Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.01.
Iktatószám: 21873/2020
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Teljesítés helye: HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Ovitas Magyarország Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság;Ovitas Magyarország Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Távhőszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katula Bence Ádám
Telefon: +36 203671403
E-mail: bkatula@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fotav.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Távhőszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ELO elektron. iratkez. és tartam. rendszer upgrade
Hivatkozási szám: EKR000752972020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hosszú Elnevezés:
ELO Enterprise elektronikus iratkezelő és tartalomkezelő rendszer upgrade (ELO 8-as Windows kliensről ELO 12-es JAVA kliensre), akkreditált iratkezelő modul bevezetése, illetve a rendszer fejlesztése és supportja, valamint karbantartási (update) szolgáltatás meghosszabbítása és licencvásárlás 2 részajánlati körben
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 105095682 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ELO 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ELO Enterprise elektronikus iratkezelő és tartalomkezelő rendszer upgrade (ELO 8-as Windows kliensről ELO 12-es JAVA kliensre), akkreditált iratkezelő modul bevezetése, illetve a rendszer fejlesztése és supportja, az Ajánlatkérő által irat- és dokumentumkezelésre használt ELO Enterprise 8 rendszer verzióváltása, karbantartásának és üzemeltetésének, továbbfejlesztésének, valamint kapcsolódó E-ügyintézés fejlesztések biztosítása.
1. Átalánydíjas szolgáltatások
- Helpdesk szolgáltatás biztosítása hibajavítások kezelésére;
- Jogszabálykövetés 3/2018. (II.21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről, 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről;
- Monitorozási feladatok:
• Éles alkalmazás szerver
• Tárhely
• Futó szolgáltatások
• Futtató környezet
- Alkalmazástámogatás 315 felhasználóra:
• ELO
• ELO-SAP interface
• ELO- Hivatali kapu gépi interface
• Rendszer upgrade-hez kapcsolódó szolgáltatások
2. Fejlesztési tevékenység
A nyertes Ajánlattevő feladatai közé tartozik az Ajánlatkérő jövőbeni fejlesztési igényeinek teljesítése. A fejlesztési igények a nyertes Ajánlattevővel kötendő keretszerződésben rögzített egységárak alapján, egyedi megrendeléseken keresztül kerülnek elszámolásra.
3. Integrációs elvárások
- SAP ISU (Partnertörzs szinkron)
- SAP ügyfélszolgálati felület (alkalmazás) MS Outlook
- MS Office
- Hivatali kapu gépi intareface (e-papír)
- SZEÜSZ/KEÜSZ integrációk megvalósítása e-ügyintézési szolgáltatások esetében:
• Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)
• az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatásainak folyamatba integrálása, illetve elektronikus aláírás modul bevezetése
• Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
• Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY)
4. Megvalósítás időszükséglete és módja 315 végfelhasználóval:
Az Ajánlatkérő a jelen dokumentációban leírt faladatokat az alábbi munkafázisokban kezeli.
- Akkreditált iratkezelő modul verzióváltása és az éles induláshoz szükséges, a meglévő rendszerből adatok migrálása az Ajánlatkérő részére 2021. január 1-jei éles indulással.
- Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos integrációk kialakítása 2021. január 1-jei indulással.
- Szakmai folyamatok, funkciók a meglévő rendszerből folyamatokhoz, funkciókhoz tartozó az éles induláshoz szükséges adatok migrálása 2021. január 1-jei éles indulással.
- Az éles induláshoz nem közvetlenül szükséges adatok migrálása 2021. április 1-jei indulással.
- Üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatás nyújtása 24 hónapra.
Az Ajánlattevő csatolja az ajánlatához a bevezetés teljes időtartamára vonatkozó lebonyolítási tervét.
Az Ajánlatkérő a projektet csúsztatott bevezetéssel kívánja megvalósítani, amelynek keretében az Ajánlattevőtől várja az egyes folyamatlépések ütemezésére vonatkozó elképzelésének bemutatását.
