Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/190
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.30.
Iktatószám: 17377/2020
CPV Kód: 72212100-0
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Gabriella
Telefon: +36 204485082
E-mail: kozbeszerzes@mvm-informatika.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AS6 upgrade fejlesztés támogatás
Hivatkozási szám: EKR000086132020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A jelen közbeszerzési eljárás célja az MVMI, mint informatikai szolgáltató által az MVM PA Zrt., mint ügyfélszámára szolgáltatott AS 6.0.2 integrált műszaki, vállalatirányítási rendszer verzióváltásához kapcsolódóan, a Műszaki Leírás 2. fejezetben meghatározott rendszerekkel való integrált működés megvalósítása érdekében projekt működést támogató feladatok, illetve fejlesztési szolgáltatások biztosítása, többek között "webMethods”,"Oracle BI”, "SAP ERP rendszer fejlesztés" vonatkozásában.
Nyertes Ajánlattevő felelőssége az AS9 és a megnevezett rendszerek közötti integráció kialakítása a szükségesrendszer oldali fejlesztések és interfész fejlesztések biztosításával.
Nyertes Ajánlattevőtől elvárt, a beszerzés terjedelmébe tartozó feladatokat és tevékenységeket két nagycsoportba soroltuk:
1. Projekt működést támogató feladatok: Fejlesztési feladatok előkészítését, tervezését, koordinálását, valaminta stakeholderek és erőforrások menedzsmentjét biztosító feladatok. Részletesen a Műszaki Leírás 4.1. fejezetés alfejezetei tartalmazzák ezen feladatokat.
2. Fejlesztési feladatok: Ezen belül további két kategóriát különböztetünk meg a műszaki leírás 4.1. és 4.2.pontjaiban foglaltak szerint:
2.1. Fejlesztés menedzsment feladatok, melyek a fejlesztési feladathoz szorosabban köthetők
2.2. az egyes projekt fázisokban elvégzendő fejlesztési és ezekhez szorosan kapcsolódó tevékenységek.
FileNet alapú EDMS rendszer tekintve Ajánlatkérő több mint 1 500 felhasználóval (db licenccel) rendelkezik.
Az érintett feladatokat nagyvállalati integrációs környezetben szükséges megvalósítani a feldolgozott üzenetekszáma meghaladja a 667 üzenet/nap mennyiséget és az interfészek számossága meghaladja a 14 interfészt.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a Műszaki Leírás tartalmazza. A Műszaki Leírás alapján elvégzendő konkrét feladat a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodás második részében a közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre.
A keretmegállapodás keretösszege nettó 100 000 000 HUF.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket/szolgáltatást elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 100000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: AS6 upgrade fejlesztés támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Székhely: 7030 Paks, Vasút u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen közbeszerzési eljárás célja az MVMI, mint informatikai szolgáltató által az MVM PA Zrt., mint ügyfél számára szolgáltatott AS 6.0.2 integrált műszaki, vállalatirányítási rendszer verzióváltásához kapcsolódóan, a műszaki leírás 2. fejezetben meghatározott rendszerekkel való integrált működés megvalósítása érdekében projekt működést támogató feladatok, illetve fejlesztési szolgáltatások biztosítása, többek között "webMethods”, "Oracle BI”, "SAP ERP rendszer fejlesztés" vonatkozásában.
Nyertes Ajánlattevő felelőssége az AS9 és a megnevezett rendszerek közötti integráció kialakítása a szükséges rendszer oldali fejlesztések és interfész fejlesztések biztosításával.
Nyertes Ajánlattevőtől elvárt, a beszerzés terjedelmébe tartozó feladatokat és tevékenységeket két nagy csoportba soroltuk:
1. Projekt működést támogató feladatok: Fejlesztési feladatok előkészítését, tervezését, koordinálását, valamint a stakeholderek és erőforrások menedzsmentjét biztosító feladatok. Részletesen a műszaki leírás 4.1 fejezet és alfejezetei tartalmazzák ezen feladatokat.
