Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/209
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.28.
Iktatószám: 19416/2020
CPV Kód: 79311000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: M-METER Kutató és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság;Kantar Hoffmann Kft.;GEMIUS Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszeres rádióhallgatottság-mérés tesztelése
Hivatkozási szám: EKR000743372020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A rádióhallgatottság műszeres mérésének megvalósíthatóságát tesztelő vizsgálat (pilot) keretmegállapodás, illetőleg az alapján írásbeli konzultációt követő szerződéskötés keretében a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 125000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszeres rádióhallgatottság-mérés tesztelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Reviczky utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata rádióhallgatottság műszeres mérésének kísérleti tesztelése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása az alábbiakban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás szerinti írásbeli konzultáció során kiegészített ajánlatban vállaltak szerint legalább egy fő szociológus és legalább egy fő audio tesztelésben jártas műszaki szakember bevonásával.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 125 000 000,- Ft
A keretmegállapodás keretében az alábbi négy, egymásra épülő, lehívható szolgáltatás tárgyában folytatható írásbeli konzultációt:
1. LABOR TESZT: A tesztelés célja, hogy laboratóriumi körülmények között tesztelje különböző rádiós műsortartalmak (zene, stúdió beszéd, élő közvetítés) és szimulált környezeti zajok mellett a hatféle műszer konfiguráció csatorna azonosítási képességét. Az egyes tartalom/környezeti zaj kombinációkat minimum négy különböző jel/zaj szinten kell tesztelni. Ahol a 4-es szint nem tartalmaz zajt, az 1-es szint esetén ugyanakkor a rádiós tartalom az átlagos emberi fül számára már ne legyen azonosítható a zajból.
A laboratóriumi tesztelés során vizsgálni kell azt az esetet is, amikor két különböző rádiós tartalom különböző jelszinten „összead”.
Vizsgálni kell továbbá azt is, hogy az egyes konfigurációk hogyan képesek (képesek-e egyáltalán) a fülhallgatón keresztül történő rádió hallgatás során a hallgatott csatorna azonosítására.
1.1. Laborteszt előkészítése (Eszközök beállítása, Jelkomparálás bekapcsolása, Referenciajelek beállítása, teszt lebonyolításának kidolgozása)
1.2. Laborteszt lebonyolítása, tanulmányok elkészítése
1.3. Laborteszt értékelése, a második fázis (Field teszt) mérési paramétereinek meghatározása
2. FIELD TESZT: A teszt célja annak megállapítása, hogy az egyes konfigurációk csatorna azonosítási profilja hogyan interferál az emberi viselkedéssel. A teszt során fel kell tárni, hogy az eszközök viselési módja (testen, zsebben, táskában) és a teszt személy viselkedése (ül, áll, mozog, beszél stb.) hogyan befolyásolja a csatorna azonosítási pontosságot változatos környezeti zajok (utcai zaj, beszéd, autó, gépek, más zene stb.) és jel/zaj viszonyok között. A Field tesztet valósághű környezetben kell lebonyolítani (irodaház vagy szálloda vagy lakás) a beltéri teszten kívül legalább részben kültéri tesztelést is végezni kell.
2.1. Field előkészítése
2.2. Filed teszt lebonyolítása, tanulmányok elkészítése.
2.3. Filed teszt értékelése, az Akvizíciós kutatás és a harmadik fázis (Panel teszt) mérési paramétereinek meghatározása.
3. PANEL AKVIZÍCIÓS FELMÉRÉS: Az akvizíciós felmérés lehetőséget ad annak vizsgálatára, hogy a mérésbe beszervezett személyek a különböző konfigurációk esetén milyen valószínűséggel vállalkoznak a mérésre. Erre vonatkozóan a különböző konfigurációk esetében, országos reprezentatív mintán konfigurációnként 1000-1000 fő mintanagyság mellett (illetve Ajánlatkérő egyedi igénye szerint – lásd a 7. pont szerinti szolgáltatási táblázatot, Ajánlatkérőnek az írásbeli konzultáció során konkretizált igényét) kell lekérdezni egy-egy standardizált, csak az eszköz specifikus kérdésekben eltérő kérdőívet, majd az eredményeket megfelelő alapossággal feldolgozva elemezni az egyes konfigurációk szélesebb körben (célzott panelmintán) való alkalmazásának kockázatait és buktatóit.
3.1. Akvizíciós kutatás előkészítése
3.2. Akvizíciós kutatás lebonyolítása, tanulmányok elkészítése.
3.3. Akvizíciós kutatás értékelése
További információ a jelen felhívás a VI.4.3) pont 3) alpontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelménykörében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további (az előírt 12 hónapon felüli) szakmai tapasztalat: min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 143 - 352215
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Műszeres rádióhallgatottság-mérés tesztelése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M-METER Kutató és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16368631
Postai cím: Thaly Kálmán Utca 39
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail: hantosi.balint@scoresgroup.hu
Telefon: +36 13231180
Internetcím(ek): (URL) www.scoresgroup.hu
Fax: +36 13231179
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kantar Hoffmann Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10301795
Postai cím: Vitkovics Mihály Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.karman@kantar-hoffmann.hu
Telefon: +36 309710920
Internetcím(ek): (URL) www.kantar-hoffmann.hu
Fax: +36 12674744
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GEMIUS Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85745074
Postai cím: Szép Utca 5. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: geza.ambruszter@gemius.com
Telefon: +36 202218939
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 125000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Labor teszt lebonyolítása, Field teszt, Akvizíciós kutatás, Panel kutatás + teljes lezárás, Hangtechnikai feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
AZ V.2.2) PONT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
M-METER Kft. (1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., asz.: 25792645-2-43, mikrovállalkozásnak minősül), Kantar Hoffmann Kft. (1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 9., asz.: 23045765-2-41, középvállalkozásnak minősül) és GEMIUS Hungary Kft. ( 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2., asz.: 13589178-2-41, kisvállalkozásnak minősül) közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)