Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/211
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.30.
Iktatószám: 19582/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Teljesítés helye: HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Edumind Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;SKOLL Learning Technologies Kft.;COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71285032
Postai cím: József Attila Utca 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krauzer Ernő
Telefon: +36 15502120
E-mail: erno.krauzer@bm.gov.hu
Fax: +36 15502146
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KM továbbképzéshez tartalomfejlesztési szolg.
Hivatkozási szám: EKR000226532020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás (KM) a rendészeti továbbképzési feladatok ellátásához szükséges tartalomfejlesztési szolgáltatások beszerzésére nettó 90 000 000 HUF keretösszegben.
Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg (amely megegyezik a becsült értékkel) megadásával határozza meg, a keretösszeg erejéig megrendelhető teljes mennyiség előre pontosan nem határozható meg. AK a várható mennyiségeket közli azzal, hogy AKnek a KM alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs, kötelezettség vállalás kizárólag a KM eljárás második részének lefolytatásakor keletkezik.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 90000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KM továbbképzéshez tartalomfejlesztési szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72212190-7
80420000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. és 1135 Budapest, Szegedi út 35–39. C épület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KM a rendészeti továbbképzési feladatok ellátásához szükséges tartalomfejlesztési szolgáltatások beszerzésére nettó 90 000 000 HUF keretösszegben. Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a fenti rendelkezésére álló keretösszeg megadásával határozza meg. A keretösszeg erejéig megrendelhető szolgáltatási tevékenységre lebontott teljes mennyiség előre pontosan nem határozható meg, mivel nem ismerhetőek a közbeszerzési eljárás indításának időpontjában hatályban lévő veszélyhelyzet feloldása után várható ajánlatkérői feladatok, továbbá a teljesítés időszakában bekövetkező, a BM RVVTF feladat- és tevékenységi körére vonatkozó jogszabályi változások.
Ajánlatkérőnek a keretmegállapodás alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs, kötelezettségvállalás kizárólag az eljárás második részének lefolytatásakor keletkezik. Mintakosár a dokumentáció „C” mellékletében található.
Az e-tartalmakkal kapcsolatos általános elvárások:
— szabványosság (kompatibilitás) - bármely e-learning rendszer képes legyen lejátszani azt, ne legyen szükséges a tananyagon további módosításokat végezni, így az költségmentesen ültethető át a különböző e-learning rendszerekre,
— modularitás - tematikáját tekintve legyen önálló egységekre (modulokra) tagolt, ezáltal a tanulási folyamat tanulónként egységesen nyomon követhető lesz, a tananyag később egyszerűbben aktualizálható, valamint a képzés egyes elemei jól megfeleltethetőek a (korábbi) tantermi képzés szakmai ismereteivel,
— nyomon követhetőség - a szabványos és moduláris kialakításon túl a képzések szervezői számára pontosan nyomon követhető legyen a tanulók előrehaladása, illetve teljesítménye,
— interaktívitás - a „csak” olvasandó részek mellett figyelemfelkeltő, gondolkodásra és cselekvésre, gondolkodásra késztető interaktív elemekkel, feladatokkal legyen képes növelni a tanulók aktivitását, amelyekkel egyfelől biztosítható a figyelem folyamatos fenntartása, másfelől pedig,támogatja a tanulók előrehaladását, vezetését,
— multimédia - a szöveges részeket a tudáselemhez köthető multimédiás elemekkel (kép, hang, videó stb.) tegye gazdagabbá, ezáltal is könnyebb megértést és elsajátíthatóságot támogatva. A multimédiás elemekkel tegye lehetővé az anyagok elsajátításának hatékonyabbá és egyszerre élvezetesebbé válását, többek között a tanulók érzelmeire is hatva, valamint egyidejűleg több féle ingert közvetítve, így a különböző tanulási szokásokkal rendelkező munkatársak is megtalálhatják a számításukat,
— biztosítson visszacsatolást - legyen nyomon követhető - a tananyagon belüli önellenőrző kérdések segítségével - a tanulásban való előrehaladás. Az egyes egységek zárásaként pedig lehetőség legyen a számonkérés az elsajátított ismeretekről, így biztosítva a tudás visszamérését mind a tanulók, mind a képzés szervezői számára.