5. A lebonyolítás időbeni lefutásának bemutatását részletes ütemterv (GANTT diagram) csatolásával kell megtenni. A projekt ütemterv az alábbi feladatokat kötelezően kell, hogy tartalmazza:
• szoftverlicencek vásárlása
• elfogadott funkcionális specifikáció
• fejlesztési szakasz, helyszíni jelenléttel
• tesztelésre átadás, tesztelési időszak
• oktatás
• migráció
• integráció és illesztések
• végleges átadás
Leszállítandók
• megvalósulási dokumentáció a rendszer fizikai és logikai konfigurációjáról, beállításairól, adatkapcsolatairól
• projekt terv
• szállított eszközök gyári dokumentációja
• koncepcionális terv
• részletes rendszerterv
• tesztelési koncepció, tesztelési terv és teszt forgatókönyvek
• tesztelési jegyzőkönyvek
• üzemeltetési telepítési, valamint visszaállítási leírás
• oktatási terv
• oktatási anyagok: felhasználói kézikönyv, alkalmazás üzemeltetői kézikönyv, jogosultsági rendszert leíró dokumentum
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásánakmódjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Az elvégzendő feladatok részletes leírását a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibaelhárítás megkezdésének ideje az ajánlatkérő bejelentésétől számítva (min.: 1 óra , max.: 4 óra) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) szerint. Ár alszempontjai,súlyszámai: 1.1 Egyösszegű nettó ajánlati ár, 70; 1.2. Support szolgáltatás átalánydíja, 20. Ponthatár: 1-10, módszer: mindkét részszempont esetében a fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: ELO 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ELO Enterprise elektronikus iratkezelő és tartalomkezelő rendszer karbantartási (update) szolgáltatás meghosszabbítása, verziókövetés 315 licencre vonatkozóan és 100 db licenc vásárlása.
A jogszabálykövetés szolgáltatás keretében Ajánlattevőnek Ajánlatkérő számára elérhetővé kell tennie a jogszabályok (elsősorban 3/2018 BM rendelet) változása miatt szükségessé váló szoftverfrissítő csomagokat, biztosítva ezzel a szoftver jogszabályoknak megfelelő folyamatos működését.
Az Ajánlatkérő által jelenleg használt licencek
• ELO®Enterprise 2011 (8-as verzió)
o Full access: 215 users,
o Limited access- 10 users
• XML Importer,
• Fulltext, Barcode - 7 user,
• DocX Invoice Table 250,
• DocX FORM
Az Ajánlattevő vállalja, hogy műszaki támogatást nyújt az Ajánlatkérőnek. Ennek keretében az alábbiak szerinti szoftver karbantartási szolgáltatást nyújtja.
Az Ajánlattevő az új termék verzióit, szoftver karbantartási változatait, javításait és azok felhasználói dokumentációit jelen szerződés időtartama alatt CD vagy pendrive adathordozón vagy letöltési lehetőség biztosításával átadja. Amennyiben az Ajánlatadó letöltési lehetőség biztosításával adja át a dokumentációt, igazoltan értesítenie kell az Ajánlatkérőt az aktuálisan elérhető szoftver új termék verzióról, szoftver karbantartási változatról, javításról, felhasználói dokumentációkról.
A megajánlott árnak tartalmaznia kell:
- Karbantartási (update) szolgáltatás meghosszabbítása
- Jogszabály- és verziókövetés éves díja
- Full access licencvásárlás díja: 100 db
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásánakmódjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Az elvégzendő feladatok részletes leírását a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: Kbt. 76. § (2) a) szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 158 - 385817
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZE010581 Rész száma: 1 Elnevezés: ELO 1. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ovitas Magyarország Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50821123
Postai cím: Fehérvári Út 79
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: irodavezetes@ovitas.hu
Telefon: +36 13720520
Internetcím(ek): (URL) www.ovitas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55700000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54960000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZE010562 Rész száma: 2 Elnevezés: ELO 2. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ovitas Magyarország Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50821123
Postai cím: Fehérvári Út 79
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: irodavezetes@ovitas.hu
Telefon: +36 13720520
Internetcím(ek): (URL) www.ovitas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50135682
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma: 12038239-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)