítható meg, más személy általi teljesítés kizárólagos szerzői jogokat sértene. Jelen közbeszerzési eljárás szerinti feladatok elvégzéséhez az alap forráskódra van szükség, mely az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő a LaSalle Kft. tulajdonában van. A LaSalle Kft. kizárólagos joggal rendelkezik a szoftver felhasználási jogaival, így annak fejlesztésére, módosítására, support és üzemeltetés támogatási szolgáltatás teljesítésére kizárólag a LaSalle Kft. jogosult, mivel a szoftver forráskódját nem kívánja értékesíteni a NISZ Zrt. részére. A Közbeszerzési Hatóság HNT-00045/06/2020. ikt. számú Döntésével 2020.03.24. napján jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapját megalapozottnak ítélte.