Részletes követelmények az közbeszerzési dokumentumokban. AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja műszakilag támogatható lehetőségnek. Már létező és működő informatikai rendszer (alkalmazás) továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan nem kerülnek kialakításra olyan funkciócsoportok, amelyek modulszerűen leválaszthatóak a már elérhető funkciókhoz képest és párhuzamosan, akár több nyertes ajánlattevő által megvalósíthatóak. A funkciók egymásra épülnek, amelyek tervezése és fejlesztése során elengedhetetlen, hogy a projektben támasztott teljes követelményrendszer ismerete alapján történjen a feladatok elvégzése. A KM határozott időre jön létre és mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba 18 hónapos időtartamra. A KM időtartamán belül az első 12 hónap az ún. aktív, míg a fennmaradó 6 hónap az ún. passzív időszak. A 2. rész eredményeképpen, megrendelés feladása, egyedi szerződéskötés csak az aktív időszakban történhet. A KM passzív időszakában megrendelés feladására, egyedi szerződéskötésre már nincs lehetőség, ebben az időszakban történik a már korábban megkezdett egyedi szerződések teljesítésének és elszámolásának befejezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
2 3. Az M2.1) alk. feltétel igazolására bemutatott szakember (személyzet) ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (max további 36 hónap vehető figyelembe) 5
3 4. Az M2.2) alk. feltétel igazolására bemutatott szakember (személyzet) ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (max további 36 hónap vehető figyelembe) 5
4 5. Az M2.3) alk. feltétel igazolására bemutatott szakember (személyzet) ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (max további 36 hónap vehető figyelembe) 5
5 6. Az M2.4) alk. feltétel igazolására bemutatott szakember (személyzet) ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (max további 36 hónap vehető figyelembe) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 101 - 244282
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BM/4957-43/2020 Rész száma: Elnevezés: KM továbbképzéshez tartalomfejlesztési szolg.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Edumind Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66910932
Postai cím: Csejtei Utca 15-19. F/I/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: jozsa@edumind.hu
Telefon: +36 704504513
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SKOLL Learning Technologies Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13234445
Postai cím: Eszék Utca 13-15. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@skoll.hu
Telefon: +36 302151993
Internetcím(ek): (URL) www.skoll.hu
Fax: +36 17002506
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11616382
Postai cím: Kisavas I Sor 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: balla.laszlo@comtrans.hu
Telefon: +36 46411877
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46411762
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
E-mail: info@mentor.hu
Telefon: +36 13231605
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: tananyagfejlesztésre irányuló alkalmazásfejlesztés, e-learning módszertani szakértői feladatatok ellátása, rendészeti továbbképzési feladatok ellátásához szükséges tartalomfejlesztési feladatok ellátása
MENTOR Informatikai és Oktatási Kft. : tananyagfejlesztés, grafikus-digitális mozdulattervező, webfejlesztő, e-learning módszertani szakember, rendészeti továbbképzési feladatok ellátásához szükséges tartalomfejlesztési szakember
Edumind Tanácsadó és Szolgáltató Kft. : grafikai munkák, digitális mozdulattervezés, webfejlesztés, forgatókönyvíró (dramaturg), filmrendező, oktatófilm vágás (videó szerkesztés), e-tartalom szerkesztés
SKOLL Learning Technologies Kft.: grafikus – digitális mozdulattervező kapacitás biztosítása a Műszaki leírásban meghatározott feladatokhoz, rendészeti továbbképzéshez szükséges tartalomfejlesztési kapacitás biztosítása a Műszaki leírásban meghatározott feladatokhoz.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárásban az alábbi négy gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot (gazdasági szereplő neve / székhelye / adószáma):
COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / 3530 Miskolc, Kisavas I sor 4. / 10500109-2-05
MENTOR Informatikai és Oktatási Kft. / 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. / 10349629-2-19
Edumind Tanácsadó és Szolgáltató Kft. / 1025 Budapest, Csejtei utca 15-19. F/I/4. / 25588239-2-41
SKOLL Learning Technologies Kft. / 1114 Budapest, Eszék utca 13-15. fszt. 2. / 23054196-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)