2. Fejlesztési feladatok: Ezen belül további két kategóriát különböztetünk meg a műszaki leírás 4.1 és 4.2. pontjaiban foglaltak szerint:
2.1. Fejlesztés menedzsment feladatok, melyek a fejlesztési feladathoz szorosabban köthetők
2.2. az egyes projekt fázisokban elvégzendő fejlesztési és ezekhez szorosan kapcsolódó tevékenységek.
FileNet alapú EDMS rendszer tekintve Ajánlatkérő több mint 1500 felhasználóval (db licenccel) rendelkezik.

Az érintett feladatokat nagyvállalati integrációs környezetben szükséges megvalósítani a feldolgozott üzenetek száma meghaladja a 667 üzenet/nap mennyiséget és az interfészek számossága meghaladja a 14 interfészt.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás alapján elvégzendő konkrét feladat a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodás második részében a közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre.
A keretmegállapodás keretösszege nettó 100 000 000,- Ft.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket/szolgáltatást elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M.1.1. pont szerinti szakemberek közül legalább 1 fő rendelkezik „IBM Certified Specialist - FileNet Content Manager V5.2” vagy azzal egyenértékű képzettséggel (igen/nem)  1
2 3. A III.1.3) M.1.1. pont szerinti szakemberek közül legalább 1 fő rendelkezik „IBM Certified Database Administrator - DB2 10.1 for Linux UNIX and Windows” vagy azzal egyenértékű képzettséggel (igen/ 1
3 4. A III.1.3) M.1.1. pont szerinti szakemberek többletlétszáma (fő, min. 0 – max. 4 fő) 2
4 5. A III.1.3) M.1.1. pont szerinti szakemberek közül legalább 1 fő a III.1.3) M.1.1. pont szerint előírt tevékenységet minimum 60 hónapos időtartamban IDMS vagy azzal egyenértékű rendszerben végezte 1
5 6. A III.1.3) M.1.2. pont szerinti szakemberek többletlétszáma (fő, min. 0 – max. 2 fő) 3
6 7. A III.1.3) M.1.3. pont szerinti szakember III.1.3) M.1.3. pont szerinti többlettapasztalata (hó, min. 0 – max. 12 hó) 2
7 8. A III.1.3) M.1.4. pont szerinti szakember III.1.3) M.1.4. pont szerinti többlettapasztalata (hó, min. 0 – max. 6 hó) 2
8 9. A felhívás III.1.3. M.1. pontjában bemutatott bármely szakember rendelkezik SAP BW vagy azzal egyenértékű rendszerben végzett fejlesztői tapasztalattal (igen/nem) 3
9 10. A III.1.3) M.1.6. pont szerinti szakemberek többletlétszáma (fő, min. 0 – max. 5 fő) 3
10 11. A III.1.3) M.1.7. pont szerinti szakemberek többletlétszám (fő, min. 0 – max. 1 fő) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg nem merül ki a keretmegállapodás időtartama alatt, úgy Ajánlatkérő a keretmegállapodás eredeti időtartamát a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónapig meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az ajánlatában meghatározott áron kell teljesítenie. A meghosszabbításról szóló döntést Ajánlatkérő köteles a szerződéses időtartam lejártát megelőző hónap utolsó napjáig a keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően jelezni nyertes ajánlattevőnek.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszámok: 0-10.
Az értékelés módszere:
— a minőségi értékelési szempontban:
2., 3, 5., 9. részszempontban: pontkiosztás (igen = 10 pont, nem = 0 pont)
4.,6,7,8.,10.,11. részszempontban: egyenes arányosítás,
— az ár értékelési szempontban valamennyi értékelési alszempontban (1.1-1.8): fordított arányosítás
A KH útmutató: KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 077 - 182351
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3000018187 Rész száma: Elnevezés: AS6 upgrade fejlesztés támogatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16011553
Postai cím: Táltos Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fornax.hu
Telefon: +36 704573084
Internetcím(ek): (URL) www.fornaxsi.hu
Fax: +36 14673000
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ESB fejlesztés
Multiproject fejlesztés
EDMS fejlesztés
MTR fejlesztés
SAP fejlesztés
Projekt menedzsment
Riport fejlesztés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
(Nyertes) ajánlattevő: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Táltos utca 1.; 24278353-